Strona 1 z 1

Nowelizacja Małej Konstytucji i Ordynacji wyborczej

PostNapisane: 23 lis 2018, o 20:36
przez Marceli
Wielce Szanowna Pani Marszałek,
Oświecona Izbo Senatorska,


Niniejszym przedkładam projekt nowelizacji Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii w zakresie wyborów do Senatu oraz uzyskiwania obywatelstwa sclavińskiego.

Przy okazji niedawnych wyborów do Senatu problematyczne stało się ustalenie kto faktycznie posiada obywatelstwo sclavińskie, bowiem osoby wymienione w spisie obywateli w SEG należało sprawdzić z postanowieniami o nadaniu obywatelstwa w Dzienniku Praw. Jest to rozwiązanie pracochłonne, a w przypadku niewydania z jakichś przyczyn postanowienia w DP staje się niemożliwe. Mając na uwadze powyższe proponuję przejście na system rejestrowy - Konsul będzie na forum centralnym prowadził rejestr obywateli. Wpis do rejestru będzie równoznaczny z nadaniem obywatelstwa, natomiast wniosek o wpis będzie możliwy w przypadku posiadania i opłacenia gruntu. Moglibyśmy oczywiście oprzeć fakt posiadania obywatelstwa tylko o stronę obywateli w SEG jednak w takim przypadku tracimy kontrolę nad kwestią posiadania obywatelstwa (będzie nadawane automatycznie po osiedleniu w Eldoracie i opłaceniu podatku).

Druga część nowelizacji odnosi się do kwestii, na którą zwrócił nam uwagę JO Diuk Czuguł-Chan. Nie sposób się nie zgodzić z Diukiem, że uruchomienie systemu państwowego dla wybrania 3 osób do Senatu przy 7 osobach wybierających jest problematyczne. Proponuję rozszerzenie składu Senatu do 7 osób, aby objąć chyba maksymalną możliwą liczbę chętnych i tym sposobem odejść od głosowania w systemie państwowym. Po powrocie JKW Helwetyka Romańskiego należałoby rozważyć możliwość dostosowania SEGu do głosowań (może w dawnej karcie ocen urzędników).Ustawa konstytucyjna
o Senacie i obywatelstwie sclavińskim


Art. 1.
W ustawie Mała Konstytucja Konsulatu Sclavinii dokonuje się następujących zmian:
  1) art. 2 przyjmuje brzmienie:
   1. Obywatelem sclavińskim jest obywatel sarmacki wpisany do publicznego rejestru obywateli Konsulatu Sclavinii.
   2. Konsul dokonuje wpisu do rejestru na wniosek obywatela, jeśli zamieszkuje on na terytorium Konsulatu Sclavinii, posiada grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii, od których opłacono należny podatek.
   3. Konsul usuwa z rejestru obywatela, gdy utracił obywatelstwo sarmackie lub z własnej inicjatywy.
   4. Wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy mają prawo do wybierania Senatu, głosowania w referendach oraz sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii.
  1) art. 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
   Senat składa się z minimalnie trzech i maksymalnie siedmiu senatorów. Ustawa normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu senatora.
  1) art. 11 przyjmuje brzmienie:
   1. Jeżeli w wyborach do Senatu zgłosiło się siedmiu lub mniej niż siedmiu kandydatów, Konsul stwierdza ich wybór.
   2. W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora Konsul mianuje senatora po zasięgnięciu opinii Marszałka Senatu.


Art. 2.
W ustawie Dekret Konsula z mocą ustawy — Ordynacja wyborcza dokonuje się następujących zmian:
  1) skreśla się art. 9,
  2) art. 10 przyjmuje brzmienie:
   W nieuregulowanych w dekrecie przypadkach dotyczących wyborów do Senatu rozstrzyga Konsul.


Art. 3.
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. W pierwszym rejestrze obywateli sclavińskich z urzędu umieszcza się obywateli, którzy posiadali prawo wybierania w ostatnich wyborach do Senatu, przeprowadzonych przed dniem wejścia w życie ustawy.


Re: Nowelizacja Małej Konstytucji i Ordynacji wyborczej

PostNapisane: 28 lis 2018, o 12:27
przez Rihanna
Oświeceni Senatorowie!
Zarządzam debatę nad powyższym projektem na do 1 grudnia włącznie.

Re: Nowelizacja Małej Konstytucji i Ordynacji wyborczej

PostNapisane: 2 gru 2018, o 12:27
przez Rihanna
Oświeceni Senatorowie!
W związku z brakiem głosów w debacie i minięciem terminu na nią, zarządzam głosowanie. Termin głosowania to 5 grudnia.

Re: Nowelizacja Małej Konstytucji i Ordynacji wyborczej

PostNapisane: 3 gru 2018, o 20:10
przez Marceli
Głosuję za.

Re: Nowelizacja Małej Konstytucji i Ordynacji wyborczej

PostNapisane: 4 gru 2018, o 18:01
przez Ludwik Tomović
za.

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Re: Nowelizacja Małej Konstytucji i Ordynacji wyborczej

PostNapisane: 6 gru 2018, o 23:19
przez Rihanna
Oświeceni Senatorowie!
Stwierdzam, że ustawa została przyjęta. Wkrótce pojawi się w Dzienniku Praw.