Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt nowego statutu

Archiwum Akademii

Moderator: Konsulat Sclavinii: władze

Obrazek
Konsulat Sclavinii: Serwis internetowySystem Ewidencji GruntówWsparcie dla nowych mieszkańcówWniosek o gruntPobierz pensję obywatelską
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Projekt nowego statutu

Postprzez MarceliDeBO 31 paź 2017, o 20:07

Nazwa i siedziba uczelni
Art. 1
Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda, z siedzibą w Eldoracie, zwana dalej Akademią, działa na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 o Akademii Sclavińskiej oraz niniejszego statutu.

Struktura uczelni
Art. 2
1. Akademia obejmuje następujące jednostki organizacyjne:
- Wydział Historii Sclavinii,
- Wydział Geografii i Kartografii,
- Wydział Medycyny,
- Biblioteka.
2. Biblioteka gromadzi i udostępnia publikacje naukowe Akademii.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą za zgodą Rektora wydzielać w ramach tych jednostek instytuty, katedry i sekcje.

Władze uczelni
Art. 3
1. Władze Akademii sprawuje Rektor i Konwent Akademii.
2. Do zadań Rektora należy kierowanie działalnością Akademii, a w szczególności:
- zwoływanie nie rzadziej niż raz na rok posiedzeń Konwentu Akademii i przewodniczenie im,
- reprezentowanie Akademii na zewnątrz,
- nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Akademii,
- ogłaszanie rocznego planu działalności z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych jednostek organizacyjnych,
- dbanie o przestrzeganie prawa oraz o bezpieczeństwo i porządek w Akademii.
3. Rektor może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy Prorektora, którego zakres obowiązków i uprawnień określa w drodze zarządzenia.
4. Konwent Akademii tworzą naukowcy zatrudnieni w Akademii.
5. Do zadań Konwentu Akademii należy sprawowanie nadzoru nad działalnością Rektora, powoływanie w drodze uchwały na wniosek Rektora nowych jednostek organizacyjnych Akademii, nadawanie tytułów naukowych.

Organizacja jednostek
Art. 4
1. Kierownikiem wydziału jest dziekan, wskazywany przez Rektora spośród wykładowców zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej.
2. Kierownikiem Biblioteki jest Główny Kustosz.
3. Stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 i 2 nie łączy się.
2. Każdy pracownik Akademii jest przyporządkowany do odpowiedniej jednostki organizacyjnej.
3. W Akademii wyróżnia się hierarchicznie następujące stanowiska:
- rektor
- dziekan,
- profesor,
- doktor,
- wykładowca,
- asystent.
4. Pracownikiem wydziału może być osoba posiadająca stopień naukowy w danej dziedzinie nauki. Szczegółowe zasady nabywania, zawieszenia i utraty zatrudnienia w Akademii określa Rektor w drodze zarządzenia.
5. Rektor Akademii może powoływać ogólnouczelniane zespoły zadaniowe.

Prowadzenie studiów i badań naukowych
Art. 5
1. Studia w Akademii trwają minimum 6 miesięcy i mają charakter indywidualnej pracy z wykładowcą, polegającej na poszerzaniu wiedzy kierunkowej, zdobywaniu doświadczenia oraz cyklicznym publikowaniu materiałów naukowych.
2. Za cykliczną publikację materiałów naukowych uznaje się nie mniej niż 10 artykułów na medal w trakcie całego cyklu kształcenia i dotyczących dziedziny kształcenia.
3. Prowadzenie badań naukowych może odbywać się pod kierunkiem dziekana właściwej jednostki organizacyjnej i za zgodą Rektora.
4. W ramach prowadzenia badań naukowych pracownik obowiązany jest do opublikowania nie mniej niż 5 artykułów na medal w trakcie całego cyklu badań i dotyczących prowadzonych badań.
5. Akademia może prowadzić wykłady i zajęcia otwarte dla wolnych słuchaczy.

Nadawanie tytułów naukowych
Art. 6
1. Tytułami naukowymi są: profesor, doktor i równorzędny mu w dziedzinach technicznych inżynier, magister.
2. Tytuły nadawane są po zakończeniu studiów w Akademii lub zakończeniu badań naukowych.
2. Konwent Akademii na wniosek opiekuna naukowego nadaje studentowi w drodze uchwały tytuł naukowy. Wniosek wymaga umotywowania opinią opiekuna naukowego o zdobytej wiedzy i doświadczeniu, a także musi zawierać spis ogólnodostępnych publikacji naukowych studenta.
4. Konwent Akademii na wniosek opiekuna naukowego nadaje pracownikowi w drodze uchwały tytuł naukowy. Wniosek wymaga umotywowania opinią dziekana o zdobytej wiedzy i doświadczeniu, a także musi zawierać spis ogólnodostępnych publikacji naukowych pracownika.

Przepisy przejściowe
Art. 7
1. Traci moc Tymczasowy Statut Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda.
2. Sclaviński Instytut Historyczny z dniem 1 grudnia 2017 r. staje się Wydziałem Historii Sclavinii.
3. Kolegium Nauk Przyrodniczych z dniem 1 grudnia 2017 r. staje się Wydziałem Geografii i Kartografii.
4. Pierwszy Rektor powołany na stanowisko na podstawie niniejszego statutu uzyskuje tytuł profesora, natomiast pierwsi dziekani wydziałów tytuły doktorów.
5. Rektor do dnia 5 grudnia 2017 r. przyporządkuje pracowników Akademii do odpowiednich jednostek organizacyjnych, określi ich stanowiska oraz wskaże kierowników jednostek organizacyjnych.
6. Rektor do dnia 10 grudnia 2017 r. zwoła pierwszy Konwent Akademii.


Przedstawiam jako punkt wyjścia do dyskusji o statucie Akademii. Nie powielałem zapisów z ustawy, natomiast pewne zapisy projektu kłócą się z zapisami tymczasowego statutu, tzn. proponuję jednak odejście od dublowania stanowisk rektora i przewodniczącego Konwentu jako dwóch różnych organów. No i wydaje mi się, że najrozsądniejszym będzie, aby to Konsul powołał pierwszego rektora.

Mam nadzieję, że wypracujemy wspólny projekt i tym samym przyspieszymy moment, w którym Akademia rozpocznie faktyczne działanie.
Obrazek
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Kustosz Instytutu Zdrowia Powszechnego
Avatar użytkownika
Rada Nauki
 

Re: Projekt nowego statutu

Postprzez RCA 1 lis 2017, o 08:48

Bardzo się cieszę, że podjął się Pan inicjatywy i przedstawił nam tak syty projekt statutu Akademii! Czapki z głów.

Pozwolę sobie na kilka pytań, lub uwag.

1) czy dobrym pomysłem jest podawanie na sztywno struktury Akademii, w tym sensie, że czyni się to na poziomie statutu? Co jeśli przyjdzie do nas ktoś, kto by się chciał zająć systemami gospodarczymi, a my nie mamy w statucie takiego działu przewidzianego? Czy nie jest lepiej wyjąć do poziomu zwykłej uchwały Konwentu lub nawet do zwykłej decyzji Rektora?

2) zwoływanie Konwentu nie rzadziej niż raz w roku to w mikronacjach okres ogromny, proponuję go skrócić. Podobnie z planem pracy. Do np. 4 miesięcy, albo przynajmniej posiedzenia raz na kadencję rektora, bo tak, wprowadziłbym do statutu kwestię kadencji Rektora, co by można było poddawać go weryfikacji.

3) zakaz łączenia stanowisk na uczelni to strzał w kolano. Rozumiem ideę, ale powiedzmy sobie szczerze - jest nas za mało. Choćby dlatego nie powinniśmy takich spraw blokować.

4) nie wiem czy stanowisk, hierarchicznie, nie jest za dużo? Może to jednak skrócić do adiunkt -> profesor -> dziekan -> rektor?

5) "Pracownikiem wydziału może być osoba posiadająca stopień naukowy w danej dziedzinie nauki." - to zdanie bym usunął. Głównie dlatego, że to kolejne mocne ograniczenie, ja np. jestem prof. net. z dziedziny nauk społecznych a zajmuje się obecnie KNP. Nie ograniczajmy się.

6) sześciomiesięczny okres studiów to zdecydowanie za długo. Trzeba to przemyśleć. Ograniczenie się do 10 artykułów na medal to znów duża bariera. Może zrobić 10 artykułów, w tym przynajmniej 5 na medal?

7) co do tytułów dodać przy nich net. - tak się przyjęło w mikronacjach. No i nie dawałbym opcji nadania po studiach tytułów innych niż mgr. - doktor dopiero po rozwinięciu (np. jakieś dodatkowe studia), zaś profesor to już w ogóle osobny tryb obejmujący dorobek naukowy.

Rozmawiajmy :)
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę-senior Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt nowego statutu

Postprzez MarceliDeBO 1 lis 2017, o 18:50

Bardzo dziękuję, to oczywiście jak pisałem wersja robocza, ale już wyjaśniam skąd wzięły się konkretne założenia.


1) czy dobrym pomysłem jest podawanie na sztywno struktury Akademii, w tym sensie, że czyni się to na poziomie statutu? Co jeśli przyjdzie do nas ktoś, kto by się chciał zająć systemami gospodarczymi, a my nie mamy w statucie takiego działu przewidzianego? Czy nie jest lepiej wyjąć do poziomu zwykłej uchwały Konwentu lub nawet do zwykłej decyzji Rektora?

Statut Akademii zgodnie z ustawą jest przyjmowany w drodze uchwały. Myślę, że nie jest potrzebne delegowanie struktury do odrębnej uchwały i stąd też wpisanie jednostek organizacyjnych do statutu.


2) zwoływanie Konwentu nie rzadziej niż raz w roku to w mikronacjach okres ogromny, proponuję go skrócić. Podobnie z planem pracy. Do np. 4 miesięcy, albo przynajmniej posiedzenia raz na kadencję rektora, bo tak, wprowadziłbym do statutu kwestię kadencji Rektora, co by można było poddawać go weryfikacji.

Fakt, roczna kadencja to bardzo długi czas, ale czy faktycznie konieczna jest kadencyjność w tym przypadku? Konwent Akademii w każdej chwili może wnioskować o odwołanie Rektora i powołanie na to stanowisko nowej osoby. Natomiast kadencyjność będzie problemem w sytuacji, gdy będziemy niewydolni kadrowo.


3) zakaz łączenia stanowisk na uczelni to strzał w kolano. Rozumiem ideę, ale powiedzmy sobie szczerze - jest nas za mało. Choćby dlatego nie powinniśmy takich spraw blokować.

Rozwiązanie mające zapobiegać tytularozie, ale może faktycznie z racji braków kadrowych uzasadnione będzie odejście od tej blokady.


4) nie wiem czy stanowisk, hierarchicznie, nie jest za dużo? Może to jednak skrócić do adiunkt -> profesor -> dziekan -> rektor?

Można pójść jeszcze dalej i w stanowiskach nie dublować tytułów naukowych, tzn. zamiast profesora zatrudniać na stanowisko wykładowcy. Tym sposobem odeszlibyśmy od dwuznaczności profesury jako stanowiska i tytułu.


5) "Pracownikiem wydziału może być osoba posiadająca stopień naukowy w danej dziedzinie nauki." - to zdanie bym usunął. Głównie dlatego, że to kolejne mocne ograniczenie, ja np. jestem prof. net. z dziedziny nauk społecznych a zajmuje się obecnie KNP. Nie ograniczajmy się.

Założenie było następujące - aktualne kadry uznajemy za posiadające wiedzę odpowiednią do nadania im tytułu naukowego oraz podjęcia zatrudnienia w Akademii. Ma to być niejako ukoronowanie dla zdobytej wiedzy i pracy naukowej. Odejdźmy od warunku danej dziedziny nauki, ale pozostawmy konieczność posiadania tytułu naukowego, przy czym przyjęcie do kadry naukowej mogłoby nastąpić po ukończeniu studiów (w przypadku osoby, która nie posiada tytułu).


6) sześciomiesięczny okres studiów to zdecydowanie za długo. Trzeba to przemyśleć. Ograniczenie się do 10 artykułów na medal to znów duża bariera. Może zrobić 10 artykułów, w tym przynajmniej 5 na medal?

Tutaj byłbym bardzo ostrożny, abyśmy nie narazili się na zarzut produkcji tytułów naukowych przy okrojonych do minimum wymaganiach. Możemy rozszerzyć zapis o możliwość skrócenia (w wyjątkowych sytuacjach) tego czasu do 3 miesięcy.


7) co do tytułów dodać przy nich net. - tak się przyjęło w mikronacjach. No i nie dawałbym opcji nadania po studiach tytułów innych niż mgr. - doktor dopiero po rozwinięciu (np. jakieś dodatkowe studia), zaś profesor to już w ogóle osobny tryb obejmujący dorobek naukowy.

Należałoby się zastanowić jaki model nauczania ma realizować Akademia - czy będzie to model studia zakończone tytułem mgr i później praca naukowa otwierająca możliwość zdobycia tytułu dr i prof, czy model równoległego prowadzenia studiów i pracy naukowej (przy założeniu, że każda z nich prowadzi do tytułów mgr, dr i prof). Część tytułu net. oczywiście dodajmy.
Obrazek
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Kustosz Instytutu Zdrowia Powszechnego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Nauki
 

Re: Projekt nowego statutu

Postprzez RCA 8 lis 2017, o 19:50

Marceli de B.O. napisał(a):Statut Akademii zgodnie z ustawą jest przyjmowany w drodze uchwały. Myślę, że nie jest potrzebne delegowanie struktury do odrębnej uchwały i stąd też wpisanie jednostek organizacyjnych do statutu.

Myślę, że warto poprosić na priv Rolanda by zajrzał tu i się wypowiedział w tej materii :)

Marceli de B.O. napisał(a):Fakt, roczna kadencja to bardzo długi czas, ale czy faktycznie konieczna jest kadencyjność w tym przypadku? Konwent Akademii w każdej chwili może wnioskować o odwołanie Rektora i powołanie na to stanowisko nowej osoby. Natomiast kadencyjność będzie problemem w sytuacji, gdy będziemy niewydolni kadrowo.

Kadencyjność nie musi oznaczać ograniczenia ilości kadencji. A jest to jednak okazja do rozliczenia się z podejmowanych działań. Osobiście zostawiłbym kadencje, ale nie robił ich liczby ograniczonej. Więc np. można by pełnić funkcję Rektora 10x z rzędu.

Marceli de B.O. napisał(a):Rozwiązanie mające zapobiegać tytularozie, ale może faktycznie z racji braków kadrowych uzasadnione będzie odejście od tej blokady.

Zawsze w razie W można do tego wrócić ;)

Marceli de B.O. napisał(a):Można pójść jeszcze dalej i w stanowiskach nie dublować tytułów naukowych, tzn. zamiast profesora zatrudniać na stanowisko wykładowcy. Tym sposobem odeszlibyśmy od dwuznaczności profesury jako stanowiska i tytułu.

Bardzo dobry pomysł!

Marceli de B.O. napisał(a):Założenie było następujące - aktualne kadry uznajemy za posiadające wiedzę odpowiednią do nadania im tytułu naukowego oraz podjęcia zatrudnienia w Akademii. Ma to być niejako ukoronowanie dla zdobytej wiedzy i pracy naukowej. Odejdźmy od warunku danej dziedziny nauki, ale pozostawmy konieczność posiadania tytułu naukowego, przy czym przyjęcie do kadry naukowej mogłoby nastąpić po ukończeniu studiów (w przypadku osoby, która nie posiada tytułu).

Dobrze, jest to rozsądny kompromis, bardzo mi się podoba.

Marceli de B.O. napisał(a):Tutaj byłbym bardzo ostrożny, abyśmy nie narazili się na zarzut produkcji tytułów naukowych przy okrojonych do minimum wymaganiach. Możemy rozszerzyć zapis o możliwość skrócenia (w wyjątkowych sytuacjach) tego czasu do 3 miesięcy.

A ja nadal będę się upierał, że to za długo. Głównie dlatego, że każdy ma prawo skończyć to szybciej. Nie będzie ani tyle materiałów, ani tyle przedmiotów badawczych by studia musiały tak długo trwać. Znów - można pomyśleć nad tym z czasem. Dziś bym raczej to odwrócił - napisać, że studia nie mogą trwać dłużej niż... i tu jakaś sensowna wartość - 3/6/9/12 mcy.

Marceli de B.O. napisał(a):Należałoby się zastanowić jaki model nauczania ma realizować Akademia - czy będzie to model studia zakończone tytułem mgr i później praca naukowa otwierająca możliwość zdobycia tytułu dr i prof, czy model równoległego prowadzenia studiów i pracy naukowej (przy założeniu, że każda z nich prowadzi do tytułów mgr, dr i prof). Część tytułu net. oczywiście dodajmy.

Optuję za modelem mgr a dopiero potem dr/prof. To ścieżkę wydłuża, ale daje też jakieś poczucie dłuższego/bardziej wymagającego celu.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę-senior Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt nowego statutu

Postprzez MarceliDeBO 8 lis 2017, o 22:32

RCA napisał(a):
Marceli de B.O. napisał(a):Statut Akademii zgodnie z ustawą jest przyjmowany w drodze uchwały. Myślę, że nie jest potrzebne delegowanie struktury do odrębnej uchwały i stąd też wpisanie jednostek organizacyjnych do statutu.

Myślę, że warto poprosić na priv Rolanda by zajrzał tu i się wypowiedział w tej materii :)


Wiadomość wysłana.
I tak sobie myślę, że przydałaby się AS strona instytucji, szczególnie do publikacji artykułów naukowych, oferty dydaktycznej, podania składu Konwentu, etc.
Obrazek
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Kustosz Instytutu Zdrowia Powszechnego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Nauki
 

Re: Projekt nowego statutu

Postprzez RCA 8 lis 2017, o 22:34

Wykorzystamy profil KNP. On jest golutki i gotowy do przejęcia.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę-senior Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt nowego statutu

Postprzez MarceliDeBO 10 lis 2017, o 16:20

Nazwa i siedziba uczelni
Art. 1
Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda, z siedzibą w Eldoracie, zwana dalej Akademią, działa na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 o Akademii Sclavińskiej oraz niniejszego statutu.

Struktura uczelni
Art. 2
1. Akademia obejmuje następujące jednostki organizacyjne:
- Wydział Historii Sclavinii,
- Wydział Geografii i Kartografii,
- Wydział Dyplomacji,
- Wydział Medycyny,
- Biblioteka.
2. Biblioteka gromadzi i udostępnia publikacje naukowe Akademii, uchwały Konwentu Akademii oraz zarządzenia Rektora.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą za zgodą Rektora wydzielać w ramach tych jednostek instytuty, katedry i sekcje.

Władze uczelni
Art. 3
1. Władze Akademii sprawuje Rektor i Konwent Akademii.
2. Do zadań Rektora należy kierowanie działalnością Akademii, a w szczególności:
- zwoływanie nie rzadziej niż raz na 3 miesiące posiedzeń Konwentu Akademii i przewodniczenie mu,
- reprezentowanie Akademii na zewnątrz,
- nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Akademii,
- ogłaszanie kwartalnego planu działalności z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych jednostek organizacyjnych,
- dbanie o przestrzeganie prawa oraz o bezpieczeństwo i porządek w Akademii.
3. Rektor może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy Prorektora, którego zakres obowiązków i uprawnień określa w drodze zarządzenia.
4. Konwent Akademii tworzą naukowcy zatrudnieni w Akademii.
5. Do zadań Konwentu Akademii należy sprawowanie nadzoru nad działalnością Rektora, powoływanie w drodze uchwały na wniosek Rektora nowych jednostek organizacyjnych Akademii, nadawanie tytułów naukowych.

Organizacja jednostek
Art. 4
1. Kierownikiem wydziału jest dziekan, wskazywany przez Rektora spośród wykładowców zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej.
2. Kierownikiem Biblioteki jest Główny Kustosz.
3. Każdy pracownik Akademii jest przyporządkowany do odpowiedniej jednostki organizacyjnej.
4. W Akademii wyróżnia się hierarchicznie następujące stanowiska:
- rektor,
- dziekan,
- wykładowca,
- adiunkt.
5. Pracownikiem wydziału może być osoba posiadająca tytuł naukowy. Szczegółowe zasady nabywania, zawieszenia i utraty zatrudnienia w Akademii określa Rektor w drodze zarządzenia.
6. Rektor Akademii może powoływać ogólnouczelniane zespoły zadaniowe.

Prowadzenie studiów i badań naukowych
Art. 5
1. Studia w Akademii trwają od 1 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnej pracy z wykładowcą, polegającej na poszerzaniu wiedzy kierunkowej, zdobywaniu doświadczenia oraz cyklicznym publikowaniu materiałów naukowych.
2. Za cykliczną publikację materiałów naukowych uznaje się nie mniej niż 10 artykułów, w tym przynajmniej 5 na medal, w trakcie całego cyklu kształcenia i dotyczących dziedziny kształcenia.
3. Prowadzenie badań naukowych może odbywać się pod kierunkiem dziekana właściwej jednostki organizacyjnej i za zgodą Rektora.
4. W ramach prowadzenia badań naukowych pracownik obowiązany jest do opublikowania nie mniej niż 5 artykułów na medal w trakcie całego cyklu badań i dotyczących prowadzonych badań.
5. Akademia może prowadzić wykłady i zajęcia otwarte dla wolnych słuchaczy.

Nadawanie tytułów naukowych
Art. 6
1. Tytułami naukowymi są: profesor net., doktor net. i równorzędny mu w dziedzinach technicznych inżynier net., magister net.
2. Tytuły nadawane są po zakończeniu studiów w Akademii lub zakończeniu badań naukowych.
3. Konwent Akademii na wniosek opiekuna naukowego nadaje studentowi w drodze uchwały tytuł naukowy magistra net. Wniosek wymaga umotywowania opinią opiekuna naukowego o zdobytej wiedzy i doświadczeniu, a także musi zawierać spis ogólnodostępnych publikacji naukowych studenta.
4. Konwent Akademii na wniosek opiekuna naukowego nadaje pracownikowi w drodze uchwały tytuł naukowy profesora net., doktora net. lub inżyniera net. Wniosek wymaga umotywowania opinią dziekana o zdobytej wiedzy i doświadczeniu, a także musi zawierać spis ogólnodostępnych publikacji naukowych pracownika.

Przepisy przejściowe
Art. 7
1. Traci moc Tymczasowy Statut Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda.
2. Sclaviński Instytut Historyczny z dniem 20 listopada 2017 r. staje się Wydziałem Historii Sclavinii.
3. Kolegium Nauk Przyrodniczych z dniem 20 listopada 2017 r. staje się Wydziałem Geografii i Kartografii.
4. Pierwszy Rektor powołany na stanowisko na podstawie niniejszego statutu uzyskuje tytuł profesora net., natomiast pierwsi dziekani wydziałów tytuły doktorów net.
5. Rektor do dnia 25 listopada 2017 r. przyporządkuje pracowników Akademii do odpowiednich jednostek organizacyjnych, określi ich stanowiska oraz wskaże kierowników jednostek organizacyjnych, a także zwoła pierwszy Konwent Akademii.


Projekt z uwzględnieniem poprawek (wydaje mi się, że wszystkich). Dodałem Wydział Dyplomacji oraz zadanie Biblioteki w zakresie publikacji uchwał i zarządzeń, zmieniłem daty, naniosłem drobne poprawki redakcyjne.
Obrazek
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Kustosz Instytutu Zdrowia Powszechnego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Nauki
 

Re: Projekt nowego statutu

Postprzez Roland 11 lis 2017, o 19:22

Wywołany do tablicy (dziękuję Konsulowi za skierowanie JM do mnie, a JM dziękuję za zwrócenie uwagi w wiadomości prywatnej na toczące się prace nad statutem Akademii) niezawodnie spieszę z pomocą. Najprościej dla mnie będzie napisać jak ja bym widział "kształt" statutu, zachowując merytoryczną wartość projektu przedstawioną przez JM Rektora.

STATUT
Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda, utworzona na podstawie Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, tekst jedn.), zwana dalej "Akademią", jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną Konsulatu Sclavinii.
 2. Oficjalnym skrótem nazwy Akademii jest AS.
 3. Akademia działa na podstawie Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, tekst jedn.) oraz innych, obowiązujących przepisów prawa.
 4. Siedzibą Akademii jest miasto stołeczne Eldorat.
 5. Nadzór nad działalnością Akademii sprawuje Rada Konsulatu Sclavinii.
 6. Miejscem publikacji zarządzeń Rektora i uchwał Konwentu Akademii jest Dziennik Urzędowy Akademii.
§2

Proponuję w tym miejscu umieścić symbole Akademii.

Rozdział II
Organy Akademii

§3

 1. Organem kolegialnym Akademii jest Konwent Akademii.
 2. Organami jednoosobowymi Akademii są Rektor, Dziekani i Naukowcy.
§4

 1. W skład Konwentu Akademii wchodzą Rektor i Naukowcy.
 2. Konwent Akademii jest organem niekadencyjnym.
 3. Obradom Konwentu Akademii przewodniczy Rektor.
 4. Dla wykonywania swoich obowiązków Konwent Akademii podejmuje uchwały w trzydniowym głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Głosowanie nad uchwałą poprzedzone jest trwającą nie krócej niż 3 dni debatą. Na wniosek 1/3 członków Konwentu Rektor może przedłużyć lub skrócić debatę nad uchwałą. Projekt uchwały wnieść na ręce Rektora może każdy z członków Konwentu Akademii.
§5

 1. Rektor jest organem kadencyjnym. Kadencja Rektora trwa 3 miesiące. Rektor zarządza wybory Rektora na 10 dni od dnia końca jego kadencji. Kandydaci składają swoje kandydatury na ręce Rektora w ciągu dwóch dni od dnia zarządzenia wyborów. Na czwarty dzień od dnia zarządzenia wyborów Rektor przedstawia Konwentowi Akademii listę kandydatów. Nad przedstawioną listą Konwent Akademii proceduje w trybie i na zasadach właściwych w podejmowaniu uchwał, z wyłączeniem możliwości skrócenia lub przedłużenia debaty. W głosowaniu nad listą kandydatów członkowie Konwentu Akademii oddają głosy za konkretną kandydaturą lub oddają głos pusty. Kandydat z największą liczbą głosów zostaje wybrany Rektorem, a w wyniku głosowania Konwent Akademii podejmuje uchwałę z wnioskiem do Konsula Sclavinii o powołanie Rektora.
 2. Dla wykonywania swoich obowiązków Rektor wydaje zarządzenia.
 3. Do zadań Rektora należy:
  1. przewodniczenie obradom Konwentu Akademii,
  2. tworzenie i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Akademii,
  3. ogłaszanie miesięcznego planu działalności z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii,
  4. dbanie o przestrzeganie prawa oraz o bezpieczeństwo i porządek w Akademii.
 4. Rektor może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy Prorektorów, którego zakres obowiązków i uprawnień określa w drodze zarządzenia. Prorektorów Rektor powołuje w drodze zarządzenia z grona Naukowców.
§6

 1. Naukowcami są samodzielni pracownicy naukowo-badawczy Akademii.
 2. Naukowców powołuje i odwołuje Konwent Akademii w drodze uchwały. Naukowcy muszą być przypisani do co najmniej jednej jednostki organizacyjnej Akademii.
 3. Naukowcy są zobowiązani do realizacji miesięcznego planu działalności ogłaszanego przez Rektora.
Rozdział III
Struktura Akademii

§7

 1. Do wykonywania swoich celów Akademia powołuje jednostki organizacyjne Akademii.
 2. Rektor tworzy jednostki organizacyjne Akademii w drodze zarządzenia za zgodą Konwentu Akademii, wyrażoną uchwałą. Tworząc jednostkę organizacyjną Akademii Rektor nadaje jej nazwę, cele i zadania, przypisuje Naukowców do tej jednostki organizacyjnej oraz powołuje jej Dziekana z grona Naukowców przypisanych do tej jednostki organizacyjnej.
 3. Naukowcy przypisani do danej jednostki organizacyjnej Akademii raz na miesiąc udzielają Dziekanowi absolutorium. W przypadku nieudzielenia Dziekanowi absolutorium Rektor powołuje nowego Dziekana.
 4. Jednostki organizacyjne Akademii prowadzą badania naukowe zgodnie z miesięcznym planem działalności oraz mogą prowadzić działalność dydaktyczną - studia.
 5. Jednostki organizacyjne Akademii mogą wydzielać w swym obrębie Katedry dla specjalistycznej realizacji swoich celów i zadań.

Rozdział IV
Prowadzenie studiów i badań naukowych

§8

Uważam, że ten paragraf jest niezwykle zniechęcający do studiowania, wymagania stanowczo zbyt wyśrubowane.
 1. Studia w Akademii trwają od 1 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnej pracy z Naukowcem, polegającej na poszerzaniu wiedzy kierunkowej, zdobywaniu doświadczenia oraz cyklicznym publikowaniu materiałów naukowych.
 2. Za cykliczną publikację materiałów naukowych uznaje się nie mniej niż 10 artykułów, w tym przynajmniej 5 na medal, w trakcie całego cyklu kształcenia i dotyczących dziedziny kształcenia.
 3. Prowadzenie badań naukowych może odbywać się pod kierunkiem dziekana właściwej jednostki organizacyjnej i za zgodą Rektora.
 4. W ramach prowadzenia badań naukowych pracownik obowiązany jest do opublikowania nie mniej niż 5 artykułów na medal w trakcie całego cyklu badań i dotyczących prowadzonych badań.
 5. Akademia może prowadzić wykłady i zajęcia otwarte dla wolnych słuchaczy.
Rozdział V
Nadawanie tytułów naukowych

§9

Nieco zmieniłem, bo musiałem dostosować do powyższego, ale meritum pozostało. Imo wnosić winien sam zainteresowany. Do przemyślenia.
 1. Tytułami naukowymi są: profesor net., doktor net. i równorzędny mu w dziedzinach technicznych doktor inżynier net., magister net. i równorzędny mu w dziedzinach technicznych magister inżynier net.
 2. Tytuły nadawane są po zakończeniu studiów w Akademii lub zakończeniu badań naukowych.
 3. Tytuły naukowe nadawane są przez Konwent Akademii w drodze uchwały na umotywowany wniosek Dziekana. W przypadku gdy wniosek dotyczy Dziekana wniosek przedstawia Rektor, a w przypadku gdy wniosek dotyczy Rektora wniosek przedstawia Konsul Sclavinii.
 4. Tytuły naukowe nadawane są zgodnie z hierarchią i kolejnością jednostopniowego awansu.
Rozdział VI
Zmiana statutu

§10

Zmiana Statutu Akademii następuje w drodze uchwały Konwentu Akademii uchwalanej większością zwykłą głosów przy udziale co najmniej połowy członków Konwentu Akademii.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe

§11

Na czerwono zaznaczyłem przepisy nie mające mocy prawnej, jako, że zmieniają akty prawne wyższe w hierarchii. Podkreśleniem zaznaczyłem konkretną datę. Polecam raczej użyć frazy "W ciągu x dni/tygodni od wejścia w życie statutu...".
 1. Traci moc Tymczasowy Statut Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda.
 2. Sclaviński Instytut Historyczny z dniem 20 listopada 2017 r. staje się Wydziałem Historii Sclavinii.
 3. Kolegium Nauk Przyrodniczych z dniem 20 listopada 2017 r. staje się Wydziałem Geografii i Kartografii.
 4. Pierwszy Rektor powołany na stanowisko na podstawie niniejszego statutu uzyskuje tytuł profesora net., natomiast pierwsi dziekani wydziałów tytuły doktorów net.
 5. Rektor do dnia 25 listopada 2017 r. przyporządkuje pracowników Akademii do odpowiednich jednostek organizacyjnych, określi ich stanowiska oraz wskaże Dziekanów.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec
ObrazekObrazekObrazekObrazek

Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt nowego statutu

Postprzez MarceliDeBO 11 lis 2017, o 21:50

PP Hrabio jestem niezmiernie zobowiązany za przyjście Akademii z legislacyjną pomocą. :)
Obrazek
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Kustosz Instytutu Zdrowia Powszechnego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Nauki
 

Re: Projekt nowego statutu

Postprzez MarceliDeBO 14 lis 2017, o 20:39

Poniżej projekt statutu, który łączy rozwiązania zaproponowane w toku konsultacji. Bazą był projekt przedłożony przez PP Hrabiego Rolanda Heach-Romańskiego, przy czym dodałem rozwiązania wypracowane w trakcie wcześniejszej dyskusji.

Ponadto przedstawiam przygotowany projekt godła uczelni, które byłoby załącznikiem do statutu (wszelkie sugestie są mile widziane - plik wciąż jest w edycji ;) ).



STATUT
Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda



Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda, utworzona na podstawie ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.), zwana dalej Akademią, jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną Konsulatu Sclavinii.
2. Oficjalnym skrótem nazwy Akademii jest AS.
3. Akademia działa na podstawie ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.), niniejszego statutu oraz innych, obowiązujących przepisów prawa.
4. Siedzibą Akademii jest miasto stołeczne Eldorat.
5. Nadzór nad działalnością Akademii sprawuje Rada Konsulatu Sclavinii.
6. Miejscem publikacji zarządzeń Rektora i uchwał Konwentu Akademii jest Dziennik Urzędowy Akademii.

§2
Wzór godła Akademii określa załącznik do statutu.


Rozdział II
Organy Akademii
§3
1. Organem kolegialnym Akademii jest Konwent Akademii.
2. Organami jednoosobowymi Akademii są Rektor, Dziekani i Naukowcy.

§4
1. W skład Konwentu Akademii wchodzą Rektor i Naukowcy.
2. Konwent Akademii jest organem niekadencyjnym.
2. Obradom Konwentu Akademii przewodniczy Rektor.
4. Dla wykonywania swoich obowiązków Konwent Akademii podejmuje uchwały w trzydniowym głosowaniu zwykłą większością głosów. Głosowanie nad uchwałą poprzedzone jest debatą, trwającą nie krócej niż 3 dni. Na wniosek 1/3 członków Konwentu Rektor może przedłużyć lub skrócić debatę nad uchwałą.
5. Projekt uchwały może wnieść na ręce Rektora każdy z członków Konwentu Akademii.

§5
1. Rektor jest organem kadencyjnym. Kadencja Rektora trwa 3 miesiące.
2. Rektor zarządza wybory Rektora na 10 dni od dnia końca jego kadencji. Kandydaci składają swoje kandydatury na ręce Rektora w ciągu dwóch dni od dnia zarządzenia wyborów. Na czwarty dzień od dnia zarządzenia wyborów Rektor przedstawia Konwentowi Akademii listę kandydatów. Nad przedstawioną listą Konwent Akademii proceduje w trybie i na zasadach właściwych w podejmowaniu uchwał, z wyłączeniem możliwości skrócenia lub przedłużenia debaty. W głosowaniu nad listą kandydatów członkowie Konwentu Akademii oddają głosy za konkretną kandydaturą lub oddają głos pusty. Kandydat z największą liczbą głosów zostaje wybrany Rektorem, a ustępujący Rektor występuje z wnioskiem do Konsula Sclavinii o powołanie Rektora wybranego w głosowaniu.
3. Dla wykonywania swoich obowiązków Rektor wydaje zarządzenia.
4. Do zadań Rektora należy:
- przewodniczenie obradom Konwentu Akademii,
- tworzenie i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Akademii,
- ogłaszanie miesięcznego planu działalności z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii,
- dbanie o przestrzeganie prawa oraz o bezpieczeństwo i porządek w Akademii.
5. Rektor może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy Prorektorów, których zakres obowiązków i uprawnień określa w drodze zarządzenia. Prorektorów Rektor powołuje w drodze zarządzenia z grona Naukowców.

§6
1. Naukowcami są samodzielni pracownicy naukowo-badawczy Akademii, posiadający tytuł naukowy.
2. Naukowcy zatrudniani są na stanowisku wykładowcy lub adiunkta.
3. Naukowców powołuje i odwołuje Konwent Akademii w drodze uchwały.
4. Naukowcy muszą być przypisani do co najmniej jednej jednostki organizacyjnej Akademii.
5. Naukowcy są zobowiązani do realizacji miesięcznego planu działalności ogłaszanego przez Rektora.


Rozdział III
Struktura Akademii
§7
1. Do wykonywania swoich celów Akademia powołuje jednostki organizacyjne Akademii.
2. Rektor tworzy jednostki organizacyjne Akademii w drodze zarządzenia za zgodą Konwentu Akademii, wyrażoną uchwałą. Tworząc jednostkę organizacyjną Akademii Rektor nadaje jej nazwę, cele i zadania, przypisuje Naukowców do tej jednostki organizacyjnej oraz powołuje jej Dziekana z grona Naukowców przypisanych do tej jednostki organizacyjnej.
4. Rektor może zarządzić nie częściej niż raz w miesiącu głosowanie w sprawie udzielenia Dziekanowi absolutorium przez Naukowców przypisanych do danej jednostki organizacyjnej Akademii. W przypadku nieudzielenia Dziekanowi absolutorium Rektor powołuje nowego Dziekana.
5. Jednostki organizacyjne Akademii prowadzą badania naukowe zgodnie z miesięcznym planem działalności oraz mogą prowadzić działalność dydaktyczną - studia.
6. Jednostki organizacyjne Akademii mogą wydzielać w swym obrębie instytuty, katedry i sekcje dla specjalistycznej realizacji swoich celów i zadań.
7. Rektor Akademii może powoływać ogólnouczelniane zespoły zadaniowe.


Rozdział IV
Prowadzenie studiów i badań naukowych
§8
1. Studia w Akademii trwają od 1 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnej pracy z Naukowcem, polegającej na poszerzaniu wiedzy kierunkowej, zdobywaniu doświadczenia oraz cyklicznym publikowaniu materiałów naukowych.
2. Za cykliczną publikację materiałów naukowych uznaje się nie mniej niż 10 artykułów, w tym przynajmniej 5 na medal, w trakcie całego cyklu kształcenia i dotyczących dziedziny kształcenia.
3. Prowadzenie badań naukowych może odbywać się pod kierunkiem dziekana właściwej jednostki organizacyjnej i za zgodą Rektora.
4. W ramach prowadzenia badań naukowych pracownik obowiązany jest do opublikowania nie mniej niż 5 artykułów na medal w trakcie całego cyklu badań i dotyczących prowadzonych badań.
5. Akademia może prowadzić wykłady i zajęcia otwarte dla wolnych słuchaczy.


Rozdział V
Nadawanie tytułów naukowych
§9
1. Tytułami naukowymi są: profesor net., doktor net. i równorzędny mu w dziedzinach technicznych doktor inżynier net., magister net. i równorzędny mu w dziedzinach technicznych magister inżynier net.
2. Tytuły nadawane są po zakończeniu studiów w Akademii lub zakończeniu badań naukowych.
3. Tytuły naukowe nadawane są przez Konwent Akademii w drodze uchwały na wniosek zainteresowanego i po przedstawieniu opinii przez Dziekana. W przypadku, gdy wniosek dotyczy Dziekana, opinię przedstawia Rektor, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy Rektora, opinię przedstawia Konsul Sclavinii.
4. Tytuły naukowe nadawane są zgodnie z hierarchią i kolejnością jednostopniowego awansu.


Rozdział VI
Zmiana statutu
§10
Zmiana Statutu Akademii następuje w drodze uchwały Konwentu Akademii uchwalanej większością zwykłą głosów przy udziale co najmniej połowy członków Konwentu Akademii.


Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe

§11
1. Traci moc Tymczasowy Statut Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda.
3. Pierwszy Rektor powołany na stanowisko na podstawie niniejszego statutu uzyskuje tytuł profesora net., natomiast pierwsi dziekani wydziałów tytuły doktorów net.
4. Rektor w ciągu 14 dni od daty wejścia w życie statutu przyporządkuje pracowników Akademii do odpowiednich jednostek organizacyjnych, określi ich stanowiska, wskaże Dziekanów oraz zwoła pierwszy Konwent Akademii.
5. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Załącznik do statutu
Obrazek
Obrazek
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Kustosz Instytutu Zdrowia Powszechnego
Avatar użytkownika
Rada Nauki
 

Następna strona

Powrót do Archiwum akademickie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości