Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

SN/Adm/1/2011 - Rooshoffy Byczeq, utrata obywatelstwa

SN/Adm/1/2011 - Rooshoffy Byczeq, utrata obywatelstwa

Postprzez Hugo 10 wrz 2011, o 18:21

kasiek napisał(a):Bytów, 10 września 2011 r.

Oznaczenie wnioskodawcy: Rooshoffy Byczeq reprezentowany przez Kasię s.d. Hergemon-Euskadi, Pełnomocnictwo procesowe zostanie przedstawione w sposób wskazany przez sąd na jego żądanie. Z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe przedstawienie go w standardowy sposób.

Wysoki Sądzie,

W dniu 27 lipca 2011 r. Jego Książęca Mość Piotr II Grzegorz stwierdził utratę obywatelstwa sarmackiego przez mojego mandanta, a także, w następstwie tej decyzji, deportował go z Księstwa Sarmacji zakazując mu jednocześnie powrotu do dnia 27 sierpnia 2011 r.

Sama decyzja Jego Książęcej Mości, jakkolwiek będąca decyzją o charakterze uznaniowym, tj. będąca elementem władztwa administracyjnego organu państwowego, nie może być co do wartości przedmiotem skargi. Jednakże, poprzez stwierdzenie utraty, zamiast pozbawienia rzeczonego obywatelstwa, Jego Książęca Mość uchybił trybowi postępowania w tej sprawie.

Niestety, ale ponieważ tak zwany "Kodeks Sprawiedliwości" zdaje się być wyjątkowo skromny, jeżeli chodzi o materię prawa administracyjnego, w ramach wniosku do sądu posługiwać będę się posiłkowo polskim, tj. realnym, dorobkiem prawnym. Administratywistyczne pojęcie decyzji uznaniowej nie tylko nie obliguje organu, który decyzję wydaje, do jej uzasadnienia w oparciu o stan faktyczny, ale także de iure zamyka drogę w postępowaniu odwoławczym, ze względu na jej treść. Co do zasady jednak uchybienie trybowi jej wydania powoduje, iż sąd właściwy rzeczowo, w przypadku państwa polskiego, sąd administracyjny, stwierdza wydanie decyzji niezgodnie z prawem, co implikuje jej nieważność ex nunc.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie sarmackim stwierdzenie utraty obywatelstwa, w przeciwieństwie do jego odebrania, jest możliwe w sytuacji, gdy osoba zrzecze się tego obywatelstwa, lub zostanie skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji, lub zaprzestania przez obywatela spełniania pewnych warunków, lub stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu poświadczenia nieprawdy we wniosku o nadanie obywatelstwa.

Jakkolwiek obiektywnie da się ustalić, iż mój mandant nie tylko nie zrzekł się swojego obywatelstwa, ani nie został skazany na karę banicji, bądź nie stwierdzono poświadczenia nieprawdy we składanym przez niego wniosku, tak wątpliwości może budzić zaprzestanie spełniania warunków określonych przez tę ustawę.

Dla użytku sądu pozwolę sobie przypomnieć, iż wzmiankowana ustawa wprost ustanawia zakaz pełnienia w innej mikronacji funkcji publicznej. To właśnie rzekome pełnienie funkcji publicznej przez mojego mandanta w innej mikronacji stało się przyczyną pozbawienia mojego mandanta obywatelstwa sarmackiego, a w konsekwencji jego wydalenia z Księstwa Sarmacji.

Należy podnieść, iż zgodnie z wyrokiem sądu, poprzez mikronację uznaje się państwo wirtualne uznawane przez Księstwo Sarmacji, zaś Biedna Republika Ciprofloksji, której w chwili wydania decyzji mój mandant był z pewnością państwem uznawanym przez Księstwo Sarmacji nie była. Explicite, Jego Książęca Mość działając w charakterze zakładu prawa administracyjnego powziął mylne przekonanie co do zajścia określonych w ustawie przesłanek.

W związku z czym słuszne staje się wniesienie o uznanie wzmiankowanej decyzji za wydaną z rażącym naruszeniem prawa, a przez to nieważną. Z racji, iż troska o wydajność wymiaru sprawiedliwości zawsze była celem jaśniejącym niczym zęby baridajczyków na zdjęciu ze źle dobranym światłem wnoszę także, by uznać decyzję o wydaleniu mojego mandanta z Księstwa Sarmacji za wydaną z naruszeniem prawa, jako iż został uchybiony tryb jej wydania, tj. mój mandant w chwili jej wydania był obywatelem sarmackim, przez co korzystał z ochrony temu obywatelstwu przypisanej.Hugo napisał(a):Srebrny Róg, dnia 10 września 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Przekazać sprawę do referatu SSN Jacka diuka Koraba i powierzyć mu funkcję przewodniczącego składu.
2. Wyznaczyć do składu orzekającego PSN Tomasza Hugo bar. Paca.
3. Nadać sprawie sygnaturę SN/Adm/1/2011.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: SN/Adm/1/2011 - Rooshoffy Byczeq, utrata obywatelstwa

Postprzez A0014 11 wrz 2011, o 12:29

POSTANOWIENIE


Wobec jasności całej sytuacji Sąd postanawia o nieprzeprowadzaniu rozprawy.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Prezesa Sądu Najwyższego.

(-)
Przewodniczący Składu Orzekającego
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: SN/Adm/1/2011 - Rooshoffy Byczeq, utrata obywatelstwa

Postprzez A0014 11 wrz 2011, o 14:20

WYROK
w imieniu Księstwa Sarmacji


Sąd Najwyższy w składzie:
• Jack diuk Korab - Przewodniczący Składu Orzekającego
• PSN Tomasz Hugo bar. Pac

po rozpoznaniu sprawy administracyjnej stwierdza NIEWAŻNOŚĆ
1.Postanowienia Księcia Sarmacji w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie Rooshoffy Byczeq (A8770)
Oraz w następstwie
2. Postanowienia Księcia Sarmacji w sprawie wydalenia cudzoziemca z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie Rooshoffy Byczeq (A8770).

UZASADNIENIE


W związku ze zgłoszeniem zastrzeżeń co do postanowienia o stwierdzenia utraty obywatelstwa, Sąd Najwyższy stwierdza, iż postanowienie nie zawiera dokładnego powodu stwierdzenia jego utraty. Uniemożliwia to obiektywną analizę oraz interpretację przez Sąd oraz możliwość ewentualnego zaskarżenia decyzji ze względu na konkretną przesłankę.
Postanowienie o wydaleniu cudzoziemca wiąże zaś się z warunkiem nieposiadania obywatelstwa, co za tym idzie należało uznać jego nieważność.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

(-)Jack diuk Korab - Przewodniczący Składu Orzekającego
(-) Tomasz Hugo bar. Pac
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 


Powrót do Archiwum wyroków

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron