Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o kontrolę (KB)

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Wniosek o kontrolę (KB)

Postprzez MAP 21 lut 2016, o 16:38

Mikołaj diuk-hrabia Torped,
A5781


Jego Królewska i Książęca Mość
Tomasz Ivo Hugo
Prześwietny Siergiusz hrabia Asketil
Marszałek Trybunału KoronnegoWNIOSEK


W imieniu Królestwa Baridasu, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wicekróla Baridasu, zwracam się do Wysokiego Trybunału z wnioskiem o kontrolę zasadności zarządzenia w dniu 19.02.2016r. przez Marszałka Sejmu referendum w sprawie ustawy Sejmu nr 273 o zmianie przepisów ordynacji wyborczej według zasad dotyczących wag głosów ustanowionych ustawą Sejmu nr 273 o zmianie przepisów ordynacji wyborczej.

Wnoszę by Trybunał rozstrzygnął czy:

1. zwłoka Marszałka w zarządzeniu referendum była uzasdniona,
2. zasadne było zarządzenie referendum, w części dotyczącej wag głosów wyborców, na podstawie przepisów ustawy Sejmu nr 273 o zmianie przepisów ordynacji wyborczej w sytuacji, gdy zarządzone referendum dotyczy uchylenia ww. ustawy.

Wnoszę również, by Trybunał postanowił o zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu referendum poprzez uchylenie Postanowienia Marszałka Sejmu w sprawie zarządzenia referendum z dnia 19.02.2016 r., oraz nakazanie Marszałkowi Sejmu zarządzenia referendum na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Sejmu nr 273 o zmianie przepisów ordynacji wyborczej albo w inny sposób, uznany przez Trybunał za wystarczający.

UZASADNIENIE


W dniu 12 lutego oblikowana została w Dzienniku Praw ustawa Sejmu nr 273 o zmianie przepisów ordynacji wyborczej. Ustawa w stosunku do stanu poprzedniego zmienia m.in. wagi głosów wyborców:

Art.3 [Zmiana wagi głosów]

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. art. 8. ust. 2. [“Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile: (1) 6, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, (2) 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 5 wsi lennych, (3) 8, jeżeli w tym okresie otrzymał od 6 do 8 wsi lennych, (4) 9, jeżeli w tym okresie otrzymał od 9 do 11 wsi lennych, (5) 10, jeżeli w tym okresie otrzymał od 12 do 14 wsi lennych, (6) 11, jeżeli w tym okresie otrzymał od 15 do 17 wsi lennych, (7) 12, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 18 wsi lennych lub jest Księciem.”] otrzymuje brzmienie: “Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile: (1) 2, jeżeli posiada status aktywnego obywatela, (2) 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 4 wsi lennych, (3) 4, jeżeli w tym okresie otrzymał od 5 do 8 wsi lennych, (4) 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 9 do 13 wsi lennych, (5) 6, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 14 wsi lennych lub jest Księciem.”


W dniu 13 z inicjatywy Jaśnie Wielmożnej Rihanny markizy Aureliuš-Sedrovski, na podstawie art. 27 Konstytucji Księstwa Sarmacji zainicjowano procedurę referendalną, której celem jest uchylenie ustawy Sejmu nr 273 o zmianie ordynacji wyborczej.

W dniu 15 lutego wniosek o przeprowadzenie referendum uzyskał wymaganą przepisami Konstytucji Księstwa Sarmacji liczbę podpisów.

W dniu 16 lutego, w wątku dotyczącym wniosku o przeprowadzenie referendum Marszałek Sejmu zapowiedział termin w którym odbędzie się referendum (26-28.02.2016r), jednocześnie nie wywiązując się z obowiązku niezwłocznego zarządzenia referendum.

Postanowienie o zarządzeniu referendum opublikowane zostało w Dzienniku Praw w dniu 19.02.2016r., tj w dniu wejścia w życie ustawy, której uchylenia referendum dotyczy, na zasadach określonych ww. ustawą - Załącznik do Postanowienia (wagi głosów ustalono na podstawie art. 3 ustawy nr 273).

W związku z powyższym proszę, by Wysoki Trybunał wydał rozstrzygnięcie zgodne z żądaniem przedstawionym we wniosku.
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o kontrolę (KB)

Postprzez Sierg 22 lut 2016, o 05:17

Wyznaczam do składu orzekającego siebie (jako przewodniczącego) oraz Tytusa wicehrabiego Aureliusza-Chojnackiego.

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o kontrolę (KB)

Postprzez Sierg 22 lut 2016, o 05:23

Wzywam do zabrania głosu w sprawie Marszałka Sejmu JKW Defloriusza Dymana Wandera, w przeciągu 24 godzin. Proszę między innymi o wskazanie powodów zwłoki w zarządzeniu referendum.

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o kontrolę (KB)

Postprzez Michal_Feliks 22 lut 2016, o 05:50

Wysoki Trybunale,

Zanim odniosę się szerzej do sprawy wnoszę o zobowiązanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków wniosku, poprzez wskazanie podstawy prawnej zarówno samego wniosku, jak i - przede wszystkim - wnioskowanych rozstrzygnięć.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Wniosek o kontrolę (KB)

Postprzez Michal_Feliks 22 lut 2016, o 06:01

Wysoki Trybunale,

Od razu mogę natomiast odnieść się do pytania o przyczyny zwłoki.

Wyjaśniam, że nie doszło do zwłoki przy ogłaszaniu postanowienia o zarządzeniu referendum. O zwłoce możemy mówić bowiem tylko wtedy, gdy ustawodawca zakreśla określony termin podjęcia decyzji, bądź też stanowi o konieczności jej niezwłocznego podjęcia. Marszałek Sejmu nie jest przy podejmowaniu postanowienia o zarządzeniu referendum związany żadnym terminem, czas wydania postanowienia zależy od jego decyzji, nie można więc mówić o zwłoce w tej sprawie.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Wniosek o kontrolę (KB)

Postprzez Michal_Feliks 23 lut 2016, o 07:02

Wysoki Trybunale,

Ponawiam swoj wniosek o wezwanie wnioskodawcy do uzupelnienia wniosku o podstawe prawna samego wniosku i jego postulowanych rozstrzygniec.

Do tego czasu nie jestem w stanie przeprowadzic argumentacji przed Trybunalem.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Wniosek o kontrolę (KB)

Postprzez MAP 23 lut 2016, o 11:57

Wysoki Trybunale,

Czy mogę?
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o kontrolę (KB)

Postprzez Sierg 23 lut 2016, o 18:45

Udzielam głosu.

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o kontrolę (KB)

Postprzez Michal_Feliks 25 lut 2016, o 09:18

Wysoki Trybunale,

Jako że sprawa jest pilna, podstawy prawnej wniosku wciąż brak, a referendum rozpoczyna się jutro, pozwolę sobie przedłożyć taką odpowiedź, na jaką pozwala mi wniosek przedstawiony bez podstawy prawnej.

Wnoszę o niezwłoczne umorzenie postępowania ze względu na niemożliwość wyrokowania.


UZASADNIENIE:

1/ Postanowienie Marszałka Sejmu w sprawie zarządzenia Referendum z art. 27 ust. 2 Konstytucji stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Marszałka Sejmu. Prawo sarmackie stanowi o składowych wymaganych dla ważności postanowienia. Są to: określenie terminu głosowania, postawione pytanie i warianty odpowiedzi oraz wykaz obywateli aktywnych. Postanowienie, które te składowe zawiera, jest ważne i ostateczne. Prawo sarmackie nie określa terminu wydania postanowienia. Żaden organ władzy publicznej, w tym Trybunał Koronny, nie ma prawa do uchylania aktów realizujących dyskrecjonalne uprawnienia organów władzy publicznej, wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego i w jego granicach, ani też o terminie wydania tych aktów w braku regulacji ustawowej. Uczynienie zadość wnioskowi w tym zakresie stanowiłoby zatem delikt konstytucyjny.

2/ Prawo sarmackie nie zna również pojęcia "zabezpieczenia" w odniesieniu do procedur prowadzonych przez inne organy władzy publicznej z mocy prawa i w ramach ustawowych uprawnień. Trybunał Koronny nie ma uprawnienia do przerwania przebiegu referendum, nie ma też uprawnienia do uchylania postanowień Marszałka Sejmu, a w szczególności nie ma prawa, o czym wspomniałem wyżej, do nakazywania Marszałkowi Sejmu (ani innym organom) określonego postępowania w sprawach mieszczących się w zakresie dyskrecjonalnych uprawnień Marszałka (i innych organów).

3/ Nie zaszła zwłoka w zarządzeniu referendum, w braku regulacji dotyczących terminu wydania referendum. Nadto, Trybunał Koronny nie ma uprawnienia do wpływu na decyzję organu władzy publicznej podejmowaną sprawach będących przedmiotem dyskrecjonalnego uprawnienia, w tym konkretnym przypadku - podjęcia postanowienia o zarządzeniu referendum,

3/ Prawo sarmackie nie zna odrębnego dla Ordynacji Wyborczej trybu procedowania w sprawie referendum dotyczącego ustawy po jej podpisaniu. Ordynacja Wyborcza i ustawy ją nowelizujące procedowane są na zasadach ogólnych, to jest - jeśli ustawa będąca przedmiotem referendum wchodzi w życie, ma moc obowiązującą do chwili ewentualnego uchylenia w referendum. Ustawa będąca przedmiotem referendum weszła w życie 19 lutego i od tego dnia ma moc obowiązującą. Wykluczone jest, co postuluje wnioskodawca, zastosowanie ustawy wygasłej. Trybunał Koronny nie ma uprawnienia do przywrócenia mocy obowiązującej przepisów wygasłych. To uprawnienie należy do Sejmu. Uczynienie zadość przedmiotowemu wnioskowi byłoby zatem deliktem konstytucyjnym.

Wysoki Trybunale,

Zadaniem Trybunału jest ochrona Konstytucji i czynienie zadość jej postanowieniom. Przychylenie się do wniosku wiązałoby się z popełnieniem co najmniej dwóch deliktów konstytucyjnych. Wniosek nie ma charakteru prawnego, a polityczno-propagandowy.
Mając pod uwagę powyższe, wnoszę jak na wstępie.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Wniosek o kontrolę (KB)

Postprzez Michal_Feliks 25 lut 2016, o 09:24

Wysoki Trybunale,

W uzupełnieniu powyższego oświadczenia:

Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu Referendum z art. 27 ust. 2 Konstytucji nie podlega kontroli trybunalskiej także z innych powodów.

1/ Trybunałowi Koronnemu przysługuje prawo do badania zgodności z aktami wyższego rzędu jedynie aktów normatywnych, to jest - aktów formułujących normy generalne i abstrakcyjne. Regulacje zawarte w przedmiotowym postanowieniu nie mają charakteru abstrakcyjnego. Postanowienie to nie może zatem być przedmiotem badania zgodności przez Trybunał Koronny.

2/ Nadzorowi Trybunału Koronnego nie podlega działalność Sejmu.

Nadto odtrzymuję pozostałe twierdzenia zawarte w poprzednim oświadczeniu.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Następna strona

Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości