Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TLGK - Renovatio pełną parą!

Kwatera Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej, organizacji odpowiedzialnej za ochronę osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii.

Czy jesteś za przywróceniem TLGK?

Ankieta wygasła 29 paź 2016, o 15:06

Całym sercem! Ku chwale Królestwa!
7
100%
Zdecydowanie nie. Komu to potrzebne?
0
Brak głosów
 
Liczba głosów : 7

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Juarez 1 lis 2016, o 21:27

@AJ Piastowski
Bardzo ciekawy pomysł. :) To z pewnością doda klimatu całej tej renowacji Gwardii. Sprawę możemy obgadać via PW.

@anglov
Fakt, uszczuplenie przepisów końcowych zrobi statut bardziej czytelnym. Co do paragrafów to nie mam nic przeciwko temu. Poniżej zamieszczam poprawioną wersję statutu. Tak swoją drogą to przydałaby się możliwość edycji postów. :P

@Sławek, @Hetman Jack
Z tymi jednostkami wojskowymi to faktycznie trochę mnie fantazja poniosła. Miałem w zamyśle kilka formacji zorganizowanych na wzór Obrony Terytorialnej. Sama piechota bez sprzętu ciężkiego szkolona m.in. z zakresu walki partyzanckiej na swoim terenie. Jednak chciałem to wprowadzić dopiero po dostatecznym rozwinięciu skrzydeł przez TLGK, czyli za jakieś minimum kilka miesięcy. W najbliższym czasie byłoby to bezsensowne zważając na szczupłe kadry. Aczkolwiek można z tego pomysłu zrezygnować jeśli taka będzie wola KSZ i Teutończyków.

Statut
Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej

(PROJEKT)

Af gešrifted: DD.MM.RRRR Jaar


Paragraf 1. Teutońska Lwia Gwardia Królewska

1. Teutońska Lwia Gwardia Królewska zwana dalej Gwardią, jest organizacją paramilitarną podległą Królowi Teutonii, wykonującą zadania z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, promowania patriotyzmu wśród społeczeństwa teutońskiego i pilnowania porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii. Gwardia może również używać skróconej nazwy TLGK.
2. Gwardia działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie Sejmu Księstwa Sarmacji nr 253 o organizacjach paramilitarnych, Dekrecie Króla Teutonii nr 2/2016 w sprawie utworzenia Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej oraz niniejszego statutu.
3. Gwardia swoim działaniem obejmuje terytorium Królestwa Teutonii. Dla właściwego realizowania swoich celów Gwardia może prowadzić działalność poza granicami Królestwa Teutonii. Siedzibą Gwardii jest Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg.
4. Nazwa Gwardii jest prawnie zastrzeżona.
5. Realizując swoje cele Gwardia opiera się na pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać współpracowników do realizacji swoich celów.


Paragraf 2. Cele i sposoby działania

1. Gwardia realizuje następujące cele:

  1) ochrona osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, w szczególności ochrona osoby Króla Teutonii i jego rodziny,
  2) promocja postaw patriotycznych wśród społeczeństwa Królestwa Teutonii,
  3) podejmowanie działań mających na celu promowanie Królestwa Teutonii, w szczególności jego kultury, historii i wieloletnich tradycji,
  4) wzmacnianie obronności Królestwa Teutonii poprzez działania o charakterze pro obronnym, przygotowującym społeczeństwo do ewentualnego przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym,
  5) zrzeszanie osób zainteresowanych wojskowością, kulturą, historią i tradycją Królestwa Teutonii,
  6) pilnowanie porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii,
  7) dbanie o powszechne dobro i interes Królestwa oraz Narodu Teutonii,
  8) godne reprezentowanie Królestwa Teutonii pośród narodów ościennych.

2. Sposoby realizacji:

  1) zabezpieczanie osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii,
  2) organizowanie ochrony mającej zabezpieczać osobę Króla Teutonii i jego rodzinę w trakcie różnego rodzaju wydarzeń mających miejsce w Królestwie Teutonii, czy też poza jego granicami,
  3) prowadzenie działalności propagandowej nawołującej do pielęgnowania i publicznego okazywania patriotyzmu przez Teutończyków,
  4) organizowanie przedsięwzięć lub współdziałanie w przedsięwzięciach związanych z kulturą, historią i tradycją Królestwa Teutonii,
  5) organizowanie jednostek wojskowych odpowiedzialnych za obronność Królestwa Teutonii.
  6) organizowanie szkoleń i manewrów mających na celu wzmocnienie obronności Królestwa Teutonii i promowanie postaw pro obronnych wśród Teutończyków,
  7) organizowanie pracy dla osób chcących udzielać się na polach wojskowości, kultury i historii Królestwa Teutonii,
  8) dbanie o porządek publiczny na obszarze Królestwa Teutonii poprzez piętnowanie zachowań godzących w dobro, interes i obyczaje Królestwa i Narodu Teutonii, osoby Króla oraz jego rodziny,
  9) poświęcanie swojego czasu i wysiłku dla budowania zwartej, silnej i wolnej Teutonii,
  10) reprezentowanie rycerskich wartości, które ukształtowały społeczeństwo teutońskie i uczyniły je jednym z najszlachetniejszych społeczeństw tego świata.


Paragraf 3. Członkowie Gwardii, ich prawa i obowiązki

1. Członkiem Gwardii może zostać osoba będąca obywatelem Królestwa Teutonii, posiadającym nieposzlakowaną opinię, która złożyła do Komendanta wniosek o przyjęcie do Gwardii.
2. Komendant po otrzymaniu wniosku o przyjęcie do Gwardii prywatnie przeprowadza proces rekrutacyjny podczas, którego poznaje kandydata zadając mu pytania. Ponadto Komendant może się zwrócić do osób trzecich w celu poznania ich opinii o kandydacie.
3. Komendant po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przyjmuje lub odrzuca wniosek kandydata w drodze Rozporządzenia. Jeśli wniosek został przyjęty Komendant, w drodze Rozporządzenia, mianuje kandydata na stopień Gwardzisty. Nowo mianowany Gwardzista ma obowiązek złożyć publiczną przysięgę w Zamku Królewskim według następującej roty:

  "Ja, Lwi Gwardzista Królewski,
  świadom podejmowanych obowiązków
  przysięgam
  służyć wiernie Królestwu i Narodowi Teutońskiemu,
  Króla i rodziny jego strzec nawet z narażeniem własnego życia.
  Stać na straży granic, praw i dobrego imienia Teutonii,
  ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki.
  Przestrzegać dyscypliny służbowej,
  lojalnym wobec przełożonych być.
  Dochować tajemnic związanych ze służbą,
  Bronić Honoru, Godności i Wolności swojej oraz każdego Teutończyka.
  Jeśli zaś przysięgi mej nie dochowam
  niechaj przeklęty będę na wieku wieków."

4. Członkowie Gwardii dzielą się na:

  1) szeregowych,
  2) podoficerów,
  3) oficerów.

5. Szeregowym jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Gwardzisty bądź Starszego Gwardzisty.
6. Podoficerem jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Kaprala, Wachmistrza bądź Chorążego.
7. Oficerem jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Porucznika, Kapitana, Majora, Pułkownika lub Brygadiera.
8. Każdy członek Gwardii jest zobowiązany:

  1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Gwardii,
  2) dbać o dobre imię Gwardii,
  3) popierać i czynnie realizować cele Gwardii wymienione w ustępie 1. Artykułu 2.,
  4) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
  5) stosować się do poleceń przełożonych.

9. Każdy członek Gwardii ma prawo:

  1) do udziału w szkoleniach, manewrach i zebraniach Gwardii,
  3) do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Gwardii,
  4) do posiadania legitymacji Gwardii,
  5) do zgłaszania własnych inicjatyw,
  6) do odwołania się od Rozporządzeń i Rozkazów Komendanta,
  7) do dobrowolnego wystąpienia z Gwardii.


Paragraf 4. Struktura organizacyjna

1. Gwardia do realizacji swoich celów statutowych może powoływać różnego rodzaju jednostki organizacyjne i wojskowe, którymi kieruje Komendant.


Paragraf 5. Władze

1. Władzę w Gwardii sprawuje Komendant powoływany i odwoływany przez Króla Teutonii.
2. Komendant jest przełożonym wszystkich członków Gwardii.
3. Komendantowi z racji sprawowanej funkcji przysługuje stopień Brygadiera w Gwardii.
4. Do obowiązków Komendanta należą:

  1) prawidłowa realizacja celów zawartych w ustępie 1. Artykułu 2,
  2) organizowanie polityki kadrowej, finansowej oraz struktury organizacyjnej Gwardii,
  3) określanie i wykonywanie programu szkolenia członków Gwardii oraz zapewnienie im właściwych warunków ich przebiegu,
  4) współdziałanie z organami samorządowymi Królestwa Teutonii,
  5) określanie wzorów umundurowania, stopni w Gwardii i wzorów legitymacji członków Gwardii,
  6) prowadzenie Dziennika Praw Gwardii,
  7) przestrzeganie postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
  8) zapewnianie członkom Gwardii wsparcia w każdej dostępnej formie,
  9) dawanie podwładnym wzorowego przykładu zachowania oraz kompetencji służbowych,
  10) bieżące analizowanie efektywności pracy swoich podwładnych i informowanie ich o zauważonych nieprawidłowościach,
  11) rozpatrywanie wniosków o przyjęcie do Gwardii,
  12) przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Gwardii,
  13) odpowiadanie za poczynania swoje i swoich podkomendnych bezpośrednio przed Królem Teutonii.

5. Komendant ma prawo:

  1) przekazać część swych uprawnień pozostałym członkom Gwardii,
  2) wydawać polecenia w postaci Rozporządzeń i Rozkazów,
  3) mianować swego Zastępcę spośród członków Gwardii,
  4) zwołać zebranie Gwardii w celu omówienia spraw najwyższej wagi,
  5) nagradzać i karać członków Gwardii,
  6) zgłosić czasową niemożność sprawowania pełnionej funkcji,
  7) wnioskować do Króla Teutonii o rezygnację z pełnionej funkcji.


Paragraf 6. Nagrody i kary

1. Członek Gwardii, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie oraz doskonali kwalifikacje zawodowe możne zostać wyróżniony przez:

  1) pochwałę,
  2) przedstawienie do odznaczenia,
  3) mianowanie na wyższy stopień.

2. Członek Gwardii może zostać ukarany przez:

  1) upomnienie,
  2) naganę,
  3) obniżenie stopnia,
  4) zawieszenie w czynnościach służbowych,
  5) pozbawienie stopnia i wydalenie ze służby.

3. O nagrodzeniu członka Gwardii lub jego ukaraniu decyduje Komendant po zaciągnięciu opinii innych Gwardzistów ze szczególnym uwzględnieniem przełożonych.


Paragraf 7. Symbole

1. Gwardia ma prawo posiadać własny herb i sztandar, które ustanawia Komendant w drodze Rozporządzenia.


Paragraf 8. Sytuacje nadzwyczajne

1. W razie wakatu na stanowisku Komendanta do czasu powołania nowego, dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście. Zastępca, bądź najstarszy rangą członek Gwardii nie może piastować dowództwa dłużej niż trzy miesiące.
2. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą członkowi Gwardii. Czasowa niemożność sprawowania obowiązków przez Komendanta nie może przekraczać okresu trzech miesięcy.
3. Zastępca bądź najwyższy rangą członek Gwardii w sytuacjach wymienionych w ustępach 1. i 2. niniejszego Artykułu przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Komendanta zawarte w Artykule 5. z zastrzeżeniem punktów 3), 6) i 7) ustępu 5.


Paragraf 9. Przepisy końcowe

1. Uchwalenie i każdorazowa zmiana niniejszego statutu wymaga zgody Króla Teutonii.
Obrazek
III Hertsog ik Monderie
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Juarez 4 lis 2016, o 23:21

A więc tak... Po głębszym namyśle zdecydowałem się zrezygnować z koncepcji tworzenia jednostek wojskowych i przeprowadzania manewrów z ich udziałem, dlatego wszelkie wzmianki o tych rzeczach zostały z projektu statutu wykreślone. W końcu jeśli w przyszłości pojawią się tego typu pomysły to zawsze można zmienić treść statutu za zgodą Króla i po uprzednich konsultacjach z dowództwem KSZ. Zamieszczoną poniżej wersję projektu uważam osobiście za finalną i zachęcam do informowania mnie co o tym myślicie. Jeśli według Was są jeszcze jakieś rzeczy, o których warto podyskutować to śmiało piszcie. ;)

Musicie także wiedzieć, że chciałbym już rozpocząć realizowanie moich planów związanych z TLGK, dlatego sprawy papierkowe chciałbym w miarę krótkim czasie dopiąć na ostatni guzik. Nie chcę żeby trwało to tygodniami. :)

Statut
Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej

(PROJEKT)

Af gešrifted: DD.MM.RRRR Jaar


Paragraf 1. Teutońska Lwia Gwardia Królewska

1. Teutońska Lwia Gwardia Królewska zwana dalej Gwardią, jest organizacją paramilitarną podległą Królowi Teutonii, wykonującą zadania z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, promowania patriotyzmu wśród społeczeństwa teutońskiego i pilnowania porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii. Gwardia może również używać skróconej nazwy TLGK.
2. Gwardia działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie Sejmu Księstwa Sarmacji nr 253 o organizacjach paramilitarnych, Dekrecie Króla Teutonii nr 2/2016 w sprawie utworzenia Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej oraz niniejszego statutu.
3. Gwardia swoim działaniem obejmuje terytorium Królestwa Teutonii. Dla właściwego realizowania swoich celów Gwardia może prowadzić działalność poza granicami Królestwa Teutonii. Siedzibą Gwardii jest Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg.
4. Nazwa Gwardii jest prawnie zastrzeżona.
5. Realizując swoje cele Gwardia opiera się na pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać współpracowników do realizacji swoich celów.


Paragraf 2. Cele i sposoby działania

1. Gwardia realizuje następujące cele:

  1) ochrona osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, w szczególności ochrona osoby Króla Teutonii i jego rodziny,
  2) promocja postaw patriotycznych wśród społeczeństwa Królestwa Teutonii,
  3) podejmowanie działań mających na celu promowanie Królestwa Teutonii, w szczególności jego kultury, historii i wieloletnich tradycji,
  4) wzmacnianie obronności Królestwa Teutonii poprzez działania o charakterze pro obronnym, przygotowującym społeczeństwo do ewentualnego przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym,
  5) zrzeszanie osób zainteresowanych wojskowością, kulturą, historią i tradycją Królestwa Teutonii,
  6) pilnowanie porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii,
  7) dbanie o powszechne dobro i interes Królestwa oraz Narodu Teutonii,
  8) godne reprezentowanie Królestwa Teutonii pośród narodów ościennych.

2. Sposoby realizacji:

  1) zabezpieczanie osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii,
  2) organizowanie ochrony mającej zabezpieczać osobę Króla Teutonii i jego rodzinę w trakcie różnego rodzaju wydarzeń mających miejsce w Królestwie Teutonii, czy też poza jego granicami,
  3) prowadzenie działalności propagandowej nawołującej do pielęgnowania i publicznego okazywania patriotyzmu przez Teutończyków,
  4) organizowanie przedsięwzięć lub współdziałanie w przedsięwzięciach związanych z kulturą, historią i tradycją Królestwa Teutonii,
  5) organizowanie szkoleń mających na celu wzmocnienie obronności Królestwa Teutonii i promowanie postaw pro obronnych wśród Teutończyków,
  6) organizowanie pracy dla osób chcących udzielać się na polach wojskowości, kultury i historii Królestwa Teutonii,
  7) dbanie o porządek publiczny na obszarze Królestwa Teutonii poprzez piętnowanie zachowań godzących w dobro, interes i obyczaje Królestwa i Narodu Teutonii, osoby Króla oraz jego rodziny,
  8) poświęcanie swojego czasu i wysiłku dla budowania zwartej, silnej i wolnej Teutonii,
  9) reprezentowanie rycerskich wartości, które ukształtowały społeczeństwo teutońskie i uczyniły je jednym z najszlachetniejszych społeczeństw tego świata.


Paragraf 3. Członkowie Gwardii, ich prawa i obowiązki

1. Członkiem Gwardii może zostać osoba będąca obywatelem Królestwa Teutonii, posiadającym nieposzlakowaną opinię, która złożyła do Komendanta wniosek o przyjęcie do Gwardii.
2. Komendant po otrzymaniu wniosku o przyjęcie do Gwardii prywatnie przeprowadza proces rekrutacyjny podczas, którego poznaje kandydata zadając mu pytania. Ponadto Komendant może się zwrócić do osób trzecich w celu poznania ich opinii o kandydacie.
3. Komendant po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przyjmuje lub odrzuca wniosek kandydata w drodze Rozporządzenia. Jeśli wniosek został przyjęty Komendant, w drodze Rozporządzenia, mianuje kandydata na stopień Gwardzisty. Nowo mianowany Gwardzista ma obowiązek złożyć publiczną przysięgę w Zamku Królewskim według następującej roty:

  "Ja, Lwi Gwardzista Królewski,
  świadom podejmowanych obowiązków
  przysięgam
  służyć wiernie Królestwu i Narodowi Teutońskiemu,
  Króla i rodziny jego strzec nawet z narażeniem własnego życia.
  Stać na straży granic, praw i dobrego imienia Teutonii,
  ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki.
  Przestrzegać dyscypliny służbowej,
  lojalnym wobec przełożonych być.
  Dochować tajemnic związanych ze służbą,
  Bronić Honoru, Godności i Wolności swojej oraz każdego Teutończyka.
  Jeśli zaś przysięgi mej nie dochowam
  niechaj przeklęty będę na wieku wieków."

4. Członkowie Gwardii dzielą się na:

  1) szeregowych,
  2) podoficerów,
  3) oficerów.

5. Szeregowym jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Gwardzisty bądź Starszego Gwardzisty.
6. Podoficerem jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Kaprala, Wachmistrza bądź Chorążego.
7. Oficerem jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Porucznika, Kapitana, Majora, Pułkownika lub Brygadiera.
8. Każdy członek Gwardii jest zobowiązany:

  1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Gwardii,
  2) dbać o dobre imię Gwardii,
  3) popierać i czynnie realizować cele Gwardii wymienione w ustępie 1. Artykułu 2.,
  4) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
  5) stosować się do poleceń przełożonych.

9. Każdy członek Gwardii ma prawo:

  1) do udziału w szkoleniach i zebraniach Gwardii,
  2) do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Gwardii,
  3) do posiadania legitymacji Gwardii,
  4) do zgłaszania własnych inicjatyw,
  5) do odwołania się od Rozporządzeń i Rozkazów Komendanta,
  6) do dobrowolnego wystąpienia z Gwardii.


Paragraf 4. Struktura organizacyjna

1. Gwardia do realizacji swoich celów statutowych może powoływać różnego rodzaju jednostki organizacyjne, którymi kieruje Komendant.


Paragraf 5. Władze

1. Władzę w Gwardii sprawuje Komendant powoływany i odwoływany przez Króla Teutonii.
2. Komendant jest przełożonym wszystkich członków Gwardii.
3. Komendantowi z racji sprawowanej funkcji przysługuje stopień Brygadiera w Gwardii.
4. Do obowiązków Komendanta należą:

  1) prawidłowa realizacja celów zawartych w ustępie 1. Artykułu 2,
  2) organizowanie polityki kadrowej, finansowej oraz struktury organizacyjnej Gwardii,
  3) określanie i wykonywanie programu szkolenia członków Gwardii oraz zapewnienie im właściwych warunków ich przebiegu,
  4) współdziałanie z organami samorządowymi Królestwa Teutonii,
  5) określanie wzorów umundurowania, stopni w Gwardii i wzorów legitymacji członków Gwardii,
  6) prowadzenie Dziennika Praw Gwardii,
  7) przestrzeganie postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
  8) zapewnianie członkom Gwardii wsparcia w każdej dostępnej formie,
  9) dawanie podwładnym wzorowego przykładu zachowania oraz kompetencji służbowych,
  10) bieżące analizowanie efektywności pracy swoich podwładnych i informowanie ich o zauważonych nieprawidłowościach,
  11) rozpatrywanie wniosków o przyjęcie do Gwardii,
  12) przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Gwardii,
  13) odpowiadanie za poczynania swoje i swoich podkomendnych bezpośrednio przed Królem Teutonii.

5. Komendant ma prawo:

  1) przekazać część swych uprawnień pozostałym członkom Gwardii,
  2) wydawać polecenia w postaci Rozporządzeń i Rozkazów,
  3) mianować swego Zastępcę spośród członków Gwardii,
  4) zwołać zebranie Gwardii w celu omówienia spraw najwyższej wagi,
  5) nagradzać i karać członków Gwardii,
  6) zgłosić czasową niemożność sprawowania pełnionej funkcji,
  7) wnioskować do Króla Teutonii o rezygnację z pełnionej funkcji.


Paragraf 6. Nagrody i kary

1. Członek Gwardii, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie oraz doskonali kwalifikacje zawodowe możne zostać wyróżniony przez:

  1) pochwałę,
  2) przedstawienie do odznaczenia,
  3) mianowanie na wyższy stopień.

2. Członek Gwardii może zostać ukarany przez:

  1) upomnienie,
  2) naganę,
  3) obniżenie stopnia,
  4) zawieszenie w czynnościach służbowych,
  5) pozbawienie stopnia i wydalenie ze służby.

3. O nagrodzeniu członka Gwardii lub jego ukaraniu decyduje Komendant po zaciągnięciu opinii innych Gwardzistów ze szczególnym uwzględnieniem przełożonych.


Paragraf 7. Symbole

1. Gwardia ma prawo posiadać własny herb i sztandar, które ustanawia Komendant w drodze Rozporządzenia.


Paragraf 8. Sytuacje nadzwyczajne

1. W razie wakatu na stanowisku Komendanta do czasu powołania nowego, dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście. Zastępca, bądź najstarszy rangą członek Gwardii nie może piastować dowództwa dłużej niż trzy miesiące.
2. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą członkowi Gwardii. Czasowa niemożność sprawowania obowiązków przez Komendanta nie może przekraczać okresu trzech miesięcy.
3. Zastępca bądź najwyższy rangą członek Gwardii w sytuacjach wymienionych w ustępach 1. i 2. niniejszego Artykułu przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Komendanta zawarte w Artykule 5. z zastrzeżeniem punktów 3), 6) i 7) ustępu 5.


Paragraf 9. Przepisy końcowe

1. Uchwalenie i każdorazowa zmiana niniejszego statutu wymaga zgody Króla Teutonii.
Obrazek
III Hertsog ik Monderie
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez anglov 6 lis 2016, o 20:46

Po pierwsze przepraszam za zwłokę w ocenie. Po dokładnym zapoznaniu się ze statutem mam kilka uwag, niektóre techniczne, część merytorycznych. Po ich uwzględnieniu mogę zapewnić, że statut zaakceptuję, jeśli zostanie mi złożony.

5. Realizując swoje cele Gwardia opiera się na pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać współpracowników do realizacji swoich celów.


Nie do końca mi się podoba to sformułowanie. Może coś w stylu:

5. Cele statutowe Gwardii są wykonywane przez jej członków lub osoby niezrzeszone w Gwardii, zatrudnione w tym celu.7) dbanie o powszechne dobro i interes Królestwa oraz Narodu Teutonii,


Wydaje mi się że bardziej poprawnie będzie:

7) dbanie o powszechne dobro i interes Królestwa Teutonii oraz Narodu Teutońskiego,3. Komendant po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przyjmuje lub odrzuca wniosek kandydata w drodze Rozporządzenia. Jeśli wniosek został przyjęty Komendant, w drodze Rozporządzenia, mianuje kandydata na stopień Gwardzisty. Nowo mianowany Gwardzista ma obowiązek złożyć publiczną przysięgę w Zamku Królewskim według następującej roty:


I tu moje pytanie – czy miałeś na myśli Zamek Królewski jako dział na forum Teutonii, czy jako rzecz dużo ogólniejszą? Jeśli miałeś na myśli dział – nie przepadam za takimi rozwiązaniami. Jestem zdania, że to, gdzie przysięgi są składane to już kwestia ustaleń i prawa niepisanego. Jeśli będzie Wam potrzeba własnego działu na forum KT, być może lepiej wszystko będzie organizowane właśnie tam.

Jeśli natomiast miałeś na myśli rzecz bardziej ogólną, narracyjną – sugeruję ująć to jakoś inaczej. By właśnie nie stanowiło to takich wątpliwości.


4. Do obowiązków Komendanta należą:
1) prawidłowa realizacja celów zawartych w ustępie 1. Artykułu 2,
(…)


Usunąłbym „prawidłowa”. Inne rzeczy może komendant robić „nieprawidłowo”?


5. Komendant ma prawo:
(…)
7) wnioskować do Króla Teutonii o rezygnację z pełnionej funkcji.


Tutaj nie jestem zwolennikiem takich przepisów, które chcą regulować wszystko. Także to, że funkcjonariusz może złożyć dymisję. Jak dla mnie to jest to dość oczywiste, że urzędnik może złożyć rezygnację – nie wnioskować o nią. I się zastanawiam, czy jest sens to regulować.

I tak samo zastanawiam się czy niektóre inne wpisy w obowiązkach i prawach są tak naprawdę potrzebne. Tu polecam samodzielne przemyśleć, co jest oczywistością, a co naprawdę trzeba zawrzeć w prawie.


Tak jak mówiłem – proszę o ustosunkowanie się do moich uwag. Myślę że po tym z całą pewnością będę mógł zaakceptować statut.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Juarez 6 lis 2016, o 21:51

Do uwag Waszej Mości się ustosunkowałem i popracowałem nieco przy treści statutu. Moim zdaniem teraz zwiera on wszystko co zawierać powinien, dlatego proszę o akceptację niniejszego statutu.

Statut
Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej

(PROJEKT)

Af gešrifted: DD.MM.RRRR Jaar


Paragraf 1. Teutońska Lwia Gwardia Królewska

1. Teutońska Lwia Gwardia Królewska zwana dalej Gwardią, jest organizacją paramilitarną podległą Królowi Teutonii, wykonującą zadania z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, promowania patriotyzmu wśród społeczeństwa teutońskiego i pilnowania porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii. Gwardia może również używać skróconej nazwy TLGK.
2. Gwardia działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie Sejmu Księstwa Sarmacji nr 253 o organizacjach paramilitarnych, Dekrecie Króla Teutonii nr 2/2016 w sprawie utworzenia Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej oraz niniejszego statutu.
3. Gwardia swoim działaniem obejmuje terytorium Królestwa Teutonii. Dla właściwego realizowania swoich celów Gwardia może prowadzić działalność poza granicami Królestwa Teutonii. Siedzibą Gwardii jest Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg.
4. Nazwa Gwardii jest prawnie zastrzeżona.
5. Cele statutowe Gwardii są wykonywane przez jej członków lub osoby niezrzeszone w Gwardii, zatrudnione w tym celu.


Paragraf 2. Cele i sposoby działania

1. Gwardia realizuje następujące cele:

  1) ochrona osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, w szczególności ochrona osoby Króla Teutonii i jego rodziny,
  2) promocja postaw patriotycznych wśród społeczeństwa Królestwa Teutonii,
  3) podejmowanie działań mających na celu promowanie Królestwa Teutonii, w szczególności jego kultury, historii i wieloletnich tradycji,
  4) wzmacnianie obronności Królestwa Teutonii poprzez działania o charakterze pro obronnym, przygotowującym społeczeństwo do ewentualnego przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym,
  5) zrzeszanie osób zainteresowanych wojskowością, kulturą, historią i tradycją Królestwa Teutonii,
  6) pilnowanie porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii,
  7) dbanie o powszechne dobro i interes Królestwa Teutonii oraz Narodu Teutońskiego,
  8) godne reprezentowanie Królestwa Teutonii pośród narodów ościennych.

2. Sposoby realizacji:

  1) zabezpieczanie osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii,
  2) organizowanie ochrony mającej zabezpieczać osobę Króla Teutonii i jego rodzinę w trakcie różnego rodzaju wydarzeń mających miejsce w Królestwie Teutonii, czy też poza jego granicami,
  3) prowadzenie działalności propagandowej nawołującej do pielęgnowania i publicznego okazywania patriotyzmu przez Teutończyków,
  4) organizowanie przedsięwzięć lub współdziałanie w przedsięwzięciach związanych z kulturą, historią i tradycją Królestwa Teutonii,
  5) organizowanie szkoleń mających na celu wzmocnienie obronności Królestwa Teutonii i promowanie postaw pro obronnych wśród Teutończyków,
  6) organizowanie pracy dla osób chcących udzielać się na polach wojskowości, kultury i historii Królestwa Teutonii,
  7) dbanie o porządek publiczny na obszarze Królestwa Teutonii poprzez piętnowanie zachowań godzących w dobro, interes i obyczaje Królestwa i Narodu Teutonii, osoby Króla oraz jego rodziny,
  8) poświęcanie swojego czasu i wysiłku dla budowania zwartej, silnej i wolnej Teutonii,
  9) reprezentowanie rycerskich wartości, które ukształtowały społeczeństwo teutońskie i uczyniły je jednym z najszlachetniejszych społeczeństw tego świata.


Paragraf 3. Członkowie Gwardii, ich prawa i obowiązki

1. Członkiem Gwardii może zostać osoba będąca obywatelem Królestwa Teutonii, posiadającym nieposzlakowaną opinię, która złożyła do Komendanta wniosek o przyjęcie do Gwardii.
2. Komendant po otrzymaniu wniosku o przyjęcie do Gwardii prywatnie przeprowadza proces rekrutacyjny podczas, którego poznaje kandydata zadając mu pytania. Ponadto Komendant może się zwrócić do osób trzecich w celu poznania ich opinii o kandydacie.
3. Komendant po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przyjmuje lub odrzuca wniosek kandydata w drodze Rozporządzenia. Jeśli wniosek został przyjęty Komendant, w drodze Rozporządzenia, mianuje kandydata na stopień Gwardzisty. Nowo mianowany Gwardzista ma obowiązek złożyć publiczną przysięgę w dziale Gwardii na forum Królestwa Teutonii według następującej roty:

  "Ja, Lwi Gwardzista Królewski,
  świadom podejmowanych obowiązków
  przysięgam
  służyć wiernie Królestwu i Narodowi Teutońskiemu,
  Króla i rodziny jego strzec nawet z narażeniem własnego życia.
  Stać na straży granic, praw i dobrego imienia Teutonii,
  ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki.
  Przestrzegać dyscypliny służbowej,
  lojalnym wobec przełożonych być.
  Dochować tajemnic związanych ze służbą,
  Bronić Honoru, Godności i Wolności swojej oraz każdego Teutończyka.
  Jeśli zaś przysięgi mej nie dochowam
  niechaj przeklęty będę na wieku wieków."

4. Członkowie Gwardii dzielą się na:

  1) szeregowych,
  2) podoficerów,
  3) oficerów.

5. Szeregowym jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Gwardzisty bądź Starszego Gwardzisty.
6. Podoficerem jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Kaprala, Wachmistrza bądź Chorążego.
7. Oficerem jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Porucznika, Kapitana, Majora, Pułkownika lub Brygadiera.
8. Każdy członek Gwardii jest zobowiązany:

  1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Gwardii,
  2) dbać o dobre imię Gwardii,
  3) popierać i czynnie realizować cele Gwardii wymienione w ustępie 1. Artykułu 2.,
  4) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
  5) stosować się do poleceń przełożonych.

9. Każdy członek Gwardii ma prawo:

  1) do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Gwardii,
  2) do posiadania legitymacji Gwardii,
  3) do zgłaszania własnych inicjatyw,
  4) do odwołania się od Rozporządzeń i Rozkazów Komendanta,
  5) do dobrowolnego wystąpienia z Gwardii.


Paragraf 4. Struktura organizacyjna

1. Gwardia do realizacji swoich celów statutowych może powoływać różnego rodzaju jednostki organizacyjne, którymi kieruje Komendant.


Paragraf 5. Władze

1. Władzę w Gwardii sprawuje Komendant powoływany i odwoływany przez Króla Teutonii.
2. Komendant jest przełożonym wszystkich członków Gwardii.
3. Komendantowi z racji sprawowanej funkcji przysługuje stopień Brygadiera w Gwardii.
4. Do obowiązków Komendanta należą:

  1) realizacja celów zawartych w ustępie 1. Artykułu 2,
  2) organizowanie polityki kadrowej, finansowej oraz struktury organizacyjnej Gwardii,
  3) określanie i wykonywanie programu szkolenia członków Gwardii oraz zapewnienie im właściwych warunków ich przebiegu,
  4) współdziałanie z organami samorządowymi Królestwa Teutonii,
  5) określanie wzorów umundurowania, stopni w Gwardii i wzorów legitymacji członków Gwardii,
  6) prowadzenie Dziennika Praw Gwardii,
  7) przestrzeganie postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
  8) zapewnianie członkom Gwardii wsparcia w każdej dostępnej formie,
  9) dawanie podwładnym wzorowego przykładu zachowania oraz kompetencji służbowych,
  10) bieżące analizowanie efektywności pracy swoich podwładnych i informowanie ich o zauważonych nieprawidłowościach,
  11) rozpatrywanie wniosków o przyjęcie do Gwardii,
  12) przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Gwardii,
  13) odpowiadanie za poczynania swoje i swoich podkomendnych bezpośrednio przed Królem Teutonii.

5. Komendant ma prawo:

  1) przekazać część swych uprawnień pozostałym członkom Gwardii,
  2) wydawać polecenia w postaci Rozporządzeń i Rozkazów,
  3) mianować swego Zastępcę spośród członków Gwardii,
  4) zwołać zebranie Gwardii w celu omówienia spraw najwyższej wagi,
  5) nagradzać i karać członków Gwardii,
  6) zgłosić czasową niemożność sprawowania pełnionej funkcji.


Paragraf 6. Nagrody i kary

1. Członek Gwardii, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie oraz doskonali kwalifikacje zawodowe możne zostać wyróżniony przez:

  1) pochwałę,
  2) przedstawienie do odznaczenia,
  3) mianowanie na wyższy stopień.

2. Członek Gwardii może zostać ukarany przez:

  1) upomnienie,
  2) naganę,
  3) obniżenie stopnia,
  4) zawieszenie w czynnościach służbowych,
  5) pozbawienie stopnia i wydalenie ze służby.

3. O nagrodzeniu członka Gwardii lub jego ukaraniu decyduje Komendant po zaciągnięciu opinii innych Gwardzistów ze szczególnym uwzględnieniem przełożonych.


Paragraf 7. Symbole

1. Gwardia ma prawo posiadać własny herb i sztandar, które ustanawia Komendant w drodze Rozporządzenia.


Paragraf 8. Sytuacje nadzwyczajne

1. W razie wakatu na stanowisku Komendanta do czasu powołania nowego, dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście. Zastępca, bądź najstarszy rangą członek Gwardii nie może piastować dowództwa dłużej niż trzy miesiące.
2. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą członkowi Gwardii. Czasowa niemożność sprawowania obowiązków przez Komendanta nie może przekraczać okresu trzech miesięcy.
3. Zastępca bądź najwyższy rangą członek Gwardii w sytuacjach wymienionych w ustępach 1. i 2. niniejszego Artykułu przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Komendanta zawarte w Artykule 5. z zastrzeżeniem punktów 3), 6) i 7) ustępu 5.


Paragraf 9. Przepisy końcowe

1. Uchwalenie i każdorazowa zmiana niniejszego statutu wymaga zgody Króla Teutonii.
Obrazek
III Hertsog ik Monderie
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez anglov 6 lis 2016, o 23:06

Statut w obecnym brzmieniu akceptuję.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Laurencjusz 12 lis 2016, o 19:44

Szanowny Komendancie!

W związku ze zbliżonym charakterem działania naszych gwardii oficjalnie podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i deklaruję chęć współpracy Królewskiej Gwardii Baridasu z Teutońską Lwią Gwardią Królewską.


(-) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Komendant KGB
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Juarez 13 lis 2016, o 19:56

Obrazek


Szanowny Komendancie!

Bardzo cieszy mnie fakt, że Królewska Gwardia Baridasu wykazuje chęć podjęcia współpracy z Teutońską Lwią Gwardią Królewską. Zapewniam, że Lwia Gwardia ową chęć odwzajemnia i dołoży wszelkich starań aby przyjaźń pomiędzy naszymi gwardiami, budowana na wspólnych inicjatywach, przyniosła same korzyści. W związku z tym zachęcam Szanownego Komendanta do omówienia szczegółów drogą prywatną.


(-) Jan Dagobard Edler ik Mákovski
Komendant TLGK
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Juarez 21 lis 2016, o 18:24

Obrazek


Úren Teutonen!

W związku z tym, że mam ostatnio bardzo napięty grafik obowiązki dotyczące Lwiej Gwardii muszę odłożyć na najbliższy weekend. Pracy jest dużo, a czasu jak zwykle mało, lecz postaram się jak najlepiej wypełniać moją gwardyjską powinność.


(-) Jan Dagobard Edler ik Mákovski
Komendant TLGK
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez anglov 21 lis 2016, o 18:29

Nie przejmuj się :) Ważne że działasz i masz chęć do działania!
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Juarez 21 lis 2016, o 23:17

Mam nadzieję Wasza Królewska Wysokość, że ta chęć działania zaowocuje jakimś ceremoniałem na kolejną teutońską rocznicę. :)
Obrazek
III Hertsog ik Monderie
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Teutońska Lwia Gwardia Królewska

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość