Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zażalenie na postanowienie w sprawie TK KN 18/01/03

W tym dziale zarchiwizowano pisma niezwiązane z postępowaniami sądowymi

Moderator: Trybunał Koronny: przewodniczący

Zażalenie na postanowienie w sprawie TK KN 18/01/03

Postprzez Michal_Feliks 4 sty 2018, o 18:05

DO MARSZAŁKA TRYBUNAŁU KORONNEGO

Niniejszym, w imieniu wnioskodawców, składam zażalenie na postanowienie przewodniczącego składu w sprawie TK KN 18/01/03.


Przewodniczący składu odmówił zabezpieczenia wniosku poprzez zawieszenie wykonalności zaskarżonego postanowienia. Uzasadniając decyzję, przewodniczący składu orzekł: "Prawo Księstwa Sarmacji nie przewiduje możliwości zabezpieczenia powództwa poprzez postanowienie o zawieszeniu mocy obowiązującej aktu. Zdaniem Trybunału nadużyciem byłoby powołanie się na przepisy prawa realnego, które dają taką możliwość sądowi; Trybunał działa w granicach prawa Księstwa Sarmacji."

Żądanie wnioskodawców nie dotyczyło przepisów prawa realnego; postanowienie o zabezpieczeniu wniosku można, a w niektórych przypadkach należy, wydać na podstawie przepisów prawa Księstwa Sarmacji. Jest takim prawem sarmacka Konstytucja. Art. 1 ust. 1 Konstytucji mówi: "Księstwo Sarmacji jest wolnym państwem, którego celem jest ochrona, obrona i popieranie wolności w obrębie jego granic". Art. 2 ust. 1 stanowi z kolei, że Konstytucja stanowi najwyższe źródło obowiązującego prawa.

Prawo stanowione Sarmacji nie obejmuje wyczerpująco wszystkich stosunków społecznych. Nie ma tu bowiem tak znacznego zapotrzebowania na złożone i wszechogarniające normy jak w życiu realnym. Nie da się też przewidzieć wszystkich dziedzin życia wymagających unormowania; często potrzeba zastosowania jakichkolwiek norm pojawia się tylko raz, i spisywanie zasad jej dotyczących nie ma po prostu sensu. W niektórych sytuacjach taka potrzeba w ogóle może się nie pojawić.

Interpretacja wskazanych przeze mnie przepisów Konstytucji nakazuje w sytuacjach wątpliwych zawsze rozstrzygać na korzyść obywatela. W sytuacjach nieunormowanych umożliwia rozstrzyganie w ochronie praw i wolności nawet wtedy, kiedy brak stanowionego przepisu - na podstawie zasad wywodzonych z przywołanych artykułów Konstytucji. Jest to niemożliwe tylko, jeśli dana materia jest szczegółowo unormowana, a orzeczenie na korzyść obywatela byłoby zabronione przez stanowiony przepis (wówczas wnioskodawca może co najwyżej szukać uznania przez Trybunał niezgodności danego przepisu z Konstytucją).

Prawo do kandydowania w wyborach Księcia oraz do zgodnego ze statusem społecznym (a więc głosem o odpowiedniej wadze) głosowania w wyborach Księcia (obu tych praw wnioskodawcom odmówiono) stanowią jedne z najważniejszych praw politycznych przysługujących Sarmatom. Rozpoczęcie elekcji przez zakończeniem niniejszego postępowania zniweczy możliwość efektywnej ochrony tych praw. Orzeczenie Trybunału na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów Konstytucji jest - wbrew twierdzeniom przewodniczącego składu - możliwe, a w opinii wnioskodawców, jest - na gruncie przywołanych przepisów Konstytucji - obowiązkiem Trybunału.

Z powyższych powodów niniejsze zażalenie wnioskodawcy uznają za uzasadnione i wnoszą o wydanie przez Marszałka Trybunału postanowienia o zabezpieczeniu wniosku przez zawieszenie mocy obowiązującej spornego postanowienia z 10 grudnia 2017 r. o zarządzeniu wyborów Księcia, oraz następujących postanowień Książęcej Komisji Wyborczej, w tym zarządzającego wybory na termin 5-7 stycznia 2018.

(-) Defloriusz Dyman Wander
(-) Mikołaj Torped (z up.)
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Zażalenie na postanowienie w sprawie TK KN 18/01/03

Postprzez Roland 4 sty 2018, o 23:13

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 4 stycznia 2018 roku


Jego Książęca Wysokość
Defloriusz Dyman Wander


Jaśnie Oświecony
Mikołaj Torped


Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 42 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.), w związku z art. 32h Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku (Dz. P. poz. 8360, tekst jedn.)

postanawiam

utrzymać w mocy Postanowienie Przewodniczącego Składu Orzekającego z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie o nr post. sąd.: TK KN 18/01/03.

uzasadnienie

Dnia 4 stycznia 2018 roku na ręce Marszałka Trybunału Koronnego wnioskodawcy: Defloriusz Dyman Wander oraz Mikołaj Torped (z up.) wnieśli zażalenie na postanowienie Przewodniczącego Składu Orzekającego z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie o nr post. sąd.: TK KN 18/01/03 i zawnioskowali o jego uchylenie oraz uczynienie zadość wnioskowi stawianemu w apelacji, tj.: o zabezpieczenie postępowania sądowego poprzez zawieszenie mocy obowiązującej Postanowienia Regenta w sprawie zarządzenia wyborów Księcia z dnia 10 grudnia 2017 roku (Dz. P. poz. 9766, tekst jedn.).

W uzasadnieniu zażalenia wnioskodawcy podnieśli, że nie zgadzają się z opinią Przewodniczącego Składu Orzekającego jakoby prawo Księstwa Sarmacji nie przewidywało możliwości zabezpieczenia powództwa poprzez postanowienie o zawieszeniu mocy obowiązującej aktu, a zdaniem Trybunału nadużyciem byłoby powołanie się na przepisy prawa realnego, które dają taką możliwość sądowi oraz, że Trybunał działa w granicach prawa Księstwa Sarmacji. Wnioskodawcy przywołali na potwierdzenie swego stanowiska przepisy Konstytucji Księstwa Sarmacji: art. 1 i art. 2. Poza tą argumentacją wnioskodawcy uzasadniali jak w aktach sprawy.

Marszałek Trybunału Koronnego pragnie zauważyć, że w sytuacji kiedy w Konstytucji Księstwa Sarmacji brak jest mowy o zasadzie państwa prawa generalnie organy władzy publicznej nie powinny wydawać decyzji negatywnych uzasadniając, że brak jest podstawy prawnej do podjęcia określonej czynności. Niemniej, ma to zastosowanie w sytuacjach kiedy organ władzy publicznej musi podjąć kwestię, która nie jest regulowana prawem stanowionym. Tryb i zasady działania Trybunału Koronnego oraz tryb i zasady procedowania spraw i postępowań sądowych przed Trybunałem Koronnym określa i definiuje Kodeks Postępowania przed Trybunałem Koronnym. Czyni to w sposób kompleksowy i wiążący dla Trybunału Koronnego. Fakt, że ustawodawca nie przewidział instytucji zabezpieczenia jako narzędzia do dyspozycji Trybunału w czasie rozprawy nie uprawnia Trybunału do wprowadzania takiej instytucji w sposób uznaniowy, szczególnie, że co do zasady Trybunał Koronny nie ma mocy stanowienia prawa.

Marszałek Trybunału Koronnego nie podziela też stanowiska, że instytucja zabezpieczenia wynika wprost z art. 1 i art. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji. Przepisy te są normami generalnymi i zbyt ogólnymi by wywodzić z nich prawo do stosowania przepisów nie znanych w sarmackim porządku prawnym. Takie wywiedzenie byłoby w ocenie Marszałka Trybunału działalnością prawotwórczą Trybunały Koronnego, a taka działalność nie leży w kompetencjach Trybunału, za wyjątkiem spraw ustrojowych (jako postępowań szczególnych i w niezwykle zawężonym zakresie - ustalania wykładni przepisów prawa stanowionego). Byłoby to też niezwykle niebezpiecznym precedensem umożliwiającym Trybunałowi wprowadzanie do porządku prawnego Księstwa instytucji przenoszonych ze świata realnego, które nie mają odzwierciedlenia w prawie Księstwa.

Co więcej wnioskodawcy powołując się na w/w przepisy Konstytucji Księstwa Sarmacji dają do zrozumienia, że instytucję zabezpieczenia (zastosowaną w sprawie nie będącej postępowaniem wynikającym ze stosunków cywilnoprawnych) należy utożsamiać z narzędziem służącym do obrony praw obywatelskich. Marszałek Trybunału Koronnego nie znajduje tej argumentacji jako zasadnej, zauważając że środkiem obrony praw obywatelskich w tym konkretnym postępowaniu mogłoby być wnoszenie o uznanie nieważności wyboru Księcia - taki instrument prawny jest bowiem zdefiniowany w sarmackim systemie prawnym.

Marszałek Trybunału Koronnego zauważa też, że przede wszystkim Trybunał winien stać na straży stabilności systemu prawnego Księstwa Sarmacji oraz praw i wolności obywateli. Zawiera się w tym respektowanie zasady domniemania zgodności aktów prawnych (tu:) wykonawczych z aktami prawnymi normatywnymi, w tym z Konstytucją. W sytuacji, kiedy Postanowienie Regenta w sprawie zarządzenia wyborów Księcia nie zostało uznane za niezgodne z aktem prawnym normatywnych, w tym z Konstytucją, na drodze prawomocnego wyroku sądu, udzielenie wnioskodawcom zabezpieczenia w postaci zawieszenia mocy stanowiącej postanowienia ową zasadę domniemania łamałoby.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.


Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
 


Powrót do Archiwum biur trybunalskich

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron