Strona 1 z 1

Wander vs Sejm Księstwa Sarmacji

PostNapisane: 8 lip 2017, o 19:41
przez Michal_Feliks
Wnioskodawca:
Defloriusz Dyman Wander, A0441

Pozwany:
Sejm Księstwa Sarmacji (G00009)
reprezentowany przez Marszałka Sejmu

Określenie przedmiotu sprawy:
Postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia dzisiejszego (8 lipca) zostałem pozbawiony mandatu posła na Sejm w związku z nieusprawiedliwionym brakiem udziału w dwóch głosowaniach. Przytoczony w postanowieniu zarzut nieusprawiedliwionego braku udziału w dwóch głosowaniach, będący warunkiem niezbędnym do pozbawienia obywatela mandatu posła na Sejm, nie polega na prawdzie.

Określenie żądanego rozstrzygnięcia sprawy:
Przywrócenie mandatu posła na Sejm.

Uzasadnienie:
1. W dniu 8 lipca br. Marszałek Sejmu Wielkiego wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów poselskich kilku posłów, w tym mojego mandatu poselskiego. Jako uzasadnienie wskazał w postanowieniu fakt nieuczestniczenia przeze mnie bez usprawiedliwienia w dwóch kolejnych głosowaniach.

2. W dniu 19 czerwca br. Książęca Komisja Wyborcza stwierdziła, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w drodze referendum obowiązywanie ustawy konstytucyjnej o Sejmie Wielkim z dnia 27 października 2016 r. (ze zm.) nie zostało przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

3. W dniu 3 lipca br. Trybunał Koronny w wyroku o sygnaturze TK U 17/06/20 stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego referendum na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy konstytucyjnej o Sejmie Wielkim, którego odpowiedź na pytanie o przedłużenie obowiązywania tej ustawy konstytucyjnej jest negatywna, ustawa konstytucyjna o Sejmie Wielkim nie przestała obowiązywać z chwilą obwieszczenia o wynikach referendum, a co za tym idzie - Sejm Wielki nie został rozwiązany.

4. W świetle przywołanego wyroku Trybunału Koronnego, kadencja Sejmu Wielkiego biegnie nieprzerwanie do dnia rozpoczęcia kadencji nowego Sejmu.

5. W dniu 17 czerwca Marszałek Sejmu ogłosił głosowania nad projektami: uchwały Sejmu o nadaniach wsi lennych ( http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/553 ), oraz ustawy Sejmu o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim ( http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/554 ). W obydwu głosowaniach wziąłem udział.

6. W dniu 4 lipca Marszałek Sejmu ponownie ogłosił głosowania nad powyższymi projektami. Tymczasem kilkunastu posłów - więc niemal cały skład Sejmu Wielkiego - zdążył już w tych głosowaniach wziąć udział. W świetle wyroku Trybunału Koronnego kadencja Sejmu Wielkiego nigdy nie uległa przerwaniu. Brak zatem podstawy prawnej zarówno do przerwania głosowań - jak i w szczególności do nieuznania głosów już w nich oddanych. Ponowne głosowanie powinno dotyczyć tylko posłów, którzy do tej pory nie oddali głosu, lub umożliwić zmianę głosu posłom, którzy już wzięli w nich udział. Powinno także trwać tyle, ile wynosi różnica między czasem trwania pierwotnie zarządzonego głosowania, a okresem trzydniowym. Względy techniczne nie są uzasadnieniem - głosowanie można było dokończyć na forum Sejmu.

7. W świetle powyższych faktów uznać należy, że nieprawdą jest, jakobym nie wziął udziału w dwóch poprzednich głosowaniach. Wziąłem w nich udział między 17 a 19 czerwca, a Marszałek Sejmu bezprawnie nie wziął tych głosów pod uwagę, dlatego wnoszę jak na wstępie.

8. Charakter tej sprawy oceniam jako cywilny, jako że mandat posła na Sejm ma charakter zatrudnienia w sferze publicznej. Przywrócenie do pracy po niezgodnym z prawem zwolnieniu jest zaś prawem obywatela, wywodzonym wprost z zasad konstytucyjnych.

9. Z ostrożności procesowej, na wypadek, gdyby Trybunał Koronny nie zgodził się z klasyfikacją tej sprawy jako cywilnej (co, mam nadzieję, nie nastąpi), wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania kontrolnego, z tym samym żadaniem pozwu to jest: przywrócenia mi mandatu posła na Sejm.

(-) Defloriusz Dyman Wander

Re: Wander vs Sejm Księstwa Sarmacji

PostNapisane: 8 lip 2017, o 21:10
przez Krzysztof Hans
Wysoki Sądzie
Niniejszym chciałbym dołączyć do sprawy jako strona poszkodowana przez feralne rozporządzenie, gdyż dzięki niemu nie mogę bronić własnego projektu w Sejmie. Poza tym skoro mamy jeszcze Sejm Wielki to kadencja jego posłów powinna być nie przerwana nawet mimo absencji w głosowaniach.

Z uszanowaniem
(-) Krzysztof Hans van der Ice

Re: Wander vs Sejm Księstwa Sarmacji

PostNapisane: 9 lip 2017, o 20:25
przez Michal_Feliks
Wysoki Trybunale,

W uzupełnieniu pozwu, na wypadek gdyby postępowanie zakończyło się po rozwiązaniu Sejmu Wielkiego, co - mam nadzieję - nie nastąpi, wnoszę o zasądzenie roszczenia ewentualnego w postaci odszkodowania w wysokości sześciokrotnego wynagrodzenia posła na Sejm Wielki.

Pozew uzupełniam również kolejnym zarzutem - Marszałek Sejmu nie zachował należytej staranności w związku z wydaniem postanowienia, a to poprzez brak weryfikacji usprawiedliwienia dla rzekomej nieobecności mojej w ogłoszonych głosowaniach. By zaś stwierdzić nieusprawiedliwioną nieobecność, należy podjąć czynności wyjaśniające w tej sprawie.

Zwracam się do Wysokiego Trybunału z wnioskiem o szybkie rozpoznanie sprawy, w związku z nieodległym rozwiązaniem Sejmu Wielkiego.

(-) Defloriusz Dyman Wander

Re: Wander vs Sejm Księstwa Sarmacji

PostNapisane: 12 lip 2017, o 14:59
przez Michal_Feliks
Wysoki Trybunale,

Wnosze o niezwloczne skierowanie mojego pozwu do rozpatrzenia. Nie dostrzegam uzasadnienia dla trzydniowej zwloki w wyznaczeniu skladu sadzacego. Zwlaszcza wobec materii sprawy, wymagajacej szybkiego wyjasnienia.

Re: Wander vs Sejm Księstwa Sarmacji

PostNapisane: 12 lip 2017, o 19:56
przez Roland
Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 12 lipca 2017 roku


Jego Książęca Wysokość
Defloriusz Dyman Wander

WNIOSKODAWCA


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 13 §4 pkt 5 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.), w związku z art. 32b pkt 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz. P. poz. 8360, z póź. zm.)

postanawiam:

odrzucić wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy złożony przez Jego Książęcą Wysokość Defloriusza Dymana Wandera dnia 8 lipca 2017 roku.

UZASADNIENIE

8 lipca 2017 roku wnioskodawca złożył w biurze podawczym Trybunału Koronnego wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy przeciwko Sejmowi Wielkiemu (reprezentowanemu przez Marszałka Sejmu Wielkiego), skarżąc Postanowienie Marszałka z dnia 8 lipca 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich (Dz. P. poz. 9468, tekst jedn.).

Wnioskodawca wnosił o sklasyfikowanie sprawy jako sprawy cywilnej. Kolegium Trybunału Koronnego (w składzie: ATK Wojciech Hergemon, ATK Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, ATK Paviel Gustolúpulo oraz ATK Roland Heach-Romański) na naradzie niejawnej, prowadzonej po przez Pocztę Konną w dniu 9 lipca 2017, stwierdziło, że taka kwalifikacja sprawy jest niemożliwa. Kolegium Trybunału Koronnego zauważyło, że relacja pomiędzy Posłem na Sejm Wielki, a Sejmem Wielkim nie jest tożsama stosunkowi pracy (niefunkcjonującemu w sarmackim systemie prawnym jako norma prawna) i w przedmiocie wniosku nie wypełnia zagadnień cywilno-prawnych by wnioskowana kwalifikacja sprawy była zasadna i właściwa.

Kolegium Trybunału Koronnego zauważyło również, że przedmiot wniosku, w swym meritum, dotyczy zbadania prawidłowości podjęcia czynności administracyjnej przez Marszałka Sejmu Wielkiego. Swą przedmiotowością dotyczy więc prawa administracyjnego i kontroli czynności funkcjonariusza publicznego pod kątem ewentualnego uchylenia tej czynności.

Wobec ustaleń Kolegium Trybunału Koronnego oraz zważywszy na to, że wnioskodawca wnosił na wypadek nie uznania za właściwe sklasyfikowania niniejszej sprawy jako sprawy cywilnej o sklasyfikowanie sprawy jako sprawy kontrolnej, Trybunał Koronny podjął decyzję o klasyfikacji przedmiotowej sprawy jako sprawy kontrolnej.

Zgodnie z przywołanym w sentencji postanowienia przepisem Konstytucji Księstwa Sarmacji Trybunał Koronny kontroluje działalność innych organów władzy publicznej, z wyjątkiem Sejmu. Trybunał Koronny uznał, że zastosowanie ma tu zasada argumentum a maiori ad minus. Skoro Trybunał Koronny nie może podejmować się kontroli Sejmu, tym bardziej nie może podejmować się kontroli jego organów, tu: Marszałka Sejmu. Trybunał Koronny podtrzymał tym samym stanowisko wyrażone przez Przewodniczącego Trybunału Koronnego Jego Książęcą Mość Tomasza Ivona Hugona zarządzeniem z dnia 8 grudnia 2016 roku w przedmiocie zawiadomienia o nieprawidłowości złożonego przez Jego Królewską Wysokość Andrzeja Fryderyka, Króla Teutonii.

W związku z powyższym sprawa kontrolna, w której stroną postępowania jest Sejm Wielki lub jego organy nie należy do właściwości Trybunału Koronnego i nie może być przez Trybunał Koronny rozpatrywana. W związku z czym należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie w sprawie zwrócenia wniosku przysługuje zażalenie do Marszałka, a jeżeli postanowienie wydał Marszałek — do Księcia.

Żadna część uzasadnienia niniejszego postanowienia nie jest prawnie wiążącą interpretacją sarmackiego prawa.


Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego

Re: Wander vs Sejm Księstwa Sarmacji

PostNapisane: 13 lip 2017, o 20:51
przez Michal_Feliks
Przyjmuję do wiadomości, i zapowiadam złożenie zażalenia, być może jeszcze dziś.