Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ministerstwo Finansów — wątek urzędowy

Miejsce pracy Rządu Konsulatu Sclavinii

Moderator: Konsulat Sclavinii: władze

Obrazek
Konsulat Sclavinii: Serwis internetowySystem Ewidencji GruntówWniosek o grunt
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Re: Decyzje i informacje — wątek urzędowy

Postprzez Arsacjusz 13 cze 2018, o 19:17

Eldorat, 13 maja 2018 roku

Uprzejmie informuję, że na podstawie umowy zawartej 19 maja 2018 roku pomiędzy Alfredem Fabianem von Tehen-Dżekiem (AG541) a reprezentantami Konsulatu Sclavinii, tj. JKW Helwetykiem Romańskim i Arsacjuszem Arpedem, wypłacam Alfredowi Fabianowi von Tehen-Dżekowi wynagrodzenie w wysokości 10 000 libertów.

Arsacjusz Arped
M I N I S T E R   F I N A N S Ó W
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i informacje — wątek urzędowy

Postprzez Arsacjusz 23 cze 2018, o 13:07

Informuję, że na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2018 roku o finansach publicznych (Dz. P. poz. 9967), na wniosek JKW Konsula, zdecydowałem o przeznaczeniu 47500 libertów na sclavińską część nagrody za udział w wyścigu rocznicowym w SEG.

Arsacjusz Arped
M I N I S T E R   F I N A N S Ó W
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i informacje — wątek urzędowy

Postprzez Arsacjusz 1 lip 2018, o 14:39

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2018 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 9967) przeprowadzam ocenę pracy funkcjonariuszy publicznych w czerwcu. Ankieta, która znajduje się tutaj, zakończy się 4 lipca o godz. 23.59. Do oceny uprawnieni są obywatele sclavińscy posiadający czynne prawo wyborcze.

Do uprawnionych osób rozesłano poprzez Pocztę Konną informację o możliwości oddania głosu.

Arsacjusz Arped
M I N I S T E R   F I N A N S Ó W
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i informacje — wątek urzędowy

Postprzez Arsacjusz 5 lip 2018, o 14:27

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2018 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 9967) podaję do wiadomości publicznej średnią ocen przyznanych poszczególnym funkcjonariuszom publicznym przez uprawnionych obywateli sclavinskich:

Helwetyk Romański — 5
Arsacjusz Arped — 4,5714
Marceli de Bordeaux-Ossoliński — 4,5714
Alfred Fabian von Tehen-Dżek — 4
Rihanna Aureliuš-Sedrovski — 4
Vizontas Zenaycev — 3
Albert Jan Maat — 3,5714

Arsacjusz Arped
M I N I S T E R   F I N A N S Ó W
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i informacje — wątek urzędowy

Postprzez Arsacjusz 7 lip 2018, o 12:25

Eldorat, 7 lipca 2018 roku


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 6 w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 marca 2018 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 9967) przyznaję wynagrodzenia niżej podanym funkcjonariuszom publicznym:

Obrazek


U Z A S A D N I E N I E

1 lipca 2018 roku została zarządzona ocena pracy funkcjonariuszy publicznych w czerwcu. Informację o możliwości oddania głosu przesłano uprawnionym osobom, czyli obywatelom sclavińskim posiadający czynne prawo wyborcze, poprzez Pocztę Konną.

W ankiecie, która zakończyła się 4 lipca br. o 23.59, wzięło udział 7 osób, wobec czego — zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2018 r. o finansach publicznych — jej wyniki uważa się za ważne. Na podstawie oddanych głosów ustalono średnią ocen przyznanych poszczególnym funkcjonariuszom publicznym, którą podano do wiadomości publicznej w obwieszczeniu z 5 lipca br.

Funkcjonariuszom jest przyznawane wynagrodzenie w wysokości równej iloczynowi przysługującego im wynagrodzenia maksymalnego oraz ilorazu średniej ocen przyznanych im przez uprawnionych obywateli i oceny maksymalnej. Ustalono, że dla poszczególnych funkcjonariuszy ilorazy wynoszą:

Helwetyk Romański — 1
Arsacjusz Arped — 0,91428
Marceli de Bordeaux-Ossoliński — 0,91428
Alfred Fabian von Tehen-Dżek — 0,8
Rihanna Aureliuš-Sedrovska — 0,8
Vizontas Zenaycev — 0,6
Albert Jan Maat — 0,71428

Okres sprawowania danego urzędu, zawarty w kolumnie „Dni”, stwierdzono na podstawie odpowiednich aktów opublikowanych w Dzienniku Praw.

Tak obliczone wynagrodzenia zaokrąglono w górę do pełnego liberta.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne, postanowiono jak w osnowie.

P O U C Z E N IE

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

Arsacjusz Arped
M I N I S T E R   F I N A N S Ó W
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i informacje — wątek urzędowy

Postprzez Arsacjusz 7 lip 2018, o 14:06

Eldorat, 7 lipca 2018 roku


P O S T A N O W I E N I E

Postanawiam z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2018 roku w sprawie przyznania wynagrodzeń funkcjonariuszom publicznym Konsulatu Sclavinii w taki sposób, że obraz widoczny bezpośrednio w osnowie decyzji oraz odesłanie do tego samego obrazu w większym rozmiarze zastępuje się odpowiednio: poprawionym obrazem pierwszym oraz drugim.

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2018 roku — wydaną na podstawie art. 6 w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 marca 2018 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 9967) — przyznano funkcjonariuszom publicznym Konsulatu Sclavinii wynagrodzenia za czerwiec.

Minister Finansów ustalił ilorazy średniej ocen przyznanych funkcjonariuszom przez obywateli i oceny maksymalnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy. W pełni poprawne wyniki dzielenia zawarto w uzasadnieniu decyzji, natomiast w przypadku p. Alberta Jana Maata pojawił się błąd w sentencji decyzji — zamiast „0,71428” widnieje „0,7143”.

Ustalono, że omyłka była spowodowana zastosowaniem zbyt wąskiej kolumny „Iloraz” w arkuszu kalkulacyjnym, wobec czego program automatycznie zaokrąglił odpowiedni wynik do „0,7143”. Samo zaokrąglenie oczywiście nie stanowi błędu, jednak należy zwrócić uwagę na dwie kwestie, z powodu których postanowiono wydać niniejsze postanowienie. Po pierwsze, Minister Finansów przyjął, że nie będzie zaokrąglał żadnych ilorazów (co znajduje potwierdzenie w poprzednich decyzjach). Po drugie, w decyzji — jej osnowie i uzasadnieniu — w przypadku p. senatora Maata pojawiły się dwie różne wartości, co mogło spowodować zastanowienie u czytających ten akt, czy na pewno inne ilorazy ustalono poprawnie.

W orzecznictwie Trybunału Koronnego ani w przepisach prawa państwowego nie znaleziono informacji, który organ jest właściwy do prostowania oczywistych omyłek rachunkowych lub pisarskich. Wobec tego uznano — korzystając z norm prawa zwyczajowego — że jest to organ, który wydał akt dotknięty wadami.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanawiam orzec jak w osnowie.

P O U C Z E N IE

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

Arsacjusz Arped
M I N I S T E R   F I N A N S Ó W
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i informacje — wątek urzędowy

Postprzez Arsacjusz 21 lip 2018, o 10:27

Eldorat, 21 lipca 2018 roku

Uprzejmie informuję, że na podstawie umowy zawartej 19 maja 2018 roku pomiędzy Alfredem Fabianem von Tehen-Dżekiem (AG541) a reprezentantami Konsulatu Sclavinii, tj. JKW Helwetykiem Romańskim i Arsacjuszem Arpedem, wypłacam Alfredowi Fabianowi von Tehen-Dżekowi wynagrodzenie w wysokości 20 000 libertów.

Arsacjusz Arped
M I N I S T E R   F I N A N S Ó W
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i informacje — wątek urzędowy

Postprzez Arsacjusz 29 lip 2018, o 14:46

Eldorat, 29 lipca 2018 roku


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2018 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 9967), działając na wniosek Konsula, decyduję o przyznaniu Ludwikowi Tomoviciowi (AF433) dotacji w wysokości 30 000 Ⱡ na zlecenie wykonania herbu klubu piłkarskiego LKS Krasnystok. Zobowiązuję podmiot otrzymujący dotację do wykorzystania środków na wskazany w osnowie cel do 29 sierpnia 2018 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Odstąpiono od uzasadniania decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

P O U C Z E N IE

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

Arsacjusz Arped
M I N I S T E R   F I N A N S Ó W
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i informacje — wątek urzędowy

Postprzez Arsacjusz 4 sie 2018, o 17:57

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2018 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 9967) przeprowadzam ocenę pracy funkcjonariuszy publicznych w lipcu. Ankieta, która znajduje się tutaj, zakończy się 7 sierpnia o godz. 21.00. Do oceny uprawnieni są obywatele sclavińscy posiadający czynne prawo wyborcze.

Do uprawnionych osób rozesłano poprzez Pocztę Konną informację o możliwości oddania głosu.

Arsacjusz Arped
M I N I S T E R   F I N A N S Ó W
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i informacje — wątek urzędowy

Postprzez Arsacjusz 8 sie 2018, o 16:32

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2018 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 9967) podaję do wiadomości publicznej średnią ocen przyznanych poszczególnym funkcjonariuszom publicznym przez uprawnionych obywateli sclavinskich:

Helwetyk Romański — 4,9
Arsacjusz Arped — 4
Seweryn Siepacz-Rębajło — 4,1
Alfred Fabian von Tehen-Dżek — 3,5556
Rihanna Aureliuš-Sedrovski — 3,7
Marceli de Bordeaux-Ossoliński —4
Albert Jan Maat — 2,6

Arsacjusz Arped
M I N I S T E R   F I N A N S Ó W
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Siedziba Rządu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość