Strona 1 z 1

K 14/19: Korona przeciwko Jarosławowi Wawrzyniakowi

PostNapisane: 3 sie 2019, o 20:39
przez Arsacjusz
Sygn. akt postępowania
przygotowawczego PG Ds 12.2019
Eldorat, 3 sierpnia 2019 roku

Obrazek
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped

Regent Sarmacji
Andrzej Fryderyk
w miejscu


A K T   O S K A R Ż E N I A
oskarżyciela publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach (Dz. P. poz. 4993) z zw. z art. 43 ust. 2 k.s. i art. 11 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym oskarżam Jarosława Wawrzyniaka (AG644), zamieszkałego w Angemont, karanego, działającego w warunkach recydywy o to, że: 1 sierpnia 2019 r. zamieścił na Forum Centralnym wypowiedzi, w których znieważył Wojciecha Hergemona (T0003), Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka (AG541), Helwetyka Romańskiego (A0001) i Defloriusza Dymana Wandera (A0441), używając wobec nich słów m.in. „5 cweli”, „5 ciot” oraz określeń „dopuścili się plugawych czynów tj: opierdalania pał [...], kiły oraz grzybicy prącia oraz kradzieży kału i smakowania się nim” i „rzetelnie i sumiennie robić loda”, tj. o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 36 ust. 5 k.s. Oskarżyciel wnosi o wymierzenie kary banicji.

U Z A S A D N I E N I E

1 sierpnia 2019 roku Prefekt Generalny wszczął z urzędu postępowanie przygotowawcze przeciwko Jarosławowi Wawrzyniakowi podejrzanemu o znieważenie innej osoby, tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s.

W toku postępowania przygotowawczego zabezpieczono trzy wypowiedzi zamieszczone przez oskarżonego 1 sierpnia 2019 roku na Forum Centralnym (dowody 1-3). Jarosław Wawrzyniak bezsprzecznie znieważył w nich Wojciecha Hergemona, Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka, Helwetyka Romańskiego i Defloriusza Dymana Wandera. Oskarżony użył wobec nich słów „5 cweli”, „5 ciot” i „cioty na pokład”, a także różnych określeń — m.in. „Wander lubi brać, Hergemon ciągnąć [...]”. Należy zwrócić uwagę na wulgarny i ordynarny sposób wypowiedzi Jarosława Wawrzyniaka.
Co więcej, oskarżony wykazuje lekceważący stosunek do powagi najważniejszych urzędów Księstwa Sarmacji. Jedną ze swoich wypowiedzi zamieścił w dziale Trybunału Koronnego, zaś drugą — w Prefekturze Generalnej.

21 maja 2019 roku Jarosław Wawrzyniak został skazany wyrokiem Trybunału Koronnego w sprawie o sygnaturze TK K 7/19 za przestępstwo z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s. na karę trzech miesięcy więzienia, na dowód czego zamieszczam kartotekę karną. Jego czyn był zagrożony karą więzienia do trzech miesięcy. Oskarżony popełnił zatem czyn objęty niniejszym aktem oskarżenia w warunkach recydywy, bowiem stosownie do art. 36 ust. 1 k.s. popełnia czyn zabroniony w warunkach recydywy, kto będąc uprzednio skazanym, ponownie popełnia czyn zabroniony zagrożony taką samą karą lub karą łagodniejszą. Czyn zabroniony publicznego znieważenia również jest zagrożony karą więzienia do trzech miesięcy, zatem występują ustawowe przesłanki recydywy. Okoliczności sprawy wskazują również, że czyn oskarżonego miał charakter chuligański — popełnił on umyślny zamach na cześć osobistą pokrzywdzonych i porządek publiczny, działał publicznie i bez powodu, a jednocześnie okazał rażące lekceważenie porządku prawnego. Warto zwrócić uwagę, że oskarżony znieważył pokrzywdzonych niedługo po opuszczeniu Więzienia Książęcego, co pozwala wysnuć negatywną prognozę kryminologiczną — w przyszłości najprawdopodobniej powróci do przestępstwa. Ponadto należy zauważyć, że Jarosław Wawrzyniak nie wyraził skruchy, a nawet kontynuuje swój proceder, przebywając w areszcie (czyn popełniony w miejscu niepublicznym, co nie pozwala uwzględnić go w akcie oskarżenia, jednakże odzwierciedla postawę oskarżonego — dowód nr 4). Uwzględniając nadzwyczajne obostrzenie kary, które wynika z art. 36 ust. 5 k.s., Prefekt Generalny wnosi o wymierzenie Jarosławowi Wawrzyniakowi kary banicji.

MATERIAŁ DOWODOWY

(1) Zrzut ekranu z Forum Centralnego
(2) Zrzut ekranu z Forum Centralnego
(3) Zrzut ekranu z Forum Centralnego
(4) Link do wypowiedzi w Więzieniu Książęcym
(5) Kartoteka karna Jarosława Wawrzyniaka (AG644) z rejestrów Prefektury Generalnej:

R E J E S T R   K A R N Y

1. Dane personalne: Jarosław Wawrzyniak (AG644)
2. Kartoteka karna:

Sygnatura akt sprawyOrzeczonoData wydania orzeczenia
TK K 7/19kara trzech miesięcy więzienia, zakaz zbliżania się do Helwetyka Romańskiego na okres sześciu miesięcy21.05.2019 r.

3. Uwagi: brak.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek

Re: Korona vs Jarosław Wawrzyniak

PostNapisane: 4 sie 2019, o 15:25
przez Korczyński
Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie z oskarżenia publicznego przeciwko Jarosławowi Wawrzyniakowi o znieważenie W. Hergemona, A. F. von Tehen-Dżeka, H. Romańskiego i D. D. Wandera. Powołuję skład orzekający: asesorów Andrzeja Fryderyka, Gustawa Fryderyka von Hippogriff i Natana Korczyńskiego. Wyznaczam asesora Gustawa Fryderyka von Hippogriff przewodniczącym składu orzekającego.

Korczyński
Marszałek Trybunału

Re: Korona vs Jarosław Wawrzyniak

PostNapisane: 4 sie 2019, o 22:45
przez GFvH
Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę. Wzywam oskarżonego Jarosława Wawrzyniaka do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie do końca najbliższej środy.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 17 i 7 § 1
Kodeksu Postępowania przed TK.

Re: Korona vs Jarosław Wawrzyniak

PostNapisane: 5 sie 2019, o 03:55
przez Cudzoziemiec
Generalnie to strata czasu bo i tak to co powiem nie ma znaczenia. Dlaczego? Bo wcześniejsze oceny wypowiedzi czy polubienia świadczą o już wydanym wyroku. Bezstronność polega na neutralności a jej nie ma w żadnym calu. Ponadto gdyby faktycznie chciano mnie wysłuchać dano by mi szansę wcześniej z poszanowiem moich praw w tle przed TK.

Dziękuję.

Re: K 14/19: Korona przeciwko Jarosławowi Wawrzyniakowi

PostNapisane: 8 sie 2019, o 18:51
przez GFvH
Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Jako iż Oskarżony nie chce się dalej wypowiadać zamykam rozprawę.
Wyrok zostanie wydany po naradzie Składu Orzekającego.

Podstawa prawna: art. 28 k.p.t.k.

(—) Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Przewodniczący Składu Orzekającego

Re: K 14/19: Korona przeciwko Jarosławowi Wawrzyniakowi

PostNapisane: 16 sie 2019, o 16:38
przez Cudzoziemiec
Czy ja w końcu doczekam się na ten wyrok?

Re: K 14/19: Korona przeciwko Jarosławowi Wawrzyniakowi

PostNapisane: 6 wrz 2019, o 17:13
przez GFvH
Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
• ATK Gustaw Fryderyk von Hippogriff, przewodniczący,
• ATK Andrzej Fryderyk,
• MTK Natan Korczyński,
rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze [K 14/19], wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego - Prefekta Generalnego przeciwko Jarosławowi Wawrzyniakowi (AG644) oskarżonego o to, iż naruszył o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 36 ust. 5 k.s.

rozstrzygniecie

Uznaje oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu z art. 43 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 36 ust. 5 k.s.. Wymierza karę banicji

uzasadnienie

Trybunał koronny ustalił co następuje:
1. 1 sierpnia 2019 roku oskarżony znieważył w swoich 4 wypowiedziach poszkodowanych tj. Wojciecha Hergemona (T0003), Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka (AG541), Helwetyka Romańskiego (A0001) i Defloriusza Dymana Wandera (A0441),
2. W poście z materiału dowodowego nr.3 zapowiada, jeśli zostanie wypuszczony z więzienia zacznie od nowa znieważać poszkodowanych.
Trybunał rozważył co następuje:
Wina oskarżonego nie pozostawia wątpliwości. Sam oskarżony miał pełną świadomość popełnionych czynów i konsekwencji z nimi związanych. Oskarżony wielokrotnie znieważał poszkodowanych nie tylko w czasie 1 sierpnia, lecz także i później przebywając w więzieniu pisał pamflety. Sam oczekiwał kary banicji:
Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy było tak nie inaczej z moją osobą. Generalnie za chwilę dostanę bana więc jakby moja obecność jest agonalna. Niemniej czemu stało się tak nie inaczej, osobą zainteresowanym jestem wstanie odpowiedzieć poza tą 4. TK mogłem, ale mając na uwadze iż moje prawa jako oskarżonego były łamane uważam to za stratę czasu tak dla mnie jak i obecnego TK, pomimo zmiany składu.

Posługiwał się on językiem wulgarnym, często z odniesieniami do rzekomych praktyk seksualnych poszkodowanych. Oskarżony w swoich wypowiedziach starał się doprowadzić do całkowitego zhańbienia poszkodowanych, dotychczas cieszących się dość dobrą renomą wśród opinii społecznej. W postawie oskarżonego nie widać żadnej skruchy i pokory. Oskarżony jest zdeterminowany do kolejnych kroków dążących do całkowitego zniszczenia reputacji poszkodowanych. Oskarżony wiele razy w swoich wypowiedziach zawartych w materiale dowodowym naruszał powagę Trybunału i innych organów państwowych Księstwa. Jego rozmaite wnioski do organów państwowych miały na celu tylko i wyłącznie obrazę poszkodowanych jak i naruszenie powagi urzędów tychże. Oskarżony działał z premedytacją i zdeterminowaniem.

Przy rozpatrywaniu sprawy Trybunał wziął pod uwagę, iż przestępstwo zostało popełnione w warunkach recydywy

Wobec czego należało orzec jak w sentencji

Re: K 14/19: Korona przeciwko Jarosławowi Wawrzyniakowi

PostNapisane: 8 wrz 2019, o 18:47
przez Piotr III Łukasz
OŚWADCZAMY

iż nie zamierzamy korzystać z prawa łaski.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji