Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

KN 1/19 - Kontrola prawidłowości wyboru Asesora TK

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

KN 1/19 - Kontrola prawidłowości wyboru Asesora TK

Postprzez VAT 23 kwi 2019, o 20:41

Szanowny Trybunale!

Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie kontrolnej w przedmiocie sprawdzenia, czy podjęte przez Marszałka Sejmu działania związane z wyborem asesora były zgodne z prawem.

Uzasadnienie

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Marszałek Sejmu, Seweryn Santecki, wszczął procedurę związaną z wyborem asesora Trybunału Koronnego. Zgłosiło się 4 kandydatów, w kolejności zgłoszeń: Antoni Kacper Burbon-Conti, Santiago Vilarte, moja skromna osoba oraz King Kong von Hippogrif.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o Trybunale Koronnym: "Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów". Zacytowany przepis jasno określa, w jaki sposób decyduje się o tym, czy dany kandydat zostanie albo nie zostanie wybrany asesorem. Przepis też jest jedyną normą określającą sposób zamanifestowania swoich preferencji przez posłów wobec konkretnych kandydatów ubiegających się o stanowisko. Prawo sarmackie nie przewiduje wobec spełniających kryteria kandydatów innych sposobów preselekcji - dzielenia procedury wyboru na jakiekolwiek etapy pośrednie, w których eliminowana byłaby część chętnych.

Sarmacki prawodawca żadnym miejscu nie wskazuje, co należy robić w przypadku, gdy kandydatów jest więcej niż wakatów. W tym zakresie wypracowana została pewna wieloletnia praktyka, polegająca na tym, że w takich sytuacjach pod głosowanie w trybie określonym w art. 1 ust. 2 ustawy o TK poddawane były kandydatury zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Wybranie przez Sejm danego kandydata i obsadzenie wakatu powodowało, że przeprowadzanie kolejnych głosowań (z udziałem osób, które zgłosiły się później w stosunku do wybranego) stawało się bezprzedmiotowe.

W przedmiotowej sprawie, Marszałek Santecki postąpił wbrew w/w procedurze, dokonując wstępnej selekcji kandydatów poprzez zarządzenie głosowania preferencyjnego. Wobec powyższego, w ocenie wnioskodawcy, istnieje poważna wątpliwość, czy działania Marszałka Sejmu były zgodne z art. 1 ust. 1 ustawy o Trybunale Koronnym, a tym samym czy wybór asesora jest ważny.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Wniosek o kontrolę prawidłowości wyboru asesora

Postprzez VAT 23 kwi 2019, o 20:43

Errata: w ostatnim akapicie chodzi oczywiście o art. 1 ust. 2 ustawy o TK.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Wniosek o kontrolę prawidłowości wyboru asesora

Postprzez VAT 23 kwi 2019, o 20:46

Errata 2:

chodzi oczywiście o Szymona Grańskiego, a nie Seweryna Santeckiego.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Wniosek o kontrolę prawidłowości wyboru asesora

Postprzez Michal_Feliks 25 kwi 2019, o 18:02

Eldorat, 25 kwietnia 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
[*]Wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
[*]nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: KN 1/19;
[*]do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam siebie,
[*]wyznaczam siebie na Przewodniczącego Składu Orzekającego.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: KN 1/19 - Kontrola prawidłowości wyboru Asesora TK

Postprzez Michal_Feliks 25 kwi 2019, o 18:08

Otwieram rozprawę.

Wzywam Marszałka Sejmu do zajęcia stanowiska w sprawie do dnia 28 kwietnia br.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: KN 1/19 - Kontrola prawidłowości wyboru Asesora TK

Postprzez Piotr Paweł I 26 kwi 2019, o 12:17

Wysoki Trybunale,

Odpowiadam ja, wobec nieobecności Marszałka. Bardzo jednak proszę Wysoki Trybunał o poczekanie kilku dni, mam bowiem nadzieję, że Marszałek wróci.
Ustawa o Trybunale Koronnym faktycznie stwierdza

Art. 1. [Asesorzy]
2. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów.


i faktycznie nie określa sposobu postępowania, gdy jest więcej kandydatów, niż wakatów. Praktyka przy poprzednim wyborze asesorów pozostaje więc wyłącznie praktyką i nie musi być stosowana zawsze.
Zastosowana przez Marszałka Sejmu metoda głosowania preferencyjnego nie jest przewidziana w powyższej ustawie. Ale nigdzie też nie jest powiedziane, która kandydatura ma być głosowana najpierw. Można więc stwierdzić, że głosowanie preferencyjne wskazało kolejność głosowania nad kandydaturami. Jest to równie dobra metoda, jak głosowanie wg kolejności zgłoszeń. Gdyby p. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste nie został wybrany, a został i to w ustawowym trybie, przeprowadzone zostałoby kolejne głosowanie, nad kandydatem nr 2 pod względem poparcia.
Tak czy inaczej, wybór asesora TK w postaci uchwały przyjętej ustawową liczbą głosów został dokonany prawidłowo, a wątpliwość może dotyczyć jedynie kolejności głosowania nad kandydaturami - a o tej kolejności, takiej a nie innej, zadecydował Marszałek Sejmu, stosując metodę obiektywną i skuteczną, czyli głosowanie preferencyjne. I będę zresztą proponował aby tak właśnie przekonstruowac ustawę o TK.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: KN 1/19 - Kontrola prawidłowości wyboru Asesora TK

Postprzez Helwetyk 27 kwi 2019, o 16:50

Wasza Książęca Wysokość,
Wysoki Trybunale!

Na wstępie uprzejmie dziękuję Jego Książęcej Wysokości za wyrażenie zgody na wyrażenie stanowiska w sprawie.

Zgodnie z Ustawą o Trybunale Koronnym, „Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, […] większością co najmniej dwóch trzecich głosów”. Stosowną uchwałę Sejm podjął jednomyślnie. W zasadzie powinno to uczynić postępowanie kontrolne bezprzedmiotowym.

Okoliczności są, w uproszczeniu, następujące. Swoją kandydaturę na funkcję asesora Trybunału Koronnego zgłosiło czterech kandydatów. Właściwe w sprawie przepisy art. 7a Regulaminu Sejmu nie przewidują zgłoszenia więcej niż jednej kandydatury. Wobec powyższego zastosowanie miał przepis art. 2 ust. 4 Regulaminu Sejmu, zgodnie z którym „w kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu”.

Marszałek Sejmu podjął trafną decyzję o zarządzeniu głosowania preferencyjnego, aby w jak najpełniejszym stopniu ustalić wolę Sejmu jako organu wybierającego asesora. Przyjęty mechanizm pozwolił wyłonić z grona czterech kandydatów tego, który cieszył się największym poparciem posłów:

Kod: Zaznacz cały
R|Vanderlei Boubolin|Santiago Vilarte v|Antoni Kacper Burb|King Kong von Hipp|Exhausted         
  |a-a-la-Triste     |on Hippogriff     |on-Conti          |ogriff            |                 
=================================================================================================
 1|                 2|                 2|                 1|                 0|                 0
  |----------------------------------------------------------------------------------------------
  | Count of first choices.
=================================================================================================
 2|                 2|                 2|                 1|                  |                 0
  |----------------------------------------------------------------------------------------------
  | Count after eliminating King Kong von Hippogriff and transferring votes. Since this is the
  | first elimination round, all candidates without any votes are eliminated.
=================================================================================================
 3|                 3|                 2|                  |                  |                 0
  |----------------------------------------------------------------------------------------------
  | Count after eliminating Antoni Kacper Burbon-Conti and transferring votes. Candidate
  | Vanderlei Boubolina-a-la-Triste is elected.

Winner is Vanderlei Boubolina-a-la-Triste.


Proszę, by Wysoki Trybunał zważył na to, że zarządzenie głosowania preferencyjnego było w jego pierwszej turze tożsame z zarządzeniem czterech odrębnych głosowań nad kandydaturami, z tym zastrzeżeniem, że każdy z posłów mógł poprzeć tylko jednego kandydata. I tak, na początku głosowania kandydaci Vanderlei Boubolina-á-la-Triste i Santiago Vilarte von Hippogriff otrzymali po dwa głosy, zaś Antoni Kacper Burbon-Conti jeden głos.

W analogicznej sytuacji przepisy Regulaminu Sejmu RP przewidują przy wyborze Marszałka Sejmu (wicemarszałków Sejmu, przewodniczącego i członków Trybunału Stanu, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa, członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, członków Rady Mediów Narodowych, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) postępowanie następujące:

„Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli tę samą najmniejszą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, przed kolejną turą głosowania usuwa się nazwiska tych kandydatów”.

Taki tryb byłby w naszych realiach skrajnie niepraktyczny. Wymagałby bowiem tego, aby po pierwszej turze głosowania przeprowadzić głosowanie kolejne, w którym wzięliby udział kandydaci Vanderlei Boubolina-á-la-Triste, Santiago Vilarte von Hippogriff i Antoni Kacper Burbon-Conti, a następnie głosowanie, którym pozostałoby dwóch kandydatów: Vanderlei Boubolina-á-la-Triste i Santiago Vilarte. Rezultat byłby na każdym etapie identyczny z wynikiem głosowania preferencyjnego, zająłby natomiast w skrajnym przypadku nawet kilkanaście dni.

Proszę, by Wysoki Trybunał zważył, że w ostatniej turze głosowania preferencyjnego kandydat Vanderlei Boubolina-á-la-Triste nie uzyskał kwalifikowanej większości głosów, dlatego — aby uczynić zadość wymogowi ustawy — zostało zarządzone głosowanie finalne, wyłącznie nad jego kandydaturą, w którym uzyskał jednomyślne poparcie posłów.

Jaki alternatywny tryb postępowania miał przyjąć Marszałek Sejmu? Trzymając się ściśle kolejności zgłoszeń (Antoni Kacper Burbon-Conti — Santiago Vilarte von Hippogriff — Vanderlei Boubolina-á-la-Triste — King Kong von Hippogriff) nie jest wykluczone, że kandydat Antoni Kacper Burbon-Conti czy Santiago Vilarte von Hippogriff uzyskałby wymaganą większość głosów. Tym samym nie byłoby możliwe spełnienie regulaminowego wymogu tego, aby poddać pod głosowanie każdą zgłoszoną kandydaturę. Taka sama sytuacja wystąpiłaby w istocie w przypadku zarządzenia jednoczesnego, odrębnego głosowania nad czterema kandydaturami, w którym nie byłoby — w przeciwieństwie do głosowania preferencyjnego — wymagane wskazanie tylko jednego kandydata. Jest najzupełniej możliwe, że Sejm „wybrałby” więcej niż jednego asesora, a założenie „chronologiczne” oznaczałoby wówczas, że głosowania nad później zgłoszonymi kandydaturami należałoby uznać za niebyłe. Czy może, przeciwnie, wiążącą miałaby być wola Sejmu wyrażona jako ostatnia? (Oszczędzę Wysokiemu Trybunałowi dalszych hipotetycznych scenariuszy, w których jedne głosowania są skracane, a inne nie, do czego Marszałek Sejmu posiada pełne prawo, czy dywagacji na okoliczność, w której jedna kandydatura uzyskała poparcie czterech posłów, a inna pięciu).

W konkluzji, przepisy Regulaminu Sejmu są, oczywiście, niewystarczające, ale z uwagi na przepis „w kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu” należy uznać, że nie dość, że Marszałek Sejmu mógł zdecydować, jako konstytucyjny organ kierujący pracami Sejmu, o przyjęciu zastosowanego rozwiązania, to dodatkowo było to rozwiązanie najlepsze z możliwych, w najpełniejszym stopniu urzeczywistniające wolę Sejmu jako organu kreującego skład Trybunału Koronnego.
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: KN 1/19 - Kontrola prawidłowości wyboru Asesora TK

Postprzez Michal_Feliks 6 maja 2019, o 16:21

Zamykam rozprawę.


Postanowienie zostanie wydane w ciągu 48 godzin.

(—) Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: KN 1/19 - Kontrola prawidłowości wyboru Asesora TK

Postprzez Michal_Feliks 9 maja 2019, o 16:08

Michal_Feliks napisał(a):
P O S T A N O W I E N I E


Sygn. akt: KN 1/19

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Postanowienie Trybunału Koronnego”
Trybunał Koronny w składzie:
  • MTK Defloriusz Dyman Wander

Rozpoznawszy w dniu 9 maja 2019 r. na wniosek ATK Vanderleia Boubouliny sprawę kontrolną o sygnaturze KN 1/19 w celu zbadania nieprawidłowości w działaniu organu władzy publicznej w osobie Marszałka Sejmu, dotyczącej
nieprawidłowego przeprowadzenia wyboru Asesora Trybunału Koronnego Vanderleia Boubouliny,

rozstrzygniecie


Działanie Marszałka Sejmu w przedmiotowej sprawie było prawidłowe, a wybór Vanderleia Boubouliny na Asesora Trybunału Koronnego jest ważny.


uzasadnienie


W dniu 12 kwietnia Marszałek Sejmu ogłosił nabór na stanowisko asesorskie. W dniu 18 kwietnia Marszałek Sejmu, wobec zgłoszenia się na stanowisko liczby kandydatów większej od liczby wolnych stanowisk, zarządził przeprowadzenie głosowania preferencyjnego celem wyłonienia jednego kandydata na stanowisko, mającego podlegać ocenie w głosowaniu większościowym. W dniu 23 kwietnia ATK Vanderlei Bouboulina, wybrany w tym głosowaniu, wniósł o przeprowadzenie przez Trybunał postępowania kontrolnego.

Trybunał zastosował następującą interpretację przepisów.

W sposób bezpośredni do procedury wyboru Asesora Trybunału Koronnego odnosi się jedynie art. 1 pkt. 2 Ustawy, nakazujący dokonanie wyboru Asesora a/ przez Sejm, b/ w sposób indywidualny, c/ większością 2/3 głosów, d/ na kadencję czteromiesięczną. Nie oznacza to jednak, że prowadząc postępowanie wyborcze Marszałek Sejmu winien brać pod uwagę tylko ten przepis. Jak każde uregulowanie, należy go czytać w związku z regulacjami innych ustaw, a także - a może przede wszystkim - z uregulowaniami Konstytucji. Marszałek Sejmu winien brać pod uwagę konstytucyjne prawo do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, oraz prawo do swobodnego wykonywania zawodu. Dlatego Trybunał nie zgadza się z uwagą JKW Romańskiego, wskazującego, że wobec oddania na kandydaturę V. Boubouliny 5 głosow, postępowanie niniejsze jest bezprzedmiotowe, z powodów, o których niżej. Można sobie wyobrazić okoliczności, w których unieważnieniu podlegałby nawet wybór jednogłośny.

Z powyższego powodu wynika konieczność przyznania każdemu z kandydatów, którzy przystąpili do procedury wyborczej, równego prawa do oceny ich zgłoszenia przez Sejm. Praktyka, którą jako zwyczajową wskazuje we wniosku inicjalnym ATK Bouboulina, jest w tym kontekście niekonstytucyjna. Może bowiem prowadzić do sytuacji, w której tylko część - lub nawet jeden - z grupy kandydatów zgłoszonych w terminie uzyskuje prawo do poddania jego kandydatury pod głosowanie. Stanowi to jaskrawe naruszenie prawa do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi i swobodnego wykonywania zawodu.

Wobec braku szczegółowego uregulowania procedury wyboru Asesora należy przyznać rację JKW Romańskiemu, który wskazuje, że w takiej sytuacji decyzje - na mocy Regulaminu Sejmu - podejmuje Marszałek Sejmu, w ramach swojego uprawnienia do kierowania pracami Izby. W ocenie Trybunału procedura głosowania preferencyjnego celem wyłonienia ostatecznej kandydatury pozostaje w zgodzie z ustawą, spełniając wymogi indywidualności głosowania a także równości w dostępie do urzędu. Indywidualnemu charakterowi wyboru nie zaprzecza fakt jednoczesnego głosowania nad kilkoma kandydaturami, jak słusznie wskazuje JKW Romański stanowi ono bowiem jedynie okoliczność techniczną, usprawniającą postępowanie. Nie ma też wątpliwości co do uzyskania przez Vanderleia Bouboulinę wystarczającej ilości głosów.

Zdaniem Trybunału Vanderlei Bouboulina został więc prawidłowo wybrany na Asesora. Może dziwić, dlaczego Marszałek Sejmu nie zdecydował się tu na procedurę najprostszą i najbardziej intuicyjną: jednoczesne głosowanie większościowe z prawem do oddania jednego głosu „ZA” przez każdego z Posłów. Byłoby to nawet prostsze, co przyjęta metoda głosowania preferencyjnego. Takie jednak prawo Marszałka - może w granicach prawa decydować o procedurach wedle uznania.


Postanowienie jest prawomocne, strony mogą w terminie 7 dni złożyć apelację na ręce Marszałka Trybunału.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości