Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

XD 1/19 - Wniosek o uchylenie postanowienia Księcia

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

XD 1/19 - Wniosek o uchylenie postanowienia Księcia

Postprzez KJAF 19 lut 2019, o 18:13

Wysoki Trybunale,

składam wniosek o uchylenie Postanowienia Księcia w sprawie stwierdzenia utraty funkcji asesora.

UZASADNIENIE


Co prawda nie ma nigdzie ujętej ścieżki uchylenia przez TK postanowienia w tej sprawie, jednak zgodnie z orzecznictwem Trybunału Koronnego, "w dotychczasowej praktyce orzeczniczej Trybunału Koronnego przeważał pogląd formalistyczny, zgodnie z którym obowiązki Trybunału ograniczają się do literalnej interpretacji i stosowania przepisów. W opinii składu orzekającego takie zakreślenie zadań Trybunału nie umożliwia wykonywania pełni jego konstytucyjnych uprawnień i obowiązków. Naczelnym zadaniem Trybunału, zwłaszcza w sprawach konstytucyjnych, powinno być dążenie do urzeczywistnienia w orzekaniu wartości płynących z ustawy zasadniczej, zwłaszcza ochrony wolności."

W związku z powyższym, skoro nie ma procedur dotyczących ochrony tychże praw obywatelskich przez Trybunał, ale w opinii TK brak takiej procedury może uniemożliwić w pełni wykorzystanie obowiązków Trybunału do stania na straży praw obywatelskich, wniosek taki powinien zostać przyjęty. Jestem obywatelem głęboko poszkodowany naruszeniem moich konstytucyjnych praw, więc liczę na objęcie mojej osoby przez Trybunał swoją opieką, o którą pokornie żebrzę.

Podane postanowienie nie jest niezgodne z prawem, ale niezgodna z prawem jest okoliczność, w jakiej zostało ono wydane. Zrzekłem się urzędu ATK z powodu objęcia urzędu zagranicą. Jest to dobitnie stwierdzone w treści zrzeczenia.

Zrzeczenie te jednak posiada wadę oświadczenia woli, w postaci braku świadomości lub swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli, a także wymuszenia oświadczenia woli. Obie te okoliczności są wystarczającą przesłanką do tego aby uznać, iż oświadczenie woli jakie składałem, a czym było zrzeczenie się urzędu ATK, było bezprawne i nieważne. W związku z czym, skutki prawne jakie spowodowało (postanowienie o stwierdzeniu utraty urzędu ATK), musi być nieważne, co chciałbym, aby Trybunał stwierdził.

Wymuszenie oświadczenia woli w takim brzmieniu oraz brak moje świadomości, że nie musiałem go składać, ma związek z tym, że reżym prawny Księstwa Sarmacji, w postaci Ustawy o Trybunale Koronnym, wymógł i przymusił mnie do jego złożenia, pod groźbą kary przewidzianej w Kodeksie Sprawiedliwości lub pod rygorem odwołania mnie z urzędu przez Księcia.

Nie mogło jednak do tego dojść, a sam przymus złożenia rezygnacji jest bezprawny. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Koronnego:

"Art. 1 ust. 1 Konstytucji przewiduje, że Księstwo Sarmacji jest wolnym państwem, którego celem jest ochrona, obrona i popieranie wolności w obrębie jego granic. (…) Odmowa przyznania takiego prawa byłaby również nie do pogodzenia z zasadą wywodzoną z art. 1 ust. 1 Konstytucji, stanowiłaby bowiem pogwałcenie prawa każdego obywatela sarmackiego, jak i każdej osoby prawnej, do dochodzenia ochrony swoich praw i wolności.

(…)

(Być może nie mam obecnie prawa do piastowania urzędu ATK z racji funkcji poza granicami kraju - przyp. mój) …jednak dopóki interpretacji tej nie potwierdzi Trybunał Koronny, sarmacki system prawny musi chronić zarówno prawa polityczne obu posłów (asesorów), jak też prawa ich wyborców do zachowania reprezentacji politycznej w parlamencie (jak i prawa posłów do wyboru takiego asesora, jaki im się podoba)."

Nie może być tak, że jakaś tam ustawa uchwalona przez Sejm, pozbawia mnie prawa do piastowania urzędu Asesora, skoro przynależy ono "każdemu". Jak każdemu, to i obcemu funkcjonariuszowi, i skazańcowi, i banicie, i Pameli Anderson, jeżeli tylko uzyska nasze obywatelstwo. Nie można dzielić obywateli na tych lepszego i gorszego sortu. Skoro inni obywatele mogą piastować urzędy mimo funkcji w państwach obcych, ja również mogę.

Skoro przepis zabraniający mi piastowania urzędu ATK ograniczał moje konstytucyjne prawa i to w sposób wielce szkodliwy, a ja zostałem przymuszony do jego stosowania przez prawo sprzeczne z Konstytucją, Trybunał ma możność ustalenia tego w toku procesu zwykłego, może przyjąć wniosek mimo braku procedur — z racji nieformalistycznego podejścia do roli TK, który ma czuwać nad prawami obywatela nawet wbrew procedurom i możliwościom, a moja rezygnacja została wymuszona bezprawiem, a przez to oświadczenie te posiada wadę i jest nieważne, siłą rzeczy nieważny jest skutek prawny nim wywołany, więc proszę Trybunał o stwierdzenie tego faktu.

Pozdrawiam
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o uchylenie postanowienia Księcia

Postprzez KJAF 28 kwi 2019, o 00:06

Mijajo dni, mijajo lata.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o uchylenie postanowienia Księcia

Postprzez KJAF 28 kwi 2019, o 11:35

Przekopiuję tekst MTK sprzed kilku dni, który pasuje tutaj jak ulał:

Na podstawie art. 39 ust. 5 Kodeksu Sprawiediwości bieg przedawnienia ulega zawieszeniu na czas postępowania sądowego. W opinii Marszałka Trybunału, w warunkach sarmackich za postępowanie sądowe uznać należy postępowanie sensu largo, łącznie z przygotowawczym, a więc od złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa. W przeciwnym razie należałoby uznać, że ustawodawca celowo dopuścił możliwość nader łatwego uniknięcia odpowiedzialności w drodze opieszałego, lub wręcz celowego działania Prefektury.

Prefektura odmówiła podjęcia JAKICHKOLWIEK działań w tej sprawie w ciągu niemal dwóch miesięcy. Jednocześnie prowadziła w międzyczasie działania w innych, znacznie mniej istotnych sprawach; do Trybunału trafiły z gmachu Prefektury dwa akty oskarżenia. To jasny dowód, że Prefektura nie zamierza podejmować działań w sprawie, a więc istnieje konieczność zastosowania dyspozycji art. 31 Konstytucji i wstąpienia Księcia w miejsce Prefekta Generalnego.


Jednocześnie informuję, że biorąc pod uwagę wygibasy jakie MTK ostatnio wyprawia w kwestiach sądowych i jego odmiennym pojęciem zasady państwa prawa, jeżeli do północy sprawa nie zostanie rozpatrzona, to korzystając z możliwości zastępstwa funkcjonariusza publicznego, samemu sobie otworzę rozprawę i wyznaczę skład. Precedensem jest to, co się wyprawia w Prefekturze z wnioskami w całkiem podobnych sprawach.

Kłaniam się
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o uchylenie postanowienia Księcia

Postprzez KJAF 29 kwi 2019, o 16:05

Eldorat, 29 kwietnia 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.), w związku z art. 31 Konstytucji, zarządzam, co następuje:
  1. Wszczynam postępowanie w sprawie w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: XD 1/19;
  3. wyznaczenie Składu Orzekającego poruczam Marszałkowi Trybunału Koronnego, w zawitym terminie 7 dni.


U Z A S A D N I E N I E


W dotychczasowej praktyce orzeczniczej Trybunału Koronnego przeważał pogląd formalistyczny, zgodnie z którym obowiązki Kanclerza ograniczają się do literalnej interpretacji i stosowania przepisów. W opinii Kanclerza takie zakreślenie jego zadań w kwestii wymiaru sprawiedliwości, nie umożliwia wykonywania pełni jego konstytucyjnych uprawnień i obowiązków. Naczelnym zadaniem Trybunału, zwłaszcza w sprawach konstytucyjnych, powinno być dążenie do urzeczywistnienia w orzekaniu wartości płynących z ustawy zasadniczej, zwłaszcza ochrony wolności.

Nie obawiam się tez kwestii wady zarządzenia. Do chwili wydania zarządzenia przez Kanclerza obowiązywała po prostu inna interpretacja przepisu. Nie jest wiec tak, ze przepis czegoś tu jednoznacznie zabrania - ścierają się po prostu rożne punkty widzenia. Dlatego dla dobra wymiaru sprawiedliwości, po przemyśleniu sprawy, postanawiam wydać niniejsze zarządzenie.

W opinii Kanclerza, przepisy KppTK oraz innych ustaw należy interpretować przez pryzmat zasady urzeczywistniania praw i wolności obywatelskich wynikającej z art. 1 Konstytucji oraz wolności do procesu sądowego. Interpretacja przepisów w inny sposób godzi zdaniem Kanclerza w gwarantowaną art. 1 Konstytucji zasadę ochrony, obrony i popierania wolności. Pragnąc przyjąć interpretację przeciwną, wiążącą się z faktyczną utratą konstytucyjnie gwarantowanych wolności.

Na podstawie art. 39 ust. 5 Kodeksu Sprawiedliwości bieg przedawnienia ulega zawieszeniu na czas postępowania sądowego. W opinii Kanclerza, w warunkach sarmackich za postępowanie sądowe uznać należy postępowanie sensu largo, łącznie ze złożeniem dokumentów w biurze podawaczy. W przeciwnym razie należałoby uznać, że ustawodawca celowo dopuścił możliwość nader łatwego uniknięcia odpowiedzialności w drodze opieszałego, lub wręcz celowego działania Marszałka Trybunału.

Marszałek Trybunału odmówił podjęcia JAKICHKOLWIEK działań w tej sprawie w ciągu niemal dwóch miesięcy. Jednocześnie prowadził w międzyczasie działania w innych, znacznie mniej istotnych sprawach. To jasny dowód, że Marszałek Trybunału nie zamierza podejmować działań w sprawie, a więc istnieje konieczność zastosowania dyspozycji art. 31 Konstytucji i wstąpienia Kanclerza w miejsce Marszałka Trybunału.K A N C L E R Z

/—/ Arped-Friedman
Avatar użytkownika
 

Re: XD 1/19 - Wniosek o uchylenie postanowienia Księcia

Postprzez Michal_Feliks 6 maja 2019, o 16:18

Eldorat, 6 maja 2019 roku


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 13 §4 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) postanawiam o oddaleniu wniosku.

Postanowienie uzasadniam brakiem przesłanek do nadania biegu sprawie. Postanowienie Księcia wydane zostało w odpowiedzi na akt woli wnioskodawcy, zaś akty woli nie podlegają kontroli trybunalskiej, także pod kątem ochrony praw i wolności - będąc tych praw i wolności ucieleśnieniem.

Sprawa zostaje zamknięta niniejszym postanowieniem wobec nieważności zarządzenia o otwarciu rozprawy, któremu zabrakło konstytutywnego elementu wyznaczenia składu orzekającego, z art. 10 par 2 Ustawy.

Na postanowienie niniejsze przysługuje zażalenie do Księcia.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości