Strona 1 z 1

[TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

PostNapisane: 26 paź 2018, o 16:39
przez Michał F. Lubomirski
Eldorat, dnia 26 października 2018 roku

Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Michała Franciszka Lubomirskiego-Lisewicza, AG760


Trybunał Koronny
AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela publicznego

Oskarżam Nahiusa Wolfenkopfa (AC845) o to, że naruszył art. 40. ust. 1. pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości tj. Zabronione pod groźbą kary do sześciu miesięcy lub banicji jest: posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej;
W związku z tym wnoszę o skazanie oskarżonego na trzy miesiące pozbawienia wolności.


UZASADNIENIE


Prefektura Generalna używając dostępnych narzędzi stwierdziła, że Tomasz Chojnacki (AG829) oraz Hagaag Ajajj (AG827) to konta należące do Nahiusa Wolfenkopfa (dowody nr 2 i 3).

Oprócz tego, Oskarżony w dniu 19 września br. na Forum Centralnym, jako Tomasz Chojnacki (AG829), w dziale Rady Ministrów, poprosił o wsparcie finansowe na start, zaświadczając, że przybył on do Księstwa Sarmacji po raz pierwszy i nie dostał on wsparcia finansowego przeznaczonego dla nowych mieszkańców, tym samym naruszając art. 40. ust. 1. pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości (dowód nr 1).
Później, dnia 28 września 2018 roku przesłał przelewem 12 000 libertów na konto Nahiusa Wolfenkopfa (dowód nr 4).

Poza sprawami wyżej wymienionymi, Prefektura wykryła również dwa przelewy z konta Hagaaga Ajajja na konto Nahiusa Wolfenkopfa (dowody nr 6 i 7) oraz przelew z konta Hagaaga Ajajja na konto Tomasza Chojnackiego (dowód nr 8).

Prefektura próbowała się porozumieć z Oskarżonym, ale Oskarżony nie ustosunkował się do zarzutu ani nie odpowiedział na listy.

Postanawiam ponadto o zablokowaniu kont Tomasza Chojnackiego i Hagaaga Ajajja mocą decyzji.


MATERIAŁ DOWODOWY

1.Wniosek złożony do Rady Ministrów na Forum Centralnym
2.Wyciąg nr 1 z wykrywacza klonów wersji 2
3.Wyciąg nr 2 z wykrywacza klonów wersji 2
4.Przelew od Tomasza Chojnackiego do Nahiusa Wolfenkopfa
5.Wsparcie na start od Rady Ministrów
6.Przelew nr 1 od Hagaaga Ajajja do Nahiusa Wolfenkopfa
7.Przelew nr 2 od Hagaaga Ajajja do Nahiusa Wolfenkopfa
8.Przelew od Hagaaga Ajajja do Tomasza Chojnackiego
9. Fragment zrzutu ekranu rozmowy z Nahiusem Wolfenkopfem
10. Fragment zrzutu ekranu rozmowy z Tomaszem Chojnackim
11. Fragment zrzutu ekranu rozmowy z Hagaagiem Ajajjem
12. Fragment zrzutu ekranu rozmowy z Nahiusem Wolfenkopfem, Tomaszem Chojnackim i Hagaagiem Ajajjem
13. Decyzja Prefekta Generalnego ws. zablokowania kontMichał Franciszek Lubomirski-Lisewicz

ObrazekObrazek

Re: Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

PostNapisane: 6 lis 2018, o 18:01
przez VAT
Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Korony Księstwa Sarmacji reprezentowanej przez Prefekta Generalnego, złożony w dniu 26 października 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK K 18/11/06A;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: ATK Konrada Jakuba, ATK Tomasza Mancini i siebie.;
  4. wyznaczam ATK Tomasza Mancini na Przewodniczącego Składu Orzekającego.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Re: [TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

PostNapisane: 9 lis 2018, o 22:15
przez Tomasz Mancini
Tomasz Mancini napisał(a):
Otwieram rozprawę

Za pierwsze stanowisko oskarżyciela Trybunał uznaje stanowisko zawarte we wniosku inicjalnym.
Jednocześnie wzywam oskarżonego, Nahiusa Wolfenkopfa, do zajęcia stanowiska w sprawie, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do 12 listopada 2018 roku.

Pouczam także Oskarżonego o brzmieniu art. 19 KppTK :
Art. 19. § 1. Uczestnik postępowania w pierwszym stanowisku w sprawie obowiązany jest przedstawić wszelkie okoliczności faktyczne sprawy, dowody, na jakie zamierza się powoływać oraz wszelkie wnioski o powołanie świadków, pod rygorem pominięcia przez Trybunał.
§ 2. Przepisów § 1, nie stosuje się do spraw ustrojowych oraz, jeśli uczestnik uprawdopodobni, że w czasie zajmowania pierwszego stanowiska nie mógł tego uczynić lub nie mógł wiedzieć, że powołanie się na okoliczność faktyczną czy dowód lub przesłuchanie świadka okaże się potrzebne.
§ 3. Wszelkie dowody, niezależnie od swojej postaci, muszą znajdować się na serwerach Księstwa Sarmacji, pod rygorem ich pominięcia przez Trybunał. Przewodniczący składu może wezwać uczestnika postępowania do uzupełnienia braków, jeżeli dowody nie spełniają warunków określonych w zdaniu poprzednim


(-) Tomasz Mancini
Przewodniczący Składu


Re: [TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

PostNapisane: 14 sty 2019, o 11:39
przez VAT
P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 43 § 1 KppTK odwołuję ze składu ATK Tomasza Mancini. W jego miejsce powołuję do składu JKM Piotra III Łukasza. Jednocześnie wyznaczam siebie Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Re: [TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

PostNapisane: 14 sty 2019, o 11:43
przez VAT
Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane niezwłocznie po naradzie składu orzekającego.

Re: [TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

PostNapisane: 12 lut 2019, o 05:19
przez Michal_Feliks
P O S T A N O W I E N I E


Wobec wygaśnięcia mandatu ATK Vanderleia Boubouliny w jego miejsce powołuję do składu ATK Paulusa Buddusa. Jednocześnie wyznaczam go Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander

Re: [TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

PostNapisane: 18 kwi 2019, o 16:40
przez Michal_Feliks
P O S T A N O W I E N I E


Wobec wygaśnięcia mandatu ATK Paulusa Buddusa w jego miejsce powołuję do składu ATK Januszka von Hippogryff-Pałasza. Jednocześnie wyznaczam go Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander

Re: [TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

PostNapisane: 20 kwi 2019, o 13:09
przez Januszek vH-P
Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 28 Kodeksu Postępowanie przed TK zamykam rozprawę. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie składu orzekającego.

Re: [TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

PostNapisane: 22 kwi 2019, o 10:56
przez Januszek vH-P
Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

ATK Januszek von Hippogriff-Pałasz, przewodniczący składu,
ATK JKM Piotr III Łukasz,

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze TK K 18/11/06A, wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego— Prefekta Generalnego przeciwko Nahiusowi Wolfenkopf (AC845), oskarżonego o to, że naruszył art. 40. ust. 1. pkt 3 Ustawy Sejmu nr 115— Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833, tekst jedn.) tj. poprzez założenie w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji dwóch kont: Tomasz Chojnacki (AG829) oraz Hagaag Ajajj (AG827), zwrócenie się w dniu 19 września 2018 roku na Forum Centralnym, jako Tomasz Chojnacki (AG829), w dziale Rady Ministrów, o wsparcie finansowe na start, zaświadczając, że przybył on do Księstwa Sarmacji po raz pierwszy i nie dostał on wsparcia finansowego przeznaczonego dla nowych mieszkańców. Następnie , dnia 28 września 2018 roku przesłał przelewem 12 000 libertów na konto Nahiusa Wolfenkopfa (AC845)

rozstrzygniecie


Uznaje oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu określonego w art. 40 ust 1. pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości. Nakazuje zablokowanie wszystkich w/w kont, jak również przepad mienia na rzecz Księstwa Sarmacji.

uzasadnienie


Oskarżony nie zajął stanowiska w tej sprawie, nie stawił się na wezwanie Przewodniczącego Składu w wyznaczonym terminie.
Przepis art. 40 ust 1. pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości mówi o tym, że

Zabronione pod groźbą kary do sześciu miesięcy lub banicji jest posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej.


Trybunał zważył co następuje:
1) została wykazana korzyść majątkowa, którą odniósł pan Nahius Wolfenkopf (AC845). Prefektura Generalna wykazała w materiale dowodowym, że pomiędzy kontami panów Wolfenkopfa, Chojnackiego i Ajajj doszło do transakcji finansowych.
2) materiał dowodowy Prefektury Generalnej, która używając dostępnych narzędzi stwierdziła że konta Tomasz Chojnacki (AG829) oraz Hagaag Ajajj (AG827) to konta należące do Nahiusa Wolfenkopfa (AC845), a decyzja o zablokowaniu kont pana Chojnackiego i pana Ajajja słuszna.

Wobec czego należało orzec jak w sentencji.


Pouczenie


Stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji na ręce Księcia (Marszałka Trybunału) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.