Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK KN 18/05/09 | Kontrola uchwał w sprawie wyboru asesorów

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

TK KN 18/05/09 | Kontrola uchwał w sprawie wyboru asesorów

Postprzez Helwetyk 9 maja 2018, o 12:44

Czcigodny Panie Marszałku,
Wysoki Trybunale!

Ustawą konstytucyjną z dnia 20 marca 2017 roku uchylono m.in. art. 32j ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w myśl którego „asesorów wybiera[ł] indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania”, jednocześnie nowelizując Regulamin Sejmu poprzez dodanie art. 7a, przewidującego bliżej niesprecyzowaną kadencyjność urzędu asesora.

Obecny przepis art. 32ha ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji stanowi, że „asesora powołuje Sejm uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności ponad połowy posłów. Szczegółowo tryb wyboru asesora określi ustawa”. Nawet zakładając, że „określenie szczegółowego trybu wyboru” obejmuje także określenie długości kadencji asesora, nie odnajduję takiego określenia w obowiązującym ustawodawstwie.

Zgodnie z Rozporządzeniem o liczebności Trybunału Koronnego z dnia 9 sierpnia 2016 r., którego aktualną podstawę wydania stanowi art. 32g ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, Trybunał Koronny liczy pięciu asesorów.

Wobec powyższych wnoszę po pierwsze, o zbadanie dopuszczalności ustanowienia kadencyjności funkcji asesora w drodze ustawy; po drugie, o zbadanie ważności uchwał w sprawie wyboru asesorów podjętych po 20 marca 2017 roku w części, w jakiej przewidywały one wybór na określoną w nich kadencję, mając w szczególności na uwadze to, że do dzisiaj wybrano i nie odwołano lub nie stwierdzono utraty funkcji przez:

 1. 25 marca 2017 r., 12 lipca 2017 r. i 8 listopada 2017 r. — Rolanda Heacha-Romańskiego
 2. 9 czerwca 2017 r. i 5 października 2017 r. — Wojciecha Hergemona
 3. 4 sierpnia 2017 r. — Heweliusza Popowa-Chojnackiego
 4. 25 listopada 2017 r. i 19 marca 2018 r. — Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste
 5. 26 grudnia 2017 r. — Markusa Arpeda
 6. 27 lutego 2018 r. — Ignacego Urbana de Ruth
 7. 27 lutego 2018 r. — Defloriusza Dymana Wandera

Z powyższej listy siedmiu asesorów, obywatelstwo utracił 31 marca 2018 r. Roland Heach-Romański, a „mandat posła […] lub urząd ministra” objął odpowiednio w dniach 5 i 7 lutego 2018 r. Wojciech Hergemon. Literalna wykładnia przepisów nakazywałaby uznać wobec tego, że w skład Trybunału Koronnego wchodzą obecnie, bezterminowo, pozostali asesorzy, w liczbie przewidzianej przez rozporządzenie.

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Skład Trybunału Koronnego

Postprzez VAT 9 maja 2018, o 20:08

Zielnybor, 09 maja 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
 1. Na wniosek Marszałka Sejmu Księstwa Sarmacji Helwetyka Romańskiego, złożony w dniu 09 maja 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK KN 18/05/09;
 3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: JKM Roberta Fryderyka.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK KN 18/05/09 | Kontrola uchwał w sprawie wyboru asesor

Postprzez Cudzoziemiec 1 11 maja 2018, o 12:18

Otwieram rozprawę.


Wyznaczam Marszałkowi Sejmu 5-dniowy termin, tj. do dnia 16 maja 2018 r., na zajęcie stanowiska w sprawie.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że sprawa dotyczy również byłego Księcia - Tomasza Ivo Hugona - oraz byłych Marszałków Sejmu (i osób działających w ich zastępstwie) (JKM Andrzeja Fryderyka, Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana, Thimoteusa ik Hohentsolerna, Kristiana Arpeda, Paviela Gustolúpulo, Krzysztofa Czuguł-Chana, Vladimira ik Lihtenštána, Gauleitera Kakulskiego) - informuję, że jeśli którykolwiek z w/w chciałby się wypowiedzieć, może to zrobić aż do zamknięcia rozprawy.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: TK KN 18/05/09 | Kontrola uchwał w sprawie wyboru asesor

Postprzez Helwetyk 11 maja 2018, o 13:36

Wysoki Trybunale!

Uchwały w sprawie wyboru asesorów w części, w jakiej przewidywały wybór na określoną kadencję, zostały podjęte z naruszeniem prawa. Art. 32ha Konstytucji Księstwa Sarmacji wskazuje przypadki opróżnienia urzędu przez asesora; jednym z nich nie jest upływ kadencji. To, czy taka kadencyjność może zostać wprowadzona w drodze ustawy — obecnie taka regulacja nie obowiązuje — jest przedmiotem odrębnego postępowania. W mojej ocenie nie można w odniesieniu do wyboru do konstytucyjnego organu powoływać się na utrwalony zwyczaj, choć przebieg postępowania ustawodawczego wskazuje na to, że usunięcie kadencyjności było niezamierzone — wolą Sejmu było pozostawienie jej w niezmienionym kształcie, na co wskazują uchwalone jednocześnie przepisy Regulaminu Sejmu.

W mojej ocenie najbardziej naturalnym rozstrzygnięciem, za którym przemawia szeroko rozumiane dobro wymiaru sprawiedliwości, w szczególności trwałość orzeczeń sądowych, jest uznanie, że wszyscy asesorzy zostali wybrani, choć z naruszeniem prawa, skutecznie — na czas nieokreślony, co umożliwi konstytucyjnym organom Księstwa Sarmacji po pierwsze, stwierdzenie opróżnienia urzędów asesorskich w przypadkach przewidzianych ustawą zasadniczą (asesury hr. Heacha-Romańskiego i v-hr. Hergemona), po drugie, podjęcie niezbędnych działań ustawodawczych w celu jak najszybszego przywrócenia należytego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK KN 18/05/09 | Kontrola uchwał w sprawie wyboru asesor

Postprzez Cudzoziemiec 1 14 maja 2018, o 06:36

Dziękuję za zabranie głosu przez wnioskodawcę — Marszałka Sejmu i wyznaczam czas do końca dnia 16 maja 2018 r. na ewentualne uzupełnienia i dodatkowe wypowiedzi, na które zezwalam. Termin ten czynię terminem zawitym. Po tym terminie rozprawa zostanie zamknięta i zawieszona do czasu uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie TK U 18/05/09.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: TK KN 18/05/09 | Kontrola uchwał w sprawie wyboru asesor

Postprzez Cudzoziemiec 1 20 maja 2018, o 17:25

P O S T A N O W I E N I E


Dziękuję wszystkim za zabranie głosu w sprawie. Niniejszym zamykam postępowanie i zawieszam wydanie orzeczenia do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia w sprawie TK U 18/05/09.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: TK KN 18/05/09 | Kontrola uchwał w sprawie wyboru asesor

Postprzez Cudzoziemiec 1 22 maja 2018, o 16:27

P O S T A N O W I E N I E


W związku z zakończeniem postępowania w sprawie TK U 18/05/09 niniejszym odwieszam wydanie orzeczenia i informuję, że przystępuję do opracowania orzeczenia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: TK KN 18/05/09 | Kontrola uchwał w sprawie wyboru asesor

Postprzez Cudzoziemiec 1 22 maja 2018, o 16:46

sygn. akt TK KN 18/05/09

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Postanowienie Trybunału Koronnego”
Trybunał Koronny w składzie:

 • JKM Robert Fryderyk,
rozpoznawszy w dniu 22 maja 2018 r., na wniosek JKW Helwetyka Romańskiego (A0001) sprawę kontrolną o sygn. akt TK KN 18/05/09 w przedmiocie zbadania ważności uchwał w sprawie wyboru asesorów podjętych po 20 marca 2017 roku w części, w jakiej przewidywały one wybór na określoną w nich kadencję

rozstrzygniecie

Trybunał stwierdza, że badane uchwały zostały podjęte przez Sejm z naruszeniem obowiązujących w Księstwie Sarmacji przepisów w zakresie w jakim przewidywały one wybór asesora na określoną w nich kadencję (czterech miesięcy). Co za tym idzie Trybunał stwierdza, że uchwały zostały podjęte skutecznie w zakresie wyboru asesorów na czas nieokreślony.
uzasadnienie

Trybunał dokonał zbadania następujących uchwał Sejmu, które zostały podjęte po 20 marca 2017 r.:
W sprawie TK U 18/05/09 Trybunał orzekł, iż w obecnym porządku prawnym Księstwa Sarmacji nie funkcjonują przepisy umożliwiające wybór asesora Trybunału na określony czas (tu czterech miesięcy), tym samym oczywistym jest, że podjęte w okresie po nowelizacji Konstytucji wprowadzonej 20 marca 2017 roku uchwały Sejmu dotyczące wyboru asesorów nie mogły ustanawiać określonego czasu trwania kadencji asesora.

Wobec powyższego, należało przyjąć, iż wszystkie uchwały dokonywały wyboru ATK na czas nieokreślony i wszystkie podjęte uchwały były ważne (nie został naruszony tryb wyborczy) w zakresie nieobejmującym ustalenia czasu kadencji.

/—/ Robert Fryderyk


Informuję, iż orzeczenie jest prawomocne z chwilą ogłoszenia. W terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia każda ze stron może złożyć apelację.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość