Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[TK K 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporządzenia

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: [TK K 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporządz

Postprzez KJAF 15 kwi 2018, o 16:24

Wysoki Trybunale,

nie wiem co zrobię z tym rozporządzeniem — to zależy przecież od wyroku Trybunału. Jeżeli po takim czasie złożę wniosek o zatwierdzenie, nie mam pewności czy TK nie uzna wszystkich czynności podjętych na podstawie rozporządzenia przed zatwierdzeniem, za nieważne. Być może Trybunał też uzna rozporządzenie za obarczone wadą czy wydane niezgodnie z trybem, ale uwzględniając inny wyrok i dotychczasową praktykę która trwa już dobre kilka/kilkadziesiąt miesięcy, wyznaczy określony termin na uzyskanie zatwierdzenia, nie uchylając rozporządzenia i pozostawiając w mocy poprzednie czynności, podjęte na podstawie dokumentu — oczywiście o ile Sejm to finalnie zatwierdzi.

Dopóki Trybunał nie stwierdzi inaczej, należy domniemywać że wszystkie rozporządzenia są ważne i obowiązujące. I jak wspomniałem — mimo stwierdzenia nieprawidłowości, nie trzeba ostatecznie uchylać wydanych dokumentów.

W związku z powyższym, na ten moment nie planowałem żadnych działań na płaszczyźnie wyrażenia przez Sejm zgody na wydanie czegokolwiek. Nie znam intencji Wysokiego Trybunału i nie mam pojęcia, co takie działanie może spowodować i czy ma jakikolwiek wpływ na postępowanie. W związku z tym, nie uważam za celowe żeby robić na tym etapie cokolwiek z tym, czy innym rozporządzeniem. Bo to będę mógł wiedzieć, dopiero po wydaniu orzeczenia.

Jeżeli trzeba będzie uzyskać potwierdzenie w jakimś terminie, zapewne będę o to wnioskował do Sejmu. Jeżeli rozporządzenie zostanie uchylone, wydam nowe, już poprawne. Jeżeli dokument zostanie uznany za ważny, nie będę z nim siłą rzeczy robił nic.

Według zasady domniemania zgodności z Konstytucją, dopóki Trybunał nie uchyli bezpośrednio jakiegoś dokumentu, czy też nie uzna że jest nieważny, uważam, że wydane wcześniej rozporządzenia bez zgody Sejmu, są ważne i obowiązujące. W przytoczonym przez SO wyroku TK, brak jest wypowiedzenia się konkretnie co do ważności jakiegokolwiek dokumentu, mamy natomiast wykładnię przepisu, jednak bez ustosunkowania się do jakiegokolwiek dokumentu. W związku z tym, nie planuję obecnie robić nic z jakimkolwiek dokumentem. Bo jak uzasadniałem — nie mogę wiedzieć, który dokument jest teraz nieważny, i to abstrahując od tego, że nie było jeszcze żadnego wyroku który obejmowałby któryś z dokumentów — nawet przy założeniu, że któryś/wszystkie są wydane błędnie, nie implikuje to automatycznie ich uchylenia. Konstytucja przewiduje takie możliwości, jak chociażby zobowiązanie danego organu do podjęcia działań potrzebnych dla usunięcia skutków zaniechań lub przekroczeń kompetencji organu.

Dlatego jak pisałem, nie zamierzam na ten moment zwracać się do Sejmu z wnioskiem o zatwierdzenie jakiegokolwiek rozporządzenia, jak i uznaję wszystkie wydane do tej pory tego typu akty prawne, za ważne i obowiązujące.

Inna sprawa, że planuję zmianę w Konstytucji która pozwalałaby na wydawanie rozporządzeń bez ich zatwierdzania, w przypadku posiadania przez pewne organy delegacji ustawowej do ich wydawania. A po zmianie prawa, wydam każdy potrzebny akt na nowo, już w poprawnym trybie, jednocześnie uchylając poprzednie rozporządzenia. Sęk jednak w tym, że jak pisałem — do tego czasu, nawet przy założeniu że chcę skorygować ewentualne, dotychczasowe błędy — prawo stwierdza, że należy uznać obecne rozporządzenia, za ważne.

Stąd, decyzję co do usunięcia wad które mają obecne dokumenty, podejmę już po wyroku Trybunału, mając na uwadze wykonanie orzeczenia.
Avatar użytkownika
 

Re: [TK K 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporządz

Postprzez VAT 15 kwi 2018, o 20:00

Bardzo dziękuję. Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane po przeanalizowaniu przez Trybunał materiału zebranego w toku postępowania.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: [TK KN 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. rozporządzenia

Postprzez VAT 25 kwi 2018, o 14:39

sygn. akt TK KN 18/02/28

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Postanowienie Trybunału Koronnego”
Trybunał Koronny w składzie:

  • MTK Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste,
rozpoznawszy w dniu 25 kwietnia 2018 r., na wniosek Roberta Fryderyka (A0062) sprawę kontrolną o sygn. akt TK KN 18/02/28 w przedmiocie kontroli prawidłowości działania Kanclerza Księstwa Sarmacji w zakresie związanym z wydaniem rozporządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (Dz.P. poz. 9875),

rozstrzygniecie

Trybunał stwierdza, że Kanclerz Księstwa Sarmacji naruszył prawo nie występując do Sejmu o zatwierdzenie rozporządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (Dz.P. poz. 9875), a tym samym Trybunał zobowiązuje Kanclerza do:
    1) podjęcia działań w celu niezwłocznego, nie późniejszego niż w terminie 7 dni od daty wydania przedmiotowego postanowienia, wystąpienia do Sejmu z wnioskiem o zatwierdzenia rozporządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (Dz.P. poz. 9875),
    ewentualnie,
    2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu usunięcia rozporządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (Dz.P. poz. 9875) z Dziennika Praw.
uzasadnienie

Na wstępnie należy przypomnieć, że ramach sprawy kontrolnej Trybunał kontroluje działalność innych organów władzy publicznej w zakresie zgodności z prawem owej działalności. W przypadku wykrycia naruszeń, Trybunał ma prawo unieważnić niezgodne z prawem postanowienie, decyzję, uchwałę czy inny, podobny akt organu i nakazać organowi podjęcie określonych działań, a nawet złożyć z urzędu członka organu, który przyczynił się do rażącego naruszenia prawa (art. 32c Konstytucji Księstwa Sarmacji).

W przedmiotowej sprawie, Robert Fryderyk wystąpił do Trybunału o kontrolę działalności Kanclerza Księstwa Sarmacji w zakresie wydania przez niego rozporządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej, a następnie, opublikowania go w Dzienniku Praw (poz. 9875), pomimo niezatwierdzenia tego aktu przez Sejm. Szczegółowe uzasadnienie wniosku inicjalnego jest ogólnodostępne, toteż Trybunał nie widzi potrzeby jego dokładnego przytaczania w tym miejscu.

Ustosunkowując się do wniosku, Kanclerz Księstwa Sarmacji, Konrad Jakub Arped Friedman wskazał, iż w jego ocenie rozporządzenie w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej nie wymagało zatwierdzenia przez Sejm, toteż jego działanie było prawidłowe.

W toku rozpoznawania przedmiotowej sprawy, w dniu 04 kwietnia 2018 r., Trybunał Koronny wydał wyrok w sprawie TK U 18/02/28, stwierdzając, iż na mocy obecnie obowiązujących przepisów, tj.: art. 9 ust. 6; art. 19 ust. 2 i 3; art. 30 ust. 1 i 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r., każde rozporządzenie wydawane przez uprawnione do tego organy - z wyjątkiem rozporządzeń Księcia Sarmacji, o których mowa w art. 19 ust. 3 Konstytucji - dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Sejm.

Mając na uwadze powyższe, Trybunał stwierdza co następuje:

W konsekwencji wykładni art. 9 ust. 6; art. 19 ust. 2 i 3; art. 30 ust. 1 i 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r., dokonanej przez Trybunał Koronny w sprawie TK U 18/02/28, nie ma wątpliwości, iż w obecnym stanie prawnym każde rozporządzenie - z wyjątkiem rozporządzeń Księcia Sarmacji, o których mowa w art. 19 ust. 3 Konstytucji - dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Sejm.

Bezspornym jest jednocześnie, iż wydając rozporządzenie w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (Dz.P. poz. 9875), a następnie publikując je w Dzienniku Praw, Kanclerz Księstwa Sarmacji nie wystąpił do dnia dzisiejszego do Sejmu z wnioskiem o zatwierdzenie tego aktu. Przyznał to sam Kanclerz w wypowiedzi z dnia 15 kwi 2018, godz. 16:24.

Mając na uwadze powyższe, nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości, iż Kanclerz Księstwa Sarmacji wydając rozporządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej a następnie publikując je w Dzienniku Praw bez podjęcia jakichkolwiek działań w celu zatwierdzenia tego rozporządzenia przez Sejm naruszył prawo.

Należy przy tym podkreślić, iż począwszy od momentu jego wydania aż do chwili obecnej, rozporządzenie to nie ma żadnej mocy prawnej, a tym samym - nigdy nie stanowiło i nadal nie stanowi części systemu prawnego Księstwa Sarmacji. Stan taki mógłby ulec ewentualnie zmianie dopiero od chwili zatwierdzenia tego rozporządzenia przez Sejm (ex nunc).

Przez wzgląd na powyższe, Trybunał, działając na podstawie art. 32C ust. 2 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, zobowiązał Kanclerza do podjęcia niezwłocznych działań w celu zatwierdzenia w/w rozporządzenia przez Sejm.

Jednocześnie, w przypadku odmowy zatwierdzenia rozporządzenia przez Sejm, ewentualnie, w przypadku niewystąpienia przez Kanclerza do Sejmu ze stosownym wnioskiem, konieczne stanie się usunięcie tego - nie stanowiącego prawa i nie istniejącego w świetle prawa – aktu z Dziennika Praw, do którego to działania Trybunał, działając na podstawie art. 32C ust. 2 pkt 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji, również zobowiązuje Kanclerza.

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: [TK K 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporządz

Postprzez VAT 25 kwi 2018, o 14:47

Informuję, iż orzeczenie jest prawomocne z chwilą ogłoszenia. W terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia każda ze stron może złożyć apelację.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość