Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[TK K 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporządzenia

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

[TK K 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporządzenia

Postprzez Cudzoziemiec 1 20 lut 2018, o 18:33

Eldorat, 20 lutego 2018 r.


PRZEŚWIETNY MARSZAŁEK
TRYBUNAŁU KORONNEGO


Roland hrabia Heach-Romański


Prześwietny Panie Marszałku.

W N I O S E K:
Na podstawie art. 11. § 3. pkt. 1. Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. (t.j. DP poz. 9186) zwracam się do Pana Marszałka i Wysokiego Trybunału z wnioskiem o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa (sprawa ustrojowa) i określenie w jej wyniku właściwej interpretacji przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji w zakresie procedury wydawania rozporządzeń przez Kanclerza, ministrów i inne organy określone ustawą, jak również wydawanych przez Księcia Sarmacji.

Wnioskodawca: Książę Robert Fryderyk, A0062
Przepisy będące przedmiotem sprawy:
 • art. 9. ust. 6. Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)
 • art. 19. ust. 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)
 • art. 19. ust. 3. Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)
 • art. 30. ust. 1. Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)
 • art. 30. ust. 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)

Jednocześnie zwracam się do Pana Marszałka o wszęcie postępowania kontrolnego organu — Kanclerza Sarmacji, w szczególności w związku z wydaniem wadliwego aktu prawnego i, w przypadku stwierdzenia niezgodności procedury w jego wydaniu, o aktu tego uchylenie.

U Z A S A D N I E N I E:
W dniu 8 lutego 2018 r. Kanclerz Konrad J. v-hr. Arped-Friedman wydał, i opublikował bez uprzedniego zatwierdzenia aktu przez Sejm Księstwa Sarmacji, Rozporządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (Dz. P. poz. 9875). Jest to, w naszym przekonaniu, działanie bezprawne a wydany wadliwie akt prawny nie ma mocy prawnej.

Konstytucja Księstwa Sarmacji dana w Grodzisku dnia 24 stycznia 2011 r. (t. j. Dz. P. poz. 8360), zwana dalej Konstytucją, upoważnia Kanclerza (oraz ministrów i organy określone ustawą) do wydawania rozporządzeń na podstawie upoważnień zawartych w ustawie. To niepodlegająca wątpliwościom sentencja przepisu zawartego w art. 30. ust. 2. Konstytucji. Wzmiankowane rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawowego upoważnienia zawartego w art. 2. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 302 o przeniesieniu instytucji pod zarządz Rady Ministrów danej dnia 15 października 2016 roku (Dz. P. poz. 8995).

Oprócz upoważnienia do wydawania rozporządzeń przez Kanclerza, ministrów i inne ustawowo określone organy Konstytucja daje prawo do wydawania rozporządzeń Księciu (art. 9. ust. 6. Konstytucji "Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.") oraz Radzie Ministrów (art. 30. ust. 1. Konstytucji "Rada Ministrów wydaje rozporządzenia."). Dodatkowo należy przy tym zauważyć, iż rozporządzenia wydawane przez Księcia muszą być wydawane na podstawie upoważnień ustawowych, zaś rozporządzenia wydawane przez Radę Ministrów mogą być samoistne. W przypadku rozporządzeń wydawanych przez Księcia poprzez art. 19. ust. 3. ("Jeżeli ustawa tak stanowi, wydane na jej podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia rozporządzenie Księcia nie podlega zatwierdzeniu przez Sejm.") Konstytucja umożliwia zaistnieje sytuacji, w której rozporządzenia Księcia nie będą podlegały wymogowi zatwierdzania przez Sejm (o którym mówi art. 19. ust. 2. Konstytucji).

Wzmiankowany w poprzednim akapicie art. 19. ust. 2. Konstytucji wyraźnie stanowi, iż "Sejm przyjmuje uchwały, w tym o wyrażeniu zgody na zawarcie albo wypowiedzenie umowy międzynarodowej, o zatwierdzeniu rozporządzenia i o uchyleniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że szczególny przepis Konstytucji albo ustawy przewiduje inny tryb." (wytłuszczenie własne — RF).

Na gruncie obowiązujących zatem w Księstwie Sarmacji przepisów należy dojść do wniosku, iż każde rozporządzenie musi być zatwierdzone przez Sejm, ale z kolei w określonych okolicznościach rozporządzenie wydane przez Księcia może nie wymagać takiego zatwierdzenia. Analizując treść przepisu art. 19. ust. 2. Konstytucji, stosując wykładnię literalną, należy zwrócić uwagę na konstrukcję przepisu, którą można rozpisać następująco:
Sejm przyjmuje uchwały, w tym:
 1. o wyrażeniu zgody na zawarcie albo wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
 2. o zatwierdzeniu rozporządzenia i
 3. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że szczególny przepis Konstytucji albo ustawy przewiduje inny tryb.
Jest to zgodne z zasadami języka polskiego, logiczne i spójne. Przyjęcie odmiennej interpretacji, w której ust. 2 i 3 stanowią wspólny ustęp nie ma nic wspólnego z logiką i zrozumiałym przepisem prawnym.

Jest to także interpretacja spójna z wykładnią celowościową, w myśl której konstrukcja przepisu wprowadza kontrolę sejmową względem aktów wykonawczych każdej władzy (administracji rządowej czy Księcia). Dopiero ustęp następny wprowadza określony i czytelny wyjątek od takiego zatwierdzenia (wzmiankowany już przepis art. 19 ust. 3. Konstytucji).

Wobec tego wnoszę jak w petitum.

Z wyrazami szacunku
(—) Robert Fryderyk
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Wniosek o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni p

Postprzez Cudzoziemiec 1 28 lut 2018, o 13:28

Obrazek
KSIĄŻĘ SARMACJI
Robert Fryderyk
Eldorat, 28 kutego 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 32f Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz. P. poz. 8360, z póź. zm.), w związku z art. 31 ust. 1 tejże, a także na podstawie art. 10 §1 oraz art. 12 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

zarządzam:

 1. na wniosek JKM Roberta Fryderyka, złożony dnia 20 lutego 2018 roku, o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa oraz o kontrolę wydanego przez Kanclerza rozporządzenia, wszczynam postępowanie w przedmiocie rozpoznania w/w wniosku;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/02/28 — w sprawie ustrojowej;
 3. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK K 18/02/28 — w sprawie kontrolnej;
 4. do rozpoznania sprawy TK U 18/02/28 wyznaczam: ATK Vanderleia Boubouline-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth oraz ATK Markusa Arpeda;
 5. na Przewodniczącego Składu Orzekającego w sprawie TK U 18/02/28 wyznaczam: ATK Ignacego Urbana de Ruth;
 6. do rozpoznania sprawy TK K 18/02/28 wyznaczam: ATK Markusa Arpeda oraz ATK Defloriusza Dymana Wandera;
 7. na Przewodniczącego Składu Orzekającego w sprawie TK K 18/02/28 wyznaczam: ATK Defloriusza Dymana Wandera;


Obrazek
Książę Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: [TK K 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporządz

Postprzez Michal_Feliks 2 mar 2018, o 03:02

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę.

Wzywam Kanclerza, JE Konrada J. v-hr. Arpeda-Friedmana, do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie w terminie do 5 marca br.

Podstawa prawna: art. 17 i 18 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym

(—) Defloriusz Dyman Wander
przewodniczący składu
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: [TK K 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporządz

Postprzez KJAF 4 mar 2018, o 14:07

Wysoki Trybunale,

stoję na stanowisku, że obecne przepisy i ich interpretacja dopuszczają wydawanie przez organy władzy wykonawczej rozporządzeń bez wymogu zatwierdzania ich przez Sejm, o ile rozporządzenie te jest wydawane na podstawie przepisów i jasnej delegacji ustawowej.

Analizując przepisy przedstawione przez JKM we wniosku inicjalnym:

art. 9. ust. 6. Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach — wynika z tego, że Książę może wydawać rozporządzenia, o ile podstawą prawną jest ustawa (nie może wydawać rozporządzeń bez podstawy prawnej);

art. 30. ust. 1. Rada Ministrów wydaje rozporządzenia — z tego można wnioskować, że Rada Ministrów (jako całość; organ kolegialny) wydaje rozporządzenia — w przeciwieństwie do Księcia, nie musi mieć do tego podstawy prawnej;

art. 30. ust. 2. Kanclerz, ministrowie i organy określone ustawą wydają rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach — należy przez to rozumieć, że (w przeciwieństwie do Rządu, a podobnie do Księcia) Kanclerz, ministrowie oraz inne organy mogą wydawać rozporządzenia tylko na podstawie delegacji ustawowej do ich wydawania.

Na podstawie powyższego możemy stwierdzić, że w Sarmacji prawo do wydawania rozporządzeń mają:
- Książę, Kanclerz, ministrowie i inne organy określone w ustawach — o ile mają ku temu podstawę prawną;
- Rada Ministrów — zarówno z podstawą prawną, jak i bez niej.

Mając te informacje, możemy przejść dalej. Tutaj dochodzą dwa przepisy z wniosku inicjalnego:

art. 19. (tryb przyjmowania ustaw i uchwał) ust. 2. Sejm przyjmuje uchwały, w tym o wyrażeniu zgody na zawarcie albo wypowiedzenie umowy międzynarodowej, o zatwierdzeniu rozporządzenia i o uchyleniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że szczególny przepis Konstytucji albo ustawy przewiduje inny tryb.

Na podstawie tego wnioskuję, że żadne rozporządzanie nie wymaga zatwierdzenia, o ile nie dotyczy stanu wyjątkowego. O innych rozporządzeniach nie ma w tym przepisie mowy, więc ciężko żeby obejmowało inne — skoro cytowane jeszcze wcześniej przepisy tym bardziej nie wspominają o wymogu zatwierdzenia.

Niżej mamy jednak ust. 3. tego samego artykułu:

Jeżeli ustawa tak stanowi, wydane na jej podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia rozporządzenie Księcia nie podlega zatwierdzeniu przez Sejm.

Tutaj można to interpretować chociażby tak, że jest to dodatkowy wymóg czy przepis który określa tryb wydawania rozporządzeń przez Księcia - obok tych przepisów, które wykładane są wyżej. Jeżeli ustawa stanowi, że rozporządzenie Księcia nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm, to go nie wymaga. Dlatego przez analogię i odwrócenie - jeżeli jednak nie ma jasnego stwierdzenia, że rozporządzenie Księcia nie wymaga zatwierdzenia, to siłą rzeczy musi być wcześniej zatwierdzone. Co do innych podmiotów wydających rozporządzenia, podobnych przepisów brak (w tym cytowanym jest mowa cały czas o "rozporządzeniach Księcia"). Na podstawie tego można twierdzić, że o ile przepisy określające tryb wydawania rozporządzeń są dla wszystkich organów wspólne, Książę posiada tutaj dodatkowy wymóg uzyskania zatwierdzenia przez Sejm, o ile nie stwierdzono inaczej. Jeszcze raz podkreślając - ten dodatkowy wymóg nie obejmuje pozostałych organów kompetentnych do wydawania rozporządzeń.

Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od wyroku Trybunału w tej sprawie, przepisy są zagmatwane i wymagają nowelizacji. Nie można również w żaden sposób doszukiwać się w ewentualnym wydaniu rozporządzeń wbrew twierdzeniom Konstytucji, celowego łamania prawa czy świadomego i złośliwego jego omijania — chociażby dlatego, że w ten sposób przepisy były interpretowane do tej pory. Warto chociażby przypomnieć, że wzmiankowane rozporządzenie Kanclerza znosiło poprzednie rozporządzenie, wydane w takim samym trybie co obecnie badane. Stąd ciężko mówić tutaj o świadomym i celowym naruszeniu, skoro każdoczesny ich stosujący, mógł samemu pogubić się w gąszczu pogmatwanego prawa — które jak wspomniałem, siłą rzeczy będą musiały zostać zmienione, niezależnie od wyroku TK.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [TK K 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporządz

Postprzez Michal_Feliks 14 mar 2018, o 00:20

Trybunał przeprasza za zwłokę w rozprawie wywołaną urlopem realnym. Trybunał dziękuje uczestnikowi za stanowisko i zapytuje wnioskodawcę, czy zechciałby się odnieść do stanowiska uczestnika postępowania w terminie trzydniowym.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: [TK K 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporządz

Postprzez Cudzoziemiec 1 4 kwi 2018, o 12:02

Wysoki Trybunale,

wnoszę niniejszym o włączenie do akt sprawy wyroku w sprawie ustrojowej, który jest szczególnie pomocny w toczącym się postępowaniu. Wyrok ów zapadł w dniu dzisiejszym i jest prawomocny. Treść wyroku.

Z poważaniem,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: [TK KN 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporząd

Postprzez VAT 11 kwi 2018, o 13:14

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 2 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

 1. odwołołuję ze składu ATK Defloriusza Dymana Wander;
 2. wyznaczam siebie do rozpoznania przedmiotowej sprawy.

Jednocześnie prostuje oczywistą omyłkę pisarską, która zaszła podczas nadawania sygnatury przedmiotowemu postępowaniu, zmieniając sygnaturę z TK K 18/02/28 na TK KN 18/02/28.


/-/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: [TK KN 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporząd

Postprzez VAT 11 kwi 2018, o 13:45

Wyznaczam stronom 3-dniowy termin, tzn do dnia 14 kwietnia 2018 r., do zajęcia stanowiska końcowego w sprawie.

Informuję jednocześnie o zamiarze zamknięcia rozprawy po upływie tego terminu lub - w przypadku wcześniejszego złożenia przez strony stanowisk końcowych - po ich złożeniu.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: [TK K 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporządz

Postprzez KJAF 12 kwi 2018, o 12:09

Wysoki Trybunale,

nie ma nic do dodania w tej sprawie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [TK K 18/02/28] Sprawa kontrolna ws. wydanego rozporządz

Postprzez VAT 13 kwi 2018, o 13:40

Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Trybunał ma natomiast jeszcze kilka pytań. Z góry dziękuję za ustosunkowanie się do nich.

  1. Czy Pan Kanclerz w związku z wyrokiem TK w sprawie TK U 18/02/28 planuje wystąpić do Sejmu z wnioskiem o zatwierdzenie rozporządzenia?
  2. Jeśli tak to kiedy? Jeśli nie to dlaczego nie?

By wymogom formalnym stało się zadość, wyznaczam 3-dniowy termin (tj. do 16 kwietnia 2018 r.) na udzielenie odpowiedzi.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości