Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK KN 18/01/03 Apelacja - TK KN 17/12/12

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

TK KN 18/01/03 Apelacja - TK KN 17/12/12

Postprzez Michal_Feliks 2 sty 2018, o 02:57

Eldorat, 2 stycznia 2017

Apelanci:
Defloriusz Dyman Wander A0441
Mikołaj Torped A5781

Zaskarżone rozstrzygnięcie:
Postanowienie końcowe w sprawie TK KN 17/12/12

Przedstawienie zarzutów wobec rozstrzygnięcia:
W dniu 30 grudnia 2017 roku Trybunał Koronny wydał postanowienie w sprawie KN 17/12/12, orzekając, iż w przedmiotowej sprawie kontrolnej zaskarżone przez wnioskodawców działanie Korony - postanowienie z dnia 10 grudnia 2017 roku o zarządzeniu wyborów Księcia - mieści się w granicach prawa.

W opinii wnioskodawców rozstrzygnięcie Trybunału polega na błędnym zastosowaniu przepisów prawa, jego niewłaściwej interpretacji, a także pomija istotne dowody zgromadzone przez wnioskodawców. Z tych powodów konieczne jest złożenie apelacji w przedmiotowej sprawie.

Żądanie zmiany rozstrzygnięcia:
Wnioskodawcy ponawiają pierwotne żądanie wniosku, to jest: kontrolę prawidłowości wydania przez Regenta Księstwa Sarmacji Krzysztofa Czuguł-Chana postanowienia z 10 grudnia 2017 roku w przedmiocie zarządzenia wyborów Księcia Sarmacji, uchylenie tego postanowienia, oraz zobowiązanie Regenta Księstwa Sarmacji do niezwłocznego, ponownego wydania postanowienia w przedmiocie zarządzenia wyborów Księcia Sarmacji.

Wnioskodawcy ponawiają również żądanie niezwłocznego wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia wniosku apelacyjnego, poprzez wstrzymanie mocy obowiązującej postanowienia z 10 grudnia 2017 roku w przedmiocie zarządzenia wyborów Księcia Sarmacji, oraz postanowienia powołanej na jego mocy Książęcej Komisji Wyborczej o zarządzeniu wyborów Księcia Sarmacji na termin 5-7 stycznia 2017 roku. Przeprowadzenie wyborów, a nawet ich rozpoczęcie, w trakcie trwania postępowania sądowego w przedmiotowej sprawie uniemożliwi dochodzenie należnych wnioskodawcom praw, co stałoby w rażącej sprzeczności z konstytucyjnymi obowiązkami stojącymi przed sarmackim wymiarem sprawiedliwości.


Uzasadnienie:
1. Orzekając w przedmiotowej sprawie Trybunał Koronny bezpodstawnie zawęził zakres swoich kompetencji.
Czytamy w sentencji postanowienia: "W tym miejscu Trybunał po raz kolejny podkreśla, iż przedmiotem postępowania w sprawie kontrolnej jest wyłącznie kontrola zgodności działalności organów władzy publicznej pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, a więc weryfikacja, czy dane działanie organu władzy publicznej miało podstawę prawną, czy może takiej podstawy pranej było pozbawione. Na gruncie przedmiotowej sprawy, Trybunał nie miał wątpliwości, że wydając sporne postanowienie, Regent opierał się na obowiązującym systemie prawnym a jego decyzje mieściły się w ramach wyznaczonych przez ten system."

Takie twierdzenie składu Trybunału pozostaje niezgodne z faktycznymi zadaniami Trybunału Koronnego w sprawach kontrolnych. W rzeczywistości Trybunał nie tylko bada, czy dane działanie organu władzy publicznej miało podstawę prawną, czy było jej pozbawione. Bada również, czy organ władzy publicznej właściwie stosuje istniejące prawo i właściwie je interpretuje. W przedmiotowej sprawie Trybunał nie przeanalizował aktu stosowania i interpretacji prawa w świetle dowodów przedstawionych przez wnioskodawców.

2. Orzekając w przedmiotowej sprawie Trybunał Koronny nie wziął pod uwagę najważniejszych dowodów przedstawionych przez wnioskodawców, oraz całkowitego braku dowodów na potwierdzenie twierdzeń Korony.
Istotą sporu był w przedmiotowej sprawie sposób interpretacji sformułowania "z ostatnich 30 dni" zawartego w art. 5 ust. 1 ustawy o obywatelstwie sarmackim. Jego prawidłowa interpretacja przesądza bowiem o prawidłowym zastosowaniu tego przepisu w konstruowaniu spisu obywateli aktywnych uprawnionych do kandydowania na Księcia Sarmacji. Jedynym prawidłowym sposobem interpretacji jest ten, jaki przyjęto w polskim języku prawniczym, jako że prawo sarmacie budowane jest w kulturze języka polskiego i polskiej kulturze prawnej. Wnioskodawcy udowodnili, przedstawiając przykłady z prawa spadkowego, zamówień publicznych, czy przykład tekstu autorstwa radcy prawnego, że w polskim języku prawniczym termin "ostatnich <tu podać okres czasu>", a więc termin liczony wstecz, dotyczy całego terminu liczonego łącznie. Korona nie przedstawiła żadnego dowodu, jakoby miało być odwrotnie. Żadnej okoliczności dowodzącej odmiennego, zgodnego z twierdzeniem Korony sposobu interpretacji tego sformułowania nie przedstawił również Trybunał.
W sentencji postanowienia dowody przedstawione przez wnioskodawców zostały przez Trybunał zignorowane. Zignorowany został również fakt braku przedstawienia dowodów przez Koronę. Stanowi to rażący błąd proceduralny; rozpoznając sprawę, sąd jest zobowiązany do wnikliwej analizy wszystkich dowodów przedstawionych przez strony, a wyrok powinien być oparty o najważniejsze z nich. Zignorowanie dowodu, który jasno wskazuje na właściwą, przyjętą w polskim języku prawniczym metodę rozstrzygnięcia sporu, stanowi pogwałcenie zarówno zasad zdrowego rozsądku, jak i - przede wszystkim - praw wnioskodawców.

3. Orzekając w przedmiotowej sprawie Trybunał Koronny w sposób rażąco nieprawidłowy zastosował argumentację z prawa zwyczajowego.

Prawo zwyczajowe jest najniższym w hierarchii sarmackich źródeł prawa. Można je zastosować tylko w sytuacjach nienormowanych przez prawo stanowione. W przedmiotowej sprawie cała materia określania spisu obywateli aktywnych jest kompleksowo unormowana przepisami Ordynacji Wyborczej i ustawy o obywatelstwie sarmackim. Sporny był jedynie sposób interpretacji sformułowania przywołanego w poprzednim punkcie. Nie wolno zatem wywodzić tu żadnych norm prawa zwyczajowego - brak bowiem materii, która mogłaby być nimi objęta. Normy prawa zwyczajowego nie mogą też być sprzeczne z przepisami wyższej rangi. Trybunałowi to nie przeszkodziło. Po pierwsze - oparł wyrok na normach prawa zwyczajowego, mimo istnienia w tej materii unormowania ustawowego. Po drugie - usankcjonował niezgodność przyjętego zwyczaju z literalnym brzmieniem przepisów prawa stanowionego.

Trybunał twierdzi: "Zwyczaj ten funkcjonuje w Sarmacji od co najmniej 4 lat."
Jak wnioskodawcy udowodnili w toku postępowania, przedstawiając przykłady z prawa zamówień publicznych, spadkowego, czy publicystyki prawniczej RP, interpretacja spornego przepisu przyjęta przez Koronę była sprzeczna z prawem. Nie ma zatem znaczenia od jak dawna występuje bezprawne działanie władzy. Bezprawność nie może być sanowana przez upływ czasu, a żadna norma prawa zwyczajowego nie może powstać na gruncie unormowanym przepisami prawa stanowionego, w oparciu o zwyczaj bezprawny.

Trybunał twierdzi: "Jest on powszechnie znany i był stosowany przez ograny władzy publicznej przy okazji zarządzania kolejnych wyborów."
Nie ma to żadnego znaczenia. Naruszanie (realne lub potencjalne) praw obywateli w przeszłości nie może naruszać praw wnioskodawców! Byłoby to jaskrawie sprzeczne z konstytucyjnymi gwarancjami wolności, a sanowanie tej praktyki przez Trybunał - z jego konstytucyjnymi obowiązkami.

Trybunał twierdzi: " Znajduje on również swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu Sarmackiego Instytutu Statystyki Społecznej. (...) Jego stosowanie znajduje swoje uzasadnienie w dbałości o optymalność funkcjonowania systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Jak wskazywał zeznający w sprawie świadek, skrypty do wyliczenia aktywności są dosyć "ciężkie", jako że muszą dla każdego mieszkańca, który logował się w ostatnim czasie, przeliczyć różne poziomy aktywności, a w związku z tym ‘nie udźwignęłyby’ czasu rzeczywistego, jako że wywołanie skryptu trwa kilka minut."
Nie ma to żadnego znaczenia. Wszelkie narzędzia systemowe są tylko narzędziami, a ich "ciężkość" czy "lekkość" nie mogą usprawiedliwiać naruszeń konstytucyjnie gwarantowanych praw obywateli. Sposobem rozwiązania ewentualnych problemów z prawidłowym obliczeniem aktywności mieszkańców jest postępowanie administracyjne - w przedmiotowej sprawie również będące źródłem naruszeń praw wnioskodawców.


Trybunał twierdzi: "Mając na uwadze powyższe, Trybunał nie ma wątpliwości, iż funkcjonujący przez lata w Sarmacji zwyczaj dotyczący wykładni art. 5 ust. 1 Uos, stanowiący swoistą normę interpretacyjną tego przepisu, stał się częścią systemu prawnego Księstwa Sarmacji i jako taki mógł być stosowany przez organy władzy publicznej – w tym przez Regenta Krzysztofa Czuguł-Chana przy podczas wydawania Postanowienia z dnia 10 grudnia 2017 r."

Raz jeszcze: nie może stać się częścią systemu prawnego zwyczaj oczywiście sprzeczny z prawidłowym sposobem interpretacji spornego przepisu, bowiem upływ czasu nie sanuje bezprawności działań władzy. Dopuszczenie praktyki przeciwnej byłoby jaskrawie sprzeczne z Konstytucją, która jest najwyższym prawem Księstwa, a możliwość jej bezpośredniego stosowania w ochronie praw obywatelskich można i należy wywieść z jej przepisów.

4. Orzekając w przedmiotowej sprawie Trybunał nieprawidłowo interpretuje przepisy prawa realnego.

Przywołany przepis Kodeksu Cywilnego nie dotyczy sposobu liczenia terminów wstecz, co wynika z niego w sposób jasny. POCZĄTEK terminu nie może bowiem nastąpić później, niż jego KONIEC - byłoby to sprzeczne z elementarną logiką. Licząc terminy wstecz, należy oprzeć się na przepisach regulujących liczenie terminów wstecz, które wnioskodawcy przywołali, ale Trybunał wolał je zignorować, przywołując w ich miejsce...nieprawidłowo zinterpretowany przepis dotyczący odmiennej materii.

5. Trybunał, oprócz zignorowania dowodów przedstawionych przez wnioskodawców, zignorował także ich wniosek o wydanie postanowienia zabezpieczającego. Postępowanie w sprawie było zatem niekompletne.

Mając na uwadze powyższe, złożenie apelacji wnioskodawcy uznają za niezbędne. Wydarzenie tak doniosłe, jak elekcja książęca, musi odbyć się z pełnym poszanowaniem praw obywatelskich, wolne od wszelkich wątpliwości prawnych i etycznych.

(-) Defloriusz Dyman Wander
(-) Mikołaj Torped
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: Apelacja - TK KN 17/12/12

Postprzez Roland 3 sty 2018, o 15:10

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 3 stycznia 2018 roku


Jego Książęca Wysokość
Defloriusz Dyman Wander

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA

Jaśnie Oświecony
Mikołaj Torped

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA


W E Z W A N I E

Na podstawie art. 13 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

wzywam:

wnioskodawców do uzupełnienia wniosku, w terminie dwóch dni od dnia wezwania, poprzez zamieszczenie autoryzacji podpisu wnioskodawcy Mikołaja Torpeda pod niniejszym wnioskiem lub przedstawienie stosownego pełnomocnictwa do występowania w imieniu Mikołaja Torpeda przez Defloriusza Dymana Wandera lub korekty brzmienia wniosku w zakresie uprawnionych wnioskodawców pod rygorem art. 13 §4 pkt 2 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.).


Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Apelacja - TK KN 17/12/12

Postprzez MAP 3 sty 2018, o 15:36

Wysoki Trybunale,

Potwierdzam złożenie podpisu i upoważniam JKW Wandera do reprezentowania mnie przed Wysokim Trybunałem w sprawie.
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Apelacja - TK KN 17/12/12

Postprzez Roland 3 sty 2018, o 16:12

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 3 stycznia 2018 roku


Jego Książęca Wysokość
Defloriusz Dyman Wander

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA

Jaśnie Oświecony
Mikołaj Torped

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA

Jaśnie Oświecony
Krzysztof Czuguł-Chan

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - STRONA


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1, w związku z art. 37 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

zarządzam:

  1. w związku ze złożeniem przez JKW Defloriusza Dymana Wandera oraz JO Mikołaja Torpeda dnia 2 stycznia 2018 roku apelacji od Postanowienia Trybunału Koronnego z dnia 30 grudnia 2017 roku w sprawie kontrolnej o numerze post. sąd.: TK KN 17/12/12 , wszczynam postępowanie w przedmiocie rozpoznania w/w apelacji;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK KN 18/01/03;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: ATK Markusa Arpeda, ATK Roberta von Thorna oraz ATK Vanderleia Boubouline-à-la-Triste;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Markusa Arpeda.


Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: TK KN 18/01/03 Apelacja - TK KN 17/12/12

Postprzez Markus 4 sty 2018, o 13:33

Otwieram rozprawę.

Trybunał odrzucił wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie mocy obowiązującej postanowienia Regenta w sprawie zarządzenia wyborów Księcia i postanowienia w sprawie powołania członków Książęcej Komisji Wyborczej. Prawo Księstwa Sarmacji nie przewiduje możliwości zabezpieczenia powództwa poprzez postanowienie o zawieszeniu mocy obowiązującej aktu. Zdaniem Trybunału nadużyciem byłoby powołanie się na przepisy prawa realnego, które dają taką możliwość sądowi; Trybunał działa w granicach prawa Księstwa Sarmacji.

Za pierwsze stanowisko wnioskodawców w sprawie uznaję uzasadnienie wniosku inicjalnego. Wzywam JKW Regenta Krzysztofa Czuguł-Chana do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie w terminie 3 dni (tj. do 7 stycznia 2018 r.) pod rygorem pominięcia przez Trybunał.

(—) Markus Arped
(—) Marc Miquaiasu’un Arped,
król ojciec Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK KN 18/01/03 Apelacja - TK KN 17/12/12

Postprzez piwniczak 4 sty 2018, o 17:01

Wysoki Trybunale,

podtrzymuję swoje stanowisko i odpowiedzi na pytania zadane przez Trybunał przy rozpoznawaniu sprawy TK KN 17/12/12, proszę o włączenie ich do akt sprawy. Dalszych stanowisk zajmować nie planuję, bo niewiele jest tu do dodania ponad to, co powiedziano przy poprzedniej rozprawie. Pozostaję do dyspozycji w razie pytań.

Łączę wyrazy,
Krzysztof Czuguł-Chan
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Starosarmacja
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK KN 18/01/03 Apelacja - TK KN 17/12/12

Postprzez Michal_Feliks 4 sty 2018, o 18:07

Informuję o złożeniu zażalenia na postanowienie przewodniczącego Trybunału w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie roszczenia.

Zażalenie uzupełnia wniosek o oczekiwaną przez Trybunał podstawę prawną wywiedzioną z sarmackich przepisów.


viewtopic.php?f=554&t=24056
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: TK KN 18/01/03 Apelacja - TK KN 17/12/12

Postprzez Markus 6 sty 2018, o 15:22

Dziękuję JKW Regentowi za zajęcie pierwszego stanowiska. Włączam do akt sprawy okoliczności faktyczne, dowody, w tym także dowody z przesłuchania świadka, będące przedmiotem sprawy podlegającej ponownemu rozpatrzeniu.

Wobec rozpatrzenia przez Marszałka Trybunału wniosków formalnych zgłaszanych przez uczestników postępowania, należytego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, braku nowych dowodów, zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane po naradzie składu orzekającego.

(—) Markus Arped
(—) Marc Miquaiasu’un Arped,
król ojciec Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

TK N 18/01/03 - Wniosek o umorzenie postępowania

Postprzez Michal_Feliks 11 sty 2018, o 22:55

Panie Marszałku,

Ze względu na zamknięcie tematu przez Przewodniczącego SO składam wniosek tutaj.

W imieniu wnioskodawców informuję o wycofaniu apelacji, tym samym wnoszę o umorzenie postępowania w sprawie TK N 18/01/03.

W opinii wnioskodawców zakończenie postępowania w przedmiotowej sprawie było celowe przed przeprowadzeniem wyborów Księcia. Temu służyło złożenie przez wnioskodawców wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie wykonalności zaskarżonego postanowienia Regenta z dnia 10 grudnia 2017 r. Temu też służyło złożenie przez wnioskodawców wniosku do Książęcej Komisji Wyborczej o przesunięcie terminu elekcji tak, by dać sądowi apelacyjnemu możliwość wydania ostatecznego wyroku w sprawie. Oba wnioski zostały odrzucone. Uniemożliwiło to wnioskodawcom efektywne dochodzenie sprawiedliwości. Ocena decyzji Marszałka TK i KKW musi być w tej sprawie negatywna.

Wybór Księcia Sarmacji dokonał się w dniach 5-7 stycznia przy niemal stuprocentowej frekwencji oraz przewadze dziesięciu punktów procentowych. Biorąc pod uwagę jak głosowali wnioskodawcy, nawet gdyby czterej poszkodowani postanowieniem Regenta z 10 grudnia 2017 r. mieli możliwość oddania głosów o właściwej wadze, wynik wyborów nie uległby zmianie. Księciem-Elektem pozostałby Robert von Thorn. Frekwencja oraz wyborcza przewaga legitymizują jego zwycięstwo. Zmienia to sytuację wnioskodawców; w tle sprawy doszło bowiem do rozstrzygnięcia, którego podważenie wywołałoby jeszcze większą szkodę dla poczucia sprawiedliwości i panujących w Sarmacji zasad ustrojowych niż ta, którą ponieśli wnioskodawcy.

W zaistniałej sytuacji kontynuowanie przedmiotowego postępowania byłoby pustym gestem o politycznym charakterze i trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Po zważeniu wpływu, jaki na sprawę wywarły nowe okoliczności, wnioskodawcy uznali, że wycofanie apelacji będzie rozwiązaniem najsłuszniejszym. Gdy nie ma idealnego wyjścia z sytuacji, trzeba wybrać najmniejsze zło.

W imieniu wnioskodawców
(-) Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: TK N 18/01/03 - Wniosek o umorzenie postępowania

Postprzez Roland 11 sty 2018, o 23:24

Zgodnie z przepisami właściwymi KppTK umorzenie postępowania leży w kompetencji PSO. Jako, że rozprawa została już zamknięta udzielam zgody PSO na ponowne otwarcie rozprawy, celem rozpatrzenia wniosku.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron