Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarmacji

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: TK C 17/12/12 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez Roland 14 gru 2017, o 21:28

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 14 grudnia 2017 roku


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie Art. 10 § 1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

postanawiam:

na wniosek składu orzekającego w sprawie zmienić kwalifikację sprawy z pierwotnie przyjętej sprawy cywilnej na sprawę kontrolną i nadać postępowaniu nr post. sąd.: TK KN 17/12/12.


U Z A S A D N I E N I E

Z chwilą wszczęcia postępowania po przez wydanie zarządzenia z dnia 12 grudnia 2017 roku Marszałek Trybunału Koronnego uznał za zasadne by przychylić się do wnioskowanej przez wnioskodawców kwalifikacji sprawy, jako sprawy cywilnej.

Dnia 14 grudnia 2017 roku PSO zwrócił się do Marszałka Trybunału z wnioskiem o zmianę tej kwalifikacji na sprawę kontrolną, wskazując że utrzymanie dotychczasowej kwalifikacji skutecznie uniemożliwi Trybunałowi Koronnemu zastosowanie wnioskowanego rozstrzygnięcia w przypadku przyznania racji wnioskodawcom

Marszałek Trybunału uznał to uzasadnienie za wystarczające. Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie.Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez VAT 15 gru 2017, o 00:58

Otwieram rozprawę

Za pierwsze stanowisko w sprawie wnioskodawców Trybunał uznaje stanowisko wyrażone we wniosku inicjalnym.

Jednocześnie:

I. Wzywam JO Regenta Krzysztofa Czuguł-Chana do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie, w tym do przedstawienia wszystkich okoliczności faktycznych, twierdzeń, dowodów i wniosków - w terminie 3 dni (tj. do dnia 18 grudnia 2017 r.) - pod rygorem skutków prawnych określonych w art. 19 § 1 KppTK.

II. Wyznaczam uczestnikom JKW Delforiuszowi Dymanowi Wander oraz JO Mikołajowi Torped 2-dniowy termin (od dnia zajęcia stanowiska przez JO Regenta) do zajęcia dalszych stanowisk sprawie - w tym przedstawienia wszystkich twierdzeń, dowodów i wniosków - pod rygorem skutków prawnych określonych w art. 19 § 1 KppTK.

III. Postanawiam dołączyć do akt przedmiotowego postępowania następujące akta postępowań administracyjnych: 1, 2.

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez piwniczak 15 gru 2017, o 07:54

Wysoki Trybunale,

moje stanowisko w tej sprawie zostało przedstawione w artykule [1] na stronie głównej Księstwa wobec czego proszę o włączenie go do akt postępowania i potraktowania go jako zajęcie stanowiska.

[1] http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/10611
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez VAT 15 gru 2017, o 13:29

Bardzo dziękuję JKW Regentowi za zajęcie stanowiska.

W związku z zajęciem stanowiska przez JKW Regenta, informuję, że 2-dniowy termin na zajęcie dalszych stanowisk w sprawie przez wnioskodawców upłynie 17 grudnia 2017 r. (przy czym, z uwagi na fakt, że termin przypada na weekend, Trybunał nie będzie robił problemu z ewentualnym jego przedłużeniem).

Trybunał ma kilka pytań do JO Regenta i prosi Regenta o odpowiedź na nie w zakresie posiadanej wiedzy (względnie, jeśli takiej Regent takiej wiedzy nie posiada ale wie, kto mógłby ją posiadać, zobowiązuję Regenta do wskazania takiej osoby):

1. Czy wie Pan, kto odpowiada za to, że algorytm SISS odpowiedzialny za liczenie aktywności obywateli, oblicza ową aktywność w ujęciu dobowym, nie zaś w czasie rzeczywistym?

2. Czy wie Pan, czy przyjęcie w/w sposobu liczenia aktywności przez SISS było kiedykolwiek przedmiotem ustaleń między twórcą algorytmu a właściwymi organami władzy państwowej (a jeśli tak, to proszę o wskazanie między jakimi i kiedy te ustalenia były podejmowane oraz przytoczenie treści tych ustaleń), czy może wynikały z indywidualnej decyzji twórcy tego algorytmu (podjętej np. w związku z jego indywidualną interpretacją właściwych przepisów prawa)?

3. Czy wie Pan, czy jakikolwiek organ władzy państwowej zgłaszał wątpliwości co do prawidłowości zastosowanego w SISS sposobu obliczania aktywności obywateli? Czy ma Pan wiedzę czy problem ten był kiedykolwiek przedmiotem dyskusji lub debat?

4. Proszę o wskazanie, czy hipotetyczny wykaz aktywnych obywateli sporządzony na dzień 10 grudnia 2017 r., g.23.12 liczący aktywność zgodnie z koncepcją proponowaną przez wnioskodawców (a więc przy założeniu, że spełnienie kryteriów aktywności powinno być liczone w czasie rzeczywistym i uwzględniać także aktywność na dzień wydania Postanowienia w sprawie zarządzenia wyborów Księcia) różniłby się w jakikolwiek sposób od wykazu załączonego do postanowienia z dnia 10 grudnia 2017 r.? Jeśli tak, proszę o wskazanie tych różnic.

Zakreślam JKW Regentowi termin 3 dniowy, tj. do 18 grudnia 2017 r., na udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.

Jednocześnie wskazuję, że jeśli wnioskodawcy mają jakąkolwiek wiedzę w przedmiocie zagadnień objętych w/w pytaniami, również mogą się do nich ustosunkować w tym samym co JKW Regent terminie.

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez piwniczak 15 gru 2017, o 22:33

Wysoki Trybunale,

Ad. 1 Inicjalnej implementacji skryptu w ramach DSG dokonał JO Avril von Levengothon 13 lipca 2013 r. (commit 421 do repozytorium DSG).

Ad. 2 Nie pamiętam. To był okres intensywnych prac i wynajdowania koła na nowo po likwidacji Złotej Wolności. Wiem jedynie, że każde ustawowe zmiany w mechanizmach liczenia aktywności nie poruszały tej kwestii, zmieniając głównie sposób wartościowania określonych typów wypowiedzi.

Ad. 3 Nie przypominam sobie, by kiedykolwiek miało miejsce coś takiego. Pamiętam tylko, że była na to społeczna zgoda. [1]

Ad. 4 Bierne prawo wyborcze uzyskałyby 4 osoby więcej (tj. 39 zamiast 35):
A0441 Defloriusz Dyman Wander
A5781 Mikołaj Torped
A7212 Jan Zaorski
A8208 Daniel Chojnacki

[1] viewtopic.php?p=137171#p137171
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez VAT 18 gru 2017, o 11:26

Bardzo dziękuję JKW Regentowi za zajęcie stanowiska.

Bardzo dziękuję JKW Regentowi za udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

W związku z tym, że uczestnik wskazał JO diuka von Levengothon, jako osobę, która może mieć wiedzę na temat interesujących Trybunał kwestii, niniejszym powołuję Avrila von Levengothon (A7169) na świadka i wzywam go do udzielenia - w terminie 2 dni, tj. do dnia 20 grudnia 2017 r. - odpowiedzi na pytania:

1. Czy potwierdza Pan słowa JKW Regenta, iż był Pan osobą dokonującą implementacji skryptu SISS?

2 Czy jako osoba dokonująca implementacji skryptu SISS ma Pan wiedzę, kto odpowiada za to, że skrypt SISS odpowiedzialny za liczenie aktywności obywateli, oblicza ową aktywność w ujęciu dobowym, nie zaś w czasie rzeczywistym?

2. Czy wie Pan, czy przyjęcie w/w sposobu liczenia aktywności przez SISS było kiedykolwiek przedmiotem ustaleń między twórcą skryptu lub osobą dokonującą jego implementacji, a właściwymi organami władzy państwowej (a jeśli tak, to proszę o wskazanie między jakimi i kiedy te ustalenia były podejmowane oraz przytoczenie treści tych ustaleń), czy może wynikało z indywidualnej decyzji tej osoby, co mogło być np. podyktowane praktycznymi względami, m.in. takimi jakie podał w podlinkowanej przez JKW Regenta dyskusji Wielmożny Gaulaiter Kakulski ?

3. Czy wie Pan, czy jakikolwiek organ władzy państwowej zgłaszał wątpliwości co do prawidłowości zastosowanego w SISS sposobu obliczania aktywności obywateli? Czy ma Pan wiedzę, czy problem ten był kiedykolwiek przedmiotem dyskusji lub debat - poza dyskusją przywołaną powyżej, wskazaną przez JKW Regenta?

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez Michal_Feliks 18 gru 2017, o 23:21

Wysoki Trybunale,

Wnoszę o przywrócenie terminu na zajęcie stanowiska w sprawie, który upłynął wczoraj, z przyczyn realno-pracowniczych.

Jednocześnie, na wypadek przywrócenia terminu, informuję, że nie mam wiedzy na temat pytań postawionych świadkom przez Wysoki Trybunał.

Odnosząc się do meritum odpowiedzi Korony; Korona wskazuje polską ustawę - Prawo o stowarzyszeniach jako przykład aktu prawnego, w którym sformułowanie "ostatnich <tu okres czasu" występuje analogicznie do rozwiązania sarmackiego. Jest to jednak nieprawda; w ustawie tej brak analogicznego sformułowania do omawianych w przedmiotowej sprawie rozwiązań sarmackich.

Występują one natomiast zarówno w przywołanych przez wnioskodawców zapisach prawa zamówień publicznych, oraz praktyce jego stosowania, ale i np. w przepisach prawa spadkowego. I tak art. 994 Kodeksu Cywilnego, mówiący o niedoliczaniu do spadku drobnych darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty licząc wstecz od otwarcia spadku, jest w języku potocznym (ale i często prawniczym, np w tekstach popularyzujących prawo) opisywany jako mówiący o darowiznach "z ostatnich 10 lat przed śmiercią spadkodawcy".
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez Michal_Feliks 18 gru 2017, o 23:26

Wysoki Trybunale,

Przykładowa ilustracja takiego języka pojawia się np w tekście radcy prawnego Łukasza Gilewicza na stronie Jego Kancelarii. Pisze rp. Gilewicz: "(...)Aby pozbawić takie działania skuteczności, kodeks cywilny wskazuje, że wybrane darowizny dolicza się do spadku, dla celów ustalania praw do zachowku. Chodzi tu o darowizny uczynione w okresie ostatnich 10 lat życia spadkodawcy, na rzecz spadkobierców i uprawnionych do zachowku.(...)" http://gilewicz.eu/zachowek-darowizny-mozliwe/
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez VAT 19 gru 2017, o 12:48

Mając na uwadze poniższą wypowiedź JKW Regenta:

christosza napisał(a):Ad. 4 Bierne prawo wyborcze uzyskałyby 4 osoby więcej (tj. 39 zamiast 35):
A0441 Defloriusz Dyman Wander
A5781 Mikołaj Torped
A7212 Jan Zaorski
A8208 Daniel Chojnacki


wzywam następujące osoby:

Defloriusza Dymana Wander (A0441); Mikołaja Torped (A5781); Jana Zaorskiego (A7212); Daniela Chojnackiego (A8208)

- do wypowiedzenia się, w terminie 2 dni, tj. do dnia 21 grudnia 2017 r., czy na dzień dzisiejszy są w stanie w sposób kategoryczny stwierdzić, czy w przypadku posiadania (hipotetycznie) biernego prawa wyborczego zamierzałyby ubiegać się o godność książęcą?


/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez Camel 19 gru 2017, o 13:30

Wysoki Trybunale,

Jestem kategoryczny pewni jakbym miał hipotetycznie biernie prawo wyborczego bym się nie ubiegał o godność Książęcia Sarmackiego. Moim osobistym zdaniem tylko osoba, która bardzo aktywnie uczestnicy w życiu Sarmackim powinna mieć prawo to ubiegania się o godność książęcą.

Dziękuje
Zyriusz - RADOŚĆ TWORZENIA
"Złota Wolność" kobieta system


Hrabia Szafranowego Targu
Jan "Camel" Magov-Zaorski
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość