Strona 1 z 1

TK K 17/10/30A Korona vs Matiz Żeleziński

PostNapisane: 25 paź 2017, o 20:22
przez Joanna Izabela
Eldorat, 25 października 2017 roku

Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Carmen Laurent-Asketil, AG113


Trybunał Koronny
AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela publicznego

Oskarżam Matiza Żelezińskiego (paszport: AG552) o to, że naruszył art. 40. ust. 1. pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości tj. Zabronione pod groźbą kary do sześciu miesięcy lub banicji jest: posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej;
W związku z tym wnoszę o skazanie oskarżonego na cztery miesiące pozbawienia wolności.


UZASADNIENIE

Oskarżony w dniu 21 października br na Forum Centralnym, jako Wielki Imperator Żeluś z Bożej Łaski (AG673), w dziale Rady Ministrów, poprosił o wsparcie finansowe na start, zaświadczając, że przybył on do Księstwa Sarmacji po raz pierwszy i nie dostał on wsparcia finansowego przeznaczonego dla nowych mieszkańców, tym samym naruszając art. 40. ust. 1. pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości.
Oskarżony, oprócz konta o danych podanych powyżej, posiada również tożsamość o danych Władysław II von Habsburg.
Prefektura podjęła próby skontaktowania się i wyjaśnienia sytuacji z oskarżonym, jednak ten nie ustosunkował się do zarzutów.


MATERIAŁ DOWODOWY

1. Wypowiedź na Forum Centralnym
2. Wyciąg ze spisu klonów
3. . Zrzut ekranu rozmowy

Re: Korona vs Matiz Żeleziński

PostNapisane: 30 paź 2017, o 19:00
przez Roland
Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 30 października 2017 roku


Sławetna
Carmen Laurent-Asketil

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA

Szanowny Pan
Matiz Żeleziński

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - STRONA


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

zarządzam:

  1. na wniosek Carmen Laurent-Asketil, złożony dnia 25 października 2017 roku, o wymierzenie kary przeciwko Matizowi Żelezińskiemu, wszczynam postępowanie w przedmiocie rozpoznania w/w wniosku;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK K 17/10/30A;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: ATK Wojciecha Hergemona, ATK Roberta von Thorna oraz ATK Heweliusza Popowa-Chojnackiego;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Wojciecha Hergemona.


Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego

Re: TK K 17/10/30A Korona vs Matiz Żeleziński

PostNapisane: 2 lis 2017, o 18:06
przez kaxiu
Otwieram rozprawę.

Pouczam uczestnika Matiza Żelezińskiego, że stosownie do art. 18 k.p.t.k. obowiązany jest zająć pierwsze stanowisko w sprawie w terminie 3 dni, tj. do końca dnia 5 listopada 2017 r.

Nie pouczam przedstawiciela Prefektury, bowiem zna obowiązujące prawo.

Re: TK K 17/10/30A Korona vs Matiz Żeleziński

PostNapisane: 16 lis 2017, o 19:51
przez kaxiu
Zobowiązuję Prefekta Generalnego do wskazania w terminie 5 dni, czy między kontami których tyczy sprawa dokonywane były jakieś przelewy, jeżeli tak to w jakich kwotach i w jakich datach oraz czy konta były używane jednocześnie, jeżeli tak to w jakich okresach, pod rygorem przyjęcia że nie.

Re: TK K 17/10/30A Korona vs Matiz Żeleziński

PostNapisane: 20 lis 2017, o 18:12
przez Joanna Izabela
Prefektura wykryła przewiew pomiędzy Wielki Imperator Żeluś z Bożej Łaski, a Władysław II von Habsburg wykonany dnia 27.10.17 na kwotę 2000 lt.
Dodatkowo konta Wielki Imperator Żeluś z Bożej Łaski i Władysław II von Habsburg były używane jednocześnie w okresie 21.10.17-27.10.17.ZAŁĄCZNIK

Wyciąg z salda konta Władysław II von Habsburg

Re: TK K 17/10/30A Korona vs Matiz Żeleziński

PostNapisane: 26 lis 2017, o 11:18
przez kaxiu
Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Zamykam rozprawę.

Re: TK K 17/10/30A Korona vs Matiz Żeleziński

PostNapisane: 26 lis 2017, o 18:49
przez kaxiu
Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
  • ATK Wojciech Hergemon - przewodniczący,
  • ATK Heweliusz Popow-Chojnacki,
  • ATK Robert von Thorn,

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze TK K 17/10/30A, wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego — Prefektury Generalnej przeciwko Matizowi Żelezińskiemu (AG552), oskarżonemu o to, że naruszył art. 40. ust. 1. pkt 3 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833, tekst jedn.) tj. posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej polegające na założeniu w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji drugiego konta, o ID AG673 i danych Wielki Imperator Żeluś z Bożej Łaski i zwróceniu się w dniu 21 października br na Forum Centralnym, jako Wielki Imperator Żeluś z Bożej Łaski (AG673), w dziale Rady Ministrów, o wsparcie finansowe na start, zaświadczając, że przybył on do Księstwa Sarmacji po raz pierwszy i nie dostał on wsparcia finansowego przeznaczonego dla nowych mieszkańców.


rozstrzygniecie

Uznaje się uczestnika Matiza Żelezińskiego (AG552) za niewinnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w art. 40 ust 1. pkt 3 k.s.


uzasadnienie

Prefektura Generalna wniosła o ukaranie uczestnika Matiza Żelezińskiego za czyn opisany w art. 40 ust. 1 pkt 3 k.s., wskazując że złożył wniosek o zapomogę dla nowych mieszkańców, mimo, że z tego samego IP uczyniło to już inne konto. Na dowód powyższego przedstawiony został wniosek o zapomogę oraz wyciągi IP. A także zrzut "ekranów rozmowy", przy czym Trybunał wskazuje, że wbrew szumnej nazwie była to jedynie wypowiedź Prefektury, do której nikt się nie odniósł.

Uczestnik postanowił nie ustosunkowywać się do przedstawionych mu zarzutów. Na pytanie przewodniczącego składu Prefektura wskazała, że pomiędzy kontami Wielki Imperator Żeluś z Bożej Łaski oraz Władysław II von Habsburg został dokonany przelew na kwotę 2.000 lt w późniejszym okresie.

Trybunał zważył co następuje.

Przepis art. 40 ust 1. pkt 3 k.s. penalizuje posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej.

Jednocześnie Trybunał Koronny doszedł do zaskakujących konkluzji odnośnie brzmienia art. 18 ustawy o finansach publicznych (http://prawo.sarmacja.org/akt,6833.html), który to przepis reguluję kwestię wsparcia dla nowych mieszkańców, a więc nadaje ramy fabularne całej sprawie. Otóż okazuje się, że treść obwieszczonej w Dzienniku Praw nowelizacji (http://prawo.sarmacja.org/akt,8996.html) oraz tekstu jednolitego (powoływanego wyżej) zgodna jest wprawdzie z treścią autopoprawki zgłoszonej w Sejmie (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=412&t=20968&start=20#p235731), ale pozostaje w gołym okiem widocznej sprzeczności z treścią projektu, który był przedmiotem głosowania (http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/472).

Powyższe sprawia, że przedmiotem głosowania było jedynie zwiększenie kwoty wsparcia, przy pozostawieniu wcześniejszego brzmienia przepisu, a to "równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji dokonuje się z rachunku Rady Ministrów wypłaty 5000 lt na jego rachunek bankowy". Tak sformułowany przepis nie uzależniał uzyskania wsparcia od jakiegokolwiek wniosku. Trybunał podkreśla, że rozpoznając sprawę karną nie jest własny dokonać wiążącej erga omnes wykładni zastanego nieporządku legislacyjnego, a wykładni dokonuje jedynie in concreto na potrzeby postępowania karnego.

Jako, że Trybunał zdecydowania broni najlepszych tradycji Księstwa Sarmacji jako państwa przyjaznego obywatelom, a nadto opiera się na realnym dorobku prawa, jedyną możliwą wykładnią było przyjęcie stanu prawnego korzystniejszego dla uczestnika. Ustalenie jakie przepisy należy stosować w ramach niniejszego postępowania pozwala przejść do porównania z nimi zastanego stanu faktycznego.

Uczestnik zainteresowany żadnym "swoim" kontom nic nie przelewał. Okoliczności podane przez Prefekturę nie mają znaczenia, bowiem wspomniane przelewy dokonane zostały poza kontem, którego tyczył wniosek. Na marginesie Trybunał zauważa, że niegdyś dobra praktyką było traktowanie kont klonów jako jednej osoby, a nie wnoszenie o ukaranie wybranego, w dodatku już nieaktywnego konta. Trybunał nie może samoistnie rozszerzyć podmiotowo sprawy, a Prefekt niech sam się zastanowi, co by dało hipotetyczne skazanie konta porzuconego.

Skoro uczestnik nic nie przelewał, to też nie uzyskał korzyści majątkowej sensu stricte. Rozważać można by jedynie hipotetycznie szerzej pojmowaną korzyść majątkową, przyjmując mianowicie wykładnię art. 18 ustawy o finansach publicznych (w brzmieniu ogłoszonym w Dzienniku Praw), zgodnie z którą pieniądze należą się jedynie osobie, która przybyła po raz pierwszy (w sensie osoby fizycznej, a nie konta). Pomijając już trudności praktyczne jakie rodziłaby taka wykładnia – wobec przyjętego brzmienia art. 18 ustawy (w głosowanej treści) rozważania te pozostają bezprzedmiotowe i czynione są jedynie na marginesie toku rozpoznawanej sprawy.

Z uwagi na wyżej przedstawiony wywód nie sposób uczestnikowi przypisać popełnienie czynu zabronionego, w każdym razie przy stanie faktycznym ustalonym w oparciu o przedstawione dowody. Uczestnik, ani żadne inne jego konto nie uzyskało korzyści majątkowej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.