Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Tadhg 9 kwi 2017, o 22:16

Wysoki Trybunale

Czy mogę prosić o głos?
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Tadhg
Kościół Diuczej Wiary
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Hugo 10 kwi 2017, o 14:22

Wielmożny Panie Przewodniczący.
Wysoki Sądzie.


Roland napisał(a):1) czy w Księstwie Sarmacji inne mikronacje rozróżnia się na uznawane i nieuznawane przez Księstwo?
Problem uznawalności innych mikronacji jest w chwili obecnej złożony. Można tę uznawalność podzielić na dwa rodzaje - de facto oraz de iure.

Do momentu obowiązywania Rozporządzenia Kanclerza w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 19 września 2011 r. oba te rodzaje uznawalności były połączone poprzez uchwały w sprawie uznania i wycofania państwowości obcych mikronacji. Taki sposób uznawalności wbrew pozorom krępował działalność na niwie polityki zagranicznej.

Kiedyś, w czasach tak odległych, że mało kto z nas je pamięta, kwestia uznawania przez Sarmację czy inne istotne mikronacje, była wręcz zasadnicza dla funkcjonowania, czy nawet istnienia młodych, nowych mikronacji. Jednak już dużo wcześniej niż zostało rozporządzeni uchylone, takie uznawanie nie było potrzebne młodym mikronacjom do życia. A nam krępowało ruchy, ponieważ, gdy, choć nieuznawane, to niejednokrotnie prężne, młode mikronacje występowały przeciwko nam, nie podobały się nam ich działania... nie mieliśmy w zasadzie narzędzi dyplomatycznych - jak to notę dyplomatyczną wysyłać do kogoś, kto dla nas nie istnieje?

Najprościej rzecz ujmując - nie możemy udawać, że jakakolwiek mikronacja nie istnieje. To tak na prawdę nic nie zmienia w sytuacji międzynarodowej takiego państwa. Więc de facto uznajemy każdą, choćby jednoosobową mikronację.

Jednak de iure uznajemy tylko te mikronacje, z którymi mamy podpisane traktaty czy umowy m.in. o wzajemnej uznawalności. I dla potrzeb sarmackiego prawodawstwa taki sposób uznawania jest najistotniejszy.


Roland napisał(a):2) w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze, jak obecnie wygląda procedura uznawania innych mikronacji przez Księstwo Sarmacji oraz czy Ciprofloksja jest państwem uznawanym przez Sarmację?

Jak Wysoki Sąd może zauważyć, wśród Traktatów i umów międzynarodowych nie znajdziemy żadnego dokumentu podpisanego przez Sarmację z Ciprofloksja. De iure tego v-państwa nie uznajemy.

Mam nadzieję, że udzieliłem wyczerpujących odpowiedzi. Jeśli nie, to oczywiście jestem cały czas do dyspozycji Wielmożnego Pana Przewodniczącego i Wysokiego Sądu.


Z wyrazami szacunku
Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Hugo 10 kwi 2017, o 17:54

Eldorat, 10 kwietnia 2017 roku


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 par. 4 Ustawy Sejmu nr 317 — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 roku (Dz. P. poz. 9186, tekst jedn.)
postanawiam:

Odrzucić wniosek z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

UZASADNIENIE

Małżonka Przewodniczącego Składu Orzekającego przestała reprezentować Oskarżonego. Natomiast Oskarżyciel nie wskazał w jaki sposób aktywność pozaprocesowa Wicehrabiny Yennefer Heach miałaby wpłynąć na bezstronność jej męża - PSO.

W związku z powyższym należało postanowić, jak w sentencji.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Marszałka Trybunału Koronnego w ciągu 2 dni od wydania niniejszego postanowienia. W związku z tym, że z przyczyn obiektywnych Marszałek nie został powołany, proszę, w razie ewentualnego składania zażalenia, adresować pismo ogólnie na Marszałka tak, aby uczynić zadość terminowi na zażalenie.


Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Roland 10 kwi 2017, o 18:34

Eldorat, 10 kwietnia 2017 roku


Syg. akt: TK K 17/04/06

Czy uczestnicy postępowania będą zajmować kolejne stanowisko w sprawie oraz czy będą zadawać pytania biegłemu?


Przewodniczący Składu Orzekającego
Obrazek
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez kaxiu 11 kwi 2017, o 19:50

Wysoki Trybunale,

Nie mam pytań do biegłego. Składam natomiast nowe wnioski dowodowe, wskazując, że nie było możliwe ich powołanie na etapie złożenia wniosku o czym niżej.

1) Wnoszę o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka wielmożnej Yennefer wicehrabiny Heach na okolicznośc stosunku uczestnika do mojej osoby.
Wskazać należy, że wskazana wyżej odmówiła przyjęcia pełnomocnictwa od uczestnika, zatem nic nie stoi na przeszkodzie aby była świadkiem w niniejszej sprawie. Zgodnie z moją wiedzą wnioskowana osoba posiada wiedzę na temat stosunku uczestnika do mojej osoby, który jak się od wskazanej osoby dowiedziałem "chce mnie zniszczyć". Dowodu co oczywiste nie można było powołać na wcześniejszym etapie, bowiem wiedzę o wiedzy świadka uzyskałem dopiero teraz.

2) Wnosze o dopuszczenie dowodu z Postanowienia Przewodniczącego Rady Państwa o odmowie wszczęcia postępowania o stwierdzenie posiadania obywatelstwa ciprofloksjańskiego oraz Zaświadczenia Instytutu Pamięci Narodowej w/s pełnienia funkcji publicznych na okoliczność ich treści, przy czym wskazuje że nie było możliwe powołanie dowodów wcześniej z uwagi na wydanie ich w dniu dzisiejszym. Wskazuję równocześnie, że zaświadczenie zostało wydane na rzecz organów pomocy społecznej, bowiem dzięki temu zwolnione jest od opłaty w wysokości 30 Putra - a nadto na potrzeby TK by mi nie wydali.
http://cipronex.boo.pl/prawo.php?prawo=75
http://cipronex.boo.pl/prawo.php?prawo=76

Kod: Zaznacz cały
Aleksandria, 11 kwietnia 2017

Zaświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej

w/s pełnienia funkcji publicznych

Uznając wniosek wnioskodawcy Wojciech I Bombina s. Jakob za uzasadniony zaświadczam, że wnioskodawca nie pełni żadnej funkcji publicznej w Wolnym Państwie Ciprofloksja.

Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia organom pomocy społecznej.
(-) A. Superfluum


Kod: Zaznacz cały
Aleksandria, 11 kwietnia 2017

Postanowienie Przewodniczącego Rady Państwa

o odmowie wszczęcia postępowania o stwierdzenie posiadania obywatelstwa ciprofloksjańskiego

Odmawiam wszczęcia postępowania o stwierdzenie posiadania obywatelstwa ciprofloksjańskiego przez wnioskodawcę.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca złożył na ręce Głównego Urzędu Górniczego w dn. 8 kwietnia br. wniosek o wydanie zaświadczenia, iż nie jest obywatelem ciprofloksjańskim. Zgodnie z Tradycją, organ niewłaściwy przekazał podanie do tut. organu, które wpłynęło 10 kwietnia br.

Mając na uwadze wielowiekową Tradycję, tut. organ, zdając sobie sprawę z niedostatków wiedzy prawniczej wnioskodawcy, sam zakwalifikował pismo zgodnie z jego treścią, a nie tytułem i zewnętrzną formą nadaną mu przez wnioskodawcę.

Stosownie do obowiązującej Tradycji w tym zakresie, organ zakwalifikował wniosek jako podanie, którego treścią było żądanie wszczęcia postępowania o stwierdzenie posiadania obywatelstwa ciprofloksjańskiego przez wnioskodawcę.

W związku z powyższym tut. organ zważył jak następuje:
Podanie wniesione przez wnioskodawcę jest oczywiście bezzasadne, przez co organ wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w kształcie żądanym przez wnoszącego podanie. Odmowa ta oparta jest na dwóch przesłankach.

Po pierwsze, wnoszący podanie nie jest w ogóle stroną w niniejszej sprawie. Zgodnie z obowiązującą Tradycją, stroną w postępowaniu jest każdy, czyjego interesu dotyczy ta sprawa. Należy wskazać, że interes wnoszącego podanie nie ma związku z niniejszą sprawą, albowiem jest on organem płciowym, zaś sprawa jest administracyjna.

Po drugie, prawo ciprofloksjańskie nie przewiduje instytucji obywatelstwa w żadnym kształcie. Nie jest zatem możliwe ustalenie, kto jest obywatelem, a kto nie. Podanie wniesione przez wnioskodawcę w istocie jest nonsensowne, gdyż dotyczy kategorii nierozstrzygalnych.

W związku z powyższym należało orzec jak na wstępie.
(-) A. Superfluum
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Tadhg 11 kwi 2017, o 20:50

Wysoki Trybunale

Nie mam pytań do biegłego. Chcę natomiast powiedzieć że miałem takie nastawienie do wnioskodawcy dopiero wtedy kiedy złożył ten o to wniosek. Przed tym wnioskodawcę lubiłem i może nadal będę lubić.

I tak, pan wnioskodawca został skazany za przestępstwo umyślne więc tak czy inaczej nie może on pełnić funkcji asesora już z drugiego powodu.

jeżeli jest akt uchylenia tego oskarżenia, to przepraszam już z góry wnioskodawcę
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Tadhg
Kościół Diuczej Wiary
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez kaxiu 11 kwi 2017, o 20:55

Wysoki Trybunale,

Rozszerzam wniosek o ukaranie o słowa wypowiedzane przed chwilą przez uczestnika "I tak, pan wnioskodawca został skazany za przestępstwo umyślne więc tak czy inaczej nie może on pełnić funkcji asesora już z drugiego powodu.
jeżeli jest akt uchylenia tego oskarżenia, to przepraszam już z góry wnioskodawcę" i wnosze o orzeczenie kary 3 miesięcy pozbawienia wolności. Bezczelność uczestnika jak widac nie ma granic.

Wnosze o dopuszczenie dowodu z wyroku:
http://prawo.sarmacja.org/akt,3855.html

Wnoszę jednocześnie o nałożenie na uczestnika kary porządkowej bowiem jego zachowanie nosi ewidetne znamiona trolingu i narusza porządek rozprawy.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Roland 14 kwi 2017, o 17:28

Eldorat, 14 kwietnia 2017 roku


Syg. akt: TK K 17/04/06

W związku z brakiem pytań do biegłego JKM Tomasza Ivona Hugona postanawiam odesłać biegłego.

Postanawiam o dopuszczeniu dowodów wnioskowanych przez uczestników postępowania w toku rozprawy, za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie dowodu w postaci przesłuchania Yaraeha Euskadiego (zgodnie z wcześniejszym postanowieniem).

W związku z powyższym wzywam na świadka Yennefer Heach. Trybunał Koronny wyznacza czas na udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w zawitym terminie do 16 kwietnia 2017 roku, włącznie. Poucza się też, że świadek obowiązany jest odpowiedzieć na zadane mu pytanie w ciągu 2 dni od dnia zadania pytania.

Jaki jest według świadka stosunek uczestnika Tymoteusza von Hohenzollerna do wnioskodawcy Wojciecha Hergemona? Czy prawdą jest, że świadek dowiedział się iż uczestnik Tymoteusz von Hohenzollern chce zniszczyć wnioskodawcę Wojciecha Hergemona? Jeżeli tak, na czym to zniszczenie miałoby polegać?

Jednocześnie zezwalam uczestnikom na zadawanie pytań świadkowi po udzieleniu przez świadka odpowiedzi na w/w pytania.


Przewodniczący Składu Orzekającego
Obrazek
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Yennefer 14 kwi 2017, o 18:07

Wasza Królewska i Książęca Mość,
Wysoki Trybunale Koronny,
Szanowni wnioskodawco i uczestniku sprawy.

Odpowiadając na pytania zadane mojej skromnej osobie przez Przewodniczącego Składu Orzekającego poinformować zebranych w sali pragnę, iż stosunek Sz.P. von Hohenzollerna do Pana Hergemona jest szalenie negatywny. Pan von Hohenzollern, gromadząc dowody w powyższej sprawie nie krył radości z jaką pisał, że "zniszczymy życie kaxiowi", co też będąc w ogromnym szoku przekazałam Sz.P. Wojciechowi Hergemonowi za pomocą poczty konnej. Niestety nie do końca orientuję się w jaki sposób Pan von Hohenzollern chciałby zniszczyć życie Panu Wojciechowi Hergemonowi, mam jedynie swoje podejrzenia, wśród których znajdują się ośmieszenie Sz.P. wnioskodawcy, zniszczenie jego zaufania publicznego, jakie jest mu potrzebne do sprawowania funkcji publicznej Asesora Trybunału Koronnego, możliwe nawet, że próba usunięcia Sz.P. Hergemona z Księstwa Sarmacji. Nie mam bladego pojęcia, Wysoki Trybunale, dlaczego Pan von Hohenzollern od samego początku swojego istnienia w Księstwie Sarmacji nastawiony jest negatywnie do osoby Pana Hergemona, jednakże gdy obaj pojawiają się w jednym miejscu wyczuć można dziwne napięcie mające miejsce między Panami.

W załączniku przedstawiam fragment rozmowy tuż po zebraniu screenów z Ciprofloksji.

http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/9IkTF6Vb.png

Serdecznie pozdrawiam, nie mam nic więcej na chwilę obecną do dodania.

(-)Yennefer Heach
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Tadhg 14 kwi 2017, o 18:22

Szanowny Trybunale

Czy mogę się wytłumaczyć ze słów świadka?
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Tadhg
Kościół Diuczej Wiary
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość