Strona 1 z 2

⚠ K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

PostNapisane: 30 lip 2019, o 21:04
przez Arsacjusz
Sygn. akt postępowania
przygotowawczego PG Ds 06.2019
Eldorat, 30 lipca 2019 roku

Obrazek
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped

Marszałek Trybunału Koronnego
Januszek von Hippogriff-Pałasz
w miejscu


A K T   O S K A R Ż E N I A
oskarżyciela publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach (Dz. P. poz. 4993) i art. 11 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym oskarżam Filipa von Sarma (AG939), zamieszkałego w Almerze, karanego, o to, że: 15 lipca 2019 roku na sarmackim Discordzie wielokrotnie zamieszczał link do innej mikronacji w celu agitacji na jej rzecz oraz zachęcał przebywające na kanale osoby do zamieszkania w tejże mikronacji, oferując im różne urzędy i inne korzyści, tj. o czyn z art. 41 ust. 1 pkt 8 k.s. Oskarżyciel wnosi o wymierzenie kary dwóch miesięcy więzienia.

U Z A S A D N I E N I E

17 lipca 2019 roku Prefekt Generalny wszczął z urzędu postępowanie przygotowawcze przeciwko Filpowi von Sarmowi podejrzanemu o prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa., tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 8 k.s.

W trakcie postępowania przygotowawczego zabezpieczono logi z sarmackiego Discorda z 15 lipca 2019 roku (dowody nr 1-16). Oskarżony czterokrotnie zamieścił link do innej mikronacji, jednocześnie prowadząc na jej rzecz agitację. Zachęcał przebywające na kanale osoby do zamieszkania w tej mikronacji, oferując im różne urzędy, stanowiska oraz inne korzyści, np. „U mnie lenno i tytuł dostaniesz za nic”, „Bo wiesz, szukamy kanclerza” lub „Możesz być ATK lub Kanclerzem” (pisownia oryginalna). Należy zauważyć, że Filip von Sarm nagabywał różne osoby. Wobec jednej z nich — operatora kanału — zastosował nawet szantaż: „[...] jak nie chcesz tu promocji mojej mikro to się w niej zarejestruj” (dowód nr 13). Dowód wskazuje również, że oskarżony był świadomy swoich działań, ponieważ sam wspomniał o „promocji”. Co więcej, oskarżony nie reagował na ostrzeżenia administracji kanału (dowód nr 9).

17 lipca 2019 roku Filip von Sarm przedłożył Marszałkowi Trybunału Koronnemu zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności Prefekta Generalnego. Stwierdził wówczas, że sarmacki Discord nie jest uznawany za miejsce publiczne. Moim celem nie jest wygłaszanie repliki do słów oskarżonego, lecz przedstawienie Trybunałowi Koronnemu mojej opinii. Kodeks Sprawiedliwości nie wymaga, aby przestępstwo z art. 41 ust. 1 pkt 8 k.s. musiało zostać popełnione w miejscu publicznym. Jeżeli penalizowane jest publiczne zachowanie sprawcy, ustawodawca wyraźnie to stwierdza — vide art. 42 ust. 1 pkt. 1-3 k.s. Potwierdza to również praktyka orzecznicza, bowiem Trybunał Koronny wielokrotnie rozpatrywał dowody z sarmackiego IRC-a, który był poprzednikiem Discorda (na przykład: TK K 16/11/08 lub TK K 16/09/18).

Filip von Sarm był już karany, na dowód czego załączam kartotekę karną z rejestrów Prefektury Generalnej. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności popełnienia czynu, wnoszę o wymierzenie kary dwóch miesięcy więzienia.

MATERIAŁ DOWODOWY

(1) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(2) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(3) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(4) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(5) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(6) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(7) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(8) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(9) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(10) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(11) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(13) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(14) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(15) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(16) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(17) Kartoteka karna Filipa von Sarma (AG939) z rejestrów Prefektury Generalnej:

R E J E S T R   K A R N Y

1. Dane personalne: Filip von Sarm (AG939)
2. Kartoteka karna:
Sygnatura akt sprawyOrzeczonoData wydania orzeczenia
TK K 10/19kara tygodnia więzienia, kara dodatkowa czterech tygodni zakazu sprawowania funkcji publicznych03.07.2019 r.
TK K 11/19kara banicji zamieniona aktem abolicji indywidualnej na karę trzech tygodni więzienia25.07.2019 r.

3. Uwagi: brak.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek

Re: Korona vs Filip von Sarm

PostNapisane: 4 sie 2019, o 15:20
przez Korczyński
Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie z oskarżenia publicznego przeciwko Filipowi von Sarm o prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji na sarmackim kanale Discord. Powołuję skład orzekający: asesorów Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, Andrzeja Fryderyka i Gustawa Fryderyka von Hippogriff. Wyznaczam asesora Andrzeja Fryderyka przewodniczącym składu orzekającego.

Korczyński
Marszałek Trybunału

Re: K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

PostNapisane: 5 sie 2019, o 21:15
przez anglov
Otwieram rozprawę
.


Wzywam oskarżonego do zajęcia stanowiska wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 8.08.2019 r.

Re: K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

PostNapisane: 6 sie 2019, o 07:58
przez FvS
Mam jedno pytanie: Proszę pokazać podstawę prawną na to, że kanał discord jest miejscem publiczna. W KS jest napisane tylko o dawnym kanale IRC.

Re: K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

PostNapisane: 6 sie 2019, o 17:29
przez anglov
Nie udzieliłem zezwolenia na zadawanie pytań. Zobowiązałem Pana do wygłoszenia stanowiska w sprawie. W przypadku dalszych wypowiedzi poza porządkiem, stosowane będą kary porządkowe.

Re: K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

PostNapisane: 6 sie 2019, o 22:04
przez FvS
Przyznaję się.

Re: K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

PostNapisane: 10 sie 2019, o 09:28
przez anglov
Do oskarżyciela Arsacjusza Arpeda, Prefekta Generalnego @Arsacjusz:
Proszę o odpowiedź na następujące pytania:
  1. Czy oskarżony był przez Prefekturę informowany o tym, że jego działalność nosi znamiona przestępstwa?
  2. Czy wobec oskarżonego Prefektura podejmowała inne środki zapobiegawcze, zanim złożony został akt oskarżenia?
  3. Jeśli odpowiedź na którekolwiek pytanie poprzednie jest twierdząca – czy oskarżony kontynuował swoje działanie pomimo podjętych działań?

Do oskarżonego Filipa von Sarma @Powietrzny
Proszę o odpowiedź na następujące pytania:
  1. Wedle materiału dowodowego dostarczonego przez oskarżyciela, Administracja serwera Discord upraszała o zaprzestanie promowania mikronacji. Zgodnie z pismem z dnia 17.07 do Trybunału Koronnego, twierdzi Pan, iż żadnego upomnienia nie dostał. Prosiłbym o wyjaśnienie tego.
  2. Jeżeli odpowiedź na pytanie poprzednie potwierdza prawdziwość dowodu oskarżyciela: czy po upomnieniu administracji kontynuował Pan zarzucany czyn?
  3. Wedle materiału dowodowego, twierdził Pan, że promowanie mikronacji na serwerze Discord Księstwa Sarmacji jest dopuszczalne przez prawo. Czy został Pan poinformowany przez organy uprawnione, że promowanie innej mikronacji, także na serwerze Discord, może być uznane za czyn karalny?

Daję trzydniowy termin na udzielenie odpowiedzi na zadane stronom pytania.

Re: K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

PostNapisane: 10 sie 2019, o 09:45
przez FvS
1. Przepraszam. Zapomniałem że Pani Joanna Izabela jest Prefektem.
2. Niestety tak.
3. Nikt mi tego nie powiedział.

Re: K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

PostNapisane: 11 sie 2019, o 13:36
przez Arsacjusz
Wysoki Trybunale,

Czy oskarżony był przez Prefekturę informowany o tym, że jego działalność nosi znamiona przestępstwa?

15 czerwca 2019 roku — w czasie popełnienia czynu zarzucanego oskarżonemu — przebywałem na urlopie, o czym informowałem przez komunikator Ćwirek. Nie śledziłem również dyskusji na Discordzie, dlatego nie mogłem bezpośrednio zareagować. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że oskarżony nie zainteresował się dostatecznie, czy jego działania są zgodne z prawem. Zadał pytanie: „Na discordzie obowiązuje prawo?” (pisownia oryginalna, dowód nr 1), zaś po kilku minutach odrzekł: „dobra podam”. Na kanale przebywało kilka osób, wobec czego z łatwością mógłby się dowiedzieć, czy prawo dopuszcza zamieszczanie linków do innej mikronacji w celu agitacji. Proszę również zauważyć, że jedna z osób — Michael Wolferine — starała się odpowiedzieć na pytanie oskarżonego, jednakże została zbyta przez Filipa von Sarma. Co więcej, administracja kanału upraszała o zaprzestanie agitacyjnej działalności oskarżonego, co również potwierdza zgromadzony materiał dowodowy.

Czy wobec oskarżonego Prefektura podejmowała inne środki zapobiegawcze, zanim złożony został akt oskarżenia?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach prefekt może zastosować środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania, jeżeli wystąpią dwie ustawowe przesłanki: 1) uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo lub wykroczenie oraz 2) zachodzi obawa, że dalsze pozostawanie danej osoby na wolności będzie godziło w dobra chronione prawem. W chwili powzięcia informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez oskarżonego Filipa von Sarma (17 czerwca 2019 roku — data wszczęcia postępowania przygotowawczego) nie prowadził on już agitacji na Discordzie, dlatego nie zachodziła druga przesłanka ustawowa do zastosowania zatrzymania.

(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny

Re: K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

PostNapisane: 12 sie 2019, o 18:08
przez anglov
Zamykam rozprawę. Informuję, że wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.