Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

S 1/19: Dekr. ws. udzielenia pomocy (...) a Konstytucja KS

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

S 1/19: Dekr. ws. udzielenia pomocy (...) a Konstytucja KS

Postprzez Michal_Feliks 18 sty 2019, o 00:14

WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z KONSTYTUCJĄ


Wysoki Trybunale,
W dniu 14 grudnia 2018 roku Namiestnik Starosarmacji wydał Dekret w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej tropicańskim lojalistom. (1)

Wnoszę o stwierdzenie niezgodności art. 3 Dekretu z art. 1 pkt. 1 i 2, art. 2 pkt 2., art. 36, art. 38, art. 39, art. 40 pkt 1 par. 6 Konstytucji.

Na podstawie art. 32d Konstytucji wnoszę o usunięcie zaskarżonego aktu z porządku prawnego Księstwa.

UZASADNIENIE

Artykuł 3 zaskarżonego Dekretu zawiera przepis naruszający liczne unormowania Konstytucyjne. W odniesieniu do art. 1 Konstytucji: poprzez nieuprawnione ograniczenie wolności narusza prawo obywateli do swobodnego poruszania się po terenie Księstwa. W odniesieniu do art. 2: ogranicza wolność mimo braku upoważnienia ustawowego. W odniesieniu do art. 36: uzależnia korzystanie z praw publicznych poza zakresem upoważnienia konstytucyjnego. W odniesieniu do art. 38 i 39: formułuje ograniczenie wolności nie mające umocowania w aktach wyższego rzędu. W odniesieniu do art. 40: narusza gwarantowane ustawą zasadniczą prawo do przemieszczania się w obrębie państwa.

Wysoki Trybunale, nie da się na gruncie sarmackiej Konstytucji uzasadnić obowiązywania aktu ograniczającego prawo do swobodnego przemieszczania się na terytorium państwa opartego na poglądach politycznych wyznawanych przez obywateli. Władze publiczne, a do takich zalicza się Namiestnik Starosarmacji, mają obowiązek stać na straży praw i wolności obywatelskich, nie zaś ograniczać je wedle swoich ideologicznych wizji. Z powyższego powodu wnoszę jak na wstępie.

W imieniu grupy obywateli stanowiących co najmniej 10% ogółu obywateli (9 podpisów na 89 obywateli),
Defloriusz Dyman Wander

Podpisy: ( viewtopic.php?f=115&t=26597&start=10 )
Defloriusz Dyman Wander
Andrzej Swarzewski
Prokrust Zombiakov
Timan Demollari
Januszek Pałasz
Laurencjusz MaHi at Atera
Albert Jan Maat
Michelangelo Piccolomini
Franz Langer
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Michal_Feliks 18 kwi 2019, o 17:01

Eldorat, 18 kwietnia 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §7 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
[*]Wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
[*]nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: U 3/19;
[*]do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam JKM Piotra III Łukasza, ATK Wojciecha Hergemona oraz ATK Januszka von Hippogryff-Pałasza,
[*]wyznaczam JKM Piotra III Łukasza na Przewodniczącego Składu Orzekającego.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Piotr III Łukasz 18 kwi 2019, o 20:50

Otwieram rozprawę.


Informuję, że wypełniając obowiązek nałożony na Przewodniczącego przez art. 7 §2 KppTK, dzisiaj zamieściłem stosowne ogłoszenie w przeznaczonym do tego wątku na forum centralnym.

Termin na zgłaszanie udziału w sprawie przez podmioty uprawnione upłynie dopiero 21 kwietnia 2019r. o godzinie 21:50, tym niemniej, przez wzgląd na ekonomię procesową, zaczniemy już procedować.

Informuję, że za pierwsze stanowisko w sprawie wnioskodawcy uznaję uzasadnienie jego wniosku inicjalnego. Jednocześnie, jeśli wnioskodawca chciałby coś dodać albo zająć kolejne stanowiska (w tym odnieść się do wypowiedzi pozostałych uczestników postępowania, jeżeli do niego przystąpią), wyrażam na to zgodę.
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Piotr III Łukasz 21 kwi 2019, o 23:16

W związku z nieprzystąpieniem przez nikogo do sprawy ustrojowej i brakiem dalszych wyjaśnień Wnioskodawcy, zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wdane po naradzie składu orzekającego.
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Piotr III Łukasz 22 kwi 2019, o 10:42

Po naradzie składu orzekającego, ponownie otwieram rozprawę. Powołuję na świadka Namiestnika Starosarmacji, Jaśnie Wielmożnego Remigiusza Lwowskiego von Hochenhaüser herbu Złoty Lew. Stosowne powiadomienie zostanie doręczone również Pocztą Konną.
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Remigiusz L. 23 kwi 2019, o 22:04

Wysoki Trybunale,

Informuję, że jestem do dyspozycji Trybunału.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Piotr III Łukasz 26 kwi 2019, o 09:41

Jaśnie Wielmożny markizie,

mamy dwa pytania w sprawie uchwalonego dekretu (http://prawo.sarmacja.org/akt,10574.html) Namiestnika:

Pierwsze - jakie działania faktyczne podjęto na podstawie dekretu będącego przedmiotem postępowania,

Drugie - jakie były cele wydania tego dekretu.


pozostaję z szacunkiem

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Remigiusz L. 29 kwi 2019, o 12:25

Wasza Książęca Mość,
Wysoki Trybunale,

Pierwsze - jakie działania faktyczne podjęto na podstawie dekretu będącego przedmiotem postępowania

Wysłano sprzęt oraz brygadę Ochotniczej Ostrej Opieki Medycznej na Tropicanę. W związku z opóźnieniem rozpoczęcia nowej tury w Guerra Civil siły te nie wkroczyły jeszcze wprawdzie systemowo do akcji, ale stanie się to zapewne niebawem (może nawet jeszcze dziś).

Drugie - jakie były cele wydania tego dekretu

Celem było usankcjonowanie wsparcia dla legalnego rządu na Tropicanie, który zmaga się obecnie z rewolucyjną rebelią. Decyzja JO Zombiakova została podparta aprobatą Sejmiku (choć nie przybrała ona postaci żadnego aktu prawnego). Trzeci artykuł, który wzbudził niepokój wnioskodawców, miał na celu powstrzymania przybywającej na wyspę fali ochotników wspierających bunt, do których grona należał także główny wnioskodawca. Nie ogranicza on jednak nijak niczyjej wolności, stwierdza jedynie, jakie odczucia będą żywić władze Starosarmacji wobec określonych działań.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez kaxiu 29 kwi 2019, o 16:39

Jaśnie Wielmożny markizie,

1. Czy sporny przepis stanowił podstawę wydania jakichkolwiek decyzji lub podjęcia faktycznych działań (wynika to de facto z odpowiedzi wcześniejszej, lecz wolę dopytać)?
2. Z czego w ocenie namiestnika wynika legalność wspieranych władz i konsekwentnie - nielegalność władz rewolucyjnych?
Wojciech Hergemon
Książę Zielnyboru
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Remigiusz L. 29 kwi 2019, o 22:01

Wysoki Trybunale,

1. Nie, wyżej wymienione działania podjęto wyłącznie na podstawie dwóch pierwszych artykułów dekretu.

2. Kwestię samorządu El Distrito de Tropicana reguluje Dekret Namiestnika Starosarmacji w sprawie powołania dzielnicy El Distrito de Tropicana. Zgodnie z art. 1. ust. 4-5 tegoż dekretu, władzę na Tropicanie sprawuje El Dictatore, powoływany przez Namiestnika zgodnie z wewnętrznymi prawami dzielnicy. Od dnia szóstego sierpnia 2017 roku funkcję El Dictatore ma zaszczyt sprawować moja skromna osoba (Akt powołania). Nie ulega więc wątpliwości, że władze w Soli mają pełną legitymację prawną do zarządzania obszarem dzielnicy.

Jeżeli chodzi o legalność władz rewolucyjnych, to najpierw należy zadać pytanie, czy takowe w ogóle istnieją. Otóż rebelianci jak dotąd nie stworzyli żadnego organu politycznego kierującego ich działaniami, posiadają jedynie dowództwo wojskowe. W sferze politycznej nie podejmowali dotychczas żadnych działań, prócz publikacji jednego manifestu. Rewolucja jest więc jak na razie siłą niemal całkowicie anarchiczną, nie niosącą za sobą żadnego programu zmian, ani nie prowadzącą bieżących działań administracyjnych.

Nawet jednak jeśli uznamy samozwańczego El Comandante za jednoosobowe władze rewolucyjne, nie uda nam się dostrzec choć cienia legalności. Obaj dotychczasowi przywódcy rebeliantów objęli swą funkcję całkowicie samozwańczo. Obaj także nie posiadają nawet obywatelstwa tropicańskiego, stąd nie mają żadnej legitymacji do wpływania na wewnętrzne życie dzielnicy. Nawet jednak, gdyby takie obywatelstwo mieli, to prawodawstwo starosarmackie nie przewiduje istnienia na Tropicanie żadnych organów władzy poza El Dictatore.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości