Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/09/02 | Wniosek o kontrolę zgodności aktu norm.

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

TK U 18/09/02 | Wniosek o kontrolę zgodności aktu norm.

Postprzez kaxiu 31 sie 2018, o 14:40

Srebrny Róg, 31 sierpnia 2018 roku

Do Przewodniczącego Trybunału KoronnegoWnioskodawca: Królestwo Teutonii działające przez Regenta – Arcyksięcia Teutończyków Wojciecha Hergemona

Wniosek o kontrolę zgodności aktu normatywnego


W imieniu Królestwa Teutonii wnoszę o:
1) zbadanie zgodności art. 1 oraz art. 2 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2012 o Regencie Królestwa z dnia 11 maja 2012 r. (http://prawo.sarmacja.org/akt,5316.html) z Konstytucją Królestwa Teutonii (http://prawo.sarmacja.org/akt,7491.html), a w szczególności art. 7 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 tejże;
2) stwierdzenie, że powoływane wyżej przepisy są niezgodne z aktem normatywnym wyższego rzędu i ich uchylenie.

Uzasadnienie


Konstytucja Królestwa Teutonii stanowi niewątpliwie akt wyższego rzędu od Dekretu Króla, co umożliwia dokonanie wnioskowanej kontroli. Pozycja ustrojowa Króla jest w rzeczonej Konstytucji szeroko opisana, zawarte są także regulacje dotyczące Regenta – obecnie pełniącego obowiązki Króla. Regulacje konstytucyjne w ocenie reprezentującego wnioskodawcę pozostają w sprzeczności z regulacjami Dekretu Króla opisanego we wniosku. Wymóg stabilności i pewności ustrojowej czyni koniecznym złożenie niniejszego wniosku.

Stosownie do art. 7 ust. 1 Konstytucji „na czas swojej nieobecności Król powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki, w tym rolę Namiestnika prowincji w rozumieniu przepisów prawa państwowego”. Powoływany przepis przewiduje przejęcie roli Króla przez Regenta bez żadnych ograniczeń. W ocenie reprezentującego wnioskodawcę nie jest możliwe zatem wprowadzanie lex specjalis w drodze aktu prawa niższego rzędu.

Nadto, z pewnej ostrożności, wskazać należy że Dekret Króla Teutonii o Regencie Królestwa wykracza poza ramy delegacji przewidzianej w art. 7 ust. 3 Konstytucji, bowiem ustawa winna określać jedynie „szczegóły dotyczące powoływania, odwoływania i funkcjonowania urzędu Regenta”, a nie same jego uprawnienia – wynikające wprost z Konstytucji.

W ocenie reprezentującego wnioskodawcę wskazane jest jedynie uchylenie wskazanego Dekretu we wnioskowanej części.

Z uwagi na powyższe wniosek stał się konieczny.

Licząc na sprawne rozpoznanie sprawy wniosek sporządzam bez zbędnego wodolejstwa zawierzając mądrości Trybunału.
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Wniosek o kontrolę zgodności aktu normatywnego

Postprzez suchy 2 wrz 2018, o 00:50

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Regenta Królestwa Teutonii Wojciecha wicehrabiego Hergemona, złożony w dniu 31 sierpnia 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/09/02;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: JKM Roberta Fryderyka, MTK Mateusza von Thorn-Chojnackiego, ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Mateusz von Thorn-Chojnacki
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK U 18/09/02 | Wniosek o kontrolę zgodności aktu norm.

Postprzez VAT 2 wrz 2018, o 21:43

Otwieram rozprawę.


Zawiadamiam o dokonaniu obwieszczenia, o którym mowa w art. art. 7 § 2 KppTK.

Informuję, że za pierwsze stanowisko w sprawie wnioskodawcy uznaje się uzasadnienie wniosku inicjalnego. Jednocześnie, jeśli wnioskodawca chciałby uzupełnić swoje stanowisko, względnie skorzystać z jakichkolwiek innych narzędzi procesowych, które przyznaje mu KppTK, może to zrobić w terminie 3 dni, tj. do dnia 5 września 2018 r.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/09/02 | Wniosek o kontrolę zgodności aktu norm.

Postprzez VAT 6 wrz 2018, o 08:58

Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wdane po naradzie składu orzekającego.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/09/02 | Wniosek o kontrolę zgodności aktu norm.

Postprzez VAT 10 wrz 2018, o 12:31

Sygn. akt: TK U 18/09/02

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
  • ATK Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste – Przewodniczący
  • JKM Robert Fryderyk
  • MTK Mateusz von Thorn-Chojnacki
po rozpoznaniu na wniosek Królestwa Teutonii, działającego przez Regenta Królestwa Teutonii Wojciecha Hergemona, sprawy o zbadanie zgodności aktu normatywnego, tj.: art. 1 oraz art. 2 Dekretu Króla Teutonii nr 3/20012 o Regencie Królestwa Teutonii z dnia 11 maja 2012 r. (Dz. P. poz. 5316) z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3  Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 23 maja 2015 r. (Dz.P. poz. 7491),

rozstrzygniecie
  • art. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2012 z 11 maja 2012 r. w zakresie w jakim ogranicza kompetencje Regenta jest niezgodny z art. 2 ust. 1, art. 7 ust.1 i art. 7 ust. 3 Konstytucji Królestwa Teutonii;
  • art. 2 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2012 z 11 maja 2012 r. jest niezgodny z art. 2 ust. 1, art. 7 ust.1 i art. 7 ust. 3 Konstytucji Królestwa Teutonii.
Mając na uwadze powyższe, Trybunał, działając na podstawie art. 32d ust. 1i 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, postanowił:
1. Uchylić art. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2012 z 11 maja 2012 r. w zakresie w jakim ogranicza kompetencje Regenta, tj. w części rozpoczynającej się od słów “z zastrzeżeniem” do końca tego artykułu.
2. Uchylić cały art. 2 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2012 z 11 maja 2012 r.

uzasadnienie

Pismem z dnia 31 sierpnia 2018 r. Regent Królestwa Teutonii Wojciech Hergemon, działający w imieniu Królestwa Teutonii, wniósł o zbadanie zgodności aktu normatywnego, tj. art. 1 oraz art. 2 Dekretu Króla Teutonii nr 3/20012 o Regencie Królestwa Teutonii z dnia 11 maja 2012 r. (Dz. P. poz. 5316) z Konstytucją Królestwa Teutonii z dnia 23 maja 2015 r. (Dz.P. poz. 7491), w szczególności art. 7 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 tejże.

Uzasadniając złożony wniosek, Regent Królestwa Teutonii wskazał, iż w jego ocenie przytoczone przez niego regulacje konstytucyjne pozostają w sprzeczności z regulacjami Dekretu Króla opisanymi we wniosku. Zdaniem wnioskodawcy, wobec sprzeczności między normami wyższego rzędu (Konstytucji Królestwa Teutonii) i niższego rzędu (Dekretu Króla Teutonii) wskazane jest częściowe uchylenie przedmiotowego Dekretu.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny, Trybunał stwierdził co następuje:

W ocenie Trybunału w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z kolizją norm – zarówno w obrębie hierarchii aktów prawnych jak i aspekcie temporalnym (chronologii wydawania aktów prawnych).

Konstytucja Królestwa Teutonii (zwana dalej: Konstytucją lub KKT) w art. 2 przewiduje hierarchię źródeł prawa. Zgodnie z nią, KKT jest drugim co do ważności, zaraz po prawie Księstwa Sarmacji, źródłem prawa obowiązującym na terenie Królestwa Teutonii. Znacznie niżej w hierarchii - gdyż za organicznymi ustawami Senatu oraz umowami między Teutonią a zagranicznymi podmiotami - są zwykłe ustawy Senatu i dekrety Króla.

Ustanowienie w KKT hierarchii źródeł prawa skutkuje wprowadzaniem na grunt teutońskich rozwiązań ustrojowych jednej z podstawowych reguł porządku prawnego, a mianowicie reguły, iż iż akty prawne niższego rzędu nie mogą stać w sprzeczności z aktami wyższego rzędu. Co do zasady, dotyczy to także zakazu ograniczania konstytucyjnie określonych kompetencji organów państwa w drodze ‘precyzujących’ te kompetencje aktów niższego rzędu. Istnieją wprawdzie pewne wyjątki od w/w obostrzenia, ale po pierwsze należy do nich podchodzić ze szczególną ostrożnością, a po drugie, występują one wyłącznie w sytuacji, gdy dany przepis konstytucji wprost wskazuje, że ustawa może ograniczyć kompetencje danego organu – z czym w w konkretnym przypadku nie mamy do czynienia.

Konstytucja w art. 7 ust. 1 stanowi, iż na czas nieobecności Króla wyznaczony Regent przejmuje jego obowiązki, w tym rolę namiestnika prowincji w rozumieniu przepisów prawa państwowego. Przepis ten nie wprowadza więc jakichkolwiek ograniczeń kompetencji Regenta w stosunku do uprawnień Króla. Wyżej wskazana zasada znajduje swoje potwierdzenie również w treści art. 8 ust. 4 KKT, zgodnie z którym, gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Również w tym miejscu prawodawca Teutoński nie przewiduje żadnych ograniczeń co do zakresu władzy Regenta (względnie – Marszałka Senatu) działającego w zastępstwie Króla.

Mając na uwadze powyższe, wykładnia Konstytucji prowadzi do wniosku, iż powołany Regent posiada takie same uprawnienia jak Król Teutonii. Nie zmienia powyższej konkluzji fakt, iż art. 7 ust. 3 KKT zawiera delegację do ustawowego określenia zasad powoływania, odwoływania i funkcjonowania urzędu Regenta. Jak już bowiem zostało zaznaczone wyżej, z obowiązującej na gruncie art. 2 KTT zasady hierarchii źródeł prawa wynika, iż ustawa taka nie może ingerować w normy konstytucyjne, w szczególności, uszczuplać przewidzianego konstytucyjnie zakresu kompetencji Regenta - tożsamych z kompetencjami Króla. Określone ustawą zasady powoływania, odwoływania jak i funkcjonowania urzędu Regenta muszą więc być w pełni zgodne z zasadami konstytucyjnymi i respektować je. Przyjęcie odmiennego toku rozumowania, prowadziłoby do niebezpiecznej ustrojowo sytuacji, w której ustawą zwykłą (dekretem Króla) można byłoby całkowicie przemodelować kompetencje Regenta np. pozbawiając go jakiejkolwiek władzy w państwie lub odwrotnie – nadając mu kompetencje dyktatorskie wykraczające poza ramy określone w Konstytucji.

W tym miejscu tytułem wyjaśnienia wskazać należy, iż zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 2 KKT, ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Króla. W konsekwencji, na gruncie teutońskiego prawa, aktem normującym kwestie objęte delegacją z art. 7 ust. 3 KKT jest Dekretu Króla Teutonii nr 3/2012 z 11 maja 2012 r. (zwany dalej: Dekretem).

Trybunał nie ma wątpliwości, iż unormowania tego Dekretu wychodzą poza ramy delegacji konstytucyjnej i są w sposób jawny sprzeczne z Konstytucją. Zarówno bowiem art. 1 Dekretu w zakresie w jakim ogranicza kompetencje Regenta, jak i cały art. 2 tego Dekretu znacząco ograniczają kompetencje Regenta w zakresie spraw określonych art. 2 ust. 1-3 Dekretu.

Dodatkowo wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie, oprócz złamania zasady hierarchii źródeł prawa, mamy do czynienia również z kolizją o charakterze temporalnym. Dekret Króla Teutonii nr 3/2012 z 11 maja 2012 r. został bowiem wydany przed wejściem w życie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 23 maja 2015 r. Mając na uwadze powyższe, po dniu wejścia w życie Konstytucji, a więc po 23 maja 2015 r., te uregulowania Dekretu, które były z nią sprzeczne, powinny przestać obowiązywać, jako uchylone zgodnie z zasadą lex posterior derogat legi priori (prawo późniejsze uchyla moc [sprzecznego z nim] prawa obowiązującego wcześniej). W ocenie Trybunału, skoro prawodawca w akcie późniejszym, i dodatkowo hierarchicznie ważniejszym (Konstytucji Królestwa Teutonii) umieścił zasadę, która inaczej brzmi niż wcześniejsze zasady (określone Dekretem), to oczywistym wydaje się fakt, iż starsze zasady – wolą prawodawcy - zostały zniesione.

W tym stanie rzeczy, Trybunał orzekł jak na wstępie.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 32d ust. 1 i 2 Konstytycji Księstwa Sarmacji, Trybunał postanowił uchylić art. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2012 z 11 maja 2012 r. w zakresie w jakim ogranicza kompetencje Regenta, tj. w części rozpoczynającej się od słów “z zastrzeżeniem” do końca tego artykułu, a także uchylić cały art. 2 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2012 z 11 maja 2012 r.

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

/—/ Robert Fryderyk

/—/ Mateusz von Thorn-Chojnacki
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 


Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron