Strona 2 z 2

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

PostNapisane: 17 lip 2018, o 19:09
przez suchy
Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 2 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

1. odwołuję ATK Gotfryda Slavika de Ruth z funkcji Przewodniczącego Składu Orzekającego.
2. wyznaczam ATK Miszę Koraba-Kaku na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Marszałek Trybunału Koronnego

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

PostNapisane: 1 sie 2018, o 22:31
przez suchy
Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

1. odwołuję ze składu ATK Gotfryda Slavika de Ruth.
2. odwołuję ze składu ATK Miszę Koraba-Kaku.
3. powołuję do składu ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste .
4. powołuję do składu ATK Seweryna Siepacza-Rębajłę.
5. wyznaczam ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Marszałek Trybunału Koronnego

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

PostNapisane: 2 sie 2018, o 09:45
przez VAT
Wyznaczam zainteresowanym stronom 3-dniowy termin, tj. do dnia 05 sierpnia 2018 r., na zajęcie końcowego stanowiska w sprawie. Ewentualnie, jeśli strony nie mają nic do dodania, proszę o stosowną informację.

Informuję jednocześnie o zamiarze zamknięcia rozprawy niezwłocznie po wygłoszeniu końcowych stanowisk przez strony (ewentualnie po upływie terminu do zajęcia stanowiska lub złożeniu oświadczeń o rezygnacji z zajmowania dalszych stanowisk w sprawie).

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

PostNapisane: 2 sie 2018, o 09:54
przez RCA
Wysoki Trybunale,

Tron rezygnuje z zajmowania ostatniego stanowiska.

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

PostNapisane: 2 sie 2018, o 10:15
przez Helwetyk
Wielmożny Panie Przewodniczący,
Wysoki Trybunale!

Rezygnuję z zajmowania kolejnego stanowiska w sprawie.

Obrazek

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

PostNapisane: 3 sie 2018, o 19:32
przez Konrad Jakub
WT,

Ja podobnie jak PT Państwo wyżej.

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

PostNapisane: 6 sie 2018, o 11:10
przez VAT
Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane niezwłocznie po naradzie składu orzekającego.

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

PostNapisane: 13 sie 2018, o 09:58
przez VAT
Sygn. akt: TK U 18/05/06

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
  • ATK Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste – Przewodniczący
  • MTK Mateusz von Thorn-Chojnacki
  • ATK Seweryn Siepacz-Rębajło

rozpoznawszy na wniosek Jego Książęcej Mości Roberta Fryderyka (A0062) sprawę o dokonanie wykładni:
  • art. 4. Ustawy Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 roku - Regulamin Sejmu (t.j. DP poz. 9149)
  • art. 5. Ustawy Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 roku - Regulamin Sejmu (t.j. DP poz. 9149)
  • art. 6. Ustawy Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 roku - Regulamin Sejmu (t.j. DP poz. 9149)
w zakresie w jakim mówią one o procedurze uchwało i ustawodawczej i odpowiedź na pytanie czy w myśl tej ustawy przyjęciem ustawy (podjęciem uchwały) jest moment zakończenia głosowania w systemie informatycznym, czy dopiero moment podsumowania tego głosowania przez właściwe organy Sejmu,

rozstrzygniecie

Momentem przyjęcia ustawy (podjęcia uchwały) jest moment zakończenia głosowania w systemie informatycznym. Podsumowanie głosowania, dokonywane przez uprawnione do tego organy, jest jedynie czynnością techniczną, mającą znaczenie deklaratoryjne.

Nie należy jednocześnie zapominać, iż przyjęcie ustawy w konsekwencji przegłosowania jej przez Sejm, nie jest ani końcowym ani też najważniejszym etapem postępowania ustawodawczego, które znajduje swoje ukoronowanie oraz uzyskuje doniosłość prawną dopiero w momencie dopełnienia procedury promulgacji.

uzasadnienie

Pismem z dnia 01 maja 2018 r. Książę Sarmacji Robert Fryderyk (A0062) zwrócił się do Trybunału Koronnego z wnioskiem o dokonanie wykładni przepisów art. 4., 5. i 6. Regulaminu Sejmu i odpowiedź na pytanie, czy w myśl tej ustawy przyjęciem ustawy (podjęciem uchwały) jest moment zakończenia głosowania w systemie informatycznym, czy dopiero moment podsumowania tego głosowania przez właściwe organy Sejmu.

Nie wdając się w szczegółowe przytoczenie stanowiska wyrażonego przez JKM Roberta Fryderyka we wniosku inicjalnym (jego uzasadnienie jest bowiem ogólnie dostępne), należy jedynie wspomnieć, że w opinii wnioskodawcy, obecnie obowiązujące przepisy określające zasady postępowania ustawo- i uchwałodawczego, w tym w szczególności przepisy ustawy – Regulaminu Sejmu, są w tej materii niejasne. Żaden bowiem z przepisów nie stanowi, w którym momencie następuje uchwalenie (podjęcie) ustawy (uchwały) przez Sejm.

W toczącym się postępowaniu, oprócz wnioskodawcy, brali również udział Kanclerz Księstwa Sarmacji oraz Marszałek Sejmu. Wyrażone przez nich stanowiska były w zasadzie analogiczne i wzajemnie się uzupełniały. W opinii tych organów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów należy uznać, iż podjęcie przez Marszałka Sejmu określonych czynności prawnych (przekazanie ustawy do podpisu Księciu, publikacja uchwały w Dzienniku Praw) jest warunkiem koniecznym dla dopełnienia procedury parlamentarnej, a tym samym, w ich ocenie, rozstrzygnięcia Sejmu zapadają najwcześniej z chwilą oficjalnego podsumowania głosowań przez Marszałka Sejmu (lub, w jego zastępstwie, Wicemarszałka Sejmu).

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny, Trybunał stwierdził co następuje:

W ocenie Trybunału nie ulega wątpliwości, iż przyjęcie ustawy (podjęcie uchwały) przez Sejm następuje z chwilą zakończenia głosowania w systemie informatycznym. Trybunał nie znajduje jakichkolwiek przesłanek by przyjąć inną interpretację. W szczególności, nie ma na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa, jakichkolwiek przesłanek pozwalających uznać, że rola Marszałka Sejmu, polegająca na podsumowaniu głosowania, ma jakiekolwiek znaczenie poza zwyczajowym działaniem o charakterze technicznym i deklaratoryjnym (stwierdzającym rzeczywistość prawną i faktyczną, która zaistniała z chwilą zakończenia głosowania).

Podkreślić trzeba, iż Trybunał nie neguje roli Marszałka Sejmu jako organu kierującego pracami Sejmu (kompetencja ta wynika wprost z art.16 Konstytucji), natomiast, w ocenie Trybunału, nie wolno interpretować tych uprawnień rozszerzająco. Żaden z obecnie obowiązujących przepisów prawa nie uzależnia ważności głosowania w Sejmie od potwierdzenia jego wyników przez Marszałka Sejmu. Co więcej, żaden z przepisów nie nakłada nawet na Marszałka Sejmu obowiązku potwierdzania wyników głosowania. Jedynym prawie określonym obowiązkiem Marszałka Sejmu w omawianym wyżej zakresie jest przekazanie ustawy Księciu, co wynika to zarówno z art. 20 ust. 1 Konstytucji jak i art. 6 ust. 6 Regulaminu Sejmu. Co istotne art. 20 ust. 1 Konstytucji mówi o przekazaniu „uchwalonej ustawy” zaś art. 6 ust. 6 ustawy – Regulamin Sejmu o przekazaniu „przyjętej ustawy”. W ocenie Trybunału, przytoczona konstrukcja obu regulacji, wprost wskazuje, że Marszałek Sejmu po zakończeniu głosowania staje niejako przed faktem dokonanym – przyjęciem przez Sejm lub nie przyjęciem danej ustawy (względnie - podjęciem lub nie podjęciem uchwały) – co z kolei implikuje powstanie po jego stronie określonych prawnie obowiązków (m.in. przekazania ustawy do podpisu Księcia, publikacji uchwały w Dzienniku Praw) albo brak takich obowiązków.

Trybunał zwraca też uwagę, że przyjęta wyżej interpretacja nie stoi w sprzeczności z tzw. „teorią organów”, zgodnie z którą jednostka kolegialna działa przez swoje organy. Zasada ta w przypadku Sejmu znajduje swoje potwierdzenie m.in. w art. 16 ust. 1 Konstytucji oraz art. 6 ust. 6 Regulaminu Sejmu. Nie należy jednak zapominać, że dotyczy ona jedynie sposobu komunikowania woli jednostki kolegialnej - tj. Sejmu – innym organom. Wola Sejmu, rozumianego jako organ kolegialny - ogół posłów - wyrażana jest zaś w konkretnym przypadku nie w momencie jej zakomunikowania 'na zewnątrz' przez Marszałka Sejmu (z taką sytuacją moglibyśmy ewentualnie mieć do czynienia w przypadku głosowań tajnych), ale w momencie jej wyrażenia w drodze głosowania. Głosowania, które jest jawne, ogólnodostępne, ma swój precyzyjnie określony początek i koniec, a jego wyniki można natychmiast po jego zakończeniu zinterpretować w kontekście tego, jaką decyzję podjął Sejm w konkretnej sprawie.

Innymi słowy, Sejm podejmuje określone rozstrzygnięcia z chwilą zakończenia głosowania, a rolą Marszałka jest jedynie poinformowanie o tych rozstrzygnięciach, w ściśle określonych przez prawo przypadkach (w szczególności w art. 20 ust. 1 Konstytucji oraz art. 6 ust. 6 Regulaminu Sejmu), innych organów.

W ocenie Trybunału, przyjęcie odmiennego sposobu myślenia, tzn. takiego, że wynik głosowania staje się wiążący dopiero od momentu oficjalnego ogłoszenia wyników przez Marszałka, nadałby takiej czynności Marszałka rangę zbyt doniosłą, stojącą w sprzeczności z określonym w Konstytucji podziałem władzy. Konstytucja Księstwa Sarmacji jasno bowiem precyzuje, iż to Sejm sprawuje w Księstwie Sarmacji władzę ustawodawczą (art. 3 ust. 1 Konstytucji), a robi to uchwalając ustawy i przyjmując uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb (art. 19 Konstytucji). Przyjęcie interpretacji proponowanej przez Marszałka Sejmu oraz Kanclerza Księstwa Sarmacji w toku przedmiotowej sprawy, powodowałoby, iż Marszałek Sejmu z organu kierującego pracą Sejmu stawałby się organem de facto zatwierdzającym działania Sejmu. Tym samym, mielibyśmy do czynienia z absurdalną sytuacją, w której samo głosowanie w Sejmie nie ma w praktyce żadnej mocy prawnej, a zyskuje ją dopiero po jego ‘zatwierdzeniu’ w drodze ogłoszenia wyników przez Marszałka Sejmu. Taki stan rzeczy nie tylko stwarzałoby niebezpieczny precedens (w określonych sytuacjach Marszałek Sejmu mógłby celowo zwlekać z ogłoszeniem wyników - przy jednoczesnej bezczynności Wicemarszałków), ale przede wszystkim stałoby w sprzeczności z określonym w Konstytucji systemem podziału władzy, w którym rola sprawcza w ustawodawstwie nie należałaby do organu kolegialnego, jak chce prawodawca, lecz trafiałaby de facto w ręce organu jednoosobowego - Marszałka Sejmu.

Nie należy przy tym zapominać, iż rozstrzygane w przedmiotowej sprawie pytanie prawne, dotyczyło jedynie jednego z wielu etapów postępowania ustawodawczego – głosowania w Sejmie. Truizmem będzie, lecz należy o tym przypomnieć, że nie jest to ani ostatni etap tego postępowania ani też etap najważniejszy. Po głosowaniu następują jeszcze kolejne etapy - tzw. promulgacja. Dopiero dopełnienie procedury promulgacji sprawia, że uchwalony przez Sejm akt uzyskuje doniosłość prawną.

W tym stanie rzeczy Trybunał uznał jak na wstępie.


/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

/—/ Mateusz von Thorn-Chojnacki

/—/ Seweryn Siepacz-Rębajło