Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Moderator: Trybunał Koronny: przewodniczący

TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez RCA 1 maja 2018, o 17:52

Eldorat, 01 maja 2018 roku


Robert Fryderyk
KSIĄŻĘ SARMACJI
Grodzisk, Al. Poselska 1Czcigodny Vanderlei baron Bouboulina-à-la-Triste
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

Eldorat, ul. Artyleryjska 11W N I O S E K
o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej


Wysoki Trybunale,

Działając na podstawie art. 11 § 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186), wnoszę do Wysokiego Trybunału o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej dotyczącej

wykładni

art. 4., 5. i 6. Ustawy Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 roku - Regulamin Sejmu


w zakresie w jakim mówią one o procedurze uchwało i ustawodawczej i odpowiedź na pytanie czy w myśl tej ustawy przyjęciem ustawy/podjęciem uchwały jest moment zakończenia głosowania w systemie informatycznym, czy dopiero moment podsumowania tego głosowania przez właściwe organy Sejmu.

UZASADNIENIE

Art. 16. ust. 3. Konstytucji Księstwa Sarmacji określa, iż postępowanie uchwało i ustawodawcze określa ustawa, tą ustawą w sarmackim porządku prawnym jest właśnie wspominana ustawa - Regulamin Sejmu, o czym mówi art. 1. ust. 1 tejże ustawy (Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze, oraz tryb przeprowadzenia debat nielegislacyjnych w Sejmie). Jednocześnie art. 19. Konstytucji Księstwa Sarmacji mówi o trybie przyjmowania ustaw i uchwał, nie precyzując niczego poza większością niezbędną do ustaw i uchwał podjęcia.

Wątpliwość Księcia Sarmacji co do interpretacji właściwych przepisów wskazywanej ustawy wynika z tego, że ustawa nie precyzuje całej procedury ustawo i uchwałodawczej, ogranicza się natomiast to ogólnych pojęć i wskazania wiążących Sejm terminów. W szczególności zaś nie jest w ustawie owej określone, w którym momencie postępowania uchwało lub ustawodawczego dochodzi do formalnego podjęcia przez Sejm uchwały lub ustawy.

Procedury zawarte w wspomnianej ustawie określają następujące elementy:
1) złożenie wniosku - art. 4. ustawy określa, do którego organu składa się projekty i co taki projekt winien zawierać, kto może złożyć wniosek debaty pozalegislacyjnej, procedurę postępowania przez Marszałka Sejmu z projektami, które wymagają zmian w systemach informatycznych Księstwa; omawia także zasadę dyskontynuacji prac parlamentu;

2) procedurę pierwszego czytania projektu (debaty) - art. 5. ustawy, w tym elementy, które pierwsze czytanie obejmuje, określenie terminów, zasad skracania i wydłużania pierwszego czytania, kto może brać w pierwszym czytaniu udział;

3) procedurę drugiego czytania projektu (głosowań) - art. 6. ustawy, w tym kolejność głosowań, określenie większości niezbędnej do przyjęcia poprawek, organ zarządzający drugie czytanie i terminy w jakich może się ono odbyć, możliwości skrócenia lub wydłużenia głosowań, i określenie procedury dalszego postępowania z przyjętą przez Sejm ustawą.

Inne przepisy ustawy omawiają procedury wyboru asesorów Trybunału Koronnego, jak również procedury na jakich funkcjonować mogą debaty nielegislacyjnej, przepisy porządkowe i nadzwyczajne, oraz tryb składania i odpowiedzi na zapytania interpelacje.

Żaden z przepisów ustawy nie stanowi natomiast, w którym momencie następuje uchwalenie/podjęcie ustawy/uchwały przez Sejm. Nie jest sprecyzowane czy to następuje w momencie zakończenia głosowania (drugiego czytania) w systemie informatycznym Księstwa (co następuje po wypełnieniu czasu, na jaki zgodnie z ustawą jest głosowanie zarządzane), czy też w momencie podsumowania takiego zakończonego w systemie głosowania przez Marszałka (Wicemarszała) Sejmu. Wątpliwość Księcia Sarmacji budzi określenie tego momentu w sytuacjach, w których głosowanie w systemie zostało zakończone dająć określoną konkluzję, która wynika z odrębnych przepisów (określenie większości niezbędnej do podjęcia uchwały/przyjęcia ustawy) a podsumowanie wyników głosowania nie następuje przez okres nie dający się wytłumaczyć przyczynami zewnętrznymi (urlopy, realioza, itd.).

W związku z zarysowanymi wątpliwościami zasadnym jest zwrócenie się do Wysokiego Trybunału z wnioskiem jak w petitium.

(—) Robert Fryderyk, książę
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wykładnię przepisów ustawy - Regulamin Sejmu

Postprzez VAT 6 maja 2018, o 19:32

Zielnybor, 06 maja 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Księcia Sarmacji Roberta Fryderyka, złożony w dniu 01 maja 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/05/06;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: MTK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Defloriusza Dymana Wander.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez Konrad Jakub 7 maja 2018, o 13:59

Wysoki Trybunale,

deklaruję chęć przystąpienia do rozprawy.
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 10:52

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

1. odwołuję ze składu ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander.
2. powołuję do składu ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego, ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka, ATK Gotfryda Slavika de Ruth.
3. wyznaczam ATK Gotfryda Slavika de Ruth na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez Hetman_Gotfryd 23 cze 2018, o 20:41

Otwieram rozprawę.


W związku z otrzymaniem przeze mnie godności Przewodniczącego Składu Orzekającego informuje o możliwości przystąpienia do rozprawy. Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do rozprawy obliguję do złożenia pisemnej deklaracji poniżej do dnia 26.06.2018. Równocześnie rozpoczyna się debata składu sędziowskiego.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Godfryd Slavik de Ruth
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez Helwetyk 24 cze 2018, o 11:34

Jaśnie Oświecony Panie Przewodniczący,
Wysoki Trybunale!

Przepisy Konstytucji Księstwa Sarmacji („Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu […]. Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków”) oraz Regulaminu Sejmu powierzają kierowanie pracami parlamentu Marszałkowi Sejmu.

Konstytucja Księstwa Sarmacji oraz Regulamin Sejmu wprost powierzają Marszałkowi Sejmu obowiązek przekazania Księciu do podpisu ustawy przyjętej przez Sejm, co stanowi dzień, od którego rozpoczynają bieg terminy konstytucyjne. W przypadku bezczynności Marszałka Sejmu, zastosowanie mają przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Regulaminu Sejmu: „Marszałek Sejmu […] powołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności […]. Przez nieobecność Marszałka Sejmu należy rozumieć niewykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej 24 godzin […]” oraz art. 31 Konstytucji Księstwa Sarmacji. Z kolei Ustawa o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji przyznaje dostęp do publikacji Marszałkowi Sejmu i jego wicemarszałkom.

Na gruncie całokształtu norm konstytucyjnych i ustawowych nie sposób nie uznać, że podjęcie przez Marszałka Sejmu określonych czynności prawnych (przekazanie ustawy do podpisu Księciu, publikacja uchwały w Dzienniku Praw) jest warunkiem koniecznym dla dopełnienia procedury parlamentarnej, a tym samym, że rozstrzygnięcia Sejmu zapadają najwcześniej z chwilą oficjalnego podsumowania głosowań przez Marszałka Sejmu (lub, w jego zastępstwie, Wicemarszałka Sejmu, a w dalszej kolejności Księcia lub Kanclerza).

„W sytuacjach, w których głosowanie w systemie zostało zakończone, dając określoną konkluzję, która wynika z odrębnych przepisów (określenie większości niezbędnej do podjęcia uchwały/przyjęcia ustawy), a podsumowanie wyników głosowania nie następuje przez okres niedający się wytłumaczyć przyczynami zewnętrznymi (urlopy, realioza, itd.)”, o których pisze Jego Książęca Mość, przepisy jednoznacznie nakładają obowiązek podjęcia czynności wynikających z kierownictwa pracami Sejmu na Wicemarszałków Sejmu, a w sytuacji skrajnej bezczynności — umożliwiają ich podjęcie Księciu lub Kanclerzowi.

Przeciwnie, żadna regulacja, a w tym większym stopniu logika parlamentarna i ustrojowa (ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnych terminów postępowania ustawodawczego), nie zezwala na uznanie, że rozstrzygnięcie Sejmu miało miejsce „po prostu”. Sejm Księstwa Sarmacji, jako ciało kolektywne, działa wyłącznie poprzez swoje organy — Marszałka Sejmu oraz zastępujących go Wicemarszałków.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez Konrad Jakub 24 cze 2018, o 11:47

Wysoki Trybunale,

nie wiem czy już można zeznawać, ale podobnie jak przedmówca, wykorzystam okazję gdyż w przyszłości nie wiem czy znajdę tyle czasu ile mam teraz.

Stoję na stanowisku, że zakończenie głosowania w systemie w żaden sposób nie może być traktowane jako końcowe rozstrzygnięcie Sejmu. A to z tego powodu, że głosowanie a interpretacja jego wyniku i uznanie go za ważne i wiążące, to dwie odrębne czynności.

Przecież nie wiemy co dzieje się w momencie głosowania wewnątrz Sejmu. Marszałek mógł otrzymać wiadomość na PK w której posłowie mogli zwrócić uwagę na błąd w głosowaniu, poprosić o przedłużenie głosowania, zmienić głos (były takie przypadki ostatnio gdzie Prezydium dyskutowało czy można to zrobić wbrew oddanemu głosowi w systemie).

To po stronie Marszałka leży podsumowanie głosowania, które nie jest jedynie czynnością pro forma bez której się można obyć — to Marszałek musi dopilnować, a następnie potwierdzić oświadczeniem, podpisem i podjętymi czynnościami takimi jak przekazanie ustawy do podpisu — czy aby wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, treść ustawy nie zawierała błędu, głosowanie odbyło się prawidłowo i tak dalej. Co w sytuacjach, w której zakończone głosowanie w systemie jest traktowane jako wiążące z chwilą zakończenia, a w toku ustaleń Marszałka wyjdzie, że w jakiś sposób było nieważne? Być może poseł oddający głos utracił wcześniej mandat z mocy samego prawa, być może ktoś złożył wniosek o reasumpcję głosowania, być może wbrew powszechnemu odczuciu, jakaś ustawa wymagała innej większości głosów niż mogło się wcześniej wydawać. To Marszałek ma tego wszystkie dopilnować, a to że głosowanie się już zakończyło nie oznacza, że automatycznie jest ważne i wiążące dla reszty.

Tak samo działają wszystkie inne organy państwowe. Głosowanie w wyborach nie polega na tym, że o 21.00 system wyświetla jego wynik. To KKW musi zbadać i stwierdzić jego końcowe rozstrzygnięcie, a następie potwierdzić uchwałą i wziąć na siebie odpowiedzialność za podjętą decyzję. A przecież też w większości takie uchwały KKW to czysta formalność, jak podsumowanie głosowania przez Marszałka w Sejmie.

Czy się to nam podoba czy nie, jest to mimo wszystko formalność niezbędna.
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez Hetman_Gotfryd 27 cze 2018, o 10:32

Czy ktoś chce coś dodać do dotychczasowej dyskusji nad winsokiem ? Przedłużam czas na, uzupełnienie wypowiedzi do 30.06.2018r. Jeśli nie będzie takowych, zamknę rozprawę.
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez suchy 29 cze 2018, o 19:36

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 4 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

1. odwołuję ze składu ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka.
2. powołuję do składu ATK Miszę Koraba-Kaku.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Marszałek Trybunału Koronnego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez RCA 17 lip 2018, o 16:59

Szanowny Panie Przewodniczący,

jestem wysoce zaniepokojony faktem, iż sprawa ta nadal nie znalazła swego zakończenia. Postępowanie zamknięte, skład wymieniony, co stoi na przeszkodzie w wydaniu wyroku?
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość