Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/09/02A | Wniosek o ustalenie wykładni prawa

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

TK U 18/09/02A | Wniosek o ustalenie wykładni prawa

Postprzez RCA 28 sie 2018, o 13:54

Eldorat, 30 kwietnia 2018 r.


PRZEŚWIETNY MARSZAŁEK
TRYBUNAŁU KORONNEGO


Mateusz diuk von Thorn-Chojnacki


Szanowny Panie Marszałku.

Na podstawie art. 11. § 3. pkt. 1. Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. (t.j. DP poz. 9186 z późn. zm.) zwracam się do Pana Marszałka i Wysokiego Trybunału z wnioskiem o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa (sprawa ustrojowa) i określenie w jej wyniku właściwej interpretacji przepisów art. 47 ust. 2, 3 i 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji i zawartej w nich procedury dotyczącej Referendum.

Wnioskodawca: Książę Robert Fryderyk, A0062
Przepisy będące przedmiotem sprawy:
  • art. 47 ust. 2, 3 i 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)

Uzasadnienie: Konstytucja Księstwa Sarmacji w artykule 47 ust. 2, 3, 4 określa procedurę postępowania z obywatelskim projektem zmiany Konstytucji, w sytuacjach:
a) kiedy Sejm odrzuci taki projekt;
b) kiedy Sejm przyjmie taki projekt, jednak w brzmieniu innym, niż oryginalnie mu przedłożone.

Na wstępie należy zatem ocenić, co znaczy odrzucenie projektu — to nic innego, niż nieprzyjęcie projektu (zmiany Konstytucji), czyli działanie, które nie wypełnia przesłanek zawartych w art. 45 ust. 1 ("Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej większością co najmniej dwóch trzecich głosów."). To oczywiste i nie budzi wątpliwości.

Podobnie wątpliwości nie budzi druga przesłanka — przyjęcie ustawy w brzmieniu innym niż przedłożone (i jak rozumiem cały przepis, nie bierze się tu pod uwagę zmian, które wprowadzone zostały jako autopoprawki lub zmiany redakcyjne).

Problem zaczyna się kiedy przechodzimy do interpretacji dalszego brzmienia podanych na wstępie przepisów (art. 47 ust. 2-4), tj. zdanie z art. 47 ust. 2: "na złożony w ciągu tygodnia od przyjęcia ustawy wniosek projektodawcy zarządza się w tej sprawie referendum." Moja wątpliwość dotyczy określenia czy takie referendum następuje na wniosek czy automatycznie. Przykład: uprawniona grupa obywateli skutecznie składa obywatelski projekt zmiany konstytucji i projekt ten przepada w Sejmie (nie uzyskano większości niezbędnej do jego przyjęcia). W tej sytuacji: referendum jest niejako "z marszu" czy jednak dopiero na wniosek złożony w ciągu tygodnia od decyzji Sejmu.

Dalej zaś mamy ust. 3, który mówi o tym co rozstrzyga samo referendum, ergo nie tyle określa procedurę zarządzenia referendum co raczej określa czego ono konkretnie dotyczy. I w końcu ust. 4, w którym podana jest dalsza procedura postępowania z projektem na styku Marszałka Sejmu i Księcia (ale tylko w przypadku kiedy ustawa została przyjęta w trybie ze zmianami (i upłynął termin referendum). W tym momencie pojawia się moja wątpliwość co zatem z ustawą kiedy zostanie przeprowadzone referendum i zostanie ona w referendum przyjęta (jakie terminy, i z czego wynikające, biegną, i jaka dokładnie jest procedura - kto, komu, kiedy przekazuje).

Wrócę na moment do art. 47 ust. 2 — jest on wyjątkowo zagmatwany. Postanowiłem zatem rozłożyć go na czynniki pierwsze, czyli:
1. Jeżeli Sejm odrzuci obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej
2. albo przyjmie go w brzmieniu innym, niż oryginalnie mu przedłożone — z ewentualnymi autopoprawkami projektodawcy i poprawkami redakcyjnymi —
3. na złożony w ciągu tygodnia od przyjęcia ustawy wniosek projektodawcy zarządza się w tej sprawie referendum.

i przełożyłem to na graf:

Obrazek

Wyraźnie widać, iż konstrukcja tego przepisu odnosi się jedynie do referendum w sytuacji, w której Sejm dokonuje zmian w ustawie, którą następnie przyjmuje, i że pomimo pierwszych słów przepisu "Jeżeli Sejm odrzuci...", w dalszej części przepisu nie odnosi się do tej sytuacji i referendum, bowiem mówi, iż referendum następuje na wniosek złożony w terminie od przyjęcia ustawy. Jeśli jednak przyjąć, że referendum oczywiście się zarządza także w przypadku odrzucenia ustawy w Sejmie to... w przepisie brakuje odniesienia do tej sytuacji, określenia czy jest to na wniosek, czy samoistnie, jeśli na wniosek to w jakim terminie złożony itd.

Dalsza konstrukcja procedury (art. 47 ust. 3) sugeruje, że ma ona zastosowanie do sytuacji odrzucenia - wobec tego zastrzeżenia z końca poprzedniego akapitu mają uzasadnienie i powodują konfuzję. I w końcu znów ust. 4 - który też wydaje się być niepełnym przepisem.

Podczas obrad Sejmu bieżącej kadencji mamy do czynienia z sytuacją, która zetknęła się z wyżej opisaną procedurą. Obywatele skutecznie złożyli projekt Ustawy konstytucyjnej o ochronie tytułów arystokratycznych i szlacheckich, który, w dniu 19 sierpnia, w wyniku nieuzyskania wymaganej większości, został w Sejmie odrzucony. Informacja przekazana przez Marszałka Sejmu skierowała projekt na tory Referendum, które na bazie tej informacji zarządziłem i KKW przeprowadziła. Ustawa w referendum została przyjęta. To co budzi moje wątpliwości to:
a) czy Marszałek mógł na bazie obecnych przepisów stwierdzić, że referendum odbywa się i nie oczekiwać stosownego wniosku obywateli, złożonego w terminie, o którym mówi art. 47 ust. 2?
b) czy jeśli Marszałek mógł to jaka procedura obowiązuje Księcia w sytuacji kiedy ustawa ta została przyjęta w drodze referendum, jakie terminy obowiązują, czy przysługuje Księciu prawo do skierowania ustawy do TK, etc.?

W konsekwencji sytuacji opisanej wyżej i podniesionych wątpliwości odnoszę wrażenie, że omawiana procedura jest wadliwa i często interpretowana niejako "na czuja". Co oczywiście na poziomie konstytucyjnym miejsca nie powinno mieć. Wobec czego wnoszę jak w petitum.

Z wyrazami szacunku,
(—) Robert Fryderyk
Robert Fryderyk
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o ustalenie wykładni prawa [art. 47 ust. 2-4 KKS

Postprzez suchy 2 wrz 2018, o 00:58

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Jego Książęcej Mości Roberta Fryderyka, złożony w dniu 28 sierpnia 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/09/02A;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: ATK Piotra Pawła I, ATK Seweryna Siepacza-Rębajło, MTK Mateusza von Thorn-Chojnackiego;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Piotra Pawła I.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Mateusz von Thorn-Chojnacki
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK U 18/09/02A | Wniosek o ustalenie wykładni prawa

Postprzez Piotr Paweł I 3 wrz 2018, o 18:19

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę.


Na Forum Centralnym ogłoszono możliwość przystąpienia podmiotów uprawnionych do sprawy. Równocześnie rozpoczyna się debata składu sędziowskiego.

(—) Piotr de Zaym
przewodniczący składu
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Lord Szambelan, Król-Senior Hasselandu
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: TK U 18/09/02A | Wniosek o ustalenie wykładni prawa

Postprzez Seweryn 12 wrz 2018, o 07:11

Wasza Książęca Mość,

na podstawie art. 21. § 1 KPpTK proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Kto, w jakim terminie i w którym miejscu skierował do WKM wniosek o przeprowadzenie Referendum w związku z odrzuceniem przez Sejm Ustawy konstytucyjnej o ochronie tytułów arystokratycznych i szlacheckich?
(—) Seweryn Siepacz-Rębajło
Asesor Trybunału Koronnego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/09/02A | Wniosek o ustalenie wykładni prawa

Postprzez RCA 12 wrz 2018, o 15:00

Wysoki Trybunale,

proszę mi wybaczyć, że forma graficzna, ale komplet informacji zawiera.

Obrazek
Robert Fryderyk
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/09/02A | Wniosek o ustalenie wykładni prawa

Postprzez Piotr Paweł I 13 wrz 2018, o 08:15

Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wdane po naradzie składu orzekającego.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Lord Szambelan, Król-Senior Hasselandu
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: TK U 18/09/02A | Wniosek o ustalenie wykładni prawa

Postprzez VAT 17 wrz 2018, o 22:54

Z A R Z Ą D Z E N I E

W związku z wygaśnięciem mandatów asesorskich: ATK Piotra de Zaym oraz ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego - powołuję w ich miejsce do rozpoznania sprawy ATK Tomasza Mancini oraz JKM Piotra III Łukasza.

Wyznaczam siebie na Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/09/02A | Wniosek o ustalenie wykładni prawa

Postprzez VAT 4 gru 2018, o 00:18

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 43 § 1 pkt 4 KppTK odwołuję ze składu JKM Piotra III Łukasza. W jego miejsce powołuję do składu ATK Seweryna Siepacza-Rębajłę - wyznaczając go jednocześnie Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość