Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez suchy 17 lip 2018, o 19:09

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 2 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

1. odwołuję ATK Gotfryda Slavika de Ruth z funkcji Przewodniczącego Składu Orzekającego.
2. wyznaczam ATK Miszę Koraba-Kaku na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Marszałek Trybunału Koronnego
kmdr Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Asesor Trybunału Koronnego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Korona Księstwa Sarmacji
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez suchy 1 sie 2018, o 22:31

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

1. odwołuję ze składu ATK Gotfryda Slavika de Ruth.
2. odwołuję ze składu ATK Miszę Koraba-Kaku.
3. powołuję do składu ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste .
4. powołuję do składu ATK Seweryna Siepacza-Rębajłę.
5. wyznaczam ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Marszałek Trybunału Koronnego
kmdr Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Asesor Trybunału Koronnego
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Korona Księstwa Sarmacji
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez VAT 2 sie 2018, o 09:45

Wyznaczam zainteresowanym stronom 3-dniowy termin, tj. do dnia 05 sierpnia 2018 r., na zajęcie końcowego stanowiska w sprawie. Ewentualnie, jeśli strony nie mają nic do dodania, proszę o stosowną informację.

Informuję jednocześnie o zamiarze zamknięcia rozprawy niezwłocznie po wygłoszeniu końcowych stanowisk przez strony (ewentualnie po upływie terminu do zajęcia stanowiska lub złożeniu oświadczeń o rezygnacji z zajmowania dalszych stanowisk w sprawie).
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez RCA 2 sie 2018, o 09:54

Wysoki Trybunale,

Tron rezygnuje z zajmowania ostatniego stanowiska.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę-senior Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez Helwetyk 2 sie 2018, o 10:15

Wielmożny Panie Przewodniczący,
Wysoki Trybunale!

Rezygnuję z zajmowania kolejnego stanowiska w sprawie.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Marszałek Sejmu, b. dyrektor Mennicy Eldorackiej, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez Konrad Jakub 3 sie 2018, o 19:32

WT,

Ja podobnie jak PT Państwo wyżej.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Sejm Księstwa Sarmacji
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez VAT 6 sie 2018, o 11:10

Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane niezwłocznie po naradzie składu orzekającego.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TK U 18/05/06 | Wniosek o wykładnię - Regulamin Sejmu

Postprzez VAT 13 sie 2018, o 09:58

Sygn. akt: TK U 18/05/06

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
  • ATK Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste – Przewodniczący
  • MTK Mateusz von Thorn-Chojnacki
  • ATK Seweryn Siepacz-Rębajło

rozpoznawszy na wniosek Jego Książęcej Mości Roberta Fryderyka (A0062) sprawę o dokonanie wykładni:
  • art. 4. Ustawy Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 roku - Regulamin Sejmu (t.j. DP poz. 9149)
  • art. 5. Ustawy Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 roku - Regulamin Sejmu (t.j. DP poz. 9149)
  • art. 6. Ustawy Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 roku - Regulamin Sejmu (t.j. DP poz. 9149)
w zakresie w jakim mówią one o procedurze uchwało i ustawodawczej i odpowiedź na pytanie czy w myśl tej ustawy przyjęciem ustawy (podjęciem uchwały) jest moment zakończenia głosowania w systemie informatycznym, czy dopiero moment podsumowania tego głosowania przez właściwe organy Sejmu,

rozstrzygniecie

Momentem przyjęcia ustawy (podjęcia uchwały) jest moment zakończenia głosowania w systemie informatycznym. Podsumowanie głosowania, dokonywane przez uprawnione do tego organy, jest jedynie czynnością techniczną, mającą znaczenie deklaratoryjne.

Nie należy jednocześnie zapominać, iż przyjęcie ustawy w konsekwencji przegłosowania jej przez Sejm, nie jest ani końcowym ani też najważniejszym etapem postępowania ustawodawczego, które znajduje swoje ukoronowanie oraz uzyskuje doniosłość prawną dopiero w momencie dopełnienia procedury promulgacji.

uzasadnienie

Pismem z dnia 01 maja 2018 r. Książę Sarmacji Robert Fryderyk (A0062) zwrócił się do Trybunału Koronnego z wnioskiem o dokonanie wykładni przepisów art. 4., 5. i 6. Regulaminu Sejmu i odpowiedź na pytanie, czy w myśl tej ustawy przyjęciem ustawy (podjęciem uchwały) jest moment zakończenia głosowania w systemie informatycznym, czy dopiero moment podsumowania tego głosowania przez właściwe organy Sejmu.

Nie wdając się w szczegółowe przytoczenie stanowiska wyrażonego przez JKM Roberta Fryderyka we wniosku inicjalnym (jego uzasadnienie jest bowiem ogólnie dostępne), należy jedynie wspomnieć, że w opinii wnioskodawcy, obecnie obowiązujące przepisy określające zasady postępowania ustawo- i uchwałodawczego, w tym w szczególności przepisy ustawy – Regulaminu Sejmu, są w tej materii niejasne. Żaden bowiem z przepisów nie stanowi, w którym momencie następuje uchwalenie (podjęcie) ustawy (uchwały) przez Sejm.

W toczącym się postępowaniu, oprócz wnioskodawcy, brali również udział Kanclerz Księstwa Sarmacji oraz Marszałek Sejmu. Wyrażone przez nich stanowiska były w zasadzie analogiczne i wzajemnie się uzupełniały. W opinii tych organów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów należy uznać, iż podjęcie przez Marszałka Sejmu określonych czynności prawnych (przekazanie ustawy do podpisu Księciu, publikacja uchwały w Dzienniku Praw) jest warunkiem koniecznym dla dopełnienia procedury parlamentarnej, a tym samym, w ich ocenie, rozstrzygnięcia Sejmu zapadają najwcześniej z chwilą oficjalnego podsumowania głosowań przez Marszałka Sejmu (lub, w jego zastępstwie, Wicemarszałka Sejmu).

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny, Trybunał stwierdził co następuje:

W ocenie Trybunału nie ulega wątpliwości, iż przyjęcie ustawy (podjęcie uchwały) przez Sejm następuje z chwilą zakończenia głosowania w systemie informatycznym. Trybunał nie znajduje jakichkolwiek przesłanek by przyjąć inną interpretację. W szczególności, nie ma na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa, jakichkolwiek przesłanek pozwalających uznać, że rola Marszałka Sejmu, polegająca na podsumowaniu głosowania, ma jakiekolwiek znaczenie poza zwyczajowym działaniem o charakterze technicznym i deklaratoryjnym (stwierdzającym rzeczywistość prawną i faktyczną, która zaistniała z chwilą zakończenia głosowania).

Podkreślić trzeba, iż Trybunał nie neguje roli Marszałka Sejmu jako organu kierującego pracami Sejmu (kompetencja ta wynika wprost z art.16 Konstytucji), natomiast, w ocenie Trybunału, nie wolno interpretować tych uprawnień rozszerzająco. Żaden z obecnie obowiązujących przepisów prawa nie uzależnia ważności głosowania w Sejmie od potwierdzenia jego wyników przez Marszałka Sejmu. Co więcej, żaden z przepisów nie nakłada nawet na Marszałka Sejmu obowiązku potwierdzania wyników głosowania. Jedynym prawie określonym obowiązkiem Marszałka Sejmu w omawianym wyżej zakresie jest przekazanie ustawy Księciu, co wynika to zarówno z art. 20 ust. 1 Konstytucji jak i art. 6 ust. 6 Regulaminu Sejmu. Co istotne art. 20 ust. 1 Konstytucji mówi o przekazaniu „uchwalonej ustawy” zaś art. 6 ust. 6 ustawy – Regulamin Sejmu o przekazaniu „przyjętej ustawy”. W ocenie Trybunału, przytoczona konstrukcja obu regulacji, wprost wskazuje, że Marszałek Sejmu po zakończeniu głosowania staje niejako przed faktem dokonanym – przyjęciem przez Sejm lub nie przyjęciem danej ustawy (względnie - podjęciem lub nie podjęciem uchwały) – co z kolei implikuje powstanie po jego stronie określonych prawnie obowiązków (m.in. przekazania ustawy do podpisu Księcia, publikacji uchwały w Dzienniku Praw) albo brak takich obowiązków.

Trybunał zwraca też uwagę, że przyjęta wyżej interpretacja nie stoi w sprzeczności z tzw. „teorią organów”, zgodnie z którą jednostka kolegialna działa przez swoje organy. Zasada ta w przypadku Sejmu znajduje swoje potwierdzenie m.in. w art. 16 ust. 1 Konstytucji oraz art. 6 ust. 6 Regulaminu Sejmu. Nie należy jednak zapominać, że dotyczy ona jedynie sposobu komunikowania woli jednostki kolegialnej - tj. Sejmu – innym organom. Wola Sejmu, rozumianego jako organ kolegialny - ogół posłów - wyrażana jest zaś w konkretnym przypadku nie w momencie jej zakomunikowania 'na zewnątrz' przez Marszałka Sejmu (z taką sytuacją moglibyśmy ewentualnie mieć do czynienia w przypadku głosowań tajnych), ale w momencie jej wyrażenia w drodze głosowania. Głosowania, które jest jawne, ogólnodostępne, ma swój precyzyjnie określony początek i koniec, a jego wyniki można natychmiast po jego zakończeniu zinterpretować w kontekście tego, jaką decyzję podjął Sejm w konkretnej sprawie.

Innymi słowy, Sejm podejmuje określone rozstrzygnięcia z chwilą zakończenia głosowania, a rolą Marszałka jest jedynie poinformowanie o tych rozstrzygnięciach, w ściśle określonych przez prawo przypadkach (w szczególności w art. 20 ust. 1 Konstytucji oraz art. 6 ust. 6 Regulaminu Sejmu), innych organów.

W ocenie Trybunału, przyjęcie odmiennego sposobu myślenia, tzn. takiego, że wynik głosowania staje się wiążący dopiero od momentu oficjalnego ogłoszenia wyników przez Marszałka, nadałby takiej czynności Marszałka rangę zbyt doniosłą, stojącą w sprzeczności z określonym w Konstytucji podziałem władzy. Konstytucja Księstwa Sarmacji jasno bowiem precyzuje, iż to Sejm sprawuje w Księstwie Sarmacji władzę ustawodawczą (art. 3 ust. 1 Konstytucji), a robi to uchwalając ustawy i przyjmując uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb (art. 19 Konstytucji). Przyjęcie interpretacji proponowanej przez Marszałka Sejmu oraz Kanclerza Księstwa Sarmacji w toku przedmiotowej sprawy, powodowałoby, iż Marszałek Sejmu z organu kierującego pracą Sejmu stawałby się organem de facto zatwierdzającym działania Sejmu. Tym samym, mielibyśmy do czynienia z absurdalną sytuacją, w której samo głosowanie w Sejmie nie ma w praktyce żadnej mocy prawnej, a zyskuje ją dopiero po jego ‘zatwierdzeniu’ w drodze ogłoszenia wyników przez Marszałka Sejmu. Taki stan rzeczy nie tylko stwarzałoby niebezpieczny precedens (w określonych sytuacjach Marszałek Sejmu mógłby celowo zwlekać z ogłoszeniem wyników - przy jednoczesnej bezczynności Wicemarszałków), ale przede wszystkim stałoby w sprzeczności z określonym w Konstytucji systemem podziału władzy, w którym rola sprawcza w ustawodawstwie nie należałaby do organu kolegialnego, jak chce prawodawca, lecz trafiałaby de facto w ręce organu jednoosobowego - Marszałka Sejmu.

Nie należy przy tym zapominać, iż rozstrzygane w przedmiotowej sprawie pytanie prawne, dotyczyło jedynie jednego z wielu etapów postępowania ustawodawczego – głosowania w Sejmie. Truizmem będzie, lecz należy o tym przypomnieć, że nie jest to ani ostatni etap tego postępowania ani też etap najważniejszy. Po głosowaniu następują jeszcze kolejne etapy - tzw. promulgacja. Dopiero dopełnienie procedury promulgacji sprawia, że uchwalony przez Sejm akt uzyskuje doniosłość prawną.

W tym stanie rzeczy Trybunał uznał jak na wstępie.


/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

/—/ Mateusz von Thorn-Chojnacki

/—/ Seweryn Siepacz-Rębajło
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Poprzednia strona

Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość