Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust. 1)

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Moderator: Trybunał Koronny: przewodniczący

TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust. 1)

Postprzez RCA 30 kwi 2018, o 09:40

Eldorat, 30 kwietnia 2018 r.


PRZEŚWIETNY MARSZAŁEK
TRYBUNAŁU KORONNEGO


Vanderlei baron Bouboulina-à-la-Triste


Prześwietny Panie Marszałku.

Na podstawie art. 11. § 3. pkt. 1. Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. (t.j. DP poz. 9186 z późn. zm.) zwracam się do Pana Marszałka i Wysokiego Trybunału z wnioskiem o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa (sprawa ustrojowa) i określenie w jej wyniku właściwej interpretacji przepisu zawartego w art. 32ha ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Wnioskodawca: Książę Robert Fryderyk, A0062
Przepisy będące przedmiotem sprawy:
  • art. 32ha. ust. 1. Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)

Uzasadnienie: Konstytucja Księstwa Sarmacji w artykule 32ha. ust. 1. definiuje że Asesorem może być obywatel sarmacki, który nie jest obywatelem obcego państwa wirtualnego ani nie sprawuje w takim państwie funkcji publicznej. I na tym kończy swój wywód na ten temat. Jednocześnie jednak należy zwrócić uwagę, że analogiczny przepis zawarty Ordynacji Wyborczej mówi, wybrany do Sejmu (lub Kanclerzem, Księciem) może być obywatel, który nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Obecnie owe odrębne przepisy to Rozporządzenie Księcia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 27 lutego 2018 roku.

Podczas obrad Sejmu w sprawie jednej ze złożonych kandydatur na ATK doszło do dwóch różnych interpretacji rzeczonego przepisu Konstytucji. Z jednej strony wskazałem Wysokiej Izbie, iż przepis ten jest przepisem szerokim i jako taki nie posiada żadnych ograniczeń co do innych mikronacji, które w myśl jego sentencji należałoby brać, lub nie brać, pod uwagę - na dowód tego wskazałem różnicę w analogicznym przepisie z Ordynacji Wyborczej, który czyni takie ograniczenie do krajów uznawanych przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami. Z drugiej zaś strony Wicemarszałek Sejmu/Kanclerz Księstwa dowodzi, że wzmiankowany przepis Konstytucji sam w sobie jest ograniczeniem, bowiem w ogóle odnosi się do państwa, a uznanie, że ma zastosowanie wobec określonej mikronacji samo w sobie stanowi akt uznania tej mikronacji za państwo. Moim zdaniem interpretacja Kanclerza stoi w sprzeczności z przepisami zawartymi w wspomnianym rozporządzeniu Księcia o kryteriów uznawania innych mikronacji. Wobec tego, w moim przekonaniu, zaistniały przesłanki by zwrócić się do Wysokiego Trybunału o zbadanie przepisu art. 32ha. ust. 1. Konstytucji i wydanie wiążącej wykładni w jaki sposób przepis ten ogranicza, lub nie ogranicza, potencjalnych kandydatów na ATK. O co uprzejmie wnoszę do Prześwietnego Pana Marszałka i Wysokiego Trybunału.

Z wyrazami szacunku
(—) Robert Fryderyk
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustalenie powszechnej wykładni KKS (art. 32ha ust. 1)

Postprzez VAT 30 kwi 2018, o 21:33

Zielnybor, 30 kwietnia 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Księcia Sarmacji Roberta Fryderyka, złożony w dniu 30 kwietnia 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/04/30B;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: MTK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Defloriusza Dymana Wander.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust.

Postprzez RCA 3 maja 2018, o 08:38

Wysoki Trybunale,

na podstawie stosownych przepisów pragnę przystąpić do niniejszego postępowania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust.

Postprzez Konrad Jakub 7 maja 2018, o 13:58

Wysoki Trybunale,

deklaruję chęć przystąpienia do rozprawy.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust.

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 10:53

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

1. odwołuję ze składu ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander.
2. powołuję do składu ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego, ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka, ATK Gotfryda Slavika de Ruth.
3. wyznaczam ATK Gotfryda Slavika de Ruth na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust.

Postprzez Hetman_Gotfryd 23 cze 2018, o 20:46

Otwieram rozprawę.


W związku z otrzymaniem przeze mnie godności Przewodniczącego Składu Orzekającego informuje o możliwości przystąpienia do rozprawy. Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do rozprawy obliguję do złożenia pisemnej deklaracji poniżej do dnia 26.06.2018.oraz potwierdzenie chęci przystąpienia do rozprawy wszystkich, którzy już deklarację o chęci przystąpienia do rozprawy złożyli. Równocześnie rozpoczyna się debata składu sędziowskiego.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Godfryd Slavik de Ruth
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust.

Postprzez Helwetyk 24 cze 2018, o 12:06

Jaśnie Oświecony Panie Przewodniczący,
Wysoki Trybunale!

Ten sam problem rozpatrywaliśmy kilka lat temu. 17 września 2011 roku dokonano zmiany Ordynacji wyborczej w następstwie wyroku ówczesnego Sądu Najwyższego, doprecyzowując, że wybrany do Sejmu może być obywatel niebędący obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Jakkolwiek trudno uznać prawo ubiegania się o wybór na funkcję asesora Trybunału Koronnego za prawo obywatelskie o tym samym ciężarze gatunkowym, co prawo ubiegania się o wybór do Sejmu, ówczesną argumentację zawartą w uzasadnieniu można i należy, co do zasady, powtórzyć oraz uzupełnić w sposób następujący:

Po pierwsze, ustawa nakłada na Marszałka Sejmu obowiązek zbadania, czy kandydatura na funkcję asesora spełnia przepisane prawem warunki oraz powiadomienia prefekta w przypadku złożenia przez kandydata fałszywego oświadczenia w przedmiocie braku obywatelstwa obcego państwa oraz niesprawowania w takim państwie funkcji publicznej. Marszałek Sejmu, jako organ w ograniczonym stopniu zajmujący się polityką zagraniczną — wyłącznie procedurą wyrażania zgody przez Sejm na ratyfikację i wypowiedzenie umowy międzynarodowej — nie posiada narzędzi nawet do tego, aby w sposób rzetelny zbadać spełnienie tych kryteriów w odniesieniu do mikronacji uznawanych Księstwo Sarmacji.

Po drugie, w obrocie prawnym funkcjonuje Rozporządzenie w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji. Jeżeli prawodawstwo sarmackie zdecydowało się na „ujednolicenie i usystematyzowanie zasad i kryteriów uznawania innych mikronacji”, stanowi to silną przesłankę na rzecz tego, aby uważać za inne mikronacje wyłącznie te mikronacje, których państwowość Księstwo Sarmacji uznało w sposób oficjalny i niebudzący wątpliwości. Należy zauważyć, że Kodeks Sprawiedliwości uznaje „domyślność” tego założenia, ustanawiając od niego jednoznaczny wyjątek, zakazując „prowadzenia agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa”.

W konkluzji, w mojej ocenie art. 32ha ust. 1 pkt 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji należy interpretować w ten sposób, że dotyczy wyłącznie obcych państw wirtualnych uznawanych przez Księstwo Sarmacji — nie wykluczając możliwości doprecyzowania tej normy (rozszerzenia zakazu o państwa nieuznawane) w drodze ustawy, co w mojej ocenie byłoby, z powodów natury praktycznej, rozwiązaniem nieoptymalnym, ale dopuszczalnym przez ustawę zasadniczą.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Konsulat Sclavinii
 

Re: TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust.

Postprzez Hetman_Gotfryd 27 cze 2018, o 10:26

Czu ktoś z osób biorących udział w postępowaniu, chce coś jeszcze dodać w temacie ? Przedłużam czas na wypowiedzi do dnia 30.06.2018 r. Po tym czasie zamknę sprawę i przystąpię do rozpatrzenia wniosku o wykładnie .
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust.

Postprzez suchy 29 cze 2018, o 19:36

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 4 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

1. odwołuję ze składu ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka.
2. powołuję do składu ATK Miszę Koraba-Kaku.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Marszałek Trybunału Koronnego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK U 18/04/30B | Ustalenie wykładni KKS (art. 32ha ust.

Postprzez RCA 6 lip 2018, o 08:29

Jaśnie Oświecony Panie Marszałku,
Wysoki Trybunale,

z uwagi na fakt, iż przedmiotowy przepis został usunięty przez Sejm z Konstytucji Księstwa Sarmacji i tym samym wniosek mój stał się bezprzedmiotowy, wycofuję swe pytanie i proszę o zamknięcie postępowania.
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości