Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/04/30A |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją (2)

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

TK U 18/04/30A |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją (2)

Postprzez RCA 30 kwi 2018, o 08:49

Wielce Szanowny Panie Marszałku,

niniejszym, w trybie art. 20. ust. 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji zwracam się do Trybunału Koronnego z wnioskiem o zbadanie uchwalonej przez Sejm, w dniu 23 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu stanowiącej nowelizację ustawy - ordynacji wyborczej.

Proszę o szczególne zbadanie czy zmieniane przepisy nie naruszają przepisu art. 40. ust. 2. pkt. 1. Konstytucji i prawa obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli.

Udział w wyborach, korzystanie z prawa głosu i realizacja go w oparciu o określoną siłę głosu to udział bezpośredni, o którym mówi powyższy przepis. Moje szczególne wątpliwości budzi ograniczanie tego prawa poprzez dzielenie społeczeństwa na grupy bardziej lub mniej uprzywilejowanych obywateli w taki sposób, że wpływ na ich możliwości realizacji powyższego prawa wpływ będą mieć długość posiadania obywatelstwa, czy ilość punktów zdobytych za aktywność. Ustawa w tych punktach, którymi ustanawia taki rozdział, ustanawia kastę obywatelską, która opierać się będzie o osoby z dłuższym stażem i bardziej aktywne, ograniczając w ten sposób wpływ na państwo osób, które w Księstwie zamieszkują krócej, mniej się też udzielają - z tych czy innych powodów.

Mam poważne wątpliwości, czy dopuszczalne, na gruncie naszej obecnej ustawy zasadniczej i jej ducha, jest dzielenie społeczeństwa na gorsze i lepsze w oparciu o takie czynniki jak ilość punktów aktywności czy, szczególnie, długość posiadanego obywatelstwa.

Obywatele, z natury rzeczy, są sobie równi zarówno w prawach, jak i obowiązkach. Czynienie z długości posiadanego obywatelstwa kryterium w korzystaniu z praw politycznych i publicznych jest, w mojej opinii, działaniem krzywdzącym wobec tej grupy obywateli, którzy przybywają do Księstwa i chcą włączyć się w życie państwa na równych zasadach. Dlatego wnoszę jak wyżej.

Dla porządku załączam otrzymany z Sejmu tekst uchwalonej ustawy.

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o zmianie sposobu liczenia siły głosu

Art. 1


W Ustawie Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 5255), art. 8. w brzmieniu:

1. Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile:
3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
3. Obywatele honorowi posiadają siłę głosów powiększoną o 1 w stosunku do wartości wynikającej z przepisu poprzedzającego.
4. (skreślony)

przyjmuje brzmienie:

"1. Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o wartości powiększonej w stosunku do siły podstawowej określonej w ust. 1. za każdy spełniony warunek określony kolejno w ust. 3-5.

3. Siła głosu obywatela jest powiększona:
o 1 punkt, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał nie mniej niż 5 i nie więcej niż 14 wsi;
o 2 punkty, jeżeli w tym okresie otrzymał więcej niż 14 wsi.

4. Siła głosu obywatela jest powiększona:
o 1 punkt, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres od 3 do 6 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów;
o 2 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres od powyżej 6 do 12 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów;
o 3 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres powyżej 12 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów.

5. Siła głosu obywatela jest powiększona:
o 1 punkt, jeżeli suma jego punktów aktywności na dzień zarządzenia wyborów wynosi nie mniej niż 5 i nie więcej niż 20;
o 2 punkty, jeżeli suma jego punktów aktywności na dzień zarządzenia wyborów wynosi więcej niż 20 i nie więcej niż 60;
o 3 punkty, jeżeli suma jego punktów aktywności na dzień zarządzenia wyborów wynosi więcej niż 60."

Art. 2


Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 tygodni od ogłoszenia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez VAT 30 kwi 2018, o 21:28

Zielnybor, 30 kwietnia 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Księcia Sarmacji Roberta Fryderyka, złożony w dniu 30 kwietnia 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/04/30A;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: MTK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Ignacego Urbana de Ruth.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/04/30A |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 10:54

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

1. odwołuję ze składu ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander.
2. powołuję do składu ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego, ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka, ATK Gotfryda Slavika de Ruth.
3. wyznaczam ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/04/30A |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez suchy 11 cze 2018, o 20:34

Otwieram rozprawę. Jednocześnie w odpowiednim wątku na Forum Centralnym ogłoszono możliwość przystąpienia podmiotów uprawnionych do sprawy. Czas na przystapienie do rozprawy mija 14 czerwca o godzinie 22:00.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Przewodniczący Składu Orzekającego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK U 18/04/30A |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez suchy 15 cze 2018, o 20:34

Stwierdzam, że żaden z uprawnionych podmiotów nie przystąpił do postępowania w trybie przewidzianym przez art. 7 § 1 KppTK.
Wyznaczam trzydniowy termin, upływający z dniem 18 czerwca na ewentualne uzupełnienie stanowiska przez wnioskodawcę lub pytania od Składu Orzekającego. Po tym terminie rozprawa zostanie zamknięta, a Skład Orzekający uda się na naradę.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Przewodniczący Składu Orzekającego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK U 18/04/30A |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez RCA 17 cze 2018, o 19:24

Wysoki Trybunale, nie będę uzupełniam stanowiska.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/04/30A |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez suchy 18 cze 2018, o 20:29

Zamykam rozprawę. Skład Orzekający uda się na naradę, po której możlliwie jak najszybciej zostanie wydany wyrok.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Przewodniczący Składu Orzekającego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK U 18/04/30A |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez suchy 29 cze 2018, o 19:36

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 4 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

1. odwołuję ze składu ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka.
2. powołuję do składu ATK Miszę Koraba-Kaku.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Marszałek Trybunału Koronnego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK U 18/04/30A |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez suchy 29 cze 2018, o 19:44

Informuję, że skład orzekający przy rozpatrywaniu sprawy weźmie pod uwagę stanowisko JKW Piotra Mikołaja ze sprawy TK U 18/04/30 (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=555&t=24958&p=285252#p285252) jako istotne i dla tej sprawy (więcej razy słowa sprawa chyba nie dało się użyć).

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Przewodniczący Składu Orzekającego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK U 18/04/30A |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez suchy 6 lip 2018, o 08:18

Sygn. akt: TK U 18/04/30A

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

- MTK Mateusz von Thorn-Chojnacki (przewodniczący)
- ATK Gotfryd Slavik de Ruth
- ATK Misza Korab-Kaku

rozpoznawszy na wniosek Jego Książęcej Mości Roberta Fryderyka sprawę o zbadanie zgodności uchwalonej przez Sejm, w dniu 23 kwietnia 2018 r., ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu stanowiącej nowelizację ustawy - ordynacji wyborczej z Konstytucją Księstwa Sarmacji, w szczególności art. 40. ust. 2. pkt 1.


rozstrzygniecie


uchwalona przez Sejm, w dniu 23 kwietnia 2018 r., ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu stanowiąca nowelizację ustawy - ordynacji wyborczej jest zgodna z Konstytucją Księstwa Sarmacji.


uzasadnienie


Jego Książęca Mość Robert Fryderyk wniósł zbadanie zgodności uchwalonej przez Sejm, w dniu 23 kwietnia 2018 r., ustawy o zmianie sposobu liczenia siły głosu stanowiącej nowelizację ustawy - ordynacji wyborczej z Konstytucją Księstwa Sarmacji, w szczególności art. 40. ust. 2. pkt 1. Wnioskodawca poddał w wątpliwość zgodność przepisów wprowadzających różną siłę głosu w zależności od punktów aktywności i długości posiadanego obywatelstwa z Konstytucją.

Żaden uprawniony podmiot nie przystąpił do postępowania w ustawowym terminie, a wnioskodawca nie uzupełniał swojego stanowiska.

Trybunał postanowił dołączyć do akt sprawy stanowisko Jego Książęcej Wysokości Piotra Mikołaja ze sprawy TK U 18/04/30 jako istotne dla rozpatrywanej sprawy.

Trybunał zważył, co następuje.

Przywołany przez wnioskodawcę art. 40. ust. 2. pkt 1. Konstytucji Księstwa Sarmacji mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli. W ocenie Trybunału przepisy uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy - ordynacji wyborczej nie odbierają obywatelom wyżej wymienionego prawa - pomimo dalszego zróżnicowania w sile głosu każdy obywatel w dalszym ciągu będzie miał wpływ na kierowanie sprawami publicznymi.

Trybunał uznał za istotne dla sprawy stanowisko Jego Książęcej Wysokości Piotra Mikołaja wyrażone w sprawie TK U 18/04/30. JKW Piotr Mikołaj zauważył, że przed siedmiu laty, na mocy Ustawy Konstytucyjna o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r., zniesiona została zasada równości wyborów. Ustawodawca dopuścił zatem możliwość różnicowania siły głosu obywateli.

Nie bez znaczenia dla sprawy pozostaje fakt, że już obecnie obowiązująca ordynacja wyborcza wprowadza różną siłę głosu, w zależności od aktywności i liczby otrzymanych w określonym okresie wsi lennych. Trybunał nie doszukał się również innych przepisów Konstytucji, z którymi uchwalona ustawa mogłaby być niezgodna.

W związku z powyższym należało orzec jak w sekwencji.

Od wyroku nie przysługuje apelacja.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość