Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[TK U 18/02/28] Ustalenie powszechnej wykładni

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

[TK U 18/02/28] Ustalenie powszechnej wykładni

Postprzez RCA 20 lut 2018, o 18:33

Eldorat, 20 lutego 2018 r.


PRZEŚWIETNY MARSZAŁEK
TRYBUNAŁU KORONNEGO


Roland hrabia Heach-Romański


Prześwietny Panie Marszałku.

W N I O S E K:
Na podstawie art. 11. § 3. pkt. 1. Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. (t.j. DP poz. 9186) zwracam się do Pana Marszałka i Wysokiego Trybunału z wnioskiem o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa (sprawa ustrojowa) i określenie w jej wyniku właściwej interpretacji przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji w zakresie procedury wydawania rozporządzeń przez Kanclerza, ministrów i inne organy określone ustawą, jak również wydawanych przez Księcia Sarmacji.

Wnioskodawca: Książę Robert Fryderyk, A0062
Przepisy będące przedmiotem sprawy:
 • art. 9. ust. 6. Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)
 • art. 19. ust. 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)
 • art. 19. ust. 3. Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)
 • art. 30. ust. 1. Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)
 • art. 30. ust. 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji z 24 stycznia 2011 r. (t.j. DP poz. 8360 z późn. zm.)

Jednocześnie zwracam się do Pana Marszałka o wszęcie postępowania kontrolnego organu — Kanclerza Sarmacji, w szczególności w związku z wydaniem wadliwego aktu prawnego i, w przypadku stwierdzenia niezgodności procedury w jego wydaniu, o aktu tego uchylenie.

U Z A S A D N I E N I E:
W dniu 8 lutego 2018 r. Kanclerz Konrad J. v-hr. Arped-Friedman wydał, i opublikował bez uprzedniego zatwierdzenia aktu przez Sejm Księstwa Sarmacji, Rozporządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (Dz. P. poz. 9875). Jest to, w naszym przekonaniu, działanie bezprawne a wydany wadliwie akt prawny nie ma mocy prawnej.

Konstytucja Księstwa Sarmacji dana w Grodzisku dnia 24 stycznia 2011 r. (t. j. Dz. P. poz. 8360), zwana dalej Konstytucją, upoważnia Kanclerza (oraz ministrów i organy określone ustawą) do wydawania rozporządzeń na podstawie upoważnień zawartych w ustawie. To niepodlegająca wątpliwościom sentencja przepisu zawartego w art. 30. ust. 2. Konstytucji. Wzmiankowane rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawowego upoważnienia zawartego w art. 2. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 302 o przeniesieniu instytucji pod zarządz Rady Ministrów danej dnia 15 października 2016 roku (Dz. P. poz. 8995).

Oprócz upoważnienia do wydawania rozporządzeń przez Kanclerza, ministrów i inne ustawowo określone organy Konstytucja daje prawo do wydawania rozporządzeń Księciu (art. 9. ust. 6. Konstytucji "Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.") oraz Radzie Ministrów (art. 30. ust. 1. Konstytucji "Rada Ministrów wydaje rozporządzenia."). Dodatkowo należy przy tym zauważyć, iż rozporządzenia wydawane przez Księcia muszą być wydawane na podstawie upoważnień ustawowych, zaś rozporządzenia wydawane przez Radę Ministrów mogą być samoistne. W przypadku rozporządzeń wydawanych przez Księcia poprzez art. 19. ust. 3. ("Jeżeli ustawa tak stanowi, wydane na jej podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia rozporządzenie Księcia nie podlega zatwierdzeniu przez Sejm.") Konstytucja umożliwia zaistnieje sytuacji, w której rozporządzenia Księcia nie będą podlegały wymogowi zatwierdzania przez Sejm (o którym mówi art. 19. ust. 2. Konstytucji).

Wzmiankowany w poprzednim akapicie art. 19. ust. 2. Konstytucji wyraźnie stanowi, iż "Sejm przyjmuje uchwały, w tym o wyrażeniu zgody na zawarcie albo wypowiedzenie umowy międzynarodowej, o zatwierdzeniu rozporządzenia i o uchyleniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że szczególny przepis Konstytucji albo ustawy przewiduje inny tryb." (wytłuszczenie własne — RF).

Na gruncie obowiązujących zatem w Księstwie Sarmacji przepisów należy dojść do wniosku, iż każde rozporządzenie musi być zatwierdzone przez Sejm, ale z kolei w określonych okolicznościach rozporządzenie wydane przez Księcia może nie wymagać takiego zatwierdzenia. Analizując treść przepisu art. 19. ust. 2. Konstytucji, stosując wykładnię literalną, należy zwrócić uwagę na konstrukcję przepisu, którą można rozpisać następująco:
Sejm przyjmuje uchwały, w tym:
 1. o wyrażeniu zgody na zawarcie albo wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
 2. o zatwierdzeniu rozporządzenia i
 3. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że szczególny przepis Konstytucji albo ustawy przewiduje inny tryb.
Jest to zgodne z zasadami języka polskiego, logiczne i spójne. Przyjęcie odmiennej interpretacji, w której ust. 2 i 3 stanowią wspólny ustęp nie ma nic wspólnego z logiką i zrozumiałym przepisem prawnym.

Jest to także interpretacja spójna z wykładnią celowościową, w myśl której konstrukcja przepisu wprowadza kontrolę sejmową względem aktów wykonawczych każdej władzy (administracji rządowej czy Księcia). Dopiero ustęp następny wprowadza określony i czytelny wyjątek od takiego zatwierdzenia (wzmiankowany już przepis art. 19 ust. 3. Konstytucji).

Wobec tego wnoszę jak w petitum.

Z wyrazami szacunku
(—) Robert Fryderyk
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Król Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Korona Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Konsulat Sclavinii
 

Re: Wniosek o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni p

Postprzez RCA 28 lut 2018, o 13:28

Obrazek
KSIĄŻĘ SARMACJI
Robert Fryderyk
Eldorat, 28 kutego 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 32f Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz. P. poz. 8360, z póź. zm.), w związku z art. 31 ust. 1 tejże, a także na podstawie art. 10 §1 oraz art. 12 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

zarządzam:

 1. na wniosek JKM Roberta Fryderyka, złożony dnia 20 lutego 2018 roku, o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa oraz o kontrolę wydanego przez Kanclerza rozporządzenia, wszczynam postępowanie w przedmiocie rozpoznania w/w wniosku;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/02/28 — w sprawie ustrojowej;
 3. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK K 18/02/28 — w sprawie kontrolnej;
 4. do rozpoznania sprawy TK U 18/02/28 wyznaczam: ATK Vanderleia Boubouline-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth oraz ATK Markusa Arpeda;
 5. na Przewodniczącego Składu Orzekającego w sprawie TK U 18/02/28 wyznaczam: ATK Ignacego Urbana de Ruth;
 6. do rozpoznania sprawy TK K 18/02/28 wyznaczam: ATK Markusa Arpeda oraz ATK Defloriusza Dymana Wandera;
 7. na Przewodniczącego Składu Orzekającego w sprawie TK K 18/02/28 wyznaczam: ATK Defloriusza Dymana Wandera;


Obrazek
Książę Sarmacji
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Król Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Korona Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Konsulat Sclavinii
 

Re: [TK U 18/02/28] Ustalenie powszechnej wykładni

Postprzez Konrad Friedman 4 mar 2018, o 19:01

Wysoki Trybunale,

niniejsza sprawa jest tożsama ze sprawą kontrolną dotyczącą wydanego przeze mnie rozporządzenia. Co prawda formalnie nie otworzono tutaj postępowania, jednak żeby nieco ułatwić wszystko i płynnie przeprowadzić, deklaruję przystąpienie do niniejszej rozprawy. Jako pierwsze stanowisko proszę uznać takie samo stanowisko w rozprawie TK K 18/02/28. Nic więcej nie mam do dodania na ten moment. W razie czego, proszę więc nie krępować się przejść od razu do kolejnych etapów postępowania.
/—/ Konrad J. v-hr. Arped-Friedman

Kanclerz Sarmacji, Wicemarszałek Sejmu, Przewodniczący Rady Królestwa Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Instytut Edukacji Sarmackiej
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: [TK U 18/02/28] Ustalenie powszechnej wykładni

Postprzez RCA 5 mar 2018, o 07:35

Eldorat, 05 marca 2018 roku


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 32f Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz. P. poz. 8360, z póź. zm.), w związku z art. 31 ust. 1 tejże, w związku z art. 43. § 1. ust. 4 Ustawa Sejmu nr 317 — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. (Dz.P. poz. 9186, tekst jedn.), na wniosek złożony przez ATK Ignacego Urbana de Ruth, postanawiam o zmianie składu orzekającego w sprawie w taki sposób, że odwołuję z funkcji Przewodniczącego Składu Orzekającego ATK Ignacego Urbana de Ruth, a wyznaczam na Przewodniczącego Składu Orzekającego ATK Vanderleia Boubouline-à-la-Triste.


U Z A S A D N I E N I E

Zmiany dokonuje się na wniosek ATK Ignacego Urbana de Ruth.


P O U C Z E N I E

Na powyższe postanowienie uczestnikom zainteresowanym i członkom składu orzekającego w sprawie przysługuje zażalenie do Trybunału Koronnego w zawitym terminie dwóch dni od dnia wydania postanowienia.


(―) Robert Fryderyk
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Król Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Korona Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Konsulat Sclavinii
 

Re: [TK U 18/02/28] Ustalenie powszechnej wykładni

Postprzez VAT 6 mar 2018, o 00:47

Otwieram rozprawę.


Informuję, że wypełniając obowiązek nałożony na Przewodniczącego przez art. 7 § 1 KppTK, zamieściłem stosowne ogłoszenie w przeznaczonym do tego wątku na forum centralnym.

Informuję, że za pierwsze stanowisko w sprawie wnioskodawcy uznaję uzasadnienie jego wniosku inicjalnego. Jednocześnie, jeśli wnioskodawca chciałby je uzupełnić - wyrażam na to zgodę.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
 

Re: [TK U 18/02/28] Ustalenie powszechnej wykładni

Postprzez VAT 10 mar 2018, o 13:29

Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane niezwłocznie po naradzie składu orzekającego.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość