Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.

Moderator: Konsulat Sclavinii: władze

Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 19 maja 2019, o 18:58

Sławetny Konsulu,
Wysoka Rado!

Proponuję, mniej więcej, jak w załączeniu — jednocześnie prosząc o wybaczenie formy. Ujęcie propozycji w formie poprawek byłoby cokolwiek karkołomnym wyzwaniem. Oprócz zmian o charakterze redakcyjnym (takich jak np. konsekwentne posługiwanie się terminem Konsul zamiast Konsul Sclavinii, dla zwięzłości) proponuję:

 • Usunięcie z preambuły wyrazów „i przepełnieni przekonaniem o stworzeniu niewzruszonych fundamentów w Ojczyźnie naszej” — ponieważ, cóż, jesteśmy Sclavinią;
 • Jednoznaczne wskazanie, że władzę sprawuje Konsul z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Rady;
 • Nieco zmodyfikowaną konstrukcję regularnych wotów zaufania („głosowanie przeprowadza się w pierwszym tygodniu drugiego, czwartego i kolejnych parzystych miesięcy następujących po wyborze Konsula”);
 • Ratyfikację umów przez Konsula, za uprzednią zgodą Rady — tak, jak jest to zwyczajowo przyjęte;
 • Rezygnację z konstytucjonalizacji gabinetu — nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby powołać rząd prowincjonalny w drodze dekretu (oczywiście, nic oprócz demografii);
 • Rezygnację z urzędu Prokonsula na rzecz sprawowania władzy Konsula przez Króla (Księcia), tak jak zostało to zaproponowane podczas debaty.
Załączniki

konstytucja_hr.pdf
(47.97 KiB) Pobrane 12 razy
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Antoni 19 maja 2019, o 23:02

Wasza Książęca Wysokość,

po przeanalizowaniu Waszego projektu muszę stwierdzić, że jest to zupełnie inny projekt niż ten, nad którym trwa obecnie debata. Oczywiście, pewne punkty się powtarzają, jednak w rzeczywistości praktycznie większość została zmieniona. W związku z tym proszę, aby WKW podjął decyzję, czy chce złożyć oddzielny projekt czy też ja mam przejąć projekt w formie autopoprawek do projektu wstępnego (oczywiście uwzględniając zmiany, które popieram).

Jednocześnie pragnę poinformować, iż na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Rady Konsulatu o organizacji pracy Rady na własny wniosek przedłużam debatę nad niniejszym projektem o kolejne 48 godzin, tj. do dnia 22 maja godz. 6:00.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 20 maja 2019, o 04:40

Sławetny Konsulu,
Wysoka Rado!

W moim najgłębszym przekonaniu propozycja jest, co do zasady, tożsama pod względem ustrojowym z projektem przedstawionym Radzie. Liczba zmian o charakterze redakcyjnym jest znaczna, ale zmiany merytoryczne zawierają się w kilku punktach, które wynotowałem powyżej. Nie zamierzam składać odrębnego projektu — w obecnych okolicznościach nie ma dla tego większego uzasadnienia. Innymi słowy, pozostawiam Konsulowi absolutnie wolną rękę co do dalszych losów załącznika.

Moje główne uwagi dotyczące pierwotnego przedłożenia dotyczą:

 • Konstrukcji obowiązkowych wotów nieufności (nadmierna precyzja, z pierwszym dniem miesiąca, oraz głosowanie w miesiącach parzystych, przez co rozumiem luty, kwiecień, czerwiec… a nie miesiące sprawowania urzędu);
 • Ratyfikacji umów międzyprowincjonalnych (akty ratyfikacji zazwyczaj należą do właściwości głowy państwa);
 • Pozostawienia w projekcie ustaw Rady, co wydaje mi się przeoczeniem w świetle reszty przepisów.
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Roland 23 maja 2019, o 20:33

Ad1) Nadal uważam, że instytucja wicekonsula jako instytucja obligatoryjna to zbędne dzieło. Raczej sugeruję wzorować się w tej materii przepisami o regencji - bo do tego sprowadza się bycie wicekonsulem.
Ad2) Nie bardzo wynika z w/w propozycji czego by miały się tyczyć uchwały Rady, szczególnie, że nie wchodzą w porządek prawny konstytucyjnej hierarchii aktów normatywnych i wykonawczych.
Ad3) Proponuję jednak uszanować Króla i dać mu konstytucyjną możliwość desygnowania pełnomocnika na wypadek szczególny, w sposób jasny i możliwie szeroko uniemożliwiający zaangażowanie TK.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 31 maja 2019, o 07:06

Wysoka Rado!

Przejmując kierowanie pracami Rady, stwierdzam, że przedstawiony przeze mnie projekt pozostaje co do zasady tożsamy z przedłożeniem bar. Burona-Contiego. Mając na uwadze nieobecność wnioskodawcy, jako urzędujący Konsul poddaję pod dalszą debatę projekt w brzmieniu zaproponowanym przeze mnie, z poprawką polegającą na dodaniu art. 9 ust. 2 oraz stosownej zmianie art. 7 ust. 3 („wentyl bezpieczeństwa”, o którym pisali hr. @MarcelideBO z Ossolińskich Bordoński oraz, chyba także, mar. @ZdrajcaNarodu Heach-Romański).

Wydłużam debatę nad projektem po raz drugi, o 48 godzin, to jest do 2 czerwca 2019 roku, g. 8.00. Wszystkie poprawki zgłoszone w trybie Ustawy o organizacji pracy Rady proszę jednoznacznie wskazywać jako takie. W mojej ocenie, jako kierującego pracami Rady, do projektu nie zgłoszono żadnych poprawek. W razie braku poprawek i autopoprawek pod głosowanie zostanie poddany projekt w brzmieniu poniższym.

KONSTYTUCJA
KONSULATU SCLAVINII

MY, NARODY SCLAVINII, w trosce o los naszej Ojczyzny, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem, w poczuciu odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, ustanawiamy niniejszą Konstytucję jako prawo podstawowe dla prowincji.

Rozdział I
KONSULAT SCLAVINII I OBYWATELE

Artykuł 1. [Konsulat Sclavinii]

 1. Konsulat Sclavinii jest dobrem wspólnym jego obywateli.
 2. Konsulat Sclavinii jest samorządną prowincją Księstwa Sarmacji.

Artykuł 2. [Obywatele]

 1. Obywatelem sclavińskim może być obywatel sarmacki.
 2. Dekret określa warunki posiadania oraz tryb nadawania, stwierdzania utraty i pozbawiania obywatelstwa sclavińskiego.

Artykuł 3. [Symbole i stolica]

 1. Symbole Konsulatu Sclavinii określa dekret.
 2. Stolicą Konsulatu Sclavinii jest Eldorat.

Rozdział II
WŁADZE KONSULATU SCLAVINII

Artykuł 4. [Organy władzy]

 1. Władzę w Konsulacie Sclavinii, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady, sprawuje Konsul.
 2. Rada wybiera Konsula, wyraża Konsulowi wotum nieufności i wotum zaufania, wyraża uprzednią zgodę na ratyfikację i wypowiedzenie ratyfikowanych umów międzyprowincjonalnych oraz przyjmuje ustawę o zmianę Konstytucji.

Artykuł 5. [Konsul]

 1. Konsul jest namiestnikiem Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
 2. Konsulem może być obywatel sclaviński będący aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów prawa państwowego, zwany dalej „aktywnym obywatelem”.
 3. Opróżnienie urzędu Konsula następuje wskutek:
  a) rezygnacji;
  b) utraty lub pozbawienia obywatelstwa sclavińskiego albo utraty statusu aktywnego obywatela;
  c) wyrażenia przez Radę wotum nieufności na wniosek co najmniej 20% obywateli sclavińskich;
  d) niewyrażenia przez Radę wotum zaufania; głosowanie przeprowadza się w pierwszym tygodniu drugiego, czwartego i kolejnych parzystych miesięcy następujących po wyborze Konsula.

Artykuł 6. [Wicekonsul]

 1. Konsul powołuje Wicekonsula w terminie siedmiu dni od dnia opróżnienia urzędu Wicekonsula.
 2. Wicekonsulem może być obywatel sclaviński będący aktywnym obywatelem.
 3. Opróżnienie urzędu Wicekonsula następuje wskutek:
  a) rezygnacji;
  b) utraty lub pozbawienia obywatelstwa sclavińskiego albo utraty statusu aktywnego obywatela;
  c) odwołania przez Konsula.
 4. Wicekonsul zastępuje Konsula podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. W przypadku opróżnienia urzędu Konsula Wicekonsul zarządza wybór Konsula oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Konsula do chwili wyboru Konsula.

Artykuł 7. [Rada]

 1. Radę tworzą wszyscy obywatele sclavińscy.
 2. Rada obraduje jawnie pod przewodnictwem Konsula. Tryb pracy Rady określa dekret.
 3. Rada wyraża Konsulowi wotum nieufności, przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji oraz uchyla wprowadzenie stanu wyjątkowego bezwzględną większością głosów. W pozostałych sprawach Rada przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 4. Aktywnym obywatelom przysługują głosy o wadze 2, pozostałym obywatelom — głosy o wadze 1.

Artykuł 8. [Prawo]

Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności:
 1. przepisy prawa państwowego;
 2. Konstytucja Konsulatu Sclavinii;
 3. umowy międzyprowincjonalne ratyfikowane przez Konsula;
 4. dekrety wydawane przez Konsula.

Artykuł 9. [Król]

 1. W przypadku opróżnienia urzędów Konsula i Wicekonsula Król zarządza wybór Konsula oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Konsula do chwili wyboru Konsula.
 2. Król może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy miesiące, stan wyjątkowy, przejmując kompetencje, obowiązki i zadania Konsula. Rada niezwłocznie rozpatruje proklamację Króla o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE I WPROWADZAJĄCE

Artykuł 10. [Zmiana Konstytucji]

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć Konsul lub grupa 20% obywateli sclavińskich.

Artykuł 11. [Przepisy końcowe i wprowadzające]

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ustawy wydane przed dniem wejścia w życie Konstytucji uzyskują rangę dekretów Konsula.


Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez JanušAvH 31 maja 2019, o 13:12

Wysoka Rado!

Projekt jest nawet dobry i obecnie nie mam zastrzeżeń. Chętnie wysłucham zdania innych radnych.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Marceli 1 cze 2019, o 12:16

Wysoka Rado,

Ze swojej strony proponuję uzupełnienie w art. 5 ust. 3 pkt c - wyrażenia przez Radę wotum nieufności na wniosek co najmniej 20% obywateli sclavińskich, aktywnych w chwili składania wniosku, abyśmy nie brali pod uwagę obywateli, których nieobecność jest długotrwała i złożenie wniosku stanie się niemożliwe, oraz zmianę art. 9 o uzupełnienie informacji kim jest Król Sclavinii, dodatkowo ust. 1- W przypadku opróżnienia urzędów Konsula i Wicekonsula Król zarządza wybór Konsula oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Konsula do chwili wyboru Konsula lub wskazuje obywatela sclavińskiego pełniącego obowiązki Konsula na czas wyborów. Myślę, że zobowiązywanie Króla - Księcia Sarmacji do wykonywania obowiązków w Konsulacie może być dla niego problematyczne, więc pozwólmy na wskazywanie p.o. Konsula.
Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Kanton Koronny i Sekretarz Koronny na Dworze JKM Piotra III Łukasza

Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez JanušAvH 1 cze 2019, o 12:22

Marceli napisał(a):Wysoka Rado,

Ze swojej strony proponuję uzupełnienie w art. 5 ust. 3 pkt c - wyrażenia przez Radę wotum nieufności na wniosek co najmniej 20% obywateli sclavińskich, aktywnych w chwili składania wniosku, abyśmy nie brali pod uwagę obywateli, których nieobecność jest długotrwała i złożenie wniosku stanie się niemożliwe, oraz zmianę art. 9 o uzupełnienie informacji kim jest Król Sclavinii, dodatkowo ust. 1- W przypadku opróżnienia urzędów Konsula i Wicekonsula Król zarządza wybór Konsula oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Konsula do chwili wyboru Konsula lub wskazuje obywatela sclavińskiego pełniącego obowiązki Konsula na czas wyborów. Myślę, że zobowiązywanie Króla - Księcia Sarmacji do wykonywania obowiązków w Konsulacie może być dla niego problematyczne, więc pozwólmy na wskazywanie p.o. Konsula.


Uważne spostrzeżenie. Jestem za wprowadzeniem tych zmian do projektu.
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 1 cze 2019, o 13:44

Wysoka Rado,

uwzględnię propozycje w trybie autopoprawki.
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Roland 1 cze 2019, o 20:39

CWSW,

po zapoznaniu się z dotychczasowymi ustaleniami wyrażam poparcie dla projektu w jego ostatecznym (redakcyjnie) brzmieniu - tj. z uwzględnieniem propozycji rajcy Marcelego.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron