Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa konstytucyjna o przywróceniu podatku gruntowego

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.

Moderator: Konsulat Sclavinii: władze

Obrazek
Konsulat Sclavinii: Serwis internetowySystem Ewidencji GruntówWniosek o grunt
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Re: Ustawa konstytucyjna o przywróceniu podatku gruntowego

Postprzez Helwetyk 11 lut 2018, o 11:28

Wielmożny Konsulu,
Wysoka Rado!

Dla biurokratycznego porządku przedstawiam projekty po autopoprawkach (podkreślenia). Nadal nie jestem przekonany co do czytelności przepisu art. 2 Ustawy konstytucyjnej o przywróceniu podatku gruntowego, ale jeżeli jest on jasny dla wszystkich odbiorców, być może nie będzie potrzeby dalszej redakcji. ;-)

Ustawa konstytucyjna
o przywróceniu podatku gruntowego

Art. 1. [Zmiana Konstytucji]

W Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 5 ust. 3 („Rada składa się z wszystkich obywateli sclavińskich”) otrzymuje brzmienie „W skład Rady wchodzą na swój wniosek obywatele sclavińscy posiadający grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii, od których opłacono należny podatek”;
 2. w art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu „Wagi głosów członków Rady określa ustawa”;
 3. w art. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu „Konsulem, Wicekonsulem i Prokonsulem może być wyłącznie obywatel sclaviński posiadający prawo do zasiadania w Radzie”;
 4. w art. 8 ust. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „utraty przez Konsula Sclavinii prawa do zasiadania w Radzie”;
 5. art. 9 ust. 2 („Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom sclavińskim, którzy uzyskali obywatelstwo sclavińskie przed zarządzeniem wyboru Konsula Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom sclavińskim, którzy uzyskali obywatelstwo sclavińskie przed zarządzeniem wyboru Konsula Sclavinii oraz posiadają prawo do zasiadania w Radzie”;
 6. w art. 9 dodaje się ust. 11 w brzmieniu „Wagi głosów podczas wyboru Konsula określa ustawa”.

Art. 2. [Przepisy wprowadzające]

 1. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonujących art. 5 ust. 7 oraz art. 9 ust. 11 Konstytucji Konsulatu Sclavinii:
  1. Odpowiednio liczbę obywateli sclavińskich wchodzących w skład Rady (art. 5 ust. 7) i liczbę obywateli sclavińskich (art. 9 ust. 11) posiadających grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii, od których opłacono należny podatek, dzieli się przez siedem oraz zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej.
  2. Obywatelowi należącemu do grupy obywateli w liczbie, o której mowa w ust. 1, posiadających największą liczbę gruntów przysługuje głos o wadze 5.
  3. Obywatelowi należącemu do grupy obywateli w liczbie, o której mowa w ust. 1, posiadających kolejno mniejsze liczby gruntów przysługuje odpowiednio głos o wadze 4, 3 i 2.
  4. W pozostałym przypadku obywatelowi przysługuje głos o wadze 1.
  5. W przypadku równej liczby posiadanych gruntów o przynależności do grupy obywateli posiadających głos o wyższej wadze rozstrzyga liczba wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie trzydziestu dni poprzedzających czynność prawną wymagającą ustalenia wag głosów.
  6. Posiadanie ósmego i kolejnych gruntów nie jest brane pod uwagę.
 2. Wchodzi w życie stanowiąca załącznik do ustawy Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii — Kodeks Ziemski; przepis zdania poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.

Art. 3. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik
Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr …
Kodeks Ziemski

Art. 1. [Zasady naczelne]

 1. Grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii stanowią własność prowincji.
 2. Prawo do użytkowania wieczystego gruntu na terytorium Konsulatu Sclavinii przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej.

Art. 2. [Przywileje]

 1. Użytkownikowi gruntu, który opłacił podatek gruntowy, przysługuje prawo do przynależności do grupy Konsulatu Sclavinii na Forum Centralnym.
 2. Konsul, na wniosek użytkownika gruntu, który opłacił podatek gruntowy, nadaje nazwę bezimiennej drodze (alei), przy której znajduje się użytkowany grunt, a w przypadku gruntu znajdującego się poza miastem — danemu sektorowi — o ile wnioskowana nazwa nie narusza dobrych obyczajów.

Art. 3. [Bazowa wysokość podatku gruntowego]

Bazową wysokością podatku gruntowego za okres 30 dni jest 3500 lt.

Art. 4. [Ulgi od podatku gruntowego]

 1. Użytkownikowi gruntu przysługuje ulga w wysokości 50% za pierwszy użytkowany grunt; o pierwszeństwie gruntu rozstrzyga kolejność wprowadzenia gruntu do obrotu, choćby posiadał wcześniejszych użytkowników.
 2. Użytkownikowi gruntu przysługuje ulga stanowiąca odsetek zaokrąglonego w dół pierwiastka liczby wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie 30 dni poprzedzających chwilę opłacania podatku.
 3. Użytkownikowi gruntu stanowiącego część zespołu gruntowego (występujących pod unikalną nazwą co najmniej dwóch sąsiadujących gruntów użytkowanych przez jedną osobę) przysługuje ulga w wysokości 33%.
 4. Ulgi określone w ustępach poprzedzających łączą się ze sobą.
 5. Ustaloną zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających wysokość podatku zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej.

Art. 5. [Wprowadzenie i wycofywanie gruntów z obrotu]

 1. Konsul wprowadza grunt do obrotu oraz zawiera umowę użytkowania wieczystego na wniosek zainteresowanego użytkownika gruntu. Użytkownik jest obowiązany opłacić w terminie siedmiu dni należny podatek. W przypadku nieopłacenia podatku, grunt podlega wycofaniu z obrotu, a umowa użytkowania wieczystego wygaśnięciu.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów ustępu poprzedzającego, grunt podlega wycofaniu z obrotu, a umowa użytkowania wieczystego odpowiednio wypowiedzeniu lub wygaśnięciu:
  1) na wniosek użytkownika gruntu,
  2) po upływie 30 dni od dnia wystąpienia zaległości podatkowej.
 3. Przepisów ustępów poprzedzających nie stosuje się do gruntów użytkowanych przez Koronę lub Konsulat Sclavinii.
 4. Organem właściwym w sprawach wprowadzania do obrotu i wycofywania z obrotu gruntów użytkowanych przez Koronę lub Konsulat Sclavinii jest Konsul.

Art. 6. [Komunalizacja gruntu]

 1. Konsul może, w drodze decyzji, dokonać komunalizacji gruntu o istotnej wartości dla kultury lub dziedzictwa Konsulatu Sclavinii.
 2. Jeżeli od gruntu opłacono należny podatek, zwraca się go w całości użytkownikowi gruntu, w wysokości ostatnio ustalonej w systemie informatycznym Konsulatu Sclavinii.
 3. Użytkownik gruntu może odwołać się do Rady od decyzji w sprawie komunalizacji, o ile sam o nią nie wnosił, w terminie 168 godzin od chwili otrzymania za pośrednictwem Poczty Konnej zawiadomienia o zamiarze komunalizacji; w tym terminie i trybie może także wyrazić zgodę, skracając bieg terminu.

Art. 7. [Nazwy miejsc publicznych i pomniki]

Z zastrzeżeniem przepisu art. 2 ust. 2, Rada nadaje nazwy dzielnicom, osiedlom oraz publicznym drogom, mostom, tunelom i podobnym obiektom, wznosi pomniki.

Art. 8. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Ustawa konstytucyjna
o obywatelstwie sclavińskim

Art. 1. [Zmiana Konstytucji]

W Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 4 ust. 2 („Obywatelstwo sclavińskie nadaje Konsul Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Obywatelem sclavińskim jest aktywny w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatel sarmacki zamieszkały na terytorium Konsulatu Sclavinii”;
 2. art. 4 ust. 3 („Tryb i zasady nadawania, zbywania, utraty i pozbawiania obywatelstwa sclavińskiego określa ustawa”) otrzymuje brzmienie „Konsul może nadać obywatelstwo sclavińskie obywatelowi sarmackiemu zamieszkałemu poza terytorium Konsulatu Sclavinii”;
 3. w art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Konsul pozbawia obywatelstwa sclavińskiego, o którym mowa w ust. 3, w przypadku, gdy jego posiadacz utracił obywatelstwo sarmackie lub z własnej inicjatywy.

Art. 2. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 1/2017 o obywatelstwie sclavińskim z dnia 23 marca 2017 r.; przepis zdania poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.
 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

N I E C H   T R W A   O S T A T E C Z N A   K R U C J A T A !

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przywróceniu podatku gruntowego

Postprzez зхао 11 lut 2018, o 16:59

Helwetyk napisał(a):Nadal nie jestem przekonany co do czytelności przepisu art. 2 Ustawy konstytucyjnej o przywróceniu podatku gruntowego, ale jeżeli jest on jasny dla wszystkich odbiorców, być może nie będzie potrzeby dalszej redakcji. ;-)


Nie jest to zbyt czytelne, ze względu na stopień skomplikowania, ale jak się kilka razy przeczyta, to można zrozumieć.


W związku z małą już aktywnością Rady w pierwszym czytaniu projektu, zwracam się z wnioskiem o jego skrócenie.
зхао
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przywróceniu podatku gruntowego

Postprzez Helwetyk 11 lut 2018, o 17:05

Zhao napisał(a):W związku z małą już aktywnością Rady w pierwszym czytaniu projektu, zwracam się z wnioskiem o jego skrócenie.

O ile nie ma dalszych uwag, również wnoszę o skrócenie. (Potrzeba wniosku 1/4, to jest pięciu obywateli).
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przywróceniu podatku gruntowego

Postprzez Piotr III Łukasz 11 lut 2018, o 18:07

Przychylam się do skrócenia
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przywróceniu podatku gruntowego

Postprzez Arsacjusz 11 lut 2018, o 18:56

Wnoszę o skrócenie pierwszego czytania.
(—) Arsacjusz Arped
książę krwi Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przywróceniu podatku gruntowego

Postprzez Piotr III Łukasz 12 lut 2018, o 17:08

A ja właśnie złożyłem wniosek o trzeci grunt :)
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przywróceniu podatku gruntowego

Postprzez Guedes de Lima 13 lut 2018, o 17:18

Przychylam się do skrócenia.
GUEDES hr. DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przywróceniu podatku gruntowego

Postprzez MarceliDeBO 13 lut 2018, o 20:21

Popieram wniosek o skrócenie.
Obrazek
Marszałek Koronny na Dworze JKM Piotra III Łukasza
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, prof. net.

Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przywróceniu podatku gruntowego

Postprzez Helwetyk 13 lut 2018, o 22:12

Wielmożny Konsulu,
Wysoka Rado!

Stosowanie do wniosku co najmniej jednej piątej członków Rady skracam pierwsze czytanie oraz zarządzam drugie czytanie — głosowanie nad przedłożonymi projektami. Głosować będziemy odrębnie nad Ustawą konstytucyjną o przywróceniu podatku gruntowego oraz Ustawą konstytucyjna o obywatelstwie sclavińskim. Głosowanie rozpocznie się o północy i będzie trwało w dniach 14–16 lutego 2018 roku. Uprawnieni do głosowania są niżej wymienieni obywatele sclavińscy:

1. Roland Heach-Romański
2. Guedes de Lima
3. Yennefer von Witcher
4. Daniel January von Tauer-Krak
5. Krzysztof Hans van der Ice
6. Salvadore van der Saar
7. Otto von Spee-Asketil
8. Ludwik Tomović
9. Viktor von Vihren
10. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
11. Helwetyk Romański
12. Marek von Thorn-Chojnacki
13. Hewret von Thorn
14. Yupeng Beijin-Zhao
15. Robert Fryderyk
16. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki
17. Arsacjusz Agnomen-Kolineusz
18. Młynek Kawowy
19. Ł.N.


Ustawa konstytucyjna
o przywróceniu podatku gruntowego

Art. 1. [Zmiana Konstytucji]

W Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 5 ust. 3 („Rada składa się z wszystkich obywateli sclavińskich”) otrzymuje brzmienie „W skład Rady wchodzą na swój wniosek obywatele sclavińscy posiadający grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii, od których opłacono należny podatek”;
 2. w art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu „Wagi głosów członków Rady określa ustawa”;
 3. w art. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu „Konsulem, Wicekonsulem i Prokonsulem może być wyłącznie obywatel sclaviński posiadający prawo do zasiadania w Radzie”;
 4. w art. 8 ust. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „utraty przez Konsula Sclavinii prawa do zasiadania w Radzie”;
 5. art. 9 ust. 2 („Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom sclavińskim, którzy uzyskali obywatelstwo sclavińskie przed zarządzeniem wyboru Konsula Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom sclavińskim, którzy uzyskali obywatelstwo sclavińskie przed zarządzeniem wyboru Konsula Sclavinii oraz posiadają prawo do zasiadania w Radzie”;
 6. w art. 9 dodaje się ust. 11 w brzmieniu „Wagi głosów podczas wyboru Konsula określa ustawa”.

Art. 2. [Przepisy wprowadzające]

 1. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonujących art. 5 ust. 7 oraz art. 9 ust. 11 Konstytucji Konsulatu Sclavinii:
  1. Odpowiednio liczbę obywateli sclavińskich wchodzących w skład Rady (art. 5 ust. 7) i liczbę obywateli sclavińskich (art. 9 ust. 11) posiadających grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii, od których opłacono należny podatek, dzieli się przez siedem oraz zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej.
  2. Obywatelowi należącemu do grupy obywateli w liczbie, o której mowa w ust. 1, posiadających największą liczbę gruntów przysługuje głos o wadze 5.
  3. Obywatelowi należącemu do grupy obywateli w liczbie, o której mowa w ust. 1, posiadających kolejno mniejsze liczby gruntów przysługuje odpowiednio głos o wadze 4, 3 i 2.
  4. W pozostałym przypadku obywatelowi przysługuje głos o wadze 1.
  5. W przypadku równej liczby posiadanych gruntów o przynależności do grupy obywateli posiadających głos o wyższej wadze rozstrzyga liczba wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie trzydziestu dni poprzedzających czynność prawną wymagającą ustalenia wag głosów.
  6. Posiadanie ósmego i kolejnych gruntów nie jest brane pod uwagę.
 2. Wchodzi w życie stanowiąca załącznik do ustawy Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii — Kodeks Ziemski; przepis zdania poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.

Art. 3. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik
Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr …
Kodeks Ziemski

Art. 1. [Zasady naczelne]

 1. Grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii stanowią własność prowincji.
 2. Prawo do użytkowania wieczystego gruntu na terytorium Konsulatu Sclavinii przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej.

Art. 2. [Przywileje]

 1. Użytkownikowi gruntu, który opłacił podatek gruntowy, przysługuje prawo do przynależności do grupy Konsulatu Sclavinii na Forum Centralnym.
 2. Konsul, na wniosek użytkownika gruntu, który opłacił podatek gruntowy, nadaje nazwę bezimiennej drodze (alei), przy której znajduje się użytkowany grunt, a w przypadku gruntu znajdującego się poza miastem — danemu sektorowi — o ile wnioskowana nazwa nie narusza dobrych obyczajów.

Art. 3. [Bazowa wysokość podatku gruntowego]

Bazową wysokością podatku gruntowego za okres 30 dni jest 3500 lt.

Art. 4. [Ulgi od podatku gruntowego]

 1. Użytkownikowi gruntu przysługuje ulga w wysokości 50% za pierwszy użytkowany grunt; o pierwszeństwie gruntu rozstrzyga kolejność wprowadzenia gruntu do obrotu, choćby posiadał wcześniejszych użytkowników.
 2. Użytkownikowi gruntu przysługuje ulga stanowiąca odsetek zaokrąglonego w dół pierwiastka liczby wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie 30 dni poprzedzających chwilę opłacania podatku.
 3. Użytkownikowi gruntu stanowiącego część zespołu gruntowego (występujących pod unikalną nazwą co najmniej dwóch sąsiadujących gruntów użytkowanych przez jedną osobę) przysługuje ulga w wysokości 33%.
 4. Ulgi określone w ustępach poprzedzających łączą się ze sobą.
 5. Ustaloną zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających wysokość podatku zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej.

Art. 5. [Wprowadzenie i wycofywanie gruntów z obrotu]

 1. Konsul wprowadza grunt do obrotu oraz zawiera umowę użytkowania wieczystego na wniosek zainteresowanego użytkownika gruntu. Użytkownik jest obowiązany opłacić w terminie siedmiu dni należny podatek. W przypadku nieopłacenia podatku, grunt podlega wycofaniu z obrotu, a umowa użytkowania wieczystego wygaśnięciu.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów ustępu poprzedzającego, grunt podlega wycofaniu z obrotu, a umowa użytkowania wieczystego odpowiednio wypowiedzeniu lub wygaśnięciu:
  1) na wniosek użytkownika gruntu,
  2) po upływie 30 dni od dnia wystąpienia zaległości podatkowej.
 3. Przepisów ustępów poprzedzających nie stosuje się do gruntów użytkowanych przez Koronę lub Konsulat Sclavinii.
 4. Organem właściwym w sprawach wprowadzania do obrotu i wycofywania z obrotu gruntów użytkowanych przez Koronę lub Konsulat Sclavinii jest Konsul.

Art. 6. [Komunalizacja gruntu]

 1. Konsul może, w drodze decyzji, dokonać komunalizacji gruntu o istotnej wartości dla kultury lub dziedzictwa Konsulatu Sclavinii.
 2. Jeżeli od gruntu opłacono należny podatek, zwraca się go w całości użytkownikowi gruntu, w wysokości ostatnio ustalonej w systemie informatycznym Konsulatu Sclavinii.
 3. Użytkownik gruntu może odwołać się do Rady od decyzji w sprawie komunalizacji, o ile sam o nią nie wnosił, w terminie 168 godzin od chwili otrzymania za pośrednictwem Poczty Konnej zawiadomienia o zamiarze komunalizacji; w tym terminie i trybie może także wyrazić zgodę, skracając bieg terminu.

Art. 7. [Nazwy miejsc publicznych i pomniki]

Z zastrzeżeniem przepisu art. 2 ust. 2, Rada nadaje nazwy dzielnicom, osiedlom oraz publicznym drogom, mostom, tunelom i podobnym obiektom, wznosi pomniki.

Art. 8. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Ustawa konstytucyjna
o obywatelstwie sclavińskim

Art. 1. [Zmiana Konstytucji]

W Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 4 ust. 2 („Obywatelstwo sclavińskie nadaje Konsul Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Obywatelem sclavińskim jest aktywny w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatel sarmacki zamieszkały na terytorium Konsulatu Sclavinii”;
 2. art. 4 ust. 3 („Tryb i zasady nadawania, zbywania, utraty i pozbawiania obywatelstwa sclavińskiego określa ustawa”) otrzymuje brzmienie „Konsul może nadać obywatelstwo sclavińskie obywatelowi sarmackiemu zamieszkałemu poza terytorium Konsulatu Sclavinii”;
 3. w art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Konsul pozbawia obywatelstwa sclavińskiego, o którym mowa w ust. 3, w przypadku, gdy jego posiadacz utracił obywatelstwo sarmackie lub z własnej inicjatywy.

Art. 2. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 1/2017 o obywatelstwie sclavińskim z dnia 23 marca 2017 r.; przepis zdania poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.
 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

N I E C H   T R W A   O S T A T E C Z N A   K R U C J A T A !

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa konstytucyjna o przywróceniu podatku gruntowego

Postprzez Guedes de Lima 14 lut 2018, o 07:52

Głosuję ZA.
GUEDES hr. DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości