Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez anglov 9 wrz 2018, o 14:17

Wysoki Trybunale,

Ja, Andrzej Fryderyk (AF462) wnoszę o ukaranie Konrada Jakuba (AF891) za naruszenie moich dóbr osobistych, poprzez publiczne znieważenie mojej osoby, co stanowi naruszenie art. 43 ust. 4 Kodeksu Sprawiedliwości oraz rekompensatę za szkody moralne w związku z tym poniesione, na podstawie art. 47. Kodeksu Sprawiedliwości.

W dniu 8.09 oskarżony na forum centralnym opublikował wiadomość [1], w której znieważył mnie następującymi słowami: „Ziew. Szkoda że jak z analizą tekstu było ciężko (brak wiedzy nt. pytań retorycznych itp), tak jest nadal. Do tego doszły problemy z kulturą i panowaniem nad emocjami.”

Wysoki Trybunale, jestem osobą zaufania publicznego, wieloletnim działaczem publicznym, posiadaczem tytułu Króla Seniora, uznanym obywatelem Księstwa Sarmacji i Królestwa Teutonii. W przeszłości pełniłem również funkcje w wymiarze sprawiedliwości, rządzie, Sejmie, jak i byłem Regentem Księstwa Sarmacji. Nie ulega więc wątpliwości, moja reputacja w Księstwie.

Konrad Jakub jest zaś Królem Baridasu, byłym Kanclerzem, który stanowisko to pełnił przez wiele lat, Wicemarszałkiem Sejmu i wielokrotnym posłem na Sejm. Jego słowa należy więc z pełnym zdecydowaniem odbierać jak słowa zaufanej osoby publicznej.

Sprawę tę należy więc rozpatrywać, jak znieważenie ze strony osoby publicznej, do uznanego członka sarmackiej społeczności, na co zwracam Wysokiemu Trybunałowi szczególną uwagę.

Nie mogę przechodzić obojętnie wobec tak poważnych zniewag, kierowanych w moją stronę, jak inaczej bowiem traktować określenia dotyczące braku umiejętności rozumienia tekstu pisanego, niezrównoważenia emocjonalnego, czy brakiem kultury, wobec tak znamienitego i wspaniałego członka społeczności jakim jestem? Wobec tego, uważam, że wina JKM Konrada Jakuba jest niepodważalna.

Wobec tego wnoszę do Wysokiego Trybunału o ukaranie Konrada Jakuba karą grzywny o wysokości 1 lt (słownie: 1 liberta) i odstąpienie od kary więzienia.

Nadto w związku ze szkodą uczynioną przez JKM Konrada Jakuba, na moim dobrym imieniu, wnoszę do Wysokiego Trybunału o podjęcie łącznie sprawy o charakterze cywilnym i na podstawie art. 47. Kodeksu Sprawiedliwości, w związku z uczynioną szkodą na moim dobrym imieniu, wnoszę o zadośćuczynienie związane z publikacją publicznych przeprosin oraz darowizny o wysokości 10000 lt (słownie: dziesięciu tysięcy libertów) na konto Królestwa Teutonii.

Kara i zadośćuczynienie o które wnioskuje są niskie, ze względu na to, iż jest to pierwsze przewinienie JKM wobec mnie, a dotychczas uznawałem, iż pozostaję z nim w dobrych relacjach.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Fryderyk

[1] viewtopic.php?p=290281#p290281
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez suchy 16 wrz 2018, o 19:58

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek JKW Andrzeja Fryderyka, złożony w dniu 9 września 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK K 18/09/16;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: MTK Mateusza von Thorn-Chojnackiego, ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Mateusz von Thorn-Chojnacki
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez VAT 16 wrz 2018, o 21:17

Otwieram rozprawę.


Za pierwsze stanowisko w sprawie oskarżyciela, Andrzeja Fryderyka, Trybunał przyjmuje stanowisko z wniosku inicjalnego. Jeśli oskarżyciel chciałby uzupełnić swoje stanowisko - bardzo proszę.

Wzywam oskarżonego, Konrada Jakuba, do zajęcia stanowiska w sprawie, wyznaczając mu termin do dnia 19 września 2018 r. Jeśli oskarżony potrzebuje dłuższego terminu - proszę o informację, Trybunał nie będzie robił problemu.

Pouczam jednocześnie obu zainteresowanych uczestników, że w swoich stanowiskach zobowiązani są przedstawić wszelkie okoliczności faktyczne sprawy, dowody, na jakie zamierzają się powoływać oraz wszelkie wnioski o powołanie świadków - pod rygorem pominięcia przez Trybunał.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez anglov 16 wrz 2018, o 21:29

Wysoki Trybunale,

uprzejmie informuję, iż nie zamierzam uzupełniać swojego stanowiska.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez VAT 16 wrz 2018, o 21:31

Niezależnie od powyższego, Trybunał chciałby spytać Panów, czy nie widzą Panowie ewentualnie możliwości polubownego załatwienia sporu? Minęło już trochę czasu od wydarzenia stanowiącego podstawę oskarżenia, być może zasadne byłoby, gdyby umówili się Panowie na kawę i rurkę z kremem w którejś z wyśmienitych teutońskich kawiarni i przegadali problem?
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Avatar użytkownika
 

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez anglov 16 wrz 2018, o 22:03

Wysoki Trybunale,

jako iż pytanie zostało zadane przez Przewodniczącego Składu na sali sądowej, traktuję je jako pewnego rodzaju wskazówkę Trybunału, sugerujące możliwość polubownego rozwiązania sprawy. Cieszy mnie że taka propozycja padła ze strony Trybunału i w związku z tym pragnę ogłosić swoje stanowisko w sprawie ugody.

Jestem jak najbardziej skłonny do polubownego rozwiązania sprawy i wycofania aktu oskarżenia. Jednakże nim to uczynię, uważam za konieczne, by oskarżony zapewnił, by w swych przyszłych wypowiedziach unikał zniewag. Sprawy wewnętrzne Sarmacji, nasz udział w nich, w oczywisty sposób budzą wiele emocji, co niekiedy powoduje, iż kierowane przez nas wypowiedzi odbiegają od rzeczowości, a kierowane są w naszych rozmówców, niekiedy naruszając ich dobra osobiste.

Osobiście spotkałem się z wieloma atakami na moją osobę, gdy pełniłem funkcje publiczne. Rozumiałem, że częściowo wiążę się to z ich wykonywaniem. Jako osoba prywatna, takie przypadki traktuję nieco inaczej, stąd też pojawił się pozew w Trybunale.

Nie jestem jednak zawzięty, ani nie zależy mi na procesowaniu się na siłę. Jestem skłonny do ugód i mediacji. Moim oczekiwaniem jest – jak już wspomniałem – zapewnienie, iż oskarżony będzie unikał w swoich wypowiedziach zniewag i nieuzasadnionej ofensywy wobec mnie.

Dziękuję raz jeszcze za propozycję i możliwość umieszczenia takiego stanowiska.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez VAT 20 wrz 2018, o 08:41

Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez KJAF 20 wrz 2018, o 17:01

Wysoki Trybunale,

przepraszam że po czasie, ale goniły mnie obowiązki realowe. Proszę uwzględnić moje stanowisko w ramach przywrócenia terminu na odpowiedź.

Co do sugestii polubownego załatwienia sprawy nie wyraziłbym na nią zgody.

Pozew uważam za niepoważny i nie na miejscu. Przez cały wątek w dyskusji powód zwracał się do mnie prowokacyjnie i lekceważąco. Wypowiedź będąca przedmiotem sprawy, dzieli się na trzy części.

1) stwierdzenie braku zrozumienia tematu — nie może to być przedmiotem sankcji, z uwagi na podstawowe prawo do prowadzenia dyskusji i wytykaniu czyichś błędów. Jako autor wypowiedzi wcześniejszych, których nie zrozumiał powód, mam prawo do zwrócenia uwagi na fakt, że nie potrafił w wystarczającym stopniu pojąć moich słów i w związku z tym nie ma racji. Powód robił wcześniej dokładnie to samo — słowa o braku zrozumieniu tekstu, można porównać do słów o "bredzeniu czy "chrzanieniu farmazonów", " bzdurne wnioskowanie" "chore rozumowanie", z tym, że słowa powoda są nacechowane o wiele większym negatywnym ładunkiem emocjonalnym. Jeżeli naruszyłem w tym przedmiocie prawo, to powód robił to wcześniej kilkukrotnie i w sposób bardziej rażący.

2) problemy z kulturą — jak najbardziej powód je miał, proszę zwrócić uwagę, że w całym wątku zwracałem się do powoda z należnym szacunkiem i z użyciem zwrotów trzecioosobowego. Powód używał natomiast słów, cytuję: "typie", "miśku" oraz zwracał się do mnie po imieniu czy w formie pierwszoosobowej, w tym używał zwrotów, które zacytowałem wyżej ("chore rozumowanie" itp). Nie jest to zabronione, ale wobec faktu że dyskusja odbywała się na wyższym poziomie i zewsząd dominował styl oficjalny, jest to jak najbardziej zachowanie prostackie i niekulturalne.

3) panowanie nad emocjami — wynika to z punktu powyższego. Jeżeli ktoś zniża się do tak niskiego poziomu rozmów bez żadnej potrzeby, w ramach zwykłej dyskusji, to istnieją podejrzenia że mogą być na tym polu problemy. Tym bardziej, że chociaż powód twierdzi że rzekome "znieważenie" z mojej strony jest czymś nowym, ja natomiast podobne zachowania ze strony powoda obserwuje już od dawna. Dla powoda jeszcze nie tak dawno temu było rzeczą normalną, i jak mniemam, wpisującą się w jego rozumowanie kultury i panowania nad emocjami, użycie względem mnie publicznie na kanale IRC słów typu "zamknij mordę ;)". W związku z tym, jak najbardziej mogłem wnioskować to, o czym pisałem.

Jeżeli mam być sądzony za takie bzdury jak te wspomniane w pozwie, to jak Trybunał może samodzielnie zauważyć w toku dyskusji w jakiej użyłem moich słów, że powód w sposób kilkukrotnie mocniejszy odnosił się do mojej osoby w podobny sposób, wykazując się brakiem kultury i dobrego zachowania.

Ponadto, jeżeli mimo to zostaje powyższe uznane za zniewagę, to chciałbym powołać się na zasadę według którejjeżeli zniewagę wywołało wyzywające się zachowanie pokrzywdzonego albo samemu wcześniej znieważył pozwanego, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. I byłoby to rozwiązanie najbardziej sprawiedliwe. Jeżeli faktycznie doszło z mojej strony do naruszenia prawa, to druga strona zrobiła to o wiele mocniej. Dlatego pozew uważam za kuriozalny i oświadczam, że w takich okolicznościach trzeba mieć tupet żeby go składać i następnie "łaskawie" oferować odstąpienie od procesu, pod warunkami moich przeprosin czy jakichś obietnic. Mógłbym to zrobić, gdyby druga strona zrobiła dokładnie to samo.

Za "czyny" popełnione w trakcie dyskusji na karę zasługują albo obie strony, albo żadna. W związku z czym, jeżeli proces przegram, złożę tożsamy pozew przeciwko powodowi. Albo jestem niewinny, albo współwinny razem z powodem.

W załączeniu link do dyskusji, który proszę dołączyć do akt sprawy i przeanalizować:

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=25808
Avatar użytkownika
 

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez VAT 21 wrz 2018, o 09:34

Ponownie otwieram rozprawę.


W związku ze złożeniem stanowiska przez oskarżonego, wyznaczam oskarżycielowi prywatnemu 3-dniowy termin, tj. do dnia 24 września 2018 r., na ustosunkowanie się, ewentualnie, proszę o złożenie oświadczenia, że rezygnuje on z prawa do dalszego wypowiadania się w procesie.

Informuję o zamiarze zamknięcia rozprawy.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez anglov 22 wrz 2018, o 13:24

Wysoki Trybunale,

dziękuję za możliwość ustosunkowania się do wypowiedzi. przede wszystkim, jest mi przykro, iż oskarżony nie zdecydował się na formę ugody. Jest to dla mnie niestety znak, iż w jego ocenie wypowiedzi znieważające są właściwym sposobem komunikacji w miejscach publicznych Księstwa Sarmacji.

Ze zdziwieniem odbieram też to, iż oskarżony twierdzi, jakoby pozostawał ze mną w relacjach niewłaściwych. Mimo wielu sprzeczek – co jest normalne w relacjach społecznych – czy też celowo przesadzonych wypowiedzi w dość zamkniętym gronie – bynajmniej nie w złej wierze – uważałem oskarżonego za osobe mi przychylną i za taką też sobie uznawałem.

Dość przykrą też dla mnie sytuacją jest to, że zwroty potoczne, raczej kierujące rozmowę na ton mniej oficjalny, tak by zachęcić do swobodnego omówienia konfliktu, uznawane są przez oskarżonego jako znieważające, bądź też niekulturalne, a wręcz uważa je za przyczynek, by przypisywać mi właściwości, których nie posiadam. Patrząc na ogół sposobu wypowiedzi oskarżonego w żadnym przypadku nie przypuściłbym, że może wypowiedzi odbierać w taki sposób.

Mimo mojego cierpliwego i spokojnego podejścia, mimo nieuzasadnionych zaczepek, zdecydowałem się, iż pewna granica została przez oskarżonego przekroczona. W materiale dostarczonym przez oskarżonego, kilkukrotnie zaznaczałem, że proszę o zaprzestanie „brnięcia”. Ten jednak ostatecznie zdecydował się na atak na moją osobę.

Wobec powyższego z przykrością jestem zmuszony utrzymać akt oskarżenia, informując że cały czas jestem gotów na wszelką formę ugody.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Następna strona

Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości