Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Moderator: Trybunał Koronny: przewodniczący

TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez RCA 5 maja 2018, o 06:33

Eldorat, 5 maja 2018 roku


Robert Fryderyk
KSIĄŻĘ SARMACJI
Grodzisk, Al. Poselska 1Czcigodny Vanderlei baron Bouboulina-à-la-Triste
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

Eldorat, ul. Artyleryjska 11W N I O S E K
o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej


Wysoki Trybunale,

Działając na podstawie art. 11 § 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186), wnoszę do Wysokiego Trybunału o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej dotyczącej

zbadania zgodności ustawy z konstytucyją i stwierdzenie nieważności ustawy

Ustawa konstytucyjna o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego


w związku z nieuprawnionym złożeniem pod ustawą podpisu przez Marszałka Sejmu i opublikowaniem jej w następstwie tego w Dzienniku Praw.

UZASADNIENIE

Artykuł 46 Konstytucji Księstwa Sarmacji wyraźnie opisuje szczególną procedurę dokonywania zmiany konstytucji.
Art. 46. [Ustawa o zmianie Konstytucji]
 1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Konstytucji do podpisu Księciu.
 2. Książę może zaproponować Sejmowi uchwalenie poprawek do ustawy. Sejm głosuje nad całością poprawek oraz uchwala je większością co najmniej dwóch trzecich głosów. W przypadku uchwalenia poprawek przez Sejm Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 3. Książę, w przypadku nieskorzystania z prawa do zaproponowania poprawek lub odrzucenia przez Sejm zaproponowanych przez niego poprawek, w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę lub zarządza referendum w sprawie jej zatwierdzenia.
 4. Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę zatwierdzoną w drodze referendum.
 5. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 1–4, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
 6. Przepis ustawy o zmianie Konstytucji, który ustanawia, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji dotyczący prowincji, wchodzi w życie nie wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

W dniu 26.04.2018 r. o godz. 12:15:19 otrzymałem od wicemarszałka Sejmu przyjętą przez Sejm wzmiankowaną ustawę do podpisu.
Obrazek
Powyższy screen pochodzi z rozmowy na PK id 4227.

Zgodnie z przepisami zwyczajowymi, o których mówi art. 20 Konstytucji Księstwa Sarmacji, na decyzję miałem 7 dni. Czas ten zatem upływał 3 maja 2018 roku. Zgodnie z tym terminem, 3 maja 2018 roku, o godzinie 8:56:19, przekazałem na ręce Marszałka i Wicemarszałka Sejmu swoją odpowiedź, w której zawarłem, zgodnie z art. 46. ust. 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji, wnoszone poprawki do ustawy i uzasadnienie tychże.
Obrazek
Powyższy screen pochodzi z rozmowy na PK id 7487.

Droga, którą wiadomość do Marszałka i Wicemarszałka przekazałem, była wykorzystywana już wcześniej. Nie była novum, ani nie była czymś co odbiega od przyjętej drogi kontaktów. Zarówno ja otrzymuję z Sejmu drogą PK wiadomości, tak samo ja drogą PK wiadomości do Sejmu przekazuję.

Pełna treść przekazanej odpowiedzi znajduje się poniżej:
Prześwietny Panie Marszałku,

na podstawie art. 46. ust. 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji zdecydowaliśmy się, w sprawie przedłożonej Nam Ustawy konstytucyjnej o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego, przyjętej przez Sejm w dniu 26 kwietnia 2018 roku, zaproponować Sejmowi uchwalenie poprawek do tejże ustawy.

Poprawka nr 1:
W artykule 1 ustawy, w części, w której mowa jest o nowym brzmieniu przepisu art. 20. ust. 4. przyjmuje się następującą treść: "Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę."

Poprawka nr 2:
W artykule 2 ustawy zmienia się brzmienie przepisu na następujące: "Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia."

Uzasadniając obie powyższe poprawki musimy odwołać się do słów, które wypowiedzieliśmy na sali plenarnej, w których przywołaliśmy zasłużonych Sarmatów i ich słowa. Miszy Koraba "Takie zwiększenie systemu bezpieczeństwa jest słuszne [...]" czy Rolanda Heach-Romańskiego, który nader przytomnie skomentował ówczesny projekt ustanawiający większość 2/3 słowami "To naturalny wentyl bezpieczeństwa, który powinien funkcjonować od dawna. Chyba nie ma tu nad czym dyskutować. Są takie projekty większości, które czasami budzą znaczny opór społeczny. Powyższe rozwiązanie zmusi do poszukiwania konsensusu w takich sprawach i nie pozwoli na arogancję większości zwykłej."

W Sarmackim porządku prawnym, i doświadczeniu politycznym, nie trudno odnaleźć sytuacje bezrefleksyjnego przyjmowania ustaw i uchwał przez sejmową większość. Zapadają one zwykłą większością (nieco tylko słabszą w naszej rzeczywistości od większości bezwzględnej). W tym układzie weto oparte o większość bezwzględną jest fikcją. Kiedy sarmacką polityką rządzą układy koleżeńskie, nie wspólnota celów politycznych, a ukształtowane w czasie wyborów i pierwszych obrad układy trwają do końca kadencji, trudno spodziewać się, że większość sejmowa w ciągu dwóch tygodni od podjęcia decyzji kolejny raz podejmie ją w sposób inny. Kiedy sarmacki parlament liczy 7, a za chwilę ledwie 5 posłów, to granice między większościami się zamazują. Większość 2/3 jest o tyle bezpiecznym rozwiązaniem, że niezależnie od ilości posłów nie będzie równała się większości zwykłej, lub bezwzględnej. Nie można tego zaś powiedzieć o większości bezwzględnej (najczęściej równa zwykłej) czy nawet kwalifikowanej 3/5 (przy 5 posłach to de facto większość bezwzględna, czy większość zwykła), mimo to jednak, patrząc dalej niż zbliżająca się kadencja, właściwym rozwiązaniem jest zaproponowanie Sejmowi przyjęcia właśnie takiej większości.

Z tych powodów zdecydowałem się zaproponować Sejmowi poprawkę w projekcie, wychodząc Posłankom i Posłom na przeciw. O ile jestem przeciwny zmianie w ogóle, to szanuję charakter w jakim występujecie w imieniu sarmackiego społeczeństwa, idąc zaś drogą kompromisu proponuję rozwiązanie pośrednie. Poprawka ustanawiająca 14-dniowe vacatio legis wynika zaś z faktu, że mówimy o zmianie Konstytucji, najważniejszego aktu prawnego Księstwa Sarmacji. W moim przekonaniu należy zapewnić stosowny okres dostosowania się do przyjętej zmiany.

Z poważaniem,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wypełniłem swój obowiązek i odniosłem się do przedłożonej mi ustawy, kierując do Sejmu stosowne, bazujące na odpowiednich przepisach, poprawki i oczekując zajęcia się nimi przez Sejm. Na moją wiadomość żadnych uwag od Marszałka i Wicemarszałka nie otrzymałem, żaden z nich również nie zajął się sprawą w Sejmie. W dniu wczorajszym (tj. 4 maja krótko przed północą) Marszałek Sejmu stwierdził, iż nie podjąłem żadnych czynności wobec tej ustawy, podpisał i opublikował ustawę, popełniając tym samym delikt konstytucyjny, sama ustawa zaś jest nieważna.

W związku z zarysowanymi wątpliwościami zasadnym jest zwrócenie się do Wysokiego Trybunału z wnioskiem jak w petitium. Jeśli to możliwe, wobec przedłożonego materiału dowodowego, który wyraźnie pokazuje, iż ze strony Tronu wszelkie działania spełnione zostały proszę o możliwie prędkie zajęcie się sprawą.

(—) Robert Fryderyk, książę
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o stwierdzenie nieważności ustawy

Postprzez RCA 5 maja 2018, o 09:01

Szanowny Panie Marszałku.

Jeśli uzna Pan, że wniosek właściwiej jest procedowac jako sprawę kontrolną to proszę śmiało zmienić kwalifikację.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o stwierdzenie nieważności ustawy

Postprzez VAT 6 maja 2018, o 19:42

Zielnybor, 06 maja 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
 1. Na wniosek Księcia Sarmacji Roberta Fryderyka, złożony w dniu 05 maja 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK KN 18/05/06;
 3. do rozpoznania w/w spraw wyznaczam siebie.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez VAT 6 maja 2018, o 20:38

Otwieram rozprawę.


Wyznaczam Marszałkowi Sejmu 5-dniowy termin, tj. do dnia 11 maja 2018 r., na zajęcie stanowiska w sprawie.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że sprawa dotyczy byłego Marszałka Sejmu - Kristiana Arped - informuję, że jeśli chciałby się wypowiedzieć, może to zrobić aż do zamknięcia rozprawy.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez Konrad Jakub 6 maja 2018, o 20:50

Wysoki Trybunale,

na podstawie art. 3 pkt 3 KppTK oświadczam, że chciałbym zostać uwzględniony w rozprawie jako jej strona. Przedmiotem wniosku inicjalnego jest nie tyle sam Marszałek Sejmu, co jego prezydium, a przynajmniej jego część do której się zaliczam. Moja osoba jest kilkukrotnie wzmiankowana we wniosku inicjalnym, tuż obok Marszałka Sejmu, wobec czego chciałbym ustosunkować się do słów które pośrednio mnie dotyczą, co może mieć istotny wpływ na przebieg postępowania. Tym bardziej, że wiadomość o której mowa we wniosku, była kierowana również do mnie, co pośrednio implikuje fakt, że bądź co bądź miałem w tej sprawie swój udział.
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez VAT 6 maja 2018, o 21:35

Oczywiście, bardzo proszę. Zakreślam Wielmożnemu termin 5-dniowy, tzn. do dnia 11 maja 2018 r. na zajęcie stanowiska.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez RCA 8 maja 2018, o 14:01

Wysoki Trybunale,

poza wnioskiem inicjalnym również chciałbym zabrać w sprawie głos.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez VAT 8 maja 2018, o 14:13

Ustalmy może w ten sposób. Trybunał w tym składzie, to znaczy reprezentowany przez moją osobę, nigdy nikomu nie zabraniał zabierania głosu, jeśli taka potrzeba zaszła, niezależnie od tego, czy dana osoba była formalnie uczestnikiem, czy nie.

Jeśli ktokolwiek z przedstawicieli organów, które mogą potencjalnie mieć coś istotnego do powiedzenia w sprawie, chce się wypowiedzieć - bardzo proszę. Dotyczy to zarówno Księcia obecnego, byłych Książąt, Kanclerza, Marszałka, wicemarszałków itd. Proszę to robić bez pytania Trybunału o zgodę.

Jedyne o co proszę to unikanie wdawania się w pyskówki. Zdaję sobie sprawę, że nieraz jest to trudne, ale mimo wszystko miejmy baczenie na powagę postępowania przed Trybunałem. Dziękuję.

Co do powyższego wniosku to głosu udzielam. Pro forma wyznaczam 5-cio dniowy termin na zajęcie stanowiska, przy czym żeby była jasność - jeśli ktoś zajmie stanowisko dnia 6-go czy 7-go, Trybunał nie będzie robił problemów - aż do chwili zamknięcia rozprawy (co zostanie uprzednio zasygnalizowane).
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez Helwetyk 9 maja 2018, o 10:30

Czcigodny Panie Marszałku,
Wysoki Trybunale!

Ani Konstytucja Księstwa Sarmacji, ani Regulamin Sejmu nie precyzują jednoznacznie trybu postępowania w sprawie poprawek Księcia zgłoszonych w trybie art. 46 ust. 2 ustawy zasadniczej. W jakimś stopniu pomocny, z racji braku odmiennych regulacji w tej materii, może być przepis art. 4 ust. 1 Regulaminu Sejmu, w myśl którego „projekt ustawy lub uchwały […] składa się na ręce Marszałka Sejmu”.

Utrwalona praktyka wydaje się (używam tego sformułowania z uwagi na dłuższą nieobecność w Księstwie Sarmacji) wskazywać na to, że wszelkie wnioski ustawodawcze powinny być co do zasady zgłaszane w publicznie dostępnych działach Forum Centralnego, za czym w pewnym stopniu przemawia konstytucyjne prawo obywateli do dostępu do informacji. Jako obywatel i przyszły poseł śledzący przebieg postępowania ustawodawczego w sprawie będącej przedmiotem niniejszego postępowania sądziłem, że Książę zdecydował o zaniechaniu czynności wobec ustawy, w następstwie czego zastosowanie miał przepis art. 46 ust. 5 Konstytucji („Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 1–4, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu”). Nie jestem jednak przekonany co do tego, że w niniejszej sprawie tryb działania, jaki uważałbym za pożądany, ma charakter obligatoryjny, a — jak rozumiem — doręczenie Marszałkowi Sejmu decyzji Księcia, w konstytucyjnym terminie, za pośrednictwem Poczty Konnej, nie budzi wątpliwości żadnego z uczestników postępowania.

Wobec powyższych skłaniam się do uznania, że: po pierwsze — Książę skutecznie skorzystał z prawa do zaproponowania poprawek, po drugie — Sejm obecnej kadencji powinien te poprawki rozpatrzyć zgodnie z art. 4 ust. 9 Regulaminu Sejmu („Jeżeli nie zakończono drugiego czytania projektu przed upływem kadencji Sejmu, wobec projektu zastosowanie ma zasada dyskontynuacji”), jako że poprawki nie zostały zgłoszone podczas pierwszego czytania, a już po zakończonym w Sejmie minionej kadencji drugim czytaniu projektu, w szczególnym trybie przewidzianym przez Konstytucję Księstwa Sarmacji.

Zaznaczam jednak, że w tym miejscu zupełnie abstrahuję od tego, czy poprawka Księcia do art. 1 projektu ustawy konstytucyjnej, pozostawiająca weto odrzucane kwalifikowaną większością głosów, jest w ogóle dopuszczalna na gruncie konstytucyjnym — mam uzasadnione wątpliwości w przedmiocie tego, czy nie wykracza ona poza zakres przedmiotowy projektu, którego celem było „urzeczywistnienie zasady monarchii parlamentarnej z ograniczoną rolą księcia”, co, oczywiście, nie będzie miało miejsca w przypadku, gdybyśmy powrócili do parlamentu liczącego siedmiu posłów; w takiej bowiem sytuacji — by być precyzyjnym, w czterech na dziewięć przypadków liczebności Sejmu przewidzianych przez Konstytucję — zmiana zaproponowana przez Księcia będzie miała charakter pozorny.
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK KN 18/05/06 | Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez RCA 9 maja 2018, o 11:25

Czcigodny Panie Marszałku,
Wysoki Trybunale.

Poprosiłem o umożliwienie mi wypowiedzi bowiem chcę uzupełnić swój wniosek inicjalny o ważne, moim zdaniem, dowody na to, że przyjęta przeze mnie droga komunikacji z organami Sejmu Księstwa Sarmacji była poprawna i właściwa. W przestrzeni naszego ustroju ani Konstytucja Księstwa Sarmacji, ani Ustawa — Regulamin Sejmu nie precyzują konkretnego trybu zgłaszania i komunikowania się między Księciem i Sejmem, w tym sejmowymi organami. Nie jest zatem także uregulowane postępowanie w sprawie poprawek, które Książę zgłasza w trybie art. 46 ust. 2 Konstytucji. W toku zakończonej już LV kadencji Sejmu od początku obraną drogą komunikacji zarówno na linii Marszałek Sejmu (i Wicemarszałek)-Książę, jak i Książę-Marszałek Sejmu (i Wicemarszałek), była Poczta Konna i przez cały okres kadencji, trzy miesiące, żaden z wskazanych organów, ani żaden z Marszałków czy Wicemarszałków pełniących w tym czasie funkcje drogi tej nie zakwestionował. Nie uczyniono tego także w postępowaniu, które legło fundamentem niniejszej sprawy. Słowem wyjaśnienia — wicemarszałek diuczessa Aurelis-Sedrovska została pominięta w korespondencji w wyniku pomyłki interpretacyjnej przepisów Sejmu. Pragnę jednak zauważyć, iż ze względu na nieaktywność posłanki w Prezydium nie ma to większego znaczenia w sprawie, a zawiadomienie Prezydium w osobach Marszałka Arpeda i Wicemarszałka Arpeda-Friedmana, jako osób w 100% pokrywających administracyjne zarządzanie Sejmem, było wystarczające.

W wzmiankowanej kadencji tylko pięciokrotnie przedkładano Księciu uchwalone przez Sejm ustawy do podpisu, były to, kolejno:
 1. Ustawa o nowelizacji Regulaminu Sejmu
 2. Ustawy o zmianie Ustawy o NIA
 3. Ustawa o zmianie sposobu liczenia siły głosu
 4. Ustawa konstytucyjna o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego
 5. Ustawa konstytucyjna o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych

Ad 1) ustawa została mi przedłożona przez Wicemarszałka Arpeda-Friedmana, za pośrednictwem Poczty Konnej, w dniu 18.03.2018 r. o 20:14:34, i 20.03.2018 Regent JKW Andrzej Fryderyk podpisał ustawę i została ona opublikowana w Dzienniku Praw;

Ad 2) ustawa została przedłożona Regentowi JKW Andrzejowi Fryderykowi, jak sądzę (bo nie ma śladu w kancelarii książęcej) za pośrednictwem Poczty Konnej, w dniu 02.04.2018 r., o czym Regent poinformował mnie, za pośrednictwem FB tego samego dnia o 16:37, gdy wówczas poprosiłem go o pozostawienie jej do mojego powrotu z Regencji, i udzieliłem na nią odpowiedzi (kierując ją do ponownego rozpatrzenia), za pośrednictwem Poczty Konnej, przekazując odpowiedź bezpośrednio Marszałkowi Arpedowi w dniu 07.04.2018 r. o 19:13:27. Marszałek potwierdził jej otrzymanie i wszczął stosowne, przewidziane Konstytucją, postępowanie;

Ad 3) ustawa została mi przedłożona przez Wicemarszałka Arpeda-Friedmana, za pośrednictwem Poczty Konnej, w dniu 23.04.2018 r. o 22:20:22, i i udzieliłem na nią odpowiedzi (informując o skierowaniu sprawy do rozpoznania przez Trybunał Koronny), za pośrednictwem Poczty Konnej, przekazując odpowiedź bezpośrednio Marszałkowi Arpedowi, jak i Wicemarszałkowi Arpedowi-Friedmanowi, w dniu 30.04.2018 r. o 09:48:58. Marszałek i Wicemarszałek przyjęli wiadomość i nie podjęli w związku z tym żadnych czynności, w tym także tych, o których mówi art. 46 ust. 5 Konstytucji;

Ad 4) ustawa została mi przedłożona przez Wicemarszałka Arpeda-Friedmana, za pośrednictwem Poczty Konnej, w dniu 26.04.2018 r. o 12:15:19, i i udzieliłem na nią odpowiedzi (wnosząc poprawki w trybie przewidzianym art. 46 ust. 2 Konstytucji), za pośrednictwem Poczty Konnej, przekazując odpowiedź bezpośrednio Marszałkowi Arpedowi, jak i Wicemarszałkowi Arpedowi-Friedmanowi, w dniu 03.05.2018 r. o 08:56:19. Marszałek i Wicemarszałek, inaczej niż dotychczas, zignorowali tę wiadomość i Marszałek podjął czynność o której mówi art. 46 ust. 5 Konstytucji;

Ad 5) ustawa została mi przedłożona przez Wicemarszałka Arpeda-Friedmana, za pośrednictwem Poczty Konnej, w dniu 27.04.2018 r. o 13:11:24, i i udzieliłem na nią odpowiedzi (informując o zarządzeniu referendum, w związku z brakiem uzyskania, niezbędnej do procedowania bez referendum, większości), za pośrednictwem Poczty Konnej, przekazując odpowiedź bezpośrednio Marszałkowi Arpedowi, jak i Wicemarszałkowi Arpedowi-Friedmanowi, w dniu 03.05.2018 r. o 09:22:21. Referendum zostało zarządzone i przeprowadzone zostanie w dniach 12-14 maja 2018 r.

Wysoki Trybunale, historia współpracy Księcia i Prezydium Sejmu w czasie zakończonej LV kadencji Sejmu to historia jednoznacznie pokazująca, iż przyjętym modelem komunikacji, co do którego żadna ze stron nie wnosiła zastrzeżeń, jest i była Poczta Konna. W przeszłości pełniłem również, wielokrotnie i znacząco długo, funkcję Marszałka Sejmu, kiedy to Poczta Konna była wykorzystywana z równym powodzeniem, i również nikt do tej drogi nie wnosił uwag i zastrzeżeń. Wobec tego należy stwierdzić, iż Książę w sposób prawidłowy i skuteczny, w przewidzianym przez Konstytucję terminie, poinformował Marszałka i Wicemarszałka Sejmu o wnoszonych do projektu poprawkach, ergo nie możliwe jest by prawidłowym było uznanie, że Książę zaniechał tej czynności.

Wobec powyższego wnoszę o stwierdzenie nieważności podpisania wzmiankowanej ustawy przez Marszałka Sejmu i zarządzenie wykreślenia jej z Dziennika Praw. Ta ustawa nie została prawidłowo ogłoszona, nie zostało prawidłowo zakończone postępowanie ustawodawcze. Ta ustawa nie obowiązuje.
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron