Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Moderator: Trybunał Koronny: przewodniczący

TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez anglov 30 kwi 2018, o 16:27

Wielce Szanowny Panie Marszałku,

niniejszym, w trybie art. 11. §3. p. 5. Ustawy Sejmu nr 317 — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym, zwracam się do Trybunału Koronnego z wnioskiem o zbadanie ustawy - ordynacji wyborczej.

Proszę o szczególne zbadanie czy przepisy art. 8. nie naruszają przepisu art. 40. ust. 2. pkt. 1. Konstytucji i prawa obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli.

Udział w wyborach, korzystanie z prawa głosu i realizacja go w oparciu o określoną siłę głosu to udział bezpośredni, o którym mówi powyższy przepis. Moje szczególne wątpliwości budzi ograniczanie tego prawa poprzez dzielenie społeczeństwa na grupy bardziej lub mniej uprzywilejowanych obywateli w taki sposób, że wpływ na ich możliwości realizacji powyższego prawa wpływ będą mieć ilość nadanych wsi lennych przez Księcia Sarmacji. Ustawa w tych punktach, którymi ustanawia taki rozdział, ustanawia kastę obywatelską, która opierać się będzie o osoby, które otrzymały więcej wsi lennych od Księcia Sarmacji, ograniczając w ten sposób wpływ na państwo osób, które w Księstwie zamieszkują krócej, mniej się też udzielają, bądź odmawiają przyjęcia nadań - z tych czy innych powodów.

Mam poważne wątpliwości, czy dopuszczalne, na gruncie naszej obecnej ustawy zasadniczej i jej ducha, jest dzielenie społeczeństwa na gorsze i lepsze w oparciu o takie czynniki jak ilość nadanych wsi lennych przez Księcia Sarmacji, bądź posiadania tytułu szlacheckiego, w szczególności że prawnie jest to decyzja jednoosobowa.

Obywatele, z natury rzeczy, są sobie równi zarówno w prawach, jak i obowiązkach. Czynienie z ilości nadanych wsi lennych kryterium w korzystaniu z praw politycznych i publicznych jest, w mojej opinii, działaniem krzywdzącym wobec tej grupy obywateli, którzy przybywają do Księstwa i chcą włączyć się w życie państwa na równych zasadach. Dlatego wnoszę jak wyżej.

Dla porządku załączam treść przepisów o jakich sprawdzenie zgodności proszę.

Art. 8. [Siła głosu]

 1. Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile:
  1. 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
  2. 4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
  3. 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
  4. 6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
  5. 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
  6. 8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
 3. Obywatele honorowi posiadają siłę głosów powiększoną o 1 w stosunku do wartości wynikającej z przepisu poprzedzającego.
 4. (skreślony)

Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez VAT 30 kwi 2018, o 21:23

Zielnybor, 30 kwietnia 2018 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
 1. Na wniosek przedstawiciela Królestwa Teutonii - Jego Królewskiej Mości Andrzeja Fryderyka, złożony w dniu 30 kwietnia 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 18/04/30;
 3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: MTK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander;
 4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Ignacego Urbana de Ruth.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 10:56

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

1. odwołuję ze składu ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Defloriusza Dymana Wander.
2. powołuję do składu ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego, ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka, ATK Gotfryda Slavika de Ruth.
3. wyznaczam ATK Gotfryda Slavika de Ruth na funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez Hetman_Gotfryd 23 cze 2018, o 20:49

Otwieram rozprawę.


W związku z otrzymaniem przeze mnie godności Przewodniczącego Składu Orzekającego informuje o możliwości przystąpienia do rozprawy. Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do rozprawy obliguję do złożenia pisemnej deklaracji poniżej do dnia 26.06.2018. Równocześnie rozpoczyna się debata składu sędziowskiego.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Godfryd Slavik de Ruth
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez Helwetyk 24 cze 2018, o 10:51

Jaśnie Oświecony Panie Przewodniczący,
Wysoki Trybunale!

16 lipca 2011 roku JKM Piotr II Grzegorz zarządził referendum w sprawie zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji. Jedną ze zmian poddanych pod głosowanie powszechne była likwidacja dwuizbowego Sejmu, składającego się z Izby Senatorskiej i Izby Poselskiej, oraz zastąpienie go Sejmem jednoizbowym. Zmiana konstytucji została przyjęta przez obywateli, w następstwie czego ogłoszono ją w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji. Treść istotnych dla niniejszego postępowania przepisów brzmiała:

 • art. 16 ust. 2: „Wybory do Izby Senatorskiej są powszechne, bezpośrednie […]”,
 • art. 17 ust. 2 „Wybory do Izby Poselskiej są powszechne, równe i bezpośrednie […]”.

Po nowelizacji — obowiązującej do tej pory — „wybory do Sejmu [stały się] powszechne”. Ustrojodawca w sposób zamierzony i jednoznaczny zniósł konstytucyjny wymóg zarówno równości, jak i bezpośredniości wyborów. Następstwem tego była nowelizacja Ordynacji wyborczej. Wcześniej obowiązujący art. 8 ust. 2 „W wyborach do Izby Poselskiej obywatel oddaje, osobiście lub za pośrednictwem komisarza wyborczego, głos na od jednego do tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia, bądź oddaje głos pusty” zastąpiono regulacją, zgodnie z którą: „Trzeciej części obywateli posiadających największą ilość wsi lennych przypisuje się głos dodatkowy […]. Dziewiątej części obywateli posiadających największą ilość wsi lennych przypisuje się kolejny (trzeci) głos dodatkowy […]. Księciu Sarmacji przysługują trzy głosy”.

Wobec powyższych zarówno ustawa będąca przedmiotem niniejszego postępowania, jak i ustawa będąca przedmiotem równoległego postępowania, są oczywiście zgodne z Konstytucją Księstwa Sarmacji. Powołanego przepisu art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy zasadniczej „[Każdy obywatel ma prawo do:] uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli” nie można stosować w oderwaniu od innych norm konstytucyjnych, w tym przypadku — od obowiązującej od niemal siedmiu lat normy dopuszczającej zróżnicowanie siły głosu przez ustawodawcę.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez anglov 26 cze 2018, o 16:03

Wysoki Trybunale,

w związku z tym iż w Trybunale toczy się bliźniacza sprawa, oznaczona sygnaturą TK U 18/04/30A, a jej postępowanie zmierza do końca, uważam za słuszne, by zawiesić procedowanie obecnego postępowania do czasu rozstrzygnięcia wyżej wspomnianego, gdyż owe postępowania dotyczą interpretacji tożsamych przepisów Konstytucji.

Wobec czego zgłaszam formalny wniosek o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturze TK U 18/04/30A, z uzasadnieniem przedstawionym powyżej.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez Hetman_Gotfryd 26 cze 2018, o 21:24

Przychylam się do wniosku formalnego,autorstwa JKM Andrzeja Fryderyka o zawieszenie postępowania. Do czasu, rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturze TK U 18/04/30A. Jako podstawę uznaję uzasadnianie, podane przez Marszałka Sejmu- Helwetyka książę-diuka Romańskiego.
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez suchy 29 cze 2018, o 19:36

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43. § 1 pkt. 4 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

1. odwołuję ze składu ATK Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka.
2. powołuję do składu ATK Miszę Koraba-Kaku.

Mateusz von Thorn-Chojnacki
Marszałek Trybunału Koronnego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez anglov 6 lip 2018, o 15:40

Wysoki Trybunale,

w związku z ogłoszeniem wyroku w sprawie oznaczonej sygnaturą TK U 18/04/30A, w której Trybunał, analizując przepisy prawa, stwierdził iż przepisy są zgodne z Konstytucją, stwierdzam, iż dalsze procedowanie tej sprawy i ponowna wykładnia tych samych przepisów Konstytucji jest bezcelowa. Wobec tego wnoszę o zamknięcie sprawy bez rozpoznania.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 18/04/30 |Zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

Postprzez RCA 17 lip 2018, o 17:01

W związku z brakiem czynności podjętych przez PSO, w jego zastępstwie, działając na mocy stosownych umocowań, niniejszym wydaję postanowienie o zamknięciu postępowania bez rozstrzygnięcia, zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez stronę inicjującą postępowanie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość