Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Krzysztof Czuguł-Chan vs Rząd Księstwa Sarmacji

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Krzysztof Czuguł-Chan vs Rząd Księstwa Sarmacji

Postprzez piwniczak 10 lip 2015, o 18:34

Czarnolas, 10 lipca 2015 r.

Krzysztof Czuguł-Chan
ul. Senatorska 3
00-010 Czarnolas
nr paszportu: A7782

Trybunał Koronny
00-009 Eldorat


Szanowny Panie Marszałku,

pragnę na Pana ręce złożyć wniosek. Szczegóły w załączniku.

Łączę wyrazy,
Krzysztof Czuguł-Chan
Obrazek


ZAŁĄCZNIK:
Akt Oskarżenia

 1. Oznaczenie stron:
  • Oskarżyciel: Krzysztof Czuguł-Chan
  • Oskarżony: Rada Ministrów Księstwa Sarmacji
 2. Stan faktyczny:
  W maju br. brałem udział w licytacji realnych pozdrowień listownych organizowanej przez Radę Ministrów[1], którą to 13 maja br. wygrałem[2] kwotą 500 000 lt i tego samego dnia przelałem ją na konto Rady Ministrów[3]. Adres Diukowi Zbyszkowi przekazałem 15 maja pocztą konną(dowód do wglądu na wniosek TK, drogą prywatną, z uwagi na zawarty w wiadomości mój realny adres) i ten dzień uważam za moment, w którym moje roszczenie stało się wymagalne. Po dziś dzień nie otrzymałem wygranych pozdrowień, co spowodowało, że poniosłem stratę w wysokości 500 000 lt, a także straty z tytułu niemożności obrotu tymi środkami — chociażby podczas rocznicowych sprzedaży znaczków, na które po prostu nie było mnie stać.

  Zdaję sobie sprawę, że spoczywa na mnie ciężar dowodu. Mogę jedynie ręczyć swoim słowem, że żadnej przesyłki nie otrzymałem, a niniejszy wniosek jest jedynie próbą odzyskania utraconych pieniędzy. Jestem osobą wysokiego zaufania publicznego i jestem daleki od jakichkolwiek prób wyłudzeń czy wymuszeń, które osobiście potępiam. Zdaję się na ocenę Trybunału w tej kwestii i w pełni przyjmuję możliwość oddalenia mojego wniosku z uwagi na brak możliwości udowodnienia, że nic do mnie pocztą nie dotarło.

  Podobnie sprawa ma się z drugą stroną — nie ma możliwości udowodnienia, że list został wysłany, ani też nie da się stwierdzić czy zaginął na poczcie. Zatem domniemywać można, że nie z winy Rady Ministrów przesyłki nie otrzymałem. Jednakże w takich sytuacjach, w moim odczuciu, winno rozstrzygać się na korzyść poszkodowanego.

  [1] viewtopic.php?p=173482#p173482
  [2] viewtopic.php?p=173907#p173907
  [3] http://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/602809.png
 3. Wnioskowane rozstrzygnięcie:
  Zwrot wylicytowanej kwoty wraz z odsetkami, w oparciu o art. 47 i 48 k.s. — 500 000 lt i 1% za każdy dzień zwłoki tj. za 56 dni, licząc do dzisiaj od 15 maja br.

  Jednocześnie, w oparciu o art. 5 ust. 6 Ustawy o Trybunale Koronnym, wnioskuję o odstąpienie od wymogu wniesienia opłaty za wniosek, gdyż stroną jest tutaj Rada Ministrów.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Krzysztof Czuguł-Chan vs Rząd Księstwa Sarmacji

Postprzez Alfred 11 lip 2015, o 09:39

Przychylam się do wniosku o odstąpienie od wymogu wniesienia opłaty. Nadaję bieg sprawie. Wyznaczam do składu orzekającego Antoniego Rudnickiego, jako przewodniczącego, oraz Wojciecha Wiśnickiego.

(—) Martin bar. Schlesinger-Asketil,
Marszałek Trybunału Koronnego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Krzysztof Czuguł-Chan vs Rząd Księstwa Sarmacji

Postprzez Ruudi 11 lip 2015, o 11:18

Otwieram rozprawę.

Wzywam z urzędu na świadka Jaśnie Oświeconego diuka Zbyszka von Thorn-Brońka. Uprasza się świadka o potwierdzenie stawiennictwa na rozprawie, tak by Trybunał, oraz powód, mogli zadać pytania w sprawie.


A. Rudnicki
przewodniczący składu orzekającego
Z poważaniem,

Antoni Rudnicki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Krzysztof Czuguł-Chan vs Rząd Księstwa Sarmacji

Postprzez zbbrow 11 lip 2015, o 23:53

Pierwsza pocztówka została wysłana, lecz nie dotarła. Drugiej paczki jeszcze nie wysłałem (patrz real), zrobię to w poniedziałek/wtorek i przedstawię numer do śledzenia przesyłki.

Proponuję polubowne załatwienie sprawy. W innym wypadku proponuję odszkodowanie w wysokości 200 000 lt (nie mam więcej) z mojej strony, gdyż Rada Ministrów nie ma tu udziału w winie.
Zbyszko Gustolúpulo
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
zbbrow
 

Re: Krzysztof Czuguł-Chan vs Rząd Księstwa Sarmacji

Postprzez piwniczak 12 lip 2015, o 00:17

Nie chcę Cię, Zbyniu, narażać na niepotrzebne koszta kolejnej wysyłki, zwłaszcza ze śledzeniem przesyłki. Rada Ministrów, jeśli TK przychyli się do mojego wniosku, liberty odda i po sprawie. Żadna Twoja wina i żadne liberty od Ciebie nie wchodzą w grę.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Krzysztof Czuguł-Chan vs Rząd Księstwa Sarmacji

Postprzez Ruudi 12 lip 2015, o 12:05

Rozumiem więc, iż świadek potwierdza, iż otrzymał od powoda adres i wysłał przesyłkę?


A. Rudnicki
przewodniczący składu orzekającego
Z poważaniem,

Antoni Rudnicki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Krzysztof Czuguł-Chan vs Rząd Księstwa Sarmacji

Postprzez Ruudi 15 lip 2015, o 00:24

Wzywam z urzędu kolejnego świadka w osobie Wielmożnego Wicehrabiego Siergiusza Asketila, który pełnił w okresie dotyczącym sprawy funkcję Kanclerza.
Kieruję również do świadka następujące pytania:
1) Czy według Pańskiej wiedzy, przesyłka wylicytowana przez powoda została dostarczona?
2) Czy według Pańskiej wiedzy, powód udostępnił odpowiednim organom swój adres realny, wypełniając zasady licytacji?
Informuję również, iż strony postępowania mogą zadawać świadkom pytania.


A. Rudnicki
przewodniczący składu orzekającego
Z poważaniem,

Antoni Rudnicki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Krzysztof Czuguł-Chan vs Rząd Księstwa Sarmacji

Postprzez Sierg 15 lip 2015, o 09:12

Wysoki Trybunale,

1) Czy według Pańskiej wiedzy, przesyłka wylicytowana przez powoda została dostarczona?

Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie znam stanu faktycznego. Jako Kanclerz nie zobowiązywałem ministrów, którzy sami zgłosili się do wysyłania pocztówek, do wysyłki z możliwością jej śledzenia. Wierzę zarówno diukowi von Thorn-Bronkowi — który twierdzi, że pocztówkę wysłał, jak i diukowi Czuguł-Chanowi — że tej pocztówki nie otrzymał.

Czy według Pańskiej wiedzy, powód udostępnił odpowiednim organom swój adres realny, wypełniając zasady licytacji?

Nie uczestniczyłem w procedurze przekazania adresu realnego, jednak według relacji mojego Ministra Spraw Wewnętrznych został on udostępniony.
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Krzysztof Czuguł-Chan vs Rząd Księstwa Sarmacji

Postprzez Ruudi 15 lip 2015, o 23:34

Dziękuję za złożenie zeznania przed Trybunałem.

Zamykam postępowanie. Informuję, iż strony postępowania mogą złożyć w tym miejscu wnioski końcowe w ciągu dwóch dni. Po tym czasie skład orzekający uda się na naradę.


A. Rudnicki
przewodniczący składu orzekającego
Z poważaniem,

Antoni Rudnicki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Krzysztof Czuguł-Chan vs Rząd Księstwa Sarmacji

Postprzez Ruudi 20 lip 2015, o 18:13

Obrazek
WYROK
w imieniu
KSIĘSTWA SARMACJI

Trybunał Koronny w składzie:

 • Antoni Rudnicki, przewodniczący,
 • Wojciech Wiśnicki,
po rozpoznaniu sprawy z powództwa Krzysztofa Czuguł-Chana, przeciwko Radzie Ministrów Księstwa Sarmacji o niewywiązanie się z zawartej publicznie umowy w formie licytacji listu-niespodzianki uznaje oskarżonego winnym niedopełnienia warunków licytacji. Trybunał nakazuje Radzie Ministrów naprawienie szkody wyrządzonej Krzysztofowi Czuguł-Chanowi poprzez zwrot zapłaconej przez niego sumy 500 000 libertów wraz z odsetkami naliczonymi według art. 47 i 48 k.s., tj. 1% za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 15 maja br. do dnia 10 lipca br., co daje łączną sumę 556 000 libertów.

UZASADNIENIE


Po rozpoznaniu sprawy, biorąc pod uwagę zeznania powoda oraz świadków, Trybunał stwierdza ponad wszelką wątpliwość, iż Rada Ministrów nie wywiązała się z podjętego na drodze publicznie zawartej umowy zobowiązania, przy jednoczesnym spełnieniu warunków przez powoda.

W przeciwieństwie do spraw karnych, w sprawach cywilnych dotyczących zawartych między stronami umów, zarówno powód, jak i oskarżony winni mieć możliwość udowodnienia dopełnienia warunków umowy. Dlatego też Trybunał Koronny rekomenduje, by w przyszłości przy podejmowaniu tego typu umów, dotyczących wysłania realnych listów, czy przesyłek, korzystać dostępnej opcji potwierdzenia odbioru, która daje możliwość sprawdzenia statusu przesyłki i ewentualnego dowiedzenia niewinności.

Wobec powyższego należało orzec, jak w sentencji.


Poucza się strony, że w ciągu 7 dni przysługuje im prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.
Z poważaniem,

Antoni Rudnicki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość