Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o dyplomacji Księstwa

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o dyplomacji Księstwa

Postprzez KJAF 1 lut 2019, o 22:31

WKM,
WKW Marszałku,
Wysoki Sejmie,


Przedkładam rządowy projekt Ustawy o dyplomacji Księstwa, który ma poprawić byki w ostatniej poprawce przenoszącej politykę zagraniczną pod skrzydła Rady Ministrów. Przy okazji wprowadza ona kilka korekt technicznych i doprecyzowuje pewne procedury.

Spis zmian w punktach:

 1. przeformułowanie kompetencji Księcia z zapisu, który sugeruje prowadzenie PZ przez JKM na równi z RM. Obecna interpretacja może wskazywać na to, że Książę kształtuje politykę zagraniczną, a oprócz tego ("w szczególności") posiada dodatkowe prerogatywy określone przepisem. Według intencji ustawodawcy, prowadzenie dyplomacji zostało przekazane Rządowi, natomiast Książę wykonuje w tej dziedzinie tylko takie obowiązki, które zostały mu wprost poruczone konstytucją. Przedłożona ustawa jaśniej wyraża tę intencję.

 2. Przeniesienie zarządu nad Korpusem Dyplomatycznym na Radę Ministrów. Przepisy w obecnym brzmieniu a) sugerują swoją nazwą podległość Księciu (Służba Dyplomatyczna JKM); b) stanowią, iż zarząd nad nią sprawuje JKM; c) stwierdzają, iż Książę "może" powoływać i odwoływać jej członków na wniosek RM. Ustawa zmienia wszystkie te punkty i doprowadza do sytuacji, w której JKM jest notariuszem zmian w Korpusie, tj. bezwarunkowo dokonuje zmian na wniosek MSZ.

 3. Dodano procedury dotyczące zmiany i wypowiadania umów międzynarodowych. Nie zawsze odbywa się to trybem takim samym jak ratyfikacja, co zostało w przedłożonej ustawie jasno potwierdzone.

 4. To samo w kwestii zawierania traktatów. Ustawa stanowi jasno, że umowy w imieniu KS zawiera Rada Ministrów. Książę ratyfikuje je według tego, co Rząd mu przedłoży, jednak po uzyskaniu zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały.

 5. Poprzednia delegacja ustawowa do ustanawiania kryteriów uznawania innych mikronacji miała dziwną konstrukcję, która (przynajmniej według mnie) budzi wątpliwości, czy można ją użyć więcej niż raz. Dodatkowo, zawarła się w ustawie zmieniającej, nie w jednolitej. Mówiąc krótko — w Konstytucji jej nigdzie nie ma. Dodano więc przepis który stanowi, iż RM w drodze rozporządzenia ustala te kryteria.

 6. Podobny bałagan występował w kwestii uznawania i jego wycofania względem mikronacji. Poprawka zakłada, że robi to Rada Ministrów w drodze uchwały.

 7. Poprawka dodaje możliwość zmiany aneksów i załączników do umów bez wymogu ratyfikacji. Jeżeli umowa to przewiduje i Sejm się na ten przepis zgodził (wydając przecież zgodę na ratyfikację), to określone konkretnie treścią umowy załączniki do niej, mogą być zmieniane w trybie uproszczonym — po ich zatwierdzeniu w drodze uchwały Rządu.

 8. Ustaw ponownie przenosi wymóg współdziałania samorządów w kwestii kontaktów z zagranicą z Radą Ministrów. Tak było dopóki PZ była w gestii Rządu, zmieniono to na Księcia po roszadzie z tą kompetencją, ale zapomniano to wrócić po odkręceniu poprawki.

 9. Większość powyższych zmian zawiera się w nowym artykule, który zbiera w jednym miejscu wszystkie powyższe zasady, co ma w założeniu dać większą przejrzystość. To, co jest nadal w innych przepisach, to kompetencje Księcia w dziedzinie PZ (znajduje się to w przepisie o ogólnych prerogatywach JKM) oraz wspomniany przepis o samorządach — nadal pozostaje tam, gdzie był.

Projekt ustawy:

(projekt w wersji jednolitej, po uwzględnieniu autopoprawki)

Ustawa konstytucyjna nr …
z dnia …
o dyplomacji Księstwa


W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1

Artykuł 9 ust. 8 w brzmieniu:

"Książę wspiera Radę Ministrów w zakresie polityki zewnętrznej Księstwa Sarmacji, a w szczególności:
 1. na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych może powołać i odwołać przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, którzy tworzą podlegającą Księciu Służbę Dyplomatyczną Jego Książęcej Mości,
 2. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji;
 3. za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe"

przyjmuje brzmienie:

"Książę, w kwestii polityki zagranicznej:
 1. na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, którzy tworzą Korpus Dyplomatyczny,
 2. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji,
 3. ratyfikuje przedłożone przez Radę Ministrów umowy międzynarodowe. Ratyfikacja wymaga zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały."

Art. 2

Po artykule 24 dodaje się artykuł 24a o tytule "[Polityka zagraniczna]" i brzmieniu:

 1. Umowy międzynarodowe w imieniu Księstwa Sarmacji zawiera Rada Ministrów.
 2. Korpus Dyplomatyczny podlega Radzie Ministrów. Minister właściwy do spraw zagranicznych w drodze zarządzenia określa jego organizację i strukturę.
 3. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa kryteria uznawania innych mikronacji.
 4. Rada Ministrów w formie uchwały postanawia o uznaniu innych mikronacji przez Księstwo Sarmacji. Dla wycofania uznania, przepis ten stosuje się odpowiednio.
 5. Ratyfikacji nie podlegają aneksy i inne załączniki do umowy międzynarodowej, jeżeli ratyfikowana umowa tak stanowi. Dokumenty te podlegają zatwierdzeniu przez Radę Ministrów w drodze uchwały.
 6. Do wypowiedzenia bądź zmiany umowy międzynarodowej, przepisy dotyczące ratyfikacji stosuje się odpowiednio.

Art. 3

Artykuł 35 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu:

"podejmowania, w porozumieniu z Księciem Sarmacji, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi,"

przyjmuje brzmienie:

"podejmowania, za zgodą i w porozumieniu z Radą Ministrów, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi,"


Art. 4

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

-----

Brzmienie przed autopoprawką:

Art. 4
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
KANCLERZ SARMACJI

(—) Arped-Friedman
Ostatnio edytowano 3 lut 2019, o 13:13 przez KJAF, łącznie edytowano 1 raz
Powód: autopoprawka
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o dyplomacji Księstwa

Postprzez anglov 1 lut 2019, o 23:15

Rozpoczynam I czytanie projektu. Potrwa ono 3 dni, tj. do 4 lutego do godz. 23:15.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o dyplomacji Księstwa

Postprzez Remigiusz L. 2 lut 2019, o 10:05

Wysoka Izbo,
WKW Marszałku,


Projekt został przedłożony przez dbającą o jednomyślność Radę Ministrów, zatem niniejsza deklaracja nie jest właściwie potrzebna. Jednak dla porządku informuję PT Posłów, że Ministerstwo Pokoju w pełni popiera projekt.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o dyplomacji Księstwa

Postprzez Zombiakov 2 lut 2019, o 22:43

WKM,
WKW Marszałku,
Wysoki Sejmie,

Cóż pozostaje jak nie przyklasnąć naszej Radzie Ministrów. To jeden z tym momentów próby gdy trzeba okazać jedność.
Murem za Kanclerzem. Murem za Ministrem Pokoju.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o dyplomacji Księstwa

Postprzez anglov 2 lut 2019, o 22:45

Wysoka Izbo,

osobiście nie mam żadnych uwag. Po prostu popieram.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o dyplomacji Księstwa

Postprzez AFvTD 3 lut 2019, o 11:14

Wysoka Izbo

Chociaż nie chciałbym, aby Sejm tylko przepychał ustawy, to w tym przypadku nie ma możliwości, aby tego nie zrobić. W pełni popieram projekt i jednocześnie składam wniosek o skrócenie pierwszego czytania
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa o dyplomacji Księstwa

Postprzez anglov 3 lut 2019, o 12:29

Wasza Królewska Mość Kanclerzu,

mam jedną uwagę związaną konstytucyjnością terminu wejścia w życie ustawy. Jako iż ustawa zmienia artykuł 35 ust. 1 p. 8 Konstytucji, który jest przepisem dotyczącym bezpośrednio praw prowincji, na podstawie art. 46 ust. 6 Konstytucji, jest wymagane, aby ustawa miała 14-dniowy termin wejścia w życie.

Wobec powyższego sugeruję – w drodze autopoprawki – zmodyfikować przepis końcowy.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o dyplomacji Księstwa

Postprzez KJAF 3 lut 2019, o 13:09

Dziękuję za powyższą uwagę, oczywiście przyjmuję to jako autopoprawkę i stosownie zmienię tekst jednolity propozycji.

Jednocześnie proszę o nie skracanie debaty.

Jedną z bolączek naszego prawodawstwa jest jego niska jakość i dziurawość. Buble pochodzą te nie tyle z braku umiejętności zrobienia czegoś lepszego, ale pośpiechu. Napisanie treści projektu powoduje od razu jego przedłożenie, a w Sejmie znowu priorytetem jest sprawne przepchanie dokumentu przez machinę legislacyjną. To jest wypaczenie istoty dobrego uchwalania prawa.

W dokładnie ten sposób przebiega ostatnio u nas proces grzebania w DP. Mam wrażenie, że szkice artykułów są pieczołowiciej sprawdzana przez autorów, niż projekty ustaw sejmowych. Dokładnie z tego powodu przedłożyłem niniejszą ustawę, gdyż poprzednia próba przeniesienia polityki zagranicznej na barki Rządu dokonana była nieudolnie.

Nie wiem skąd zwyczaj skracania wszystkiego jak leci, skoro nie ma takiej potrzeby i nie musimy odpalać trybu pilnego. Dwa dni debaty (trzy minus skrócenie) dla ustawy konstytucyjnej, zmieniającej kilka przepisów i wprowadzających nowe rozwiązania to jakieś nieporozumienie.

Sejm powinien dobrze zapoznać się z treścią projektu, przeczytać go, przeanalizować w kontekście obecnego stanu prawnego i wyłapać buble. Sejm to sito dla inicjatora prawa. To bądź co bądź Sejm uchwala ustawy, więc bierze na siebie odpowiedzialność za zmiany, jakie projekt poczyna.

Chociażby w tym właśnie przypadku doszło do potknięcia, gdyż nie zawarłem potrzebnego vacatio legis. Być może jest więcej bubli? Być może, gdyby debata została skrócona już wcześniej, nie zauważylibyśmy i tego.

Jedną z patologii państwa z którą chcę coś zrobić, jest właśnie uchwalanie prawa a la lex robertus, przez właśnie taki robertyzm w procesie legislacyjnym. Napisać akt w pojedynkę, od razu przedłożyć do Sejmu, poskracać debaty, nie analizować całości prawodawstwa, nie zrobić kwerendy w obecnych przepisach, majstrować kilka razy przy projekcie złożonym w pierwszym poście (kilka edycji żeby ujednolicić brzmienie po autopoprawkach, gdzie potem nie można ustalić tekstu pierwotnego), brak przepisów poprzedniego brzmienia, do tego nieczytelna treść gdyż formatowanie wygląda jak robione na telefonie — właściwa analiza tego potworka to męka. Aby szybciej, aby sprawniej. A potem kaszanka.

W związku z powyższym, w imieniu Rady Ministrów składam wniosek o przedłużenie pierwszego czytania o 4 dni. Nic nam to nie zaszkodzi, projekt pilny nie jest. Wracając co jakiś czas ze świeżą głową do ustawy i czytając ją raz jeszcze co jakiś interwał, zminimalizujemy ryzyko wypuszczenia kolejnego prawa z wodogłowiem na starcie.
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o dyplomacji Księstwa

Postprzez anglov 3 lut 2019, o 13:53

Wobec wniosku Kanclerza Rady Ministrów o przedłużenie debaty, przedłużam debatę o 4 dni tj. do 7. lutego do godz. 23:15.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości wniosek Pana Posła Alfreda Fabiana von Tehena-Dżeka jak i sprzeciw wobec niego ze strony JKM Kanclerza.

Ze swojej strony mogę dodać, że podzielam zdanie Kanclerza o tym, iż skracanie pierwszego czytania, aby szybciej, aby bardziej jest praktyką złą, o czym też mówiłem, gdy sięgałem po urząd Marszałka. Dlatego też, nawet gdy takie się pojawiają, oczekuję w nich uzasadnienia, a także obserwuję przebieg debaty. Dopiero gdy jestem przekonany, że faktycznie nie jest potrzebne dalsze procedowanie, debata zostaje skrócona.

Mimo wszystko zawsze zarządzam domyślne 3 dni debaty. Jest to związane z tym, iż projekty nie są duże, a wychodzę z założenia, że lepiej debatę przedłużyć, gdy jest nią zainteresowanie, niż niepotrzebnie skracać i narażać się na sytuację, że osoby zainteresowane nie będą mogły wyrazić swojej opinii w z góry określonym terminie.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o dyplomacji Księstwa

Postprzez anglov 8 lut 2019, o 19:12

Wobec upłynięcia terminu I czytania projektu, zostaje ono zamknięte. Rozpoczynam drugie czytanie projektu. Będzie ono obejmować wyłącznie głosowanie nad projektem. Przypominam, iż ustawa o zmianie Konstytucji może być uchwalona większością 2/3 głosów.
Głosowanie potrwa 3 dni.
Zapraszam do głosowania w systemie informatycznym.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron