Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK)

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK)

Postprzez anglov 5 lut 2017, o 19:42

Panie Marszałku,

składam na Pana ręce projekt ustawy o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i ustawy — Regulamin Sejmu. Zmiany wprowadzane ustawą dotyczą Trybunału Koronnego i mają służyć osiągnięciu kilku celów.

(1) Trybunał Koronny jako kontrola państwowa

Jak stanowi Konstytucja w jej obecnym brzmieniu, Trybunał Koronny „kontroluje działalność organów władzy publicznej innych niż Sejm”. Przedmiotem kontrowersji było, czy możliwa jest kontrola wewnętrznych organów Sejmu, w szczególności Marszałka, oraz czy Trybunał może kontrolować sam siebie — to w ostatnim czasie.

Wydaje się, że w praktyce przewagę zdobył pogląd, że nie jest dopuszczalna kontrola sejmowych organów kierowniczych, natomiast możliwa jest kontrola Marszałka Trybunału (a zatem i Księcia wykonującego swoje kompetencje jako przewodniczącego Trybunału).

Ponieważ jednak w kwestiach tych nie panuje jednomyślność, a brak powszechnie obowiązującej wykładni, brzmienie przepisów Konstytucji będzie zmienione tak, aby bez jakiejkolwiek wątpliwości wewnętrzne organy Sejmu były wyjęte spod kontroli trybunalskiej.

Natomiast pomysł, żeby Trybunał Koronny kontrolował sam siebie, jest po prostu absurdalny. W ramach postępowania sądowego są stosowne instrumenty — środki odwoławcze — zapewniające jego poprawny przebieg. Taka możliwość będzie wyraźnie wyłączona.

(2) Tryb wyboru asesora

Teoretycznie wybór asesora powinien przebiegać tak, że kandydat składa projekt uchwały Sejmu w sprawie powołania go na urząd asesorski, a następnie odbywa się nad nim debata oraz głosowanie.

W praktyce odbywa się to zupełnie inaczej: kandydat zgłasza się, Sejm dyskutuje i głosuje nad jego kandydaturą, a Marszałek Sejmu sporządza i publikuje w Dzienniku Praw stosowną uchwałę. To znacznie sensowniejszy tryb, ale nieodpowiadający postanowieniom Regulaminu Sejmu.

Stąd tenże Regulamin będzie odpowiednio zmieniony; określona będzie procedura naboru na urząd asesorski.

(3) Niepołączalność urzędów: asesorskiego, kanclerskiego i ministerialnego

Jak słusznie podnosi się od czasu, gdy Radę Ministrów tworzyła Partia Baridajska, asesor nie powinien być jednocześnie członkiem rządu. Jak sądzę, zmiana ta nie będzie kontrowersyjna.

(4) Tryb opróżnienia urzędu asesorskiego

W obecnym stanie prawnym opróżnienie urzędu asesorskiego następuje z mocy prawa, jeżeli jego piastun przestanie spełniać określone warunki, co jest mało szczęśliwym rozwiązaniem.

(5) Zmiana zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej asesorów

Ze względu na konieczność zapewnienia niezależności sądownictwa, utrudnione będzie zastosowanie złożenia z urzędu. Dojdzie natomiast nowy środek dyscyplinarny: kara grzywny.

USTAWA SEJMU
nr …
z dnia …

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji
i ustawy — Regulamin Sejmu

Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 32b pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) kontroluje działalność:
a) Księcia, z zastrzeżeniem jego działalności jako przewodniczącego Trybunału Koronnego,
b) Rady Ministrów, Kanclerza, ministrów i innych organów władzy państwowej, powołanych ustawą bądź rozporządzeniem,
c) organów władzy samorządowej;

2) po art. 32h dodaje się art. 32ha i art. 32hb w brzmieniu:

Art. 32ha.
1. Asesorem może być obywatel sarmacki, który:
1) nie jest posłem ani członkiem Rady Ministrów;
2) nie jest obywatelem obcego państwa wirtualnego ani nie sprawuje w takim państwie funkcji publicznej;
3) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo.
2. Asesora powołuje Sejm uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności ponad połowy posłów. Szczegółowo tryb wyboru asesora określi ustawa.
3. Asesor jest z mocy prawa złożony z urzędu, gdy:
1) przestał być obywatelem sarmackim;
2) został skazany prawomocnym wyrokiem Trybunału Koronnego za umyślne przestępstwo;
3) objął urząd Kanclerza lub urząd ministra.
4. Książę stwierdza opróżnienie urzędu przez asesora, który nabył obywatelstwo obcego państwa wirtualnego albo rozpoczął pełnienie funkcji publicznej w takim państwie.
5. Książę odwołuje asesora, jeżeli ów oświadczył mu, że zrzeka się urzędu. Może on takie oświadczenie odrzucić, jednakże odwoła asesora, jeżeli ponowi on zrzeczenie po upływie trzech dni, ale nie później, niż po upływie tygodnia.

Art. 32hb.
1. Marszałka Trybunału Koronnego powołuje Książę spośród asesorów.
2. Opróżnienie przez Marszałka Trybunału Koronnego urzędu asesorskiego skutkuje opróżnieniem przez niego także urzędu Marszałka.
3. Książę odwołuje Marszałka Trybunału Koronnego, jeżeli ów oświadczył mu, że zrzeka się urzędu. Przepis art. 32ha ust. 5 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

3) uchyla się art. 32i–32m;
4) art. 32n otrzymuje brzmienie:

Art. 32n.
1. Asesor bądź Marszałek Trybunału Koronnego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeżeli zaniedbuje swoje obowiązki, wykonuje je nienależycie lub postępuje w sposób uchybiający godności sprawowanego urzędu.
2. Odpowiedzialność dyscyplinarną egzekwuje Kolegium Trybunału Koronnego, które stanowią asesorzy, a któremu przewodniczy Marszałek Trybunału Koronnego.
3. Karami dyscyplinarnymi są:
1) złożenie z urzędu;
2) grzywna;
3) nagana.
4. Postępowanie dyscyplinarne przed Kolegium wszczyna wniosek Marszałka Trybunału Koronnego, asesora, Księcia albo Sejmu.
5. Jeżeli pociągnięty do odpowiedzialności miałby być Marszałek Trybunału Koronnego, w postępowaniu dyscyplinarnym przeciw niemu jego obowiązki pełni asesor najstarszy stażem.
6. Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie pociągnięcia asesora do odpowiedzialności dyscyplinarnej większością dwóch trzecich głosów liczby uprawnionych do głosowania, a jeśli miałaby być wymierzona kara złożenia z urzędu, to jednomyślnie. Nie głosuje asesor, który miałby być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej ani asesor, który złożył wniosek wszczynający postępowanie.

Art. 2.
W ustawie Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 r. — Regulamin Sejmu po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

Art. 7a. [Procedura wyboru asesora]
1. Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski:
1) gdy nie są obsadzone wszystkie stanowiska asesorskie;
2) na 21 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora.
2. Kandydaturę na urząd asesorski może zgłosić każdy zainteresowany. W zgłoszeniu wskazuje dowody, że spełnia warunki sprawowania tego urzędu; dowodem może być jego oświadczenie złożone wobec Sejmu.
3. Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu asesorskiego. Jeżeli kandydat złożył w tym przedmiocie fałszywe oświadczenie, należy zawiadomić prefekta.
4. Marszałek Sejmu nadaje bieg zgłoszeniu kandydatury, jeżeli nie zachodzą przesłanki, by je oddalić. Sejm wysłuchuje kandydata w ciągu następnych 7 dni; posłowie mogą zadawać pytania.
5. Marszałek Sejmu może skrócić wysłuchanie kandydata na urząd asesorski, jeżeli trwało ono przynajmniej 3 dni i:
1) w tym czasie nie zostały zadane żadne pytania;
2) w ciągu 24 poprzednich godzin nie zostało zadane żadne pytanie, a na wszystkie pytania zadane wcześniej kandydat udzielił odpowiedzi.
6. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie powołania kandydata na urząd asesorski i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem. Głosowanie trwa 7 dni, przy czym stosuje się odpowiednio art. 6 ust. 4; po upływie tego czasu Marszałek zamyka je i publikuje uchwałę w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, jeżeli została podjęta.
7. Marszałek Sejmu zamyka nabór na urząd asesorski, gdy wszystkie stanowiska asesorskie są obsadzone i kadencja żadnego z urzędujących asesorów nie upływa w ciągu 21 następnych dni.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK)

Postprzez VAT 5 lut 2017, o 19:45

podpisuję,

(-) Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK)

Postprzez Hohenzollern 7 lut 2017, o 20:03

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

niniejszym udzielam poparcia przedstawionemu projektowi zmian.


(-)Fryderyk von Hohenzollern.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK)

Postprzez RCA 7 lut 2017, o 20:51

Panie Pośle Wnioskodawco,

na podstawie art. 4 ust. 3 Regulaminu Sejmu proszę o uzupełnienie uzasadnienia do złożonego projektu.

Obecne uzasadnienie nie wyjaśnia przede wszystkim skutków wykreślenia jednych przepisów i zastąpienia ich innymi z dodatkowymi literkami... nie widzę sensu takiego działania, i wobec czego proszę o rozszerzenie swojego uzasadnienia o wyjaśnienie jaki skutek, i dlaczego lepszy według posła wnioskodawcy, będzie miało poszatkowanie obecnych przepisów, zmiana ich numeracji, miast odpowiednia modyfikacja istniejących przepisów.

Dziękuję.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK)

Postprzez anglov 7 lut 2017, o 21:12

Panie Marszałku,
oczywiście. Uchylone będą następujące artykuły: 32i, 32j, 32k, 32l, 32m. Dodane będą artykuły 32ha i 32hb. Tym samym:
1. Liczba artykułów Konstytucji zmniejszy się o trzy.
2. Liczba cyfr użytych w oznaczeniach poszczególnych artykułów Konstytucji zmniejszy się o sześć.
3. Liczba liter użytych w oznaczeniach poszczególnych artykułów Konstytucji zmniejszy się o dziesięć.
4. Liczba kropek użytych w oznaczeniach poszczególnych artykułów Konstytucji zmniejszy się o sześć.
5. Liczba spacji użytych w oznaczeniach poszczególnych artykułów Konstytucji zmniejszy się o trzy.
Powyższe wyliczenie jest wyczerpujące.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK)

Postprzez RCA 7 lut 2017, o 21:16

Panie Pośle Wnioskodawco,

na podstawie art. 4 ust. 3 Regulaminu Sejmu proszę o uzupełnienie uzasadnienia do złożonego projektu. Proszę o rozszerzenie swojego uzasadnienia o wyjaśnienie jaki skutek, i dlaczego lepszy według posła wnioskodawcy, będzie miało poszatkowanie obecnych przepisów, zmiana ich numeracji, miast odpowiednia modyfikacja istniejących przepisów.

Dziękuję.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK)

Postprzez anglov 7 lut 2017, o 21:42

Szanowny Panie Marszałku,

dla treści normatywnej przepisów nie ma znaczenia, w jaką liczbę artykułów zostaną one ujęte. Zastąpienie pięciu jednostek redakcyjnych Konstytucji dwiema samo przez się nie spowoduje jakichkolwiek zmian w systemie prawa Księstwa Sarmacji.

Zaproponowany sposób nowelizacji wynika z moich preferencji stylistycznych. Jeżeli Pańskie są inne, zapraszam do złożenia poprawki — kiedy już zarządzi Pan Marszałek debatę, oczywiście.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK)

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 7 lut 2017, o 22:42

Panie Marszałku,

Chciałem zapytać się, na jakiej podstawie prawnej Pan marszałek żądał uzupełnienia uzasadnienia projektu.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK)

Postprzez Roland 8 lut 2017, o 00:01

Piotr_II_Grzegorz napisał(a):Panie Marszałku,

Chciałem zapytać się, na jakiej podstawie prawnej Pan marszałek żądał uzupełnienia uzasadnienia projektu.

Sobie dworujecie teraz, prawda?
(—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec
ObrazekObrazekObrazekObrazek

Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK)

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 8 lut 2017, o 00:28

Roland napisał(a):
Piotr_II_Grzegorz napisał(a):Panie Marszałku,

Chciałem zapytać się, na jakiej podstawie prawnej Pan marszałek żądał uzupełnienia uzasadnienia projektu.

Sobie dworujecie teraz, prawda?


Nie, to ciekawe zagadnienie co do tego w jaki sposób ocenia się kryterium wyczerpywania tematu przez uzasadnienie projektu już na etapie formalnej kontroli wniosku. Jeżeli to kompetencja czysto uznaniowa marszałka - a tak nie sądzę - to grozi to szufladą dla projektów opozycji. Jeżeli z kolei uznamy, że to li tylko kontrola formalna - to wówczas wydaje mi się, że marszałek wyszedł poza dyspozycję przepisu, imo. Zresztą przepisu kompletnie zbędnego.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości