Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez Cudzoziemiec 1 8 sty 2017, o 11:51

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


W związku z wyrokiem Trybunału Koronnego w sprawie TK U 16/12/12 zwracam się do Wysokiej Izby o możliwie szybką dyskusję i ponowne przyjęcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, naszego obecnego Regulaminu Sejmu.

Nie będę się silił na większe uzasadnienia, debata nad tym projektem już się odbywała, miała miejsce tu. Natomiast być może, w toku debaty kolejnej, jakieś potrzeby nowelizacyjne się nam nasuną. Proszę o sprawne procedowanie, mamy tylko 15 dni na przyjęcie tego regulaminu.

Art. 1. [Przepisy ogólne]
 1. Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze, oraz tryb przeprowadzenia debat nielegislacyjnych w Sejmie.
 2. Ustawa reguluje tryb i zasady funkcjonowania organów Sejmu.

Art. 2. [Kierowanie obradami]
 1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybierany przez Sejm z jego grona, w drodze uchwały. Wybór Marszałka Sejmu przeprowadza Marszałek-Senior, powoływany i odwoływany przez Księcia, w drodze postanowienia, na okres nie dłuższy niż czas trwania kadencji Sejmu.
 2. Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 3. Przez nieobecność Marszałka Sejmu należy rozumieć niewykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej 24 godziny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu.

Art. 3. [Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu]
 1. Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu następuje:
  1. z chwilą złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji przez Marszałka Sejmu. Złożenie rezygnacji odbywa się w drodze obwieszczenia Marszałka Sejmu.
  2. z chwilą stwierdzenia śmierci Marszałka Sejmu przez Księcia. Stwierdzenie śmierci odbywa się w drodze obwieszczenia Księcia.
  3. z chwilą wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 2.
 2. Sejm powołuje i odwołuje Marszałka Sejmu w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu swoje funkcje tracą również Wicemarszałkowie Sejmu przez niego powołani.
 4. Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu do czasu wyboru Marszałka Sejmu pracami Sejmu kieruje Marszałek-Senior. Marszałek-Senior przeprowadza wybór Marszałka Sejmu niezwłocznie.

Art. 4. [Złożenie wniosku]
 1. Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, lub wniosek o przeprowadzenie debaty nielegislacyjnej, zwanej dalej debatą, składa się na ręce Marszałka Sejmu.
 2. Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie. Do wniosku o debatę dołącza się uzasadnienie, przedstawiające opis poruszanego zagadnienia.
 3. Marszałek Sejmu może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu w życie nie jest wyczerpujący.
 4. Wniosek o przeprowadzenie debaty może złożyć Książę, co najmniej trzech posłów, członkowie Rady Ministrów, asesorzy Trybunału Koronnego, Prefekt Generalny, radcy Naczelnej Izby Architektury oraz przedstawiciele prowincji.
  Projekt, lub wniosek o debatę, może zawierać wniosek o utajnienie dyskusji w Sejmie. Decyzję o utajnieniu podejmuje Marszałek Sejmu.
 5. Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności. Opinia o wykonalności projektu wyrażona przez Naczelną Izbę Architektury winna zawierać również informację o czasie realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego. Naczelna Izba Architektury wydaje opinię co do wykonalności projektu oraz czasu realizacji zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania informacji przez Marszałka Sejmu.
 6. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 4. jest negatywna co do wykonalności projektu, Marszałek Sejmu wzywa projektodawcę do przedstawienia, w terminie 3 dni od dnia wydania opinii, podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt w taki sposób, by był to system bazujący na integracji i otwartym dostępie do baz danych. Jeżeli projektodawca nie przedstawi podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt, drugiego czytania nie zarządza się, a projekt uznaje się za odrzucony.
 7. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 4 jest pozytywna co do wykonalności projektu Marszałek Sejmu dokonuje zmiany brzmienia projektu w przedmiocie przepisu końcowego o wejściu projektu w życie, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury co do czasu wykonania projektu i zarządza pierwsze czytanie.
 8. Brak opinii Naczelnej Izby Architektury wyrażonej w terminie określonym w ust. 4 uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
 9. Jeżeli nie zakończono drugiego czytania projektu przed upływem kadencji Sejmu, wobec projektu zastosowanie ma zasada dyskontynuacji, z zastrzeżeniem ust. 9.
 10. Zgłoszony przez Księcia, prowincję lub grupę obywateli projekt, w stosunku do którego nie zakończono drugiego czytania, jest rozpatrywany przez Sejm kolejnej kadencji bez potrzeby ponownego zgłoszenia. W takim przypadku Marszałek Sejmu kolejnej kadencji zarządza pierwsze czytanie projektu w brzmieniu zgłoszonym przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem autopoprawek. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.

Art. 5. [Pierwsze czytanie projektu]
 1. Pierwsze czytanie projektu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie projektu,
  3. debatę nad projektem,
  4. zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów, posłów i prowincje,
  5. wprowadzanie autopoprawek przez wnioskodawcę.
 2. Marszałek Sejmu, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.
 4. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
 5. Marszałek Sejmu przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej jednej trzeciej posłów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż dziesięć dni.
 6. Złożenie wniosku o poprawkę, której wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji innych niż zmiany, co do których Naczelna Izba Architektury się w ramach debaty wypowiedziała, jest możliwe jedynie gdy wnioskodawca dokona złożenia wraz z wnioskiem opinii Naczelnej Izby Architektury o wykonalności projektu, wraz ze wskazaniem czasu realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego.

Art. 6. [Drugie czytanie projektu]
 1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie, w następującym porządku:
  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Radę Ministrów lub posła,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów, a projekt w ostatecznym brzmieniu przyjmowany jest większością określoną w Konstytucji.
 3. Marszałek Sejmu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka Sejmu i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Sejmu uległo zmianie, Marszałek Sejmu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
 5. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Marszałek Sejmu przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
 6. Przyjętą ustawę Marszałek Sejmu przekazuje Księciu do podpisu.
 7. Po podpisaniu i publikacji Ustawy w Dzienniku Praw, jeśli wymagane są jakiekolwiek zmiany w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, Marszałek Sejmu przekazuje ustawę Naczelnej Izbie Architektury lub podmiotowi innemu niż Naczelna Izba Architektury, wskazanemu przez projektodawcę w trybie art. 4 ust. 5, do wykonania poprzez publikację wiadomości na temat ustawy we właściwym dziale na Forum Centralnym.

Art. 7. [Debata nielegislacyjna]
 1. Debata obejmuje:
  1. przedstawienie przedmiotu debaty przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Księcia, Radę Ministrów, Trybunał Koronny, Prefekturę Generalną, Naczelną Izbę Architektury, przedstawicieli samorządów stanowiska w sprawie przedmiotu debaty,
  3. dyskusję nad przedmiotem debaty,
  4. zgłaszanie wniosków formalnych z debaty,
  5. głosowanie Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty,
  6. przekazanie uchwalonych przez Sejm wniosków formalnych z debaty do właściwego organu władz Księstwa Sarmacji.
 2. Zarządzając debatę Marszałek Sejmu określa czas jej trwania. Marszałek Sejmu przedłuża debatę z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech posłów. Łączny czas trwania debaty nie może przekroczyć 21 dni, przy czym okres ten nie obejmuje głosowania Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty.

Art. 8. [Brak obowiązku publikacji]
 1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
  2. wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności,
  3. wyrażenia ministrowi wotum nieufności.
 2. W akcie urzędowym wydanym w następstwie przyjęcia przez Sejm uchwały określonej w ust. 1 zawiera się informację o uchwale Sejmu i jej dacie.

Art. 9. [Postępowanie nadzwyczajne]
Na wniosek Księcia lub Rady Ministrów Marszałek Sejmu może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 10. [Przepisy porządkowe]
 1. Marszałek Sejmu ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego "do porządku", jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu.
 2. Marszałek Sejmu ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika postępowania ustawodawczego z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Księcia.

Art. 11. [Tryb składania i odpowiedzi na zapytania i interpelacje]
Posłowie kierują zapytania i interpelacje, a prowincje — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka Sejmu. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 10 stosuje się odpowiednio.

Art. 12. [Przepisy końcowe]
 1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 107 – Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r.
 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 306 – Regulamin Sejmu z dnia 22 listopada 2016 r.
 3. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Z wyrazami szacunku,
Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez Cudzoziemiec 1 8 sty 2017, o 11:55

Zarządzam I czytanie, tj. debatę nad projektem. Debata potrwa 3 dni i zakończy się 11 stycznia o godzinie 12;00.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez anglov 9 sty 2017, o 21:07

Wysoka Izbo,

w związku z wyrokiem Trybunału Koronnego się o sygnaturze TK u 16/12/12, a dokładniej uzasadnienia do wyroku, mam poważne obawy o konstytucyjność art. 3 ust. 4 ustawy (Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu do czasu wyboru Marszałka Sejmu pracami Sejmu kieruje Marszałek-Senior. Marszałek-Senior przeprowadza wybór Marszałka Sejmu niezwłocznie.).

W uzasadnieniu wyroku, Asesor Trybunału Koronnego, Wojciech Hergemon pisze:

Trybunał Koronny dokonując analizy sprawy zwrócił uwagę na istotną okoliczność, która najwyraźniej umknęła obu uczestnikom zainteresowanym. Otóż zgodnie art. 20 ust. 1 zd. 1 Konstytucji [b]Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu[/b]. Jednocześnie Konstytucja stanowi akt nadrzędny nad obowiązującym w chwili przekazania ustawy Regulaminem Sejmu.

Zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej rolą Marszałka-Seniora jest dokonanie wyboru Marszałka Sejmu. Precyzja przepisów art. 14-20 Konstytucji sprawia, że nie sposób dokonywać wykładni rozszerzającej. Role Marszałka-Seniora oraz Marszałka Sejmu zostały jasno ustalone


W obecnym porządku prawnym za nadrzędne przepisy konstytucyjne w tej kwestii należy traktować art. 2 ust. 6-8 Ustawa konstytucyjnej o Sejmie Wielkim z dnia 27 października 2016 r. oraz art. 20 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 27 października 2016 r.

Zgodnie z moją wiedzą, po mojej analizie, w obecnym porządku prawnym, przepis art. 3 ust. 4 projektu jest sprzeczny z założeniami przepisów o mocy konstytucyjnej w sposób podobny, jak uzasadniono we wspomnianym wyroku Trybunału Koronnego. W związku z powyższym, w celu uniknięcia kolejnych spraw ustrojowych nad tą ustawą, zgłaszam pierwszą poprawkę o treści:

Poprawka 1
Skreśla się art. 3 ust. 4 projektu.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez Cudzoziemiec 1 9 sty 2017, o 21:10

Pan poseł tę wątpliwość mi z ust wyjął. Miałem ją podnieść (nie usunąłem z projektu od razu bowiem liczyłem na małą dyskusję wokół tego problemu).
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez AJ Piastowski 9 sty 2017, o 21:41

WKW,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo

Czy nie warto zastanowić się co zrobić w przypadku kiedy Marszałek pozostaje nieaktywny? Tak jak to ma miejsce w tej chwili?

Nie oszukujmy się, ale strata nawet kilku dni nad tym co aktualnie dzieje się w Sejmie, a zwłaszcza w debatach i utracenie wątków na koordynowanie wszystkiego jest dość sporym utrudnieniem, nie tylko dla zachowania porządku poprawności prowadzenia obrad, ale również pozostawia nieprzyjemną "górkę" do nadrobienia zaległości. Jestem jeszcze w stanie zrozumieć kilkudniową absencję, zwłaszcza kiedy zastępcy wywiązują się ze swoich obowiązków, ale dłuższa nieobecność sprawia niemiłe wrażenie brakiem zainteresowania, zwłaszcza ze strony Marszałka.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez Cudzoziemiec 1 9 sty 2017, o 21:43

Ale panie Pośle... jaką górkę? jakie trudności? Czy ja o czymś nie wiem?

Sejm pracuje pełną parą, sprawnie, bez opóźnień, bez zwłoki, bez zastojów...

I jest uregulowane w Regulaminie sytuacja absencji Marszałka. Między innymi dlatego dziś wszystko w Sejmie działa jak należy.

O czym pan Poseł pisze?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez AJ Piastowski 9 sty 2017, o 21:52

Ale panie Pośle... jaką górkę? jakie trudności? Czy ja o czymś nie wiem?


"Górka" spraw do ogarnięcia po ewentualnym powrocie do swojej funkcji szanownego Marszałka Miszę Kaku. Byłoby dobrze, żeby wiedział co działo się pod jego nieobecność.

Sejm pracuje pełną parą, sprawnie, bez opóźnień, bez zwłoki, bez zastojów...


Panie Pośle i zarazem szanowny Wicemarszałku. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do pracy jaką wykonuje szanowny Wicehrabia w Sejmie. Nie o tym piszę.

O czym pan Poseł pisze?


Piszę o tym, że nie mamy Marszałka tylko Wicemarszałka, który świetnie zastępuje. To ja się pytam po co nam Marszałek?
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez Cudzoziemiec 1 9 sty 2017, o 21:58

Marszałek Kaku jest w bieżącym kontakcie ze swoim wicemarszałkiem, i nie ma zaległości.

Natomiast wróćmy do tematu tej debaty — regulaminu Sejmu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez anglov 9 sty 2017, o 22:06

Wysoka Izbo,

w mojej ocenie obecne przepisy dotyczące sytuacji absencji Marszałka są wystarczające. W przypadku przedłużającej się nieobecności, Sejm może podjąć uchwałę o odwołaniu Marszałka – obecnie pojawiły się ruchy zmierzające w tym kierunku. Ponadto należy pamiętać, że w przypadku absencji w głosowaniach, Marszałek Sejmu może utracić swoje stanowisko poprzez przestanie spełniania warunków na bycie posłem.

Niemniej – jakie dodatkowe regulacje mielibyśmy stosować?
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez AJ Piastowski 9 sty 2017, o 22:23

RCA napisał(a):Marszałek Kaku jest w bieżącym kontakcie ze swoim wicemarszałkiem, i nie ma zaległości.


Świetnie, ale nie mamy potwierdzenia takiego stanu rzeczy. No chyba, że teraz już mamy, ale trochę późno.
I rozumiem, że Marszałek czyta wszystkie projekty ustaw, śledzi debaty, ale postanawia nie reagować i nie korzystać ze swojej funkcji?

RCA napisał(a):Natomiast wróćmy do tematu tej debaty — regulaminu Sejmu.


Pozwoli Pan Wicemarszałek, że wytłumaczę, że moje słowa w pierwszej wypowiedzi zostały skierowane nie tylko do Marszałka (w tym wypadku zastępcy) ale również i do WKW jak i przede wszystkim do Wysokiej Izby. W związku z tym bardzo proszę nie ucinać powyższymi słowami, że mamy wrócić do tematu tej debaty. Uważam, że tematem tej debaty jest również zadbanie o regulamin sejmu i kwestii nieaktywności Marszałka, której brakuje w artykule 3 w przypadku takim jaki zaistniał w chwili obecnej.

Wiem, że to nie jest problem najwyższej wagi, ale może warto pomyśleć nad uregulowaniem takiej kwestii w regulaminie sejmu, o którym tu rozmawiamy właśnie? Czy się mylę? Odnoszę wrażenie, że Pan Wicemarszałek, Kanclerz uważa siebie za osobę, która nie widzi w tym problemu bo doskonale dogaduje się z Panem Marszałkiem i orientuje się w jego sytuacji, która zmusiła go do takiego stanu rzeczy.

Ale zastanówmy się, gdyby tak nie było, lub gdyby w przyszłości Marszałek olał KS, to też byśmy nie widzieli w tym problemu?
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron