Strona 1 z 5

Ustawa o zdrowiu publicznym

PostNapisane: 2 lip 2016, o 16:09
przez Yennefer
Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Obecnie zdrowie w systemie DSG nie odgrywa istotnej roli. Jego uszczuplenie zmniejsza się na skutek upływu czasu zgodnie z przyjętym algorytmem. Jedyną sytuacją znacznego ubytku zdrowia jest sprzedaż pracy. Biorąc pod uwagę wstrzymanie prac nad systemem gospodarczym sejm LI kadencji powinien postarać się o urozmaicenie życia gospodarczego bazując na już istniejących narzędziach.

Mam przyjemność przedłożyć Wysokiej Izbie projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Treść projektu to efekt zbiorowej pracy byłego Kanclerza (z którym konsultowałam stronę merytoryczną proponowanej regulacji), Marszałka Trybunału Koronnego (który pomógł mi w redakcji tekstu projektu zgodnie ze sztuką prawodawczą) i mojej (polegającej na opracowaniu ideowej koncepcji przedmiotowej ustawy).

W wyniku wejścia w życie proponowanych regulacji zdrowie stanie się współczynnikiem istotnym gospodarczo. Tak jak w realnym życiu wszelkie czynności wymagają wysiłku i powodują zmęczenie, tak w Księstwie wymienione w ustawie czynności powodować będą ubytek zdrowia. Dodatkowo w celu zapewnienia obiegu liberta za pośrednictwem systemu zdrowia wymuszać będziemy konieczność stałego utrzymania zdrowia na niezerowym poziomie. Wymuszenie polegać będzie na tym, że w przypadku spadku zdrowia do 0 jednostek jego poziom będzie regenerowany przez system w sposób automatyczny i za opłatą.

Projekt zastępuje też obecnie zmarginalizowane kantyny miejskie instytucją karczmy na wzór tych złotowolnościowych. Przewiduję, że taki zabieg przyczyni się do powrotu aktywności wywodzącej swoje korzenie z rywalizacji pomiędzy karczmarzami. Wszyscy zapewne pamiętamy, że ta forma działalności pobudzała życie społeczne w Sarmacji.

Nie chcąc uczynić bezużytecznym industrializacji miejskiej obecnie odpowiedzialnym za ilość posiłków w kantynie, po zmianach poziom industrializacji określał będzie liczbę mieszkańców mogących zamieszkiwać w mieście. Sądzę, że pomoże to w częściowym pozyskaniu i redystrybucji środków finansowych zalegających na kontach prowincji.

Przewidywanymi skutkami wejścia w życie ustawy o zdrowiu publicznym będą: nadanie znaczenia zdrowiu systemowemu, zwiększenie aktywności gospodarczej, urozmaicenie życia gospodarczego, wzmocnienie obiegu liberta oraz rywalizacja międzymiejska o możliwość pozyskania jak największej ilości mieszkańców.

USTAWA SEJMU
O ZDROWIU PUBLICZNYMROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNEArt. 1. [Cel ustawy]


Niniejsza ustawa reguluje naliczanie poziomu zdrowia mieszkańców Księstwa Sarmacji i jego konsekwencje dla nich.


Art. 2. [Poziom zdrowia]


 1. Każdemu właściwy jest określony poziom zdrowia, wynoszący od zera do stu jednostek zdrowia.
 2. W chwili zamieszkania w Księstwie Sarmacji poziom zdrowia nowo zamieszkałego jest równy jego wartości maksymalnej.
 3. Określenie "hospitalizowany" oznacza osobę, której poziom zdrowia jest równy zeru.


Art. 3. [Zmniejszenie poziomu zdrowia]


 1. Zmniejsza swój poziom zdrowia o dwie jednostki zdrowia, przy odświeżaniu Sarmackiego Instytutu Statystyki Społecznej, kto zamieszcza:
  1. artykuł, komentarz pod artykułem, ćwirek albo podobną wypowiedź w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji,
  2. post na Forum Centralnym.
 2. Zmniejsza swój poziom zdrowia o jedną jednostkę zdrowia, kto sprzedaje pracę.


Art. 4. [Posiłki]


 1. Określenie "posiłek" oznacza produkt przeznaczony do spożycia przez mieszkańca.
 2. Każdemu posiłkowi właściwa jest określona niezerowa wartość odżywcza, wyrażona w jednostkach zdrowia.
 3. Kto spożywa posiłek, podnosi swój poziom zdrowia o jego wartość odżywczą.
 4. Minister właściwy do spraw finansów określi, w drodze rozporządzenia, koszt produkcji posiłku.
 5. Koszt produkcji posiłku obciąża właściciela karczmy i stanowi dochód Rady Ministrów.


Art. 5. [Karczmy]


 1. Określenie "karczma" oznacza zakład produkcji i sprzedaży posiłków.
 2. Właścicielem albo współwłaścicielem karczmy może być wyłącznie osoba fizyczna.
 3. Jedna osoba może być właścicielem albo współwłaścicielem nie więcej niż jednej karczmy.
 4. Karczma każdorazowo może być w posiadaniu nie więcej niż:
  1. pięciu posiłków o tej samej wartości odżywczej,
  2. piętnastu posiłków w ogóle.


Art. 6. [Hospitalizacja]


 1. Hospitalizowany:
  1. nie zamieszcza wypowiedzi, o których mowa w art. 3,
  2. nie sprzedaje pracy,
  3. nie nabywa ani nie spożywa posiłku.
 2. Hospitalizowany może podnieść swój poziom zdrowia do jego wartości maksymalnej, korzystając z państwowej opieki medycznej.ROZDZIAŁ II
PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCEArt. 7. [Dostosowanie poziomu zdrowia]


Poziom zdrowia osób zamieszkałych w Księstwie Sarmacji przed wejściem w życie niniejszej ustawy ustala się na jego wartość maksymalną.


Art. 8. [Kantyny miejskie]


 1. Likwiduje się kantyny miejskie.
 2. Poziom industrializacji miast wpływa na ilość mieszkań wolnych do zamieszkania w poszczególnym mieście.
 3. Sposób przeliczania poziomu industrializacji miasta na ilość mieszkań wolnych do zamieszkania określi Naczelna Izba Architektury w drodze postanowienia.
 4. W ciągu 7 dni od dnia wejścia ustawy w życie Rada Ministrów wypłaci odszkodowania z tytułu zakupu żywności w Państwowych Zakładach Żywienia miastom, które w wyniku ust. 1. utracą możliwość sprzedaży posiłków posiadanych w kantynach miejskich w dniu wejścia ustawy w życie, w kwocie równej wysokości kosztów poniesionych w związku z ich zakupem.
 5. W przypadku, gdy ilość mieszkań wolnych do zamieszkania obliczona na podstawie ust. 3. jest mniejsza niż ilość mieszkańców miasta, w chwili wejścia ustawy w życie, zwiększa się poziom industrializacji miasta do poziomu industrializacji miasta ustanawiającego ilość mieszkań wolnych do zamieszkania na ilość równą ilości mieszkańców miasta, w chwili wejścia ustawy w życie.ROZDZIAŁ III
PRZEPISY ZMIENIAJĄCEArt. 9. [Zmiana ustawy o SUSPENS]


W ustawie Sejmu nr 259 o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk art. 10 ust. 2: “WIO jest odpowiedzialny za rejestrację instytucji, zmiany nazw instytucji i ich właścicieli.”, otrzymuje brzmienie: "WIO jest odpowiedzialny za rejestrację instytucji i karczm, zmiany ich nazw i właścicieli".


Art. 10. [Zmiana ustawy o finansach publicznych]


W ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. w art. 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "Ilekroć właściciel karczmy uzyska dochód ze sprzedaży posiłku, pobiera się z jego rachunku na rachunek Rady Ministrów podatek w wysokości 10% uzyskanego dochodu",
 2. w art. 3 po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: "Opłata od rejestracji karczmy wynosi 15000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów",
 3. w art. 3 po ust. 16a dodaje się ust. 16b w brzmieniu: "Opłata od skorzystania z państwowej opieki medycznej wynosi 15% wartości środków znajdujących się na koncie hospitalizowanego i stanowi dochód Rady Ministrów".ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWEArt. 11. [Vacatio legis]


Ustawa wchodzi w życie od 14 do 21 dni od dnia ogłoszenia.(-) Yennefer Heach,
Posłanka na Sejm

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

PostNapisane: 2 lip 2016, o 16:39
przez Kristian Arped
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 9 lipca 2016 roku o godzinie 18.00.

(—) Kristian bnt Arped,
Marszałek Sejmu

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

PostNapisane: 2 lip 2016, o 19:28
przez Sierg
Wysoka Izbo,

Projekt wydaje się być bardzo ciekawą propozycją. Odniosę się do niego w sposób szczegółowy w późniejszym czasie, na razie zwracając uwagę na to, co przede wszystkim rzuciło mi się w oczy — uniemożliwienie wypowiadania się w przypadku spadku zdrowia do zera. Zdaję sobie sprawę, że byłaby to najdoskonalsza motywacja do tego, by dbać o życiodajne procenty, ale miejmy na uwadze osoby, które podobną zabawą zainteresowane nie są. Może bowiem mieć to skutek, że część mieszkańców — tych mniej aktywnych — z Sarmacji zrezygnuje. Proponuję zastanowić się nad rozwiązaniem, które będzie równie uciążliwe — może wyświetlanie pop-upów z realowymi reklamami, które ponadto dadzą Sarmacji drobny zarobek?

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

PostNapisane: 2 lip 2016, o 20:12
przez Roland
Można i tak, ale na dłuższą metę ja wolałbym nie móc się wypowiadać, niż być atakowanym reklamami. Można rozważyć po prostu automatyzację procedury wykupu leczenia w szpitalu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by np.: spowodować, że indywidualny koszt utrzymywania zdrowia na poziomie ponad zero jednostek byłby tańszy niż jednorazowe doładowanie do 100 jednostek w szpitalu, a zamiast niemożności wypowiadania się wprowadzić można po prostu automatyczny pobór liberta za leczenie w szpitalu i odnowienie zdrowia "z urzędu".

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

PostNapisane: 2 lip 2016, o 20:21
przez Sierg
Sławetny Baronecie,

Co zrobić, jeżeli chory nie będzie posiadał środków na uleczenie? Nie może się wypowiadać, co uniemożliwia mu zdobywanie tantiem, albo wynagrodzeń za aktywność.

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

PostNapisane: 2 lip 2016, o 20:26
przez Yennefer
Wtedy ja proponuję o udzielanie pożyczki z konta Rady Ministrów, która to będzie chory musiał spłacić, powiedzmy jak narazie, bez odsetek.

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

PostNapisane: 2 lip 2016, o 20:29
przez Sierg
Sławetna Baronetesso,

To zły pomysł, bowiem zdecydowana większość chorych (około 95%) zaliczać się będzie do osób, które co prawdy się zarejestrowały, ale jednocześnie zrezygnowały z dalszej działalności. Mówiąc wprost: konta-trupy. Nie miałoby to zatem większego sensu.

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

PostNapisane: 2 lip 2016, o 20:34
przez Yennefer
Ale chodzi mi o tych, którzy by się chcieli zalogować. Np wyskoczylby takim osobom komunikat, "jesteś teraz chory i brakuje Ci środków na koncie by opłacić leczenie. Zwróć się do RM o pożyczkę [klik]" i po kliknięciu w link delikwent otrzymuje 2000 lt, po czym pobierana jest kwota 15% z salda konta a osoba ta może szybko odrobić pożyczoną kwotę.

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

PostNapisane: 2 lip 2016, o 20:38
przez Sierg
Sławetna Baronetesso,

Wydaje mi się, że byłaby to zbyt skomplikowana procedura. Sugeruję pomyśleć nad czymś prostszym.

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

PostNapisane: 2 lip 2016, o 20:41
przez OvS
Wysoka Izbo,

blokada pisania postów to w mojej ocenie szkodliwe posunięcie, a pomysły złagodzenia tego poprzez pożyczki wydają się przekombinowane, dodatkowo utrudniają wprowadzenie tej reformy.
W zamian proponuję innego rodzaju dolegliwości, jak brak możliwości pisania artykułów, ćwirków, kupowania znaczków, cokolwiek, ale nie to z postami.