Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o obywatelstwie sarmackim

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o obywatelstwie sarmackim

Postprzez MAP 13 mar 2014, o 19:50

Wasza Książęca Mość,
Pani i Panowie Posłowie,
Wysoka Izbo!

W imieniu Rady Ministrów zgłaszam projekt nowej ustawy o obywatelstwie.
Projekt realizuje postulaty NSZZ “Represja” - podniesienie kryterium aktywności przy statusie aktywnego obywatela (20 wypowiedzi/30 dni) oraz zastrzega sprawowanie funkcji publicznych tylko dla aktywnych obywateli. Nieaktywny obywatel nie może zostać funkcjonariuszem, nieaktywny funkcjonariusz traci funkcję.

Z przyjemnością odpowiem na pytania sformułowane zrozumiale.Ustawa Sejmu nr …
o obywatelstwie sarmackim


Art. 1. [Cel ustawy]

Ustawa normuje nadawanie i utratę obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.

Art. 2. [Właściwy organ]

Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji.

Art. 3. [Procedura]

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera uzasadnienie.
2. Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:
1) zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 14 dni i opublikował co najmniej 20 wypowiedzi na Forum Centralnym lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz
2) nie został pozbawiony obywatelstwa na podstawie art. 8 w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
3. Po rozpoznaniu wniosku Książę ogłasza zamiar nadania lub odmowy nadania obywatelstwa; w przypadku mieszkańca, który posiadał obywatelstwo w przeszłości, może także wydać postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa.
4. W przypadku ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa wnioskodawca składa przysięgę obywatelską w wątku na Forum Centralnym zawierającym jego wniosek.
5. Książę wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa, z zastrzeżeniem, że wydanie postanowienia odracza się do czasu zakończenia terminu głosowania w aktualnie zarządzonych wyborach lub referendum.

Art. 4. [Przysięga]

1. Rotą przysięgi obywatelskiej jest: „Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.
2. Przysięgę obywatelską można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

Art. 5. [Aktywny obywatel]

1. Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 20 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego.
2. Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji publicznych. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się do Księcia oraz sędziów Sądu Najwyższego.
3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, Kanclerz stwierdza utratę funkcji przez funkcjonariusza publicznego, który utracił status aktywnego obywatela.

Art. 6. [Utrata obywatelstwa]

1. Utrata obywatelstwa następuje wskutek:
1) zrzeczenia się obywatelstwa,
2) trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym.
2. Utrata obywatelstwa jest skuteczna z chwilą postanowienia Księcia.

Art. 7. [Pozbawienie obywatelstwa]

1. Książę może pozbawić obywatelstwa obywatela, który:
1) nie oddał głosu w dwóch kolejno po sobie następujących albo pierwszych po nadaniu obywatelstwa wyborach i referendach ogólnokrajowych,
2) złożył publiczne oświadczenie o opuszczeniu Księstwa Sarmacji, chociażby poza jego terytorium.
2. Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą postanowienia Księcia.

Art. 8. [Złamanie przysięgi obywatelskiej]

Książę, na wniosek albo za zgodą Sejmu, może pozbawić obywatelstwa, jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej.

Art. 9. [Przepisy zmieniające]

1. W art. 14 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. p. 6 staje się p. 7 oraz dodaje się p. 6 w brzmieniu „utraty statusu aktywnego obywatela”.
2. Art. 2 ust. 21 Ustawy Sejmu nr 175 o Naczelnej Izbie Architektury z dnia 11 maja 2013 r. otrzymuje brzmienie „Radca traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, odmowy złożenia lub niezłożenia oświadczenia określonego w art. 5 ust. 1, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, utraty statusu aktywnego obywatela, skazania lub ukarania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej albo odwołania przez Izbę. Utratę funkcji stwierdza Książę (Sekretarz Izby), w drodze postanowienia”.

Art. 10. [Przepisy końcowe]

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 9, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o obywatelstwie sarmackim

Postprzez Paulus Buddus 13 mar 2014, o 22:05

WKW Marszałku,
Wysoka Izbo,


Pytanie czysto ciekawskie: co da zwiększenie takiego limitu przy i tak niskim zainteresowaniu ludzi w ogóle mikronacjami? Co prawda Księstwo Sarmacji jest najliczniejsze, ale patrząc na to co się dzieje to cały czas te same osoby działają nowych jak nie widać tak nie widać.
Obrazek
Paulus Buddus h. Szczerbiec z historycznego rodu Elijczyków

Hrabia Urodzaju
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o obywatelstwie sarmackim

Postprzez leszcz 13 mar 2014, o 22:17

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Panie Pośle,

kwestia ustalania progów aktywności to jedno, a kwestia pozyskiwania, a przede wszystkim integracji i włączania nowych mieszkańców do społeczności to drugie. I nie należy tych kwestii zbyt mocno łączyć.

Zapewniam, Panie Pośle, że rząd kwestii opieki nad nowymi mieszkańcami poświęci bardzo wiele uwagi, za co ręczę. Bo ta kwestia była pomijana i dramatycznie zaniedbano ten problem. Co dziś widać, bo wystarczy wejść na stronę ze statystykami nowych mieszkańców. Ich jest dość sporo. A ilu przebija się do aktywnego życia? Marniejszy chyba odsetek, niż kiedykolwiek, bo w ogóle im w tym nie pomagamy. To się jednak nieco zmieni.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o obywatelstwie sarmackim

Postprzez Rihanna 13 mar 2014, o 22:38

Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!
Panie Pośle!


leszcz napisał(a):A ilu przebija się do aktywnego życia? Marniejszy chyba odsetek, niż kiedykolwiek, bo w ogóle im w tym nie pomagamy. To się jednak nieco zmieni.


Poseł Buddus już zauważył Panie Leszczyński, że coraz mniej osób jest zainteresowanych mikronacjami. W dobie wszechobecnej technologii, która sprawia, że sprawy forumowe są coraz mniej interesujące dla części osób powoduje, że mamy taki, a nie inny odsetek. A to, że wiele osób się rejestruje to jedno, drugie to, że część osób się odzywa w wątku witającym i znika w otchłani. No i oczywiście Pan poseł Leszczyński próbuje nam powiedzieć, że to my im nie pomagamy. A czy słyszał Pan poseł o słomianym zapale. Tak właśnie jest. Część rejestrujących chce zbawić Sarmację aby po 2 dniach przestać się logować! I w tym tkwi problem! Oczywiście można stworzyć udogodnienia, ale tutaj trzeba chęci ludzi tych co do nas przychodzą bo nasze nie starczą!

Wracając do progu aktywności i projektu ustawy. W tymże projekcie widzę próg 15 wypowiedzi przy klasyfikacji aktywności, a nie jak to Pan Kanclerz określił 20. Chyba, że tutaj chodzi o próg dla nowych obywateli.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o obywatelstwie sarmackim

Postprzez MAP 13 mar 2014, o 23:03

Wysoka Izbo,

Jakimś cudem zgubiłem fragment zwracający uwagę na przywrócenie możliwości pozbawienia obywatelstwa za złamanie przysięgi obytwatelskiej.
Uważam, że jak na każdym forum powinniśmy mieć możliwość odcięcia trolla. Obojętnie, czy jest to troll początkujący jak Paweł Zanik, czy mieszkaniec o dłuższym stażu, któremu w pewnym momencie przestawiają się zapadki w mózgu i po prostu staje się trollem. Książe jest zaworem bezpieczeństwa i gwarantem praworządności tej procedury.

Drogi Kolego Paulusie,

Uważam, że duży wpływ, oprócz najazdu ordy wandejskiej, na spadek zainteresowanych Sarmacją ostatnimi czasy ma poluzowanie wymogów. 45 wypowiedzi w 90 dni czyli 1/4 roku to naprawdę niewiele. Zliczanie aktywności z 30 dni gwarantuje, że o aktywność w celu utrzymania statusu aktywnego obywatela będzie się trzeba starać cały czas. 20 wypowiedzi - artykułów, postów, komentarzy to tak naprawdę niewiele. Podejrzewam, że ja swój licznik wyrobiłem w czasie trzech ostatnich dni. Weźmy pod uwagę, że każdy nowy artykuł, post czy komentarz, który pojawi się dzięki konieczności stałego dbania o licznik znacząco zwiększa szansę na aktywność, bo zazwyczaj ktoś na artykuły, komentarze, posty odpowiada. I machina sama się napędza.

Do tego ważne, prawda, jest żeby dyskusja odbywała się w sprzyjających warunkach, a każdy zaaplikował sobie czopek na inflammatio recti, straszliwą chorobę opisaną już przez wielkiego Strzała*, od objawów i geograficznego miejsca zaobserowania nazwana bólem Duppy.


*Strzał z Duppy - pytaj senatora Czuguł-chana.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o obywatelstwie sarmackim

Postprzez Hugo 13 mar 2014, o 23:07

Panie Marszałku.
Panie Kanclerzu.
Wysoka Izbo.

Proszę o nieruszanie przepisów o przywróceniu obywatelstwa.
Wnoszę o dodanie artykułu z numerem jaki najlepiej będzie pasował do układu aktu:
1. Osoba, która utraciła obywatelstwo sarmackie z przyczyn wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 2 może złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego.
2. Książę może wydać postanowienie w sprawie przywrócenia obywatelstwa. Art. 3 ust. 2-5 nie stosuje się.
3. Książę może podjąć decyzję o zastosowaniu procedury nadawania obywatelstwa zgodnie z art. 3.

Przepisy odwołują się złożonego przez Pana Kanclerza. Taka możliwość już jest zarówno w obecnie obowiązującej ustawie, jak w systemie - nie zwiększa to papierologii.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o obywatelstwie sarmackim

Postprzez MAP 13 mar 2014, o 23:16

Rihanna Arped napisał(a):Panie Marszałku!


Poseł Buddus już zauważył Panie Leszczyński, że coraz mniej osób jest zainteresowanych mikronacjami. W dobie wszechobecnej technologii, która sprawia, że sprawy forumowe są coraz mniej interesujące dla części osób powoduje, że mamy taki, a nie inny odsetek. A to, że wiele osób się rejestruje to jedno, drugie to, że część osób się odzywa w wątku witającym i znika w otchłani. No i oczywiście Pan poseł Leszczyński próbuje nam powiedzieć, że to my im nie pomagamy. A czy słyszał Pan poseł o słomianym zapale. Tak właśnie jest. Część rejestrujących chce zbawić Sarmację aby po 2 dniach przestać się logować! I w tym tkwi problem! Oczywiście można stworzyć udogodnienia, ale tutaj trzeba chęci ludzi tych co do nas przychodzą bo nasze nie starczą!

Posłanko Rihanno, ale to właśnie naszym zadaniem jest, żeby w tej otchłani nie znikali. Da się zatrzymać nowych mieszkańców . Od mojego powrotu w Baridasie nowi mieszkańcy stanowili trzon społecznośc (w tym i Pani poseł i nasz kolega Buddus). Wystarczy tylko pomóc im się zaaklimatyzować, wypytywać i podsuwać pomysły. Owszem, 1 nie odpisze na wiadomość, z 2 po 6 dniach nie będzie kontaktu, ale trzeci zostanie. RM pochyli się i nad tym problemem.

Wracając do progu aktywności i projektu ustawy. W tymże projekcie widzę próg 15 wypowiedzi przy klasyfikacji aktywności, a nie jak to Pan Kanclerz określił 20. Chyba, że tutaj chodzi o próg dla nowych obywateli.


To pomyłka redakcyjna, poprawiam na 20.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o obywatelstwie sarmackim

Postprzez MAP 13 mar 2014, o 23:19

Nie mogę wyedytować sam. Nie wiem czy to musi być w trybie autopoprawki, czy nie Panie Marszałku, ale zgłaszam, że w art. 5 projektu ustawy zrobiłem babola i zamiast wymogu 20 wypowiedzi jest 15.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o obywatelstwie sarmackim

Postprzez A0014 13 mar 2014, o 23:36

Z tym poluzowaniem wymogów to bym nie przesadzał - one były zaostrzone, natomiast uwzględniły też tych których rząd na przykład taki jak ten może zniechęcić tak, że nie chce się tu nawet odzywać. Nie widzę powodów by ktoś miał mniejszy głos przez destrukcję RM ;)
Widzę również, że cofa się możliwość wycofania się ze zrzeczenia obywatelstwa. A szkoda, bo dzięki temu można by więcej obywateli zatrzymać a i te decyzje są bardziej przemyślane. A nie nieodwracalne, z których ciężko się komuś wycofać.

No ale powodzonka jeśli to przez te przepisy mamy zastój i hordy wandejskie, a nie przez sarmacką hołotę.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
 

Re: Ustawa o obywatelstwie sarmackim

Postprzez MAP 13 mar 2014, o 23:55

Misza Kaku napisał(a):Z tym poluzowaniem wymogów to bym nie przesadzał - one były zaostrzone, natomiast uwzględniły też tych których rząd na przykład taki jak ten może zniechęcić tak, że nie chce się tu nawet odzywać. Nie widzę powodów by ktoś miał mniejszy głos przez destrukcję RM ;)


Może jeśli kogoś zniechęca do aktywności rząd wybrany w demokratycznych wyborach to nie dojrzał do bycia obywatelem. Nie rozumiem w jaki sposób 3 dni pisania gwarantujące status aktywnego obywatela przez kolejnych 90 dni miałyby zaostrzać wymagania.

Widzę również, że cofa się możliwość wycofania się ze zrzeczenia obywatelstwa. A szkoda, bo dzięki temu można by więcej obywateli zatrzymać a i te decyzje są bardziej przemyślane. A nie nieodwracalne, z których ciężko się komuś wycofać.


Dzięki temu można odstawiać szopkę z rzucaniem i rozmyślaniem się z rzucania obywatelstwa. A rzucaj obywatelstwo 4 razy w nerwach, tylko nie dziw się jeśli za którymś razem Książę nie nada ci go ponownie. Obywatelstwo nie jest ani straszakiem, ani kartą przetargową. Obywatelstwo = zaangażowanie.

No ale powodzonka jeśli to przez te przepisy mamy zastój i hordy wandejskie, a nie przez sarmacką hołotę.


Czytajże to co napisałem ze zrozumieniem.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości