Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Decyzje i komunikaty Prefektury

W tym dziale można zgłaszać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
Obrazek


Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 25 cze 2019, o 11:01

Sygn. akt PG Ds 03.2019
Królewskie Miasto Almera, 25 czerwca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z zawiadomieniem Orjona von Thorna-Surmy w sprawie możliwości dokonania bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 12 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Filipa Roberta Piotra Jakuba Łukasza (AG939) poprzez usunięcie, 24 czerwca 2019 r. między godziną 19.25 a 19.39, wątków znajdujących się w dziale Książęcego Miasta Grodziska

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo.
U Z A S A D N I E N I E

25 czerwca 2019 roku Prefektura, za pośrednictwem Forum Centralnego, została zawiadomiona o możliwości naruszenia dyspozycji art. 40 ust. 1 pkt 12 Kodeksu Sprawiedliwości przez Filipa Roberta Piotra Jakuba Łukasza. Zgłaszający przedstawił dowody w postaci zrzutów ekranu z panelu moderatora. W toku czynności sprawdzających Prefektura potwierdziła ich autentyczność. Należy stwierdzić, że istnieje dostatecznie uprawdopodobnione podejrzenie, że popełniono przestępstwo. Stwierdzono, że nie występują przesłanki ograniczające dopuszczalność wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 Kodeksu Sprawiedliwości), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 28 cze 2019, o 19:15

Sygn. akt PG Ds 03.2019
Królewskie Miasto Almera, 28 czerwca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zamknięciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 03.2019

p o s t a n a w i a

zamknąć postępowanie przygotowawcze wszczęte na podstawie zawiadomienia Orjona von Thorn-Surmy w sprawie możliwości dokonania bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 12 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Filipa von Sarma (AG939) poprzez usunięcie, 24 czerwca 2019 r. między godziną 19.25 a 19.39, wątków znajdujących się w dziale Książęcego Miasta Grodziska wobec skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

25 czerwca 2019 roku Prefektura Generalna wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwości dokonania bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 12 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Filipa von Sarma (AG939).

W wyniku przeprowadzonych czynności dowodowych Prefektura zgromadziła odpowiedni materiał, co pozwala na wniesienie aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego. Zamknięcie śledztwa ma na celu przejście postępowania karnego ze stadium przygotowawczego do stadium sądowego. Wniesienia aktu oskarżenia należy spodziewać się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 1 lip 2019, o 12:16

Sygn. akt PG Ds 04.2019
Królewskie Miasto Almera, 1 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z zawiadomieniem Severina von Verwaltunga w sprawie możliwości przywłaszczania sobie władztwa nad terenami Sarmacji (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Thomasa von Lisendorffa (AG106) poprzez opublikowanie 30 czerwca 2019 roku, około godziny 19.40, na forum Królestwa Hasselandu postu, w którym stwierdził, że przejmuje władzę nad Królestwem Hasselandu, zawiesza działalność hasselandzkiego organu ustawodawczego, a także że przejmuje kontrolę nad Dworem Królewskim

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo.
U Z A S A D N I E N I E

30 czerwca 2019 roku Prefektura, za pośrednictwem Forum Centralnego, została zawiadomiona o możliwości naruszenia dyspozycji art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości przez Thomasa von Lisendorffa. Zgłaszający przedstawił dowód w postaci zrzutu ekranu z działu „Dyskusja ogólna i powitania” znajdującego się na forum Królestwa Hasselandu. W toku czynności sprawdzających Prefektura potwierdziła jego autentyczność. Należy stwierdzić, że istnieje dostatecznie uprawdopodobnione podejrzenie, że popełniono przestępstwo. W wypowiedzi Thomasa von Lisendorffa padły m.in. słowa: „Przejmuję władzę w Królestwie Hasselandu jako Przewodniczący Rady Wojskowej Hasselandu [...]” oraz „Zawiesza się działalność Zgromadzenia Krajowego”. Stwierdzono, że nie występują przesłanki ograniczające dopuszczalność wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 Kodeksu Sprawiedliwości), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 6 lip 2019, o 16:19

Królewskie Miasto Almera, 6 lipca 2019 roku

Prefekt Generalny odmówił — na podstawie art. 29 ust. 6 zd. 2 k.s. — osadzonemu Filipowi von Sarmie (AG939) przekazania jego wniosku urzędowego do Rady Ministrów wobec braku ustawowych przesłanek. Treść decyzji znajduje się w dziale niejawnym Więzienia Książęcego. Osadzony został pouczony o przysługującym mu prawie złożenia zażalenia do Księcia.

Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 11 lip 2019, o 15:33

Sygn. akt PG Ds 05.2019
Królewskie Miasto Almera, 11 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — działając z urzędu w sprawie możliwości naruszenia lub omijania zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczania wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 8 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939) poprzez zamieszczanie w okresie od 4 lipca do 10 lipca 2019 roku postów w dziale „Sztab Główny”, mimo odbywania kary więzienia od 3 lipca 2019 roku zasądzonej przez Trybunał Koronny w sprawie o sygnaturze TK 10/19

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo.
U Z A S A D N I E N I E

10 lipca 2019 roku powzięła informację o możliwości popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 40 ust. 1 pkt 8 k.s., tj. naruszenia lub omijania zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczania wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej. W trakcie postępowania sprawdzającego ustalono, że osadzony Filip von Sarm (AG939) zamieścił, w okresie od 4 lipca do 10 lipca 2019 roku, pięć postów w niejawnym dziale „Sztab Główny”, mimo że zgodnie z art. 29 ust. 1 k.s. odbywający karę więzienia nie może korzystać z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem dalszych ustępów. Z rejestrów prowadzonych przez Prefekturę Generalną wynika, że Filip von Sarm odbywał karę więzienia od 3 lipca 2019 roku, zaś został zwolniony z Więzienia Książęcego 10 lipca, po godzinie 19.00.

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 k.s.), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Poprzednia strona

Powrót do Prefektura Generalna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość