Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [20.08]

Miejsce głosowania nad projektami ustaw i uchwał

Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [20.08]

Postprzez Cudzoziemiec 1 17 sie 2018, o 17:03

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,
Szanowni zgromadzeni.

Zwracamy się dziś do Was z wnioskiem o wyrażenie zgody na ratyfikację podpisanego w dniu dzisiejszym traktatu o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Pustkowiami Winków. Sarmacka dyplomacja aktywnie pracuje na rzecz zbudowania aktywnej siatki powiązań dyplomatycznych naszego kraju i aktywnie działa także w Orientyce. Dziś przypada dwunasta rocznica powstania Pustkowi Winków i nie ma, w naszym mniemaniu, lepszego momentu na to, by uświetnić ten dzień właśnie zawarciem przedkładanego Wysokiej Izbie traktatu.

Pustkowia są krajem o ustabilizowanej renomie, sprawnie funkcjonującym, aktywnym, z intrygującym społeczeństwem, które żywo komentuje nie tylko wydarzenia w v-świecie, ale i buduje wspaniałą narrację w swoim kraju. Moglibyśmy i powinniśmy brać z nich przykład.

Podpisując dziś traktat z Pustkowiami Winków czynimy kolejny krok ku wzmocnieniu pozycji międzynarodowej Księstwa Sarmacji, zawieramy nowe przymierza i przyjaźnie, budujemy aktywną obecność na Orientyce. To drugi kontynent (po Nordacie), z którego krajami łączy nas coraz więcej więzów przyjaźni.

Zwracamy się przeto do Wysokiej Izby o wyrażenie zgody na ratyfikowanie przedłożonego poniżej traktatu.

Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy
między Księstwem Sarmacji a Pustkowiami Winków
sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku w dniu 17 sierpnia 2018 roku (55 roku Po Bombach)


Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Robert Fryderyk, Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

Otto von Teller, Prezydent i Wielka Szycha,
w imieniu Pustkowi Winków

uzgodniły, co następuje:

Art. 1.

Wysokie Układające się Strony uznają wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach oraz postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.

1. Wysokie Układające się Strony ustanawiają między sobą stosunki dyplomatyczne.
2. Stronę wysyłającą na terytorium Strony przyjmującej reprezentuje ambasador.
3. Strona wysyłająca upewni się, że osoba, którą zamierza akredytować jako ambasadora w Stronie przyjmującej, otrzymała agrément tego państwa.

Art. 3.

1. Ambasador korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej Strony przyjmującej. Korzysta on również z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej Strony przyjmującej, z wyjątkiem:
a. powództw dotyczących prywatnego majątku na terytorium Strony przyjmującej, chyba że posiada on go w imieniu Strony wysyłającej dla celów misji;
b. powództw dotyczących wszelkiego rodzaju działalności wykonywanej przez ambasadora na terytorium Strony przyjmującej poza jego funkcjami urzędowymi.
2. Ambasador nie jest obowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Ambasador może zrzec się immunitetu jurysdykcyjnego.
4. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów.

Art. 4.

1. Strona przyjmująca może w każdym czasie, uzasadniając swą decyzję, zawiadomić Stronę wysyłającą, że ambasador jest persona non grata. Strona wysyłająca odpowiednio do okoliczności bądź odwoła daną osobę bądź położy kres jej funkcjom w misji. Dana osoba może być uznana za non grata przed przybyciem na terytorium Strony przyjmującej.
2. Jeżeli Strona wysyłająca odmawia wykonania lub nie wykonuje w rozsądnym terminie swych obowiązków wynikających z ust. 1, Strona przyjmująca może odmówić uznawania danej osoby za ambasadora.

Art. 5.

1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 6.

1. Traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Wolnym Mieście Winktown.
2. Traktat zostaje zawarty na czas nieokreślony.
3. Traktat utraci moc obowiązującą z upływem trzeciego dnia następującego po wypowiedzeniu go w drodze notyfikacji przez Wysoką Układającą się Stronę.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu

Postprzez Helwetyk 17 sie 2018, o 20:37

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie, które zakończy się 20 sierpnia 2018 roku o godzinie 22.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów. W przypadku chęci dłuższego namysłu nad projektem, proszę o stosowną informację.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [20.08

Postprzez Remigiusz L. 17 sie 2018, o 20:47

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

Myślę, że wszystkim nam zależy na rozwoju sarmackiej polityki zagranicznej. Nawiązywanie przyjaznych stosunków z aktywnymi mikronacjami to niemal zawsze pozytywne działanie. Popieram więc złożony projekt i wnoszę o skrócenie debaty.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [20.08

Postprzez Helwetyk 21 sie 2018, o 12:28

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z upływem terminu pierwszego czytania zarządzam, trwające trzy dni, głosowanie nad zgodą na ratyfikację.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [20.08

Postprzez Helwetyk 25 sie 2018, o 08:15

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Wobec upływu terminu przewidzianego na drugie czytanie podsumowuję głosowanie oraz stwierdzam, że Sejm wyraził jednomyślnie zgodę na ratyfikację Traktatu o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Pustkowiami Winków.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Sala głosowań Sejmu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość