Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o likwidacji Rady Nauki i stwierdzeniu bezpłodności

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Re: Ustawa o likwidacji Rady Nauki i stwierdzeniu bezpłodnoś

Postprzez Marceli 25 lis 2018, o 19:59

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

W drodze autopoprawki przedkładam zmieniony projekt.Ustawa Sejmu
o zmianie ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki
oraz uchyleniu ustawy o promocji płodności


Art. 1
W ustawie Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki dokonuje się następujących zmian:
  1) art. 2 o treści:
   1. Działalność edukacyjną w Księstwie Sarmacji prowadzą szkoły wyższe (uczelnie oraz akademie) i instytuty naukowe, zwane dalej instytucjami nauki.
   2. Szkoły wyższe prowadzą studia wyższe i samodzielne badania naukowe oraz są zobowiązane do posiadania kadry naukowej wystarczającej do realizacji tych celów — dla każdej jednostki organizacyjnej uczelni minimum jednego naukowca z tytułem co najmniej doktorskim, a przy prowadzeniu trzech lub więcej kierunków dodatkowo minimum jednego naukowca z tytułem profesorskim. Skład kadry naukowej jest udostępniany publicznie.
   3. Instytuty naukowe prowadzą badania naukowe.
   4. Instytucje nauki są autonomiczne we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie, kierują się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej.
   5. Podstawą działania szkoły wyższej jest statut, w którym określone są zasady funkcjonowania uczelni, w szczególności kompetencje, obowiązki i zadania oraz sposób wyłaniania jej organów.

   przyjmuje brzmienie:
   Działalność edukacyjną w Księstwie Sarmacji prowadzą instytucje nauki, które są autonomiczne we wszystkich obszarach swojego działania, kierują się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej.
  2) art. 3 ust. 2 o treści:
   Szkoły wyższe nadają tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe i podają do wiadomości publicznej kopie wydanych dyplomów.
   przyjmuje brzmienie:
   Książę na wniosek instytucji nauki lub z inicjatywy własnej nadaje i upublicznia w profilu obywatela oraz odbiera i usuwa z z profilu obywatela tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe.
  3) uchyla się przepisy art. 3 ust. 3 i 4 o treści:
   3. Instytuty naukowe po uzyskaniu akredytacji Rady Nauki mogą nadawać tytuły naukowe na poziomie magisterskim i doktorskim.
   4. Naczelna Izba Architektury upublicznia w profilu obywatela tytuł naukowy i honorowy tytuł naukowy:
    1. nadany przez instytucję należącą do Rady Nauki, na wniosek Rady Nauki,
    2. zatwierdzony przez Radę Nauki w trybie określonym w art. 4 ust. 3.
  4) uchyla się przepisy art. 4 i 5 o treści:
   Art. 4. [Rada Nauki, akredytacja i uznawanie tytułów]
   1. Rada Nauki funkcjonuje przy Dworze Książęcym i składa się zarządców instytucji nauki. Do zadań Rady należy zajmowanie stanowisk w sprawach dotyczących edukacji i nauki, występowanie do Naczelnej Izby Architektury o dodanie lub usunięcie w profilu obywatela tytułu naukowego oraz oznaczenia instytucji jako instytucji nauki, zatwierdzanie tytułów naukowych. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał, przyjmowanych zwykłą większością głosów. Rada Nauki wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
   2. Nadanie instytucji statusu szkoły wyższej wymaga uchwały Rady Nauki, stwierdzającej spełnienie przez instytucję warunków, o których mowa w art. 2 ust. 2.
   3. Księstwo Sarmacji uznaje zatwierdzone przez Radę Nauki tytuły naukowe nadane przez instytucje, które zakończyły działalność lub mają siedzibę poza terytorium Księstwa Sarmacji. Zatwierdzenie tytułu naukowego następuje z inicjatywy Rady Nauki lub na wniosek posiadacza tytułu zawierający kopię dyplomu, a w przypadku jej braku — inne informacje pozwalające stwierdzić posiadanie tytułu. W przypadku inicjatywy posiadacza tytułu do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia na konto Dworu Książęcego opłaty za złożenie wniosku w kwocie określonej w uchwale Rady Nauki, nie niższej niż 20 000 lt.
   4. Rada Nauki udziela instytutowi naukowemu na czas określony akredytacji, o której mowa w art. 3 ust. 3, na wniosek tego instytutu. We wniosku umieszcza się opis dotychczasowej działalności instytutu i wymienia imiennie kadrę naukową. Akredytacja stanowi potwierdzenie posiadania kadry naukowej, niezbędnej do prowadzenia działalności naukowej i nadawania tytułów naukowych.
   5. Członkowie Rady Ministrów mogą zawierać umowy z instytucjami nauki dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i nauki.
   6. Instytucje nauki nie mogą posiadać statusu innej instytucji.
   Art. 5. [Przepisy wprowadzające i zmiany w przepisach dotychczasowych]
   1. Książę w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nauki spośród zarządców instytucji, działających na polu edukacji i nauki. Naczelna Izba Architektury na podstawie uchwały Rady Nauki o instytucjach wchodzących w jej skład dokona sklasyfikowana tych instytucji w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako instytucji nauki.
   2. W ustawie Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
    1. art. 1 ust. 1 („Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2”) otrzymuje brzmienie „Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2”;
    2. art. 23 ust. 2 („Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji 25% tantiemy należnej z tytułu polubienia lub skomentowania artykułu opublikowanego w instytucji”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji z tytułu polubienia lub skomentowania opublikowanego przez nią artykułu do 100% wysokości tantiemy, przy czym o wysokości przekazywanej tantiemy decyduje instytucja publikująca”.
   3. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów wymagających wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, które wchodzą w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Art. 2
Uchyla się przepisy ustawy Sejmu nr 341 o promocji płodności.


Art. 3
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o likwidacji Rady Nauki i stwierdzeniu bezpłodnoś

Postprzez Cudzoziemiec 1 28 lis 2018, o 10:52

Wysoka Izbo,

zarządzam II czytanie projektu. Przechodzimy zatem do głosowania nad przyjęciem projektu w całości. Głosowanie potrwa 3 dni.

Maszynka do głosowania została już uruchomiona. Proszę o sprawne oddawanie głosów. Z góry dziękuję.

Z wyrazami szacunku,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o likwidacji Rady Nauki i stwierdzeniu bezpłodnoś

Postprzez Cudzoziemiec 1 29 lis 2018, o 13:57

Wysoka Izbo,

w związku z faktem, iż wszyscy uprawnieni oddali głos, postanawiam o skróceniu II czytania. Mam nadzieję, iż nie czynię tego zbyt pochopnie.

W głosowaniu oddano 5 głosów ZA, ustawa została przyjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania są dostępne w tym miejscu. Do JKM kieruję informację o przyjęciu ustawy.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o likwidacji Rady Nauki i stwierdzeniu bezpłodnoś

Postprzez Piotr III Łukasz 29 lis 2018, o 15:14

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

mam zaszczyt poinformować, iż ustawa podpisana znalazła się w Dzienniku Praw.

Zmiany w pozostałych dwóch ustawach (a ściślej - zmiany i uchylenie) zostały również wprowadzone.
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Poprzednia strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości