Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o zgodę na ratyfikację umowy z Federacją Slawonii

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Wniosek o zgodę na ratyfikację umowy z Federacją Slawonii

Postprzez Piotr III Łukasz 16 lis 2018, o 22:11

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Zwracam się do Wysokiej Izby z wnioskiem o udzielenie zgody na ratyfikację umowy o otoczeniu opieką Federacji Slawonii. Federacja Slawonii to kraj położony na wschodnim wybrzeżu Orientyki, z którym od dłuższego czasu wiążą nas przyjazne stosunki. Kraj ten, stojąc u progu ograniczonej aktywności, zwrócił się, ustami Prezydenta - Ludwika Tomovicia, którego w Księstwie zdążyliśmy już dobrze poznać, o to, by Księstwo objęło ochroną pamięć, tradycję i dorobek tego kraju. Podobnie jak to się stało niegdyś z Samundą.

Dodatkowo zaproponowano nam włączenie terytorium Slawonii w skład Konsulatu Sclavinii, na warunkach o których mowa w traktacie. Nie stałaby się więc Slawonia nowym samorządem sarmackim, a wzmocniłaby Sclavinię. Jej status byłby równy gubernatorstwom. Osoba Ludwika Tomovicia gwarantuje zaangażowanie w projekt, ciekawe inicjatywy i dalszy rozwój, już w Księstwie Sarmacji.

O zgodę do władz Konsulatu Sclavinii wystąpił, praktycznie tymi słowami, bo nie ukrywam że się w większości nimi posługuję, Jego Wysokość Robert Fryderyk. 16 września Izba Senatorska Konsulatu Sclavinii rozpoczęła głosowanie a 4 października, Konsul Sclavinii, Jaśnie Oświecona Rihanna diuczessa Aureliuš-Sedrovski podpisała ustawę.

W związku z tym, że terminy płynęły oraz odbyła się Wolna Elekcja - wprowadziłem do umowy zmiany redakcyjne, polegające na zmianie dat oraz reprezentującego Księstwo Sarmacji księcia.

Dzisiaj umowę podpisałem i zwracam się, do Wyokiej Izby o wyrażenie zgody na ratyfikację przedłożonej niżej umowy.

Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Federacją Slawonii
o otoczeniu opieką Federacji Slawonii
sporządzona w Książęcym Mieście Grodzisku ... listopada 2018 r.

Wysokie Układające się Strony:

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ PIOTR III ŁUKASZ,
Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

JEGO EKSCELENCJA LUDWIK TOMOVIĆ,
Prezydent Federacji Slawonii,
w imieniu Federacji Slawonii,

BIORĄC POD UWAGĘ,
że Federacja Slawonii chce zachować swoje dziedzictwo historyczne i kulturalne,
a Księstwo Sarmacji, z uwagi na przyjazne relacje łączące je z Federacją Slawonii,
jest zainteresowane ochroną tego dziedzictwa,

ZA ZGODĄ KONSULATU SCLAVINII
wyrażoną w ustawie … z dnia … listopada 2018 roku


zawierają umowę następującej treści:


§ 1.

1. Federacja Slawonii oddaje się pod opiekę polityczną i prawną Księstwa Sarmacji, dołączając do Księstwa Sarmacji jako region Konsulatu Sclavinii.
2. Księstwo Sarmacji udostępni Federacji Slawonii swoją infrastrukturę informatyczną w celu archiwizacji dorobku kulturowego, w tym miejsc publicznych, Federacji Slawonii.
3. Księstwo Sarmacji poręcza odrębność i nienaruszalność terytorium Federacji Slawonii jako regionu Konsulatu Sclavinii.

§ 2.

1. Władzę nad terytorium Federacji Slawonii sprawują władze Konsulatu Sclavinii zgodnie z porządkiem konstytucyjnym prowincji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych na mocy niniejszej umowy do właściwości Prezydenta Federacji Slawonii.
2. Przepis ustępu poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie powierzeniu przez władze Konsulatu Sclavinii Prezydentowi Federacji Slawonii kompetencji, obowiązków i zadań wynikających ze sprawowania władzy na terytorium Federacji Slawonii.
3. Moc obowiązująca przepisów prawa Federacji Slawonii ulega zawieszeniu.
4. Ewentualne kwestie sporne lub niejasności normowane są na podstawie konsensu zawartego przez: Księcia Sarmacji, Prezydenta Slawonii, Konsula Sclavinii oraz Marszałka Senatu Konsulatu Sclavinii.

§ 3.

1. Prezydent Federacji Slawonii jest obowiązany do posiadania obywatelstwa sarmackiego oraz obywatelstwa sclavińskiego.
2. Prezydent Federacji Slawonii określa, w drodze dekretu podlegającego obowiązkowi publikacji w dzienniku urzędowym Księstwa Sarmacji, zasady sukcesji oraz warunki sprawowania urzędu.
3. Dekret, o którym mówi ustęp poprzedzający, Prezydent Federacji Slawonii zobowiązany jest wydać w terminie do 14 dni od wejścia niniejszej Umowy w życie.
4. Wyłącznie dekret, o którym mowa w ust. 2, może określać inne niż określone w ust. 1 warunki sprawowania urzędu Prezydenta Federacji Slawonii.
5. W przypadku utraty przez urzędującego Prezydenta Federacji Slawonii obywatelstwa sarmackiego lub obywatelstwa sclavińskiego, do czasu wyłonienia jego następcy, władzę prezydencką w Federacji Slawonii sprawuje Konsul Sclavinii.

§ 4.

1. Książę Sarmacji wyraża zgodę na posługiwanie się tytułami honorowymi, szlacheckimi i arystokratycznymi, jakie obowiązywały w Federacji Slawonii do dnia wejścia w życie niniejszej umowy. Posiadacze tytułów arystokratycznych i szlacheckich Federacji Slawonii, po nabyciu obywatelstwa sarmackiego, otrzymują odpowiadające im tytuły arystokratyczne i szlacheckie Księstwa Sarmacji:
1) Ludwik Tomović — tytuł markiza i 45 wsi lennych,
2) Mateusz Smiff — tytuł barona i 12 wsi lennych.
2. Przepisy ustępu poprzedzającego nie stanowią otrzymania wsi lennych, o którym mowa w przepisach prawa wyborczego Księstwa Sarmacji.

§ 5.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednakże każda ze Stron ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Strony potwierdzają, że upoważnienie określone w § 2 ust. 1 nie stanowi przeszkody do wypowiedzenia niniejszej umowy przez Prezydenta Federacji Slawonii.


(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Wniosek o zgodę na ratyfikację umowy z Federacją Slawoni

Postprzez Cudzoziemiec 1 17 lis 2018, o 08:13

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo.

Na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 314 — Regulaminu Sejmu zarządzam I czytanie przedłożonego wniosku o wyrażenie zgody na ratyfikację Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Federacją Slawonii o otoczeniu opieką Federacji Slawonii.

Czytanie potrwa do końca dnia 20 listopada 2018 roku, przy czym zastrzegam sobie, zgodnie z Regulaminem Sejmu, prawo do skrócenia I czytania jeśli nie zostanie w sprawie rozpoczęta debata w ciągu najbliższych 48 godzin. Zachęcam Posłanki i Posłów, Jego Książęcą Mość, JE Ludwika Tomovica i inne osoby do dyskusji.

Z wyrazami szacunku.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o zgodę na ratyfikację umowy z Federacją Slawoni

Postprzez Peter West 17 lis 2018, o 09:24

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Chciałbym wyrazić podziw dla działań JKM. Księstwo Sarmacji wciąż umacnia się na arenie międzynarodowej. Nowi aktywni obywatele to coś czego w Sarmacji nigdy za wiele. Cieszę się również, że nie będzie kolejnego samorządu, a za to wzmocni się już istniejący. Z całą mocą popieram więc powyższy projekt!
(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz

Obrazek
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Wniosek o zgodę na ratyfikację umowy z Federacją Slawoni

Postprzez Cudzoziemiec 1 17 lis 2018, o 09:28

Peter West napisał(a):Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Chciałbym wyrazić podziw dla działań JKM. Księstwo Sarmacji wciąż umacnia się na arenie międzynarodowej. Nowi aktywni obywatele to coś czego w Sarmacji nigdy za wiele. Cieszę się również, że nie będzie kolejnego samorządu, a za to wzmocni się już istniejący. Z całą mocą popieram więc powyższy projekt!

Dziękuję ;) Prace nad tym projektem, jak i finalną wersję umowy przedłozyłem Sclavinii jeszcze za swego panowania. Cieszę się, że JKM Piotr III Łukasz projekt podjął i finalizuje. Również z mojej strony pełne dla projektu poparcie.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o zgodę na ratyfikację umowy z Federacją Slawoni

Postprzez Cudzoziemiec 1 20 lis 2018, o 12:28

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo.

Na podstawie stosownych przepisów skracam pierwsze czytanie. Przedstawiam Wysokiej Izbie projekt uchwały, nad którą przechodzimy do głosowania.

Uchwała Sejmu ws. wyrażenia zgody na ratyfikację Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Federacją Slawonii o otoczeniu opieką Federacji Slawonii

Sejm wyraża zgodę na ratyfikację Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Federacją Slawonii o otoczeniu opieką Federacji Slawonii podpisanej w Książęcym Mieście Grodzisku 16 listopada 2018 roku.


Zarządzam drugie czytanie projektu. Przechodzimy do głosowania. Potrwa ono do 23.11.2018, 12:27:43.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o zgodę na ratyfikację umowy z Federacją Slawoni

Postprzez Ludwik Tomović 20 lis 2018, o 13:07

Aj, nie zdążyłem się wypowiedzieć.
Niestety real, no ale trudno.

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
ObrazekObrazekObrazek

/-/
dr net. ppor. Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o zgodę na ratyfikację umowy z Federacją Slawoni

Postprzez Cudzoziemiec 1 21 lis 2018, o 12:00

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo.

Postanawiam o skróceniu głosowania. W głosowaniu wzięły i wzięli udział wszystkie i wszyscy posłanki i posłowie. Oddano 5 głosów ZA wyrażeniem zgody na ratyfikację. Nikt nie był przeciw.

Informuję, iż stosowna uchwała Sejmu znajduje się już w DP.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o zgodę na ratyfikację umowy z Federacją Slawoni

Postprzez Piotr III Łukasz 23 lis 2018, o 15:08

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Dziękuję bardzo serdecznie, wkrótce ratyfikacja zostanie podana w stosownym akcie.
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość