Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Re: Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Postprzez anglov 13 lis 2018, o 19:10

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

jako znamienity obywatel, jeden z największych autorytetów Sarmacji w dzisiejszych czasach, postanowiłem zabrać głos w sprawie. Niejednokrotnie wspominałem, iż uważam, że obecny model wyboru Kanclerza, w obliczu Sejmu reprezentacyjnego jest nieefektywny i niepotrzebny. Jako obywatel, który wielokrotnie postulował o przywrócenie stanu poprzedniego, w referendum zagłosowałbym PRZECIWKO przyjęciu tej ustawy.

Już tłumaczę dlaczego. Owa ustawa owszem, proponuje powrót, ale do rozwiązań daleko starszych, przypominających panowanie pierwszego Sarmackiego Księcia, w których nie ważne było, jaka jest parlamentarna większość, a sympatie i antypatie panującego Księcia. Choć pałam pełnym szacunkiem i sporą nadzieją do JKM Piotra III Łukasza i jestem przekonany, że w desygnowaniu będzie kierował się rozsądkiem – apeluję – nie róbmy przepisów pod konkretnego Księcia. Jestem niemal przekonany, iż gdyby proponowane przepisy obowiązywałyby wcześniej, JKM Konrad Jakub nigdy nie zostałby desygnowany na Kanclerza, mimo tego, że ludzie wybraliby go w wyborach powszechnych. To samo w sobie świadczy o nieskuteczności systemu.

Osoby nieco starsze, lub pamiętające historie Księstwa Sarmacji, być może pamiętają, iż ze względu na naciski niewielkiej grupy arystokracji i własne uprzedzenia, JKW Piotr Mikołaj w kwietniu 2006 r. nie zgodził się na desygnację JCW Jakoba na Kanclerza Księstwa Sarmacji, mimo woli przeważającej większości Sejmowej. Część osób na tej sali Sejmowej pewnie nawet lepiej niż ja będą w stanie powiedzieć, jak ta historia potoczyła się dalej. Nie bez powodu jednak prowadzono wieloletni proces odejścia od tego rodzaju praktyk, który stosowaliśmy do niedawna.

Oczywiście – ustawa proponuje rozwiązania wyboru przez Sejm, na wypadek braku akceptacji osoby desygnowanej przez Księcia. Chciałbym jednak zauważyć, że wciąż – jest to wyjście awaryjne, nie zaś główny, logiczny z punktu widzenia ustrojowego stan. Ponadto, posłowie opowiadający się przeciwko woli Księcia, mogą być z tego powodu niesłusznie piętnowani, mimo tego że reprezentują wolę swoich wyborców.

Wobec powyższego jestem przekonany, iż winniśmy przywrócić stan, w którym to Sejm desygnował Kanclerza bezpośrednio, bez procesu desygnowania kandydata przez Księcia.

Ponadto mam wątpliwości, czy zadany termin 5 dni, jest wystarczający dla przeprowadzenia przez Sejm procedury wyboru Kanclerza (art. 26 ust. 3 zmienionej ustawy) – tutaj przydałaby się opinia osób mających więcej doświadczenia w przeprowadzaniu takich procedur.

Co do pozostałej części ustawy, moje milczenie nie jest oznaką aprobaty bądź dezaprobaty – uważam jednak, że uwagi dotyczące części wcześniejszej są istotniejsze i skreślają możliwość poparcia projektu.

Obywatelsko chciałbym poprzeć propozycję posła-wicehrabiego Arpeda o wspólną pracę nad przywróceniem stanu sprzed zmian związanych z bezpośrednim wyborem Kanclerza.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Postprzez Marceli 14 lis 2018, o 19:03

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Po przeanalizowaniu propozycji, jak również głosów JKW Andrzeja Fryderyka i Wielmożnego Posła Arpeda, również skłaniałbym się do przywrócenia stanu poprzedniego. Natomiast w przypadku przegłosowania ustawy w tym czy innym kształcie należy liczyć się z weryfikacją naszego stanowiska w referendum powszechnym. W związku z powyższym gorąco liczę, że WKW jako inicjator prac nad reformą urzędu kanclerskiego poprowadzi również kampanię informacyjną w społeczeństwie, aby dotrzeć do jak najszerszego grona i objaśnić po co jest ta zmiana, aby przepisy miały szansę wejścia w życie.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Postprzez Cudzoziemiec 1 15 lis 2018, o 13:50

Wysoka Izbo,
Szanowni Państwo.

Na podstawie stosownych przepisów Regulaminu Sejmu przedłużam pierwsze czytanie projektu do końca 20 listopada 2018 r.

Ze swojej zaś strony chcę gorąco podziękować za wszelkie uwagi. Wobec powtarzających się wniosków przygotuję autopoprawki do projektu przedłożonego, a jeśli uznam, iż zakres zmian byłby zbyt daleko idący to wycofam bieżący projekt i przedłożę stosowny nowy.

Odnosząc się zaś do postulatu przywrócenia po prostu poprzednich przepisów - to by było możliwe. Nie upieram się na modelu obecnym, który przyjąłem, przyjmuję przy tym głównie merytoryczne argumenty JKW Andrzeja Fryderyka. Problem jest tylko taki, że ustawa zmieniająca poprzednie przepisy nie zawiera... przepisów zmienianych. Czy ktokolwiek z Państwa dysponuje poprzednimi zapisami? Lub też byłby skłonny w dyskusji tej opisać jak to wówczas funkcjonowało byśmy to odtworzyli?

Z wyrazami szacunku.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Postprzez anglov 15 lis 2018, o 18:59

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

dziękuję za uwzględnienie moich argumentów. Niestety, ma WKW rację, że ustawa zmieniająca zawiera stosowne braki.

Myślę jednak, że poprzedni tekst jednolity Konstytucji, sprzed konsolidacji 24 marca 2016 (http://prawo.sarmacja.org/akt,4578.html) posiada przepisy tożsame bądź zbliżone z dokładnością do dokonywanych poprawek do stanu poprzedniego.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Postprzez Cudzoziemiec 1 20 lis 2018, o 18:45

Wysoka Izbo,
Szanowni Państwo.

Zgodnie z obietnicą, w drodze autopoprawki, przedkładam projekt ujednolicony, zawierający zmiany, o których mowa w wcześniejszej dyskusji. Zmiany zaszły w zakresie artykułu 1 i były następujące: a) zmiana kolejności punktów, tak by zachować kolejność zgodną z KKS (a więc wyniesienie do góry art. 15 i 22), b) zmiana art. 26 zgodnie z sugestiami, c) wprowadzenie art. 27 będącego następstwem zmian w art. 26., d) dodano art. 28 ust. 4. Inne zmiany nie zostały wprowadzone.

Wobec tego przedłużam pierwsze czytanie o kolejne 48 godzin. Proszę o uwagi i sugestie dalszych poprawek. Chętnie dopracuję z Państwem ten projekt.

Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Artykuł 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r., dokonuje się następujących zmian:
 1. W art. 15 ust. 2 punkt 3 skreśla się słowo "albo".
 2. W art. 15 ust. 2 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: "Postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji, albo"
 3. W art. 22 ust. 1 punkt 4 skreśla się słowa "lub skrócenia kadencji Kanclerza przed upływem kadencji".
 4. Art. 26 ["1. Kanclerz jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, większościowych i tajnych. Szczegóły określa ustawa. 2. Książę powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Kanclerza. 3. Kadencja Kanclerza trwa 4 miesiące. 4. W przypadku złożenia przez Kanclerza rezygnacji Książę niezwłocznie zarządza wybory nowego Kanclerza, który obejmuje urząd w momencie ogłoszenia wyników wyborów. Termin określony w ust. 3 rozpoczyna bieg na nowo."] otrzymuje brzmienie: 1. Książę powołuje Kanclerza na wniosek Sejmu wyrażony w drodze uchwały. Sejm podejmuje uchwałę w terminie siedmiu dni od dnia zwołania na obrady lub dnia rezygnacji Kanclerza. 2. Postępowanie uchwałodawcze w nowo wybranym Sejmie przeprowadza Marszałek-Senior, a w trakcie kadencji Marszałek Sejmu. 3. Książę powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Kanclerza.
 5. Art. 27 [skreślony] uzyskuje brzmienie: 1. Jeżeli Sejm nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza, Książę w terminie dwóch dni powołuje Kanclerza z własnej inicjatywy lub rozwiązuje Sejm. 2. Sejm w terminie pięciu dni od dnia powołania Kanclerza wyraża mu wotum zaufania. W przypadku niewyrażenia Kanclerzowi wotum zaufania, Książę rozwiązuje Sejm.
 6. Art. 28 ust. 1 ["Kadencja Kanclerza może zostać skrócona w drodze referendum. W przypadku skrócenia kadencji Kanclerza Książę zarządza wybory Kanclerza oraz, jeżeli referendum tak rozstrzygnęło, powierza innemu z posłów tymczasowe wykonywanie obowiązków Kanclerza."] skreśla się.
 7. Art. 28 ust. 2 ["Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności większością co najmniej trzech piątych głosów. W przypadku wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności Książę zarządza wybory Kanclerza."] otrzymuje brzmienie: 1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Książę przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Kanclerza, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. 2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.
 8. W art. 28 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności.

Artykuł 2.
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza, z dnia 12 kwietnia 2012 r., dokonuje się następujących zmian:
 1. W art. 2 ust. 1 skreśla się słowo: "Kanclerza".
 2. W art. 2 ust. 3 skreśla się słowa: "oraz wyborów Kanclerza".
 3. Art. 4 ust. 4 ["Wybory Kanclerza zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie przed upływem kadencji Kanclerza, 2) tydzień po wyrażeniu przez Sejm wotum nieufności wobec Kanclerza, lub złożenia przez Kanclerza rezygnacji, 3) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów."] skreśla się.
 4. W art. 5 ust. 2 skreśla się słowa: "lub wyborów Kanclerza".
 5. W art. 5 ust. 5 skreśla się słowa: "wyborach Kanclerza".
 6. W art. 6 ust. 1 skreśla się słowa: "lub wyborów Kanclerza".
 7. Art. 7b ["[Zgłaszanie kandydatur w wyborach Kanclerza] 1. Kandydaturę na urząd Kanclerza może zgłosić osobiście każdy obywatel. 2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę w przypadku: 1) wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie, 2) nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności. 3) nie poparcia kandydatury w terminie zgłaszania kandydatur przez innych aktywnych obywateli, w liczbie co najmniej pięciu. 3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców. 4. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej. 5. Na karcie do głosowania umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion."] skreśla się.
 8. Art. 9 ust. 4 ["W wyborach Kanclerza obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty."] skreśla się.
 9. Art. 10b ["1. Do wyborów Kanclerza stosuje się odpowiednio przepisy art. 10a ust. 1–3. 2. (Skreślony). 3. (Skreślony). 4. (Skreślony). 5. (Skreślony). 6. Wybrany kandydat obejmuje urząd Kanclerza po złożeniu przysięgi na wierność Konstytucji, według następującej roty: „Ślubuję uroczyście jako Kanclerz Księstwa Sarmacji rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły religijnej."] skreśla się.
 10. Art. 11a ["W referendum w sprawie skrócenia kadencji Kanclerza obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując odpowiedzi „za skróceniem kadencji Kanclerza oraz powierzeniem przez Księcia innemu z posłów wykonywania obowiązków Kanclerza do chwili wyboru następcy”, „za skróceniem kadencji Kanclerza oraz wykonywaniem przez niego obowiązków do chwili wyboru następcy” oraz „przeciw skróceniu kadencji Kanclerza” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty. Przepisy art. 10a ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio."] skreśla się.
 11. W art. 12 zmienia się tytuł na [Kadencja Sejmu] oraz skreśla się się ust. 2 ["Kadencja Kanclerza trwa od chwili złożenia przez Kanclerza przysięgi do chwili złożenia przysięgi przez kolejnego Kanclerza."].
 12. Art. 17 ust. 4 ["Ustęp 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wyborów Kanclerza."] skreśla się.

Artykuł 3.
 1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
 2. Przepisy art. 2 mają moc ustawy zwykłej.
 3. Procedurę wyboru Kanclerza zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej ustawie przeprowadza się po upływie kadencji obecnego Kanclerza, nie później jednak niż od dnia 6 grudnia 2018 roku.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Postprzez Peter West 21 lis 2018, o 14:14

Szanowny Panie Marszałku,
Proszę o wyjaśnienie niniejszych kwestii:
- z jakiego grona Sejm wybiera kandydata? Kandydaci zgłaszają się sami czy jak ma to wyglądać?

Wnoszę też zastrzeżenia do następujących punktów:
Art. 27 [skreślony] uzyskuje brzmienie: 1. Jeżeli Sejm nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza, Książę w terminie dwóch dni powołuje Kanclerza z własnej inicjatywy lub rozwiązuje Sejm. 2. Sejm w terminie pięciu dni od dnia powołania Kanclerza wyraża mu wotum zaufania. W przypadku niewyrażenia Kanclerzowi wotum zaufania, Książę rozwiązuje Sejm.

Książę nie powinien wówczas wyznaczyć po prostu innego kandydata? Od razu rozwiązanie Sejmu?


Art. 28 ust. 2 ["Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności większością co najmniej trzech piątych głosów. W przypadku wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności Książę zarządza wybory Kanclerza."] otrzymuje brzmienie: 1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Książę przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Kanclerza, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. 2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.

Gdy Sejm wyraża wotum nie ufności powinno się po prostu rozpocząć procedury wyboru Kanclerza od nowa?
(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Postprzez Cudzoziemiec 1 21 lis 2018, o 15:12

Wysoka Izbo,
Szanowny Panie Pośle,

spieszę z wyjaśnieniami. Ufam, że dzięki temu uda nam się rozjaśnić meandry mechanizmów ustrojowych.

Peter West napisał(a):z jakiego grona Sejm wybiera kandydata? Kandydaci zgłaszają się sami czy jak ma to wyglądać?

Odwołam się troszkę do świata realnego, bowiem konstrukcja ta dokładnie na naszych mechanizmach realnych bazuje (i tak, także w ujęciu historycznym) - a mianowicie Głowa Państwa (u nas Książę, w PL Prezydent) desygnuje szefa rządu, którym najczęściej jest przedstawiciel większości sejmowej. W przypadku odejścia od tego (desygnowania), należy uznać, iż Sejm ma prawo dowolnie wybrać kandydata, jednakże najlogiczniejszym będzie wskazanie, iż Sejm wybiera po prostu osobę, którą jest w stanie poprzeć sejmowa większość, to może być lider, to może być inna osoba. To może być też osoba spoza Sejmu. To co jest istotne, to to, że ta osoba powinna mieć oparcie w Sejmie. Jeśli go nie ma to kimkolwiek by nie była nie uzyska poparcia, ergo Kanclerzem nie zostanie. Przywracamy w ten sposób dodatkowy element, o który warto walczyć w wyborach do Sejmu - większość i wpływ na faktyczne decyzje.

Peter West napisał(a):Wnoszę też zastrzeżenia do następujących punktów:
Art. 27 [skreślony] uzyskuje brzmienie: 1. Jeżeli Sejm nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza, Książę w terminie dwóch dni powołuje Kanclerza z własnej inicjatywy lub rozwiązuje Sejm. 2. Sejm w terminie pięciu dni od dnia powołania Kanclerza wyraża mu wotum zaufania. W przypadku niewyrażenia Kanclerzowi wotum zaufania, Książę rozwiązuje Sejm.

Książę nie powinien wówczas wyznaczyć po prostu innego kandydata? Od razu rozwiązanie Sejmu?

Nie możemy też tworzyć sytuacji paraliżu władz. Pamiętajmy, że kadencja Kanclerza/Sejmu to 3(4) miesiące. To krótko. Każde 3-5 dni to niemal tydzień (roboczy) itd. W sumie mamy dziś tych tygodni 12. Więc ile miałby taniec Księcia i większości trwać? Jeśli Sejm nie jest w stanie wyłonić/poprzeć Kanclerza to Sejm należy zmienić/wybrać na nowo. To normalny mechanizm zabezpieczający i zmuszający posłów też do czegoś co można nazwać rozsądkiem. Można ewentualnie skreślić w ust. 1 tego punktu słowa "lub rozwiązuje Sejm", wymuszając niejako powołanie, a rozwiązanie dopiero jak Sejm nie poprze takiego książęcego kandydata (a wcześniej nie wyłonił swego sam). Czy tak będzie lepiej?

Peter West napisał(a):Art. 28 ust. 2 ["Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności większością co najmniej trzech piątych głosów. W przypadku wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności Książę zarządza wybory Kanclerza."] otrzymuje brzmienie: 1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Książę przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Kanclerza, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. 2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.

Gdy Sejm wyraża wotum nie ufności powinno się po prostu rozpocząć procedury wyboru Kanclerza od nowa?

No ale właśnie dokładnie tak jest przecież. Sejm wyraża wotum nieufności - to jednak musi być wotum konstruktywnym. Ergo by odwołać Kanclerza Sejm musi od razu wybrać nowego (to nas zabezpiecza przed paraliżem).
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Postprzez Cudzoziemiec 1 24 lis 2018, o 09:00

Wysoka Izbo!

Upływa czas na II czytanie wobec czego, i wobec przedłożonych zmian w projekcie, zapytuję posła Kristiana Arpeda czy podtrzymuje swój formalny wniosek o odrzucenie projektu w całości? Czy wobec zmiany projektu i odpowiedzi na postulaty, także mniejszości, nie zechciałby Pan Poseł swego wniosku wycofać?

Z góry dziękuję za odpowiedź. Jutro planuję przejść do II czytania, jeśli by Pan Poseł zechciał odpowiedzieć do tego czasu będę wiedział jak procedować dalej.

Z wyrazami szacunku,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Postprzez Kristian Arped 24 lis 2018, o 18:39

Szanowny Panie Marszałku,

najmocniej przepraszam za przeoczenie — wniosek o odrzucenie projektu w całości wycofuję.
Obrazek

K+N+B 2017

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Konstytucyjna o wyborze Kanclerza

Postprzez Cudzoziemiec 1 24 lis 2018, o 18:55

Wysoka Izbo,

bardzo dziękuję posłowi Arpedowi za wycofanie wniosku i zarządzam przejście do II czytania projektu ustawy, czyli głosowania nad projektem w całości.

Głosowanie potrwa 3 dni.

Maszynka do głosowania jest już uruchomiona, zapraszam do sprawnego oddawania głosów.

Ze swojej strony oczywiście zachęcam do głosowania ZA przyjęciem ustawy.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości