Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [KS-RB]

Miejsce głosowania nad projektami ustaw i uchwał

Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [KS-RB]

Postprzez Cudzoziemiec 1 12 wrz 2018, o 20:12

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,
Panie Kanclerzu,
Szanowni Państwo,

staję dziś przed Wysoką Izbą z prośbą niezwykłą, prośbą, do której przygotowywałem się długi czas, a która dotyczy sprawy, wokół której toczyły się brzemienne w skutkach rozmowy przez wiele tygodni i dni. Rozmowy, które przez chwilę przerwane zostały niedawnymi wydarzeniami, które miały miejsce w Wolnogradzie. Rozmowy, które ostatecznie doprowadziły nas do dzisiejszego wydarzenia.

Przed kilkoma minutami zakończyło się robocze spotkanie, które miało miejsce w Pałacu Książęcym w Grodzisku, a w którym prócz mnie, Legata Koronnego i Sekretarza Koronnego wzięła udział także delegacja Republiki Bialeńskiej, której przewodniczył Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Bialeńskiej Bajtuś.

Zwracam się zatem do Was, panowie Posłowie, z prośbą o wyrażenie zgody na ratyfikację podpisanego dziś Traktatu — Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej. Traktatu, który sprawia, że Republika Bialeńska dobrowolnie oddaje się pod opiekę Księstwa Sarmacji i Księcia Sarmacji w zamian za otrzymanie statusu Protektoratu pod bezpośrednim zarządem Korony Księstwa Sarmacji.

Historia Republiki Bialeńskiej obfituje w burzliwe wydarzenia. Same narodziny dzisiejszej Republiki związane są z wydarzeniami, które miały miejsce na naszych ziemiach. Z czasem stosunki między oboma krajami ulegały poprawie, a ostatnie lata to rozkwit przyjaźni między Grodziskiem a Wolnogradem. W tym miejscu chcę gorąco podziękować Jego Książęcej Wysokości Tomaszowi Ivonowi Hugo za to, że zaufał mojej wizji, moim ówczesnym namowom, i zawarł traktat o przyjaźni z Republiką Bialeńską, co otworzyło drzwi do zacieśniania współpracy i budowy prawdziwie partnerskich relacji.

Republika Bialeńska jeszcze niedawno uznawana była za kraj o ogromnym potencjale, osobiście wciąż ją tak postrzegam. Zawirowania i los zechciały jednak, że z kraju w topie aktywności wirtualnego świata Bialenia stała się krajem, który stanął na krawędzi zapomnienia. Wspólnie uznaliśmy wówczas, iż nie możemy na to pozwolić i musimy zrobić co tylko możliwe by zadość uczynić woli zachowania tradycji, pamięci i możliwości jakie Bialenia swym mieszkańcom dawała, i wciąż daje. Wspólnie uzgodniliśmy warunki, wspólnie uzgodniliśmy zasady. Bialenia będzie dzięki temu istniała dalej, zyska nowe możliwości przetrwania i rozkwitu. Dzięki wsparciu i pomocy Księstwa Sarmacji stanie się na nowo krajem, który zyskał nowe życie.

Stając się Protektoratem pod bezpośrednim zarządem Korony Księstwa Sarmacji Republika Bialeńska zakotwiczy na naszym Forum Centralnym, jej obywatele zyskają sarmackie obywatelstwa, jej mieszkańcy zyskają nowe możliwości realizacji swych ambicji i aktywności. Wszyscy na tym zyskamy. Wszyscy będziemy mogli się wspierać. Uzgodniliśmy, że na tym etapie Bialenia nie będzie posiadała statusu samorządu. Będzie posiadała swoje władze, swoje prawo, jednak nie będzie korzystała z przywilejów jakie posiadają sarmackie prowincje. Uznaliśmy wspólnie, iż tę możliwość zostawimy jako opcję rozwoju, jako drogę, którą warto podążać rozwijając się na nowo. Uznaliśmy, że zabezpieczając interesy strony bialeńskiej musimy też pamiętać o tych, co są z nami od dawna. Zawarliśmy też możliwość odstąpienia od tego traktatu, strzeżonego Powaga strzeże. Zmienia się sytuacja polityczna Republiki, ale nie zmienia się przyjaźń między naszymi narodami. Wierzę, że od momentu zawarcie przedłożonego Wysokiej Izbie Traktatu wspólnymi siłami, jako Sarmaci, Baridajczycy, Bialeńczycy, Hasselandczycy, Sclavińczycy, Teutończycy, Tropicańczycy a być może wkrótce także Slawończycy, będziemy budować silne Księstwo Sarmacji, i Naród zjednoczony w Koronie Księstwa Sarmacji, w Rzeczpospolitej Sarmackiej.

Wysoka Izbo. Polityka Zagraniczna Księstwa Sarmacji realizowana jest konsekwentnie i odpowiedzialnie. W naszych granicach, przy wyrażeniu przez Was zgody na ten Traktat, pojawić się powinno 5-6 nowych osób, które rozpoczną aktywnie działać na rzecz Naszego Wspólnego Kraju. Wierzę, że przyniesie nam to pożytek i pozwoli wspólnymi siłami przetrwać kryzys demograficzny, a z czasem także go przezwyciężyć. Kiedy tworzymy atrakcyjny i zróżnicowany kraj, jednoczące się pod Koroną Księstwa Sarmacji społeczeństwo, stajemy się atrakcyjni dla różnych osób, które poznają mikronację, stajemy się dla nich ciekawą przystanią, w której będą mogli się realizować na różne sposoby.

Wysoka Izbo. Proszę o zaufanie i proszę o wyrażenie zgody na ratyfikację poniższego podpisanego dziś Traktatu. Jestem też do pełnej dyspozycji Wysokiej Izby.

Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską
o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej

sporządzona w Książęcym Mieście Grodzisku 12 września 2018 r.

Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Robert Fryderyk,
Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

Jego Ekscelencja Bajtuś,
Prezydent Republiki Bialeńskiej,
w imieniu Republiki Bialeńskiej,

biorąc pod uwagę,
łączące oba kraje długoletnie więzy przyjaźni wywodzące się ze wspólnego kręgu kulturowego,
że Republika Bialeńska chce zachować swoje dziedzictwo historyczne i kulturalne,
a Księstwo Sarmacji jest zainteresowane ochroną tego dziedzictwa,

zawierają umowę następującej treści:

§ 1.
1. Republika Bialeńska oddaje się pod opiekę polityczną i prawną Księstwa Sarmacji, dołączając do Księstwa Sarmacji jako Protektorat Księstwa Sarmacji.
2. Księstwo Sarmacji udostępni Republice Bialeńskiej swoją infrastrukturę informatyczną w celu archiwizacji dorobku kulturowego, w tym miejsc publicznych, Republiki Bialeńskiej.
3. Republika Bialeńska oddaje Księstwu Sarmacji w zarząd własną infrastrukturę informatyczną.
4. Księstwo Sarmacji poręcza odrębność i nienaruszalność terytorium Republiki Bialeńskiej jako Protektoratu Księstwa Sarmacji.

§ 2.
1. Władzę nad terytorium Republiki Bialeńskiej sprawuje Księstwo Sarmacji w osobie Księcia Sarmacji, we współpracy z Prezydentem Republiki Bialeńskiej, który jest wybierany przez obywateli Republiki Bialeńskiej, zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Bialeńskiej.
2. Przepis punktu poprzedzającego nie stoi w sprzeczności z uprawnieniem Parlamentu Republiki Bialeńskiej do czasowego powierzenia obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej Księciu Sarmacji.
3. Przepis ustępu pierwszego nie stoi na przeszkodzie powierzeniu przez Sejm Księstwa Sarmacji lub Księcia Sarmacji Prezydentowi Republiki Bialeńskiej kompetencji, obowiązków i zadań wynikających ze sprawowania władzy na terytorium Republiki Bialeńskiej.
4. W systemie informatycznym Księstwa Sarmacji tworzy się miasto Wolnograd, będące stolicą Republiki Bialeńskiej.
5. Władze Republiki Bialeńskiej w przeciągu trzydziestu dni od wejścia niniejszej Umowy w życie podejmą działania by dostosować prawo Republiki Bialeńskiej do porządku konstytucyjnego Księstwa Sarmacji.

§ 3.
Obywatele Republiki Bialeńskiej stają się obywatelami Księstwa Sarmacji, z tym zastrzeżeniem, że zobowiązani są w przeciągu 14 dni od wejścia niniejszej Umowy w życie, do złożenia publicznie przysięgi obywatelskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami Księstwa Sarmacji.

§ 4.
Książę Sarmacji wyraża zgodę na posługiwanie się tytułami honorowymi, szlacheckimi i arystokratycznymi, jakie obowiązywały w Republice Bialeńskiej do dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.

§ 5.
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednakże każda ze Stron ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Strony potwierdzają, że upoważnienie określone w § 2 ust. 1 nie stanowi przeszkody do wypowiedzenia niniejszej umowy przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej, które może nastąpić za zgodą Parlamentu Republiki Bialeńskiej wyrażoną większością ⅔ głosów przy udziale minimum połowy uprawnionych do udziału w głosowaniu.
3. Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Wolnogradzie.


Z poważaniem,
(—) Robert Fryderyk
książę
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [KS-RB

Postprzez Kolo 14 wrz 2018, o 14:31

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z nieobecnością Jego Książecej Wysokości Marszałka Helwetyka Romańskiego. Zarządzam pierwsze czytanie, które zakończy się 17 wrzesnia 2018 roku o godzinie 16.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów. W przypadku chęci dłuższego namysłu nad projektem, proszę o stosowną informację.

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [KS-RB

Postprzez Cudzoziemiec 1 14 wrz 2018, o 15:50

Wysoka Izbo,

wiem. Wiem, że przedłożona umowa, choć nie tyle umowa, co samo wydarzenie, budzi kontrowersje. Wiem, że budzi obawy. Jednak spójrzcie na tę sytuację nieco inaczej. Odłóżcie, proszę, pryzmat niechęci do Księcia, do Roberta Fryderyka, spójrzcie przez pryzmat Księstwa Sarmacji i naszych najważniejszych interesów. A te, wbrew pozorom, nie są skomplikowane — ważni są ludzie, każda jedna osoba.

Ta umowa daje nam szansę na to, że nasza populacja zwiększy się o 5-6 osób, za którymi przybyć mogą kolejne, które w przestrzeni czasu zaprzestały działalności. Dajemy im unikalną okazję by wrócili i działali. Czy wygórowaną ceną za taką cenę jest umożliwienie im działanie na terytorium, które znają, które kochają, ale które znajdzie się pod protekcją Księstwa Sarmacji? Zdecydowanie nie. To cena żadna.

Żaden sarmacki samorząd nie traci na tej umowie. Niczyja rola nie zostaje umniejszona. Bialenia stając się Protektoratem nie staje się z automatu samorządem jakim są Baridas, Hasseland, Sclavinia, Starosarmacja czy Teutonia. Ale to prawda — mają szansę do tego statusu dojść, kiedy kraj znów stanie trwale na nogach.

Umowa jest przejrzysta. Umowa nie zawiera tajnych protokołów. Sarmacja staje się domem dla kolejnych przyjaciół. Bialenia wywodzi się z naszego kręgu kulturowego. Pozwólmy wspólnie im z nami budować dom.

Zwracam się do Wysokiej Izby z taką prośbą.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [KS-RB

Postprzez Remigiusz L. 16 wrz 2018, o 09:41

Wysoka Izbo,

Ponieważ poniekąd należałem do zespołu negocjującego ten traktat trudno żebym gardłował przeciw niemu. W związku z tym w pełni go popieram.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [KS-RB

Postprzez Hugo 17 wrz 2018, o 10:46

Wasza Książęca Mość.
Wysoka Izbo.


RCA napisał(a):
[...]Odłóżcie, proszę, pryzmat niechęci do Księcia, do Roberta Fryderyka, spójrzcie przez pryzmat Księstwa Sarmacji i naszych najważniejszych interesów.[...]

Wolałbym, żeby WKM odłoży te zabiegi bieda-erystyczno-pseudo-socjologiczne odłożył, do pudła, pudło do skrzyni zamykanej na klucz, klucz przetopić, a skrzynie wrzucić do głębokiego zbiornika, ewentualnie bagien (na Torfowisku się nawet zachowały). Proszę nie dawać do Społeczeństwa takiego przekazu - że oto Książę staje przed Sejmem, który jest jemu niechętny, zbija jego wszystkie projekty i teraz rzuca się niczym Rejtan (jeśli przesadziłem wg WKM, to sam sobie WKM winien*).

Dobry projekt sam się obroni. Ani nie "uwaliliśmy" wszystkich projektów WKM, ani nawet chyba prawie żaden z Posłów jeszcze się na temat traktatu nie wypowiedział (prawie, bo Poseł-negocjator); celuje tu zwłaszcza w komentarze pod artykułem WKM. Więc takie stawianie sprawy o pryzmacie itd. kompletnie chybione i niepotrzebne.

Ja bym chciał się dowiedzieć z czym będzie wiązało się "udostępnienie infrastruktury informatycznej". A także proszę mi wyjaśnić jaką "infrastrukturę informatyczną" posiada Republika Bialenii. Po co taka "wymiana"? W tekście uzasadnienia jest mowa o "zakotwiczeniu" forum Drugiej Strony na naszym Forum Centralnym. Czy coś więcej RB otrzyma? Jakieś dostępy? Rozumiem, że aktywność w postaci artykułów będzie aktywnością sarmacką i jako taka... nie będzie przenoszona nigdzie w przypadku zakończenia obowiązywania traktatu? Pytanie o skutki końca traktatu przed początkiem jego obowiązywania jest jak najbardziej zasadne, ponieważ rozumiem z treści uzasadnienia, że pomagamy Bialenii wydźwignąć się z obecnej zapaści i w perspektywie bliżej nieokreślonej jednak powróci na firmament Pollinu, jako osobny byt państwowy.

Chciałbym się także dowiedzieć na czym ma polegać opieka prawna i polityczna Sarmacji oraz jaki wpływ na Bialenię będzie mieć prawodawstwo sarmackie. Z jednej strony Republika Bialenii staje się Protektoratem, z czego jakby wywodzi się ta opieka, jednak z drugiej - władzę sprawuje Książę Sarmacji (tak, wiem jakie jest sformułowanie słowne). Nie chcę tutaj zadawać pytań sugerujących (zwłaszcza, że ostatnimi czasy różnie się u nas na nie reaguje), dlatego proszę po prostu o przedstawienie wizji tej opieki.

I jedna uwaga szczegółowa - chciałbym także dowiedzieć się czy na podstawie § 3 niniejszego traktatu obejmie także pewną personę, która wysunęła kretyńskie żądania wobec Teutonii. Nie czy "by mogła", tylko wprost - czy jest w tym gronie. Nie wiem, jak ona się teraz nazywa i nawet nie chcę wiedzieć, ale myślę, że jeśli nie WKM, to Służby Dyplomatyczne wiedzą lub mogą dowiedzieć; tytułowała się "carycą" i wieloma innymi "władcami wszechświata".


* chyba nie wypada emotek stosować w wypowiedzi w tym Gmachu, ale co najmniej jedna tam jest, nawet przyjazna
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [KS-RB

Postprzez Cudzoziemiec 1 17 wrz 2018, o 11:53

Wasza Książęca Wysokość. Dziękuję za zainteresowanie i wypowiedź, pytania i koncyliacyjny ton. Proszę dać mi chwilę, jeszcze dziś przedstawię odpowiedź. Tylko teraz stoję na czerwonym...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [KS-RB

Postprzez piwniczak 17 wrz 2018, o 12:29

RCA napisał(a):Tylko teraz stoję na czerwonym...

W kałuży krwi swoich politycznych przeciwników? ;)

Trochę smuci ten brak debaty w Sejmie nad traktatem.

Jeśli dobrze rozumiem, to Bialenia staje się prowincją bez praw prowincji? A raczej takim Baridasem, któremu wydaje się, że jest odrębnym państwem stowarzyszonym w Koronie, ale gorzej, bo bez praw prowincji? Tak to w skrócie widzę.

Enigmatycznym wydaje mi się zapis paragrafu 2, ust. 5 — Władze Republiki Bialeńskiej w przeciągu trzydziestu dni od wejścia niniejszej Umowy w życie podejmą działania by dostosować prawo Republiki Bialeńskiej do porządku konstytucyjnego Księstwa Sarmacji. Czyli w zasadzie co? Samo stwierdzenie "podejmą działania" jest moim zdaniem bardzo nietrafiony, bo brzmi to tak, że w sumie to jak się dostosują, to się dostosują, a jak nie to trudno. Gdyby zobowiązały się dostosować w ciągu 30 dni... a tak? Równie dobrze można by to skreślić.

Pierwsze trzy ustępy paragrafu drugiego też są zabawne z językowego punktu widzenia. Pewne rzeczy warto zapisać po prostu prościej. No ale intencja jest w miarę czytelna.

Nie podoba mi się, że powoli stajemy się szalupą, w której coraz więcej niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a coraz mniej chętnych do wiosłowania. Inna sprawa, że choroby się rozprzestrzeniają, zapasy kurczą, a wyporność łodzi nie jest nieskończona.

Tak tylko dzielę się przemyśleniami. Abstrahując jednocześnie od tego, że Bialenia raczej nie jest zbyt dobrym partnerem, jeśli spojrzeć na jej stabilność wewnętrzną, a także mojego osobistego stosunku do Bialenii.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [KS-RB

Postprzez KJAF 17 wrz 2018, o 15:24

Przedłużam pierwsze czytanie do końca 21 września.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [KS-RB

Postprzez Cudzoziemiec 1 17 wrz 2018, o 15:26

Konrad Jakub napisał(a):
Przedłużam pierwsze czytanie do końca 21 września.

Mogę zapytać dlaczego aż o 5 dni?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu [KS-RB

Postprzez KJAF 17 wrz 2018, o 15:28

O cztery. Z uwagi na chęć zabrania głosu w sprawie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala głosowań Sejmu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości