Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o Trybunale Koronnym [21.07]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Ustawa o Trybunale Koronnym [21.07]

Postprzez Helwetyk 18 lip 2018, o 12:14

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Realizując przepisy niedawno przyjętej Ustawy konstytucyjnej o Trybunale Koronnym, zgodnie z którą „skład, organizację oraz tryb postępowania przed Trybunałem Koronnym określa ustawa”, mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie projekt ustawy normującej skład i organizację organu władzy sądowniczej Księstwa Sarmacji. Przedłożenie zawiera kilka istotnych różnic względem obecnego stanu prawnego.

Po pierwsze, ustawa przewiduje stałą liczebność Trybunału Koronnego — tożsamą z liczebnością Sejmu. Trudno znaleźć dobre uzasadnienie dla liczebności centralnego konstytucyjnego organu państwa normowanej rozporządzeniem, które i tak powinno podlegać, z uwagi na wyjątkową doniosłość materii dla ustroju Księstwa Sarmacji, procedurze zatwierdzenia przez parlament.

Po drugie, ustawa znosi zakaz wybierania posłów i członków Rady Ministrów w skład Trybunału Koronnego. Tu uzasadnienie jest tylko jedno, za to zasadnicze: kadry. Niepołączalność funkcji zostaje zachowana w odniesieniu do Marszałka Trybunału Koronnego, którego rolą — łącznie z Księciem — będzie takie określanie składów orzekających, aby w jak najwyższym stopniu zapewnić ich bezstronność.

Po trzecie, ustawa przywraca możliwość odwołania asesorów przed upływem kadencji przez Sejm (dotychczasowe regulacje dyscyplinarne w tej materii spowodowały paraliż trybunału), z zabezpieczeniem pod postacią wniosku Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego. Ponadto, w przypadku bezczynności asesora wymagana większość zostanie zmniejszona z większości dwóch trzecich głosów do większości bezwzględnej. W charakterze uzasadnienia proponuję wizytę na sali rozpraw Trybunału Koronnego.

Po czwarte, ustawa umożliwia Księciu swobodne powoływanie i odwoływanie Marszałka Trybunału Koronnego z grona asesorów spełniających wspomniany wcześniej warunek niepołączalności funkcji oraz dodatkowy warunek aktywnego obywatelstwa. Jednocześnie, regulacja ustanawia instytucję „asesora-seniora”, wykonującego obowiązki Marszałka w przypadku opróżnienia tej funkcji oraz w sprawach, w których uzasadnione dobrem wymiaru sprawiedliwości będzie wyłączenie Marszałka od podejmowania czynności urzędowych. Podobnie jak wyżej, celem jest efektywność prac trybunału.

Wreszcie, ustawa ustanawia instytucję asesorów tymczasowych — ławników — powoływanych na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału do rozpatrzenia konkretnych spraw. Z uwagi na charakter tej funkcji, ustawa zakłada uproszczony tryb powoływania (Marszałek Sejmu działający w porozumieniu z wszystkimi stronnictwami sejmowymi), a dopiero w przypadku braku konsensusu w gronie „prezydium Sejmu” — głosowanie plenarne. Regulacja ma na celu zapewnić możliwość orzekania przez trybunał w sprawach, gdy z uwagi na nieobecności lub uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności asesorów nie jest możliwe wyznaczenie składu z grona trybunału.

Ustawa Sejmu nr …
o Trybunale Koronnym

Art. 1. [Asesorzy]

 1. W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz czterech asesorów.
 2. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów.
 3. Wybrany na funkcję asesora może być obywatel sarmacki, który nie jest obywatelem lub funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
 4. Książę, w drodze postanowienia, stwierdza utratę funkcji przez asesora, który złożył rezygnację lub utracił prawo wybieralności.
 5. Sejm może, na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego, bezwzględną większością głosów, odwołać asesora z funkcji w przypadku bezczynności. W tym samym trybie Sejm może, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, odwołać asesora z funkcji z innej uzasadnionej przyczyny.

Art. 2. [Marszałek]

 1. Książę, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Marszałka Trybunału Koronnego z grona asesorów. Marszałek nie może być posłem na Sejm ani członkiem Rady Ministrów.
 2. Jeżeli funkcja Marszałka jest nieobsadzona lub jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, kompetencje, obowiązki i zadania Marszałka wykonuje asesor najdłużej sprawujący funkcję, z uwzględnieniem wyboru na kolejno następujące po sobie kadencje.
 3. Kompetencje, obowiązki i zadania Marszałka określają odrębne przepisy prawa.

Art. 3. [Ławnicy]

 1. Jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, do składu orzekającego można, w zastępstwie asesora lub asesorów, wyznaczyć ławnika lub ławników.
 2. Ławnika powołuje, na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego, Marszałek Sejmu w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z przedstawicielami wszystkich stronnictw politycznych w Sejmie, a jeżeli porozumienia nie osiągnięto w terminie trzech dni, ławnika wybiera Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów.
 3. Do ławników stosuje się przepisy art. 1 ust. 3 i 4.

Art. 4. [Przepisy zmieniające]

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 5 ust. 3 („Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, posła na Sejm, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy”) otrzymuje brzmienie „Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, posła na Sejm, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy”;
 2. art. 5 ust. 5 zd. 1 („Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji”) otrzymuje brzmienie „Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji”;
 3. skreśla się art. 5 ust. 7 („Marszałek Trybunału Koronnego może stwierdzić utratę funkcji przez asesora, jeżeli asesor ten przestał być aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Jeżeli aktywność utracił Marszałek Trybunału, utratę funkcji może stwierdzić Książę”).

Art. 5. [Przepisy przejściowe]

Asesorów sprawujących funkcje w chwili wejścia ustawy w życie uważa się za wybranych zgodnie z przepisami ustawy.

Art. 6. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o Trybunale Koronnym [21.07]

Postprzez Helwetyk 18 lip 2018, o 12:14

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie, które zakończy się 21 lipca roku o godzinie 14.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów. W przypadku chęci dłuższego namysłu nad projektem, proszę o stosowną informację.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o Trybunale Koronnym [21.07]

Postprzez Marceli 18 lip 2018, o 17:00

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Bardzo się cieszę, że projekt powstał i możemy nad nim pracować. Myślę, że organizacja Trybunału potrzebuje zmian, w szczególności rozwiązania problemu kadr. Mam również nadzieję, że w toku tej debaty poznamy opinię Marszałka TK o najbardziej pożądanych zmianach w funkcjonowaniu i organizacji Trybunału. Być może pojawią się głosy byłych Marszałków Trybunału - na co po cichu bardzo liczę.

Natomiast w kwestiach stricte projektowych chciałbym dopytać o delegację zawartą w art. 2 ust. 3 - jaki rodzaj aktu będzie regulował uprawnienia i zadania Marszałka i kto będzie odpowiedzialny za jego uchwalenie bądź wydanie?Z wyrazami szacunku,
Obrazek
- Konsul Sclavinii -
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, prof. net.

Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa o Trybunale Koronnym [21.07]

Postprzez Helwetyk 18 lip 2018, o 17:06

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

MarceliDeBO napisał(a):Natomiast w kwestiach stricte projektowych chciałbym dopytać o delegację zawartą w art. 2 ust. 3 — jaki rodzaj aktu będzie regulował uprawnienia i zadania Marszałka i kto będzie odpowiedzialny za jego uchwalenie bądź wydanie?

To odesłanie do już obowiązującego Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym, nad którym byłoby warto się ostatecznie pochylić — ale ze swojej strony nie odczuwam jeszcze wystarczającej desperacji. :-)
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o Trybunale Koronnym [21.07]

Postprzez Marceli 18 lip 2018, o 17:45

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Zatem pod rozwagę pozostawiam moją wątpliwość czy ogólna delegacja nie mogłaby być tutaj podstawą do wydania rozporządzenia czy zarządzenia w sprawie sposobu sprawowania funkcji Marszałka Trybunału Koronnego. Choć nie wykluczam, że to może być zwyczajna nadgorliwość... :-)Z wyrazami szacunku,
Obrazek
- Konsul Sclavinii -
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, prof. net.

Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa o Trybunale Koronnym [21.07]

Postprzez Helwetyk 18 lip 2018, o 18:39

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

MarceliDeBO napisał(a):Zatem pod rozwagę pozostawiam moją wątpliwość czy ogólna delegacja nie mogłaby być tutaj podstawą do wydania rozporządzenia czy zarządzenia w sprawie sposobu sprawowania funkcji Marszałka Trybunału Koronnego. Choć nie wykluczam, że to może być zwyczajna nadgorliwość... :-)

Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji istnieją dwa rodzaje rozporządzeń: te wydawane „na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania” (nie jest to ten przypadek) oraz te wydawane przez Radę Ministrów bez upoważnienia zawartego w ustawie, a zatwierdzane przez Sejm. Istotnie zatem przepis pozostawiał (niesłusznie) furtkę dla rządu; biurokratyczną nadgorliwość szanuję i dziękuję za nią. :-)

W trybie autopoprawki zmieniam „Kompetencje, obowiązki i zadania Marszałka określają odrębne przepisy prawa” na „Kompetencje, obowiązki i zadania Marszałka określają przepisy niniejszej ustawy oraz Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym”.
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o Trybunale Koronnym [21.07]

Postprzez Biurokrata 19 lip 2018, o 13:55

Wysoka Izbo,

na podstawie art. 5 ust. 7 Ustawy Sejmu nr 314 - Regulamin Sejmu, pozwolę sobie zabrać głos w pierwszym czytaniu projektu.

Po drugie, ustawa znosi zakaz wybierania posłów i członków Rady Ministrów w skład Trybunału Koronnego. Tu uzasadnienie jest tylko jedno, za to zasadnicze: kadry.


Przedstawiony pomysł ma w mojej opinii słuszność, ale może wydarzyć się sytuacja, w której wystąpi nadwyżka kandydatów, którzy mogą należeć zarówno do kategorii aktywnych politycznie, jak i apolitycznych. Proponowałbym rozważyć zatem, aby w momencie wystąpienia takiej sytuacji, przychylniej patrzeć na kandydatów neutralnych, co powinno minimalizować ewentualne spory i ograniczyć ilość wniosków o wyłączenie asesora ze składu orzekającego. Doprecyzowując, poddaję pod rozwagę Wysokiej Izbie pomysł, ażeby w pierwszej kolejności debatować nad kandydaturami osób niebędącymi posłami lub członkami Rady Ministrów, a do kandydatur kandydatów zaangażowanych politycznie wracać po odrzuceniu kandydatur kandydatów neutralnych lub w przypadku utrzymywania się wakatów.

Z poważaniem,
(—) Seweryn kaw. Santecki h. Patron
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o Trybunale Koronnym [21.07]

Postprzez Helwetyk 19 lip 2018, o 17:53

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Na ogółem pięciu obecnych asesorów, dwóch — w tym Marszałek — jest nieaktywnych. Diuka Koraba ostatni raz widziano na Forum Centralnym, gdy ubiegał się o urząd. Diuka von Thorna-Chojnackiego, po dłuższej przerwie, ostatnio, gdy wyznaczył do składu orzekającego… diuka Koraba. Istotna sprawa, w istocie konstytucyjna, rozstrzygająca o tym, czy weto Jego Książęcej Mości jest odrzucane bezwzględną, czy kwalifikowaną większością głosów, czeka na rozstrzygnięcie od 5 maja 2018 roku, a na wyrok w obecnym składzie — od 18 czerwca 2018 roku.

Odnosząc się zatem do wypowiedzi p. Siepacza-Rębajło — w najmniejszym stopniu nie obawiam się o nadmiar kandydatów. W tym momencie, w którym się znajdujemy, o wiele przychylniej, jako poseł, patrzyłbym na aktywnego, choćby kontrowersyjnego, polityka niż na nieaktywnego obywatela. Mam nadzieję, że w przypadku uchwalenia tej ustawy, czy to Jego Książęca Mość, czy to Marszałek Trybunału Koronnego, podejmą działania niezbędne do zapewnienia sprawności trybunału w wymiarze kadrowym (pisząc po ludzku, złożą w Sejmie stosowne wnioski o odwołanie nieobecnych asesorów).
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o Trybunale Koronnym [21.07]

Postprzez Helwetyk 21 lip 2018, o 11:33

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W trybie autopoprawki zmieniam treść przepisu końcowego z „Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia” na „Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 4 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia”.

Cytowane przepisy ustanawiają obowiązek aktywności dla Marszałka Trybunału Koronnego, wobec czego na miejscu wydaje się przyjęcie vacatio legis. Ufam, że zmiana ta nie jest na tyle znacząca, że wymaga przedłużenia pierwszego czytania — z uwagi na nadchodzący wielkimi krokami koniec kadencji Sejmu.
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o Trybunale Koronnym [21.07]

Postprzez Helwetyk 21 lip 2018, o 13:27

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Przystępujemy do głosowania nad ustawą w brzmieniu ustalonym po autopoprawkach:

Ustawa Sejmu nr …
o Trybunale Koronnym

Art. 1. [Asesorzy]

 1. W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz czterech asesorów.
 2. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów.
 3. Wybrany na funkcję asesora może być obywatel sarmacki, który nie jest obywatelem lub funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
 4. Książę, w drodze postanowienia, stwierdza utratę funkcji przez asesora, który złożył rezygnację lub utracił prawo wybieralności.
 5. Sejm może, na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego, bezwzględną większością głosów, odwołać asesora z funkcji w przypadku bezczynności. W tym samym trybie Sejm może, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, odwołać asesora z funkcji z innej uzasadnionej przyczyny.

Art. 2. [Marszałek]

 1. Książę, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Marszałka Trybunału Koronnego z grona asesorów. Marszałek nie może być posłem na Sejm ani członkiem Rady Ministrów.
 2. Jeżeli funkcja Marszałka jest nieobsadzona lub jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, kompetencje, obowiązki i zadania Marszałka wykonuje asesor najdłużej sprawujący funkcję, z uwzględnieniem wyboru na kolejno następujące po sobie kadencje.
 3. Kompetencje, obowiązki i zadania Marszałka określają przepisy niniejszej ustawy oraz Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.

Art. 3. [Ławnicy]

 1. Jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, do składu orzekającego można, w zastępstwie asesora lub asesorów, wyznaczyć ławnika lub ławników.
 2. Ławnika powołuje, na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego, Marszałek Sejmu w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z przedstawicielami wszystkich stronnictw politycznych w Sejmie, a jeżeli porozumienia nie osiągnięto w terminie trzech dni, ławnika wybiera Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów.
 3. Do ławników stosuje się przepisy art. 1 ust. 3 i 4.

Art. 4. [Przepisy zmieniające]

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 5 ust. 3 („Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, posła na Sejm, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy”) otrzymuje brzmienie „Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, posła na Sejm, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy”;
 2. art. 5 ust. 5 zd. 1 („Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji”) otrzymuje brzmienie „Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji”;
 3. skreśla się art. 5 ust. 7 („Marszałek Trybunału Koronnego może stwierdzić utratę funkcji przez asesora, jeżeli asesor ten przestał być aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Jeżeli aktywność utracił Marszałek Trybunału, utratę funkcji może stwierdzić Książę”).

Art. 5. [Przepisy przejściowe]

Asesorów sprawujących funkcje w chwili wejścia ustawy w życie uważa się za wybranych zgodnie z przepisami ustawy.

Art. 6. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 4 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.


Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości