Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm [15.06]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm [15.06]

Postprzez Helwetyk 10 cze 2018, o 09:31

Wysoka Izbo!

Realizując program wyborczy Ruchu Odnowy w Powadze, mam zaszczyt przedłożyć Wysokiemu Sejmowi projekt Ustawy konstytucyjnej o wyborze Kanclerza przez Sejm.

Opowiadamy się za wyborami jednoznacznie rozstrzygającymi o kierunkach, w jakich ma podążać Sarmacja. Obecne rozwiązania ustrojowe nie gwarantują szefowi rządu możliwości realizacji programu, z którym ubiegał się o wybór. Przywracając wybór Kanclerza przez Sejm, chcemy zapewnić Rzeczypospolitej warunki do zaistnienia jednoznacznego ośrodka kierowniczego posiadającego demokratyczny mandat do sprawowania władzy.

Przedstawiona Wysokiej Izbie propozycja przywraca przepisy, które obowiązywały do czasu wprowadzenia instytucji bezpośredniego wyboru Kanclerza (jedyną różnicą jest wydłużenie granicznego terminu złożenia wniosku o powołanie Kanclerza z 10 dni do pełnych dwóch tygodni oraz terminu na powołanie Kanclerza przez Księcia, a następnie zatwierdzenie kandydata przez Sejm, z pięciu dni do pełnego tygodnia).

Ustawa konstytucyjna
o wyborze Kanclerza przez Sejm

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 26 ust. 1 („Kanclerz jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, większościowych i tajnych. Szczegóły określa ustawa”) otrzymuje brzmienie „Książę powołuje Kanclerza na wniosek Sejmu. Sejm przyjmuje wniosek w terminie czternastu dni od dnia zwołania na obrady lub dnia rezygnacji Kanclerza”;
 2. skreśla się art. 26 ust. 3 („Kadencja Kanclerza trwa 4 miesiące”);
 3. skreśla się art. 26 ust. 4 („W przypadku złożenia przez Kanclerza rezygnacji Książę niezwłocznie zarządza wybory nowego Kanclerza, który obejmuje urząd w momencie ogłoszenia wyników wyborów. Termin określony w ust. 3 rozpoczyna bieg na nowo”);
 4. art. 27 otrzymuje tytuł „Powoływanie Kanclerza przez Księcia” i brzmienie:
  1. Jeżeli Sejm nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza, Książę w terminie siedmiu dni powołuje Kanclerza z własnej inicjatywy lub rozwiązuje Sejm.
  2. Sejm w terminie siedmiu dni od dnia powołania Kanclerza wyraża mu wotum zaufania. W przypadku niewyrażenia Kanclerzowi wotum zaufania, Książę rozwiązuje Sejm.
 5. art. 28 ust. 1 („Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności większością co najmniej czterech piątych głosów ustawowej liczby posłów. Jeśli wotum nieufności zostanie wyrażone Książę niezwłocznie zarządza wybory Kanclerza”) otrzymuje brzmienie „Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności, składając wniosek o powołanie nowego Kanclerza”;
 6. art. 28 ust. 2 („Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności większością co najmniej dwóch trzecich ustawowej liczby posłów. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności”) otrzymuje brzmienie „Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności”.

Art. 2.

 1. W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. skreśla się występujące w odpowiednich przypadkach słowa „Kanclerz”, „oraz wybory Kanclerza”, „lub wybory Kanclerza” oraz „wybory Kanclerza”;
  2. skreśla się art. 4 ust. 3 („Wybory Kanclerza zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później niż: (1) dwa tygodnie przed upływem kadencji Kanclerza, (2) tydzień po wyrażeniu przez Sejm wotum nieufności wobec Kanclerza, lub złożenia przez Kanclerza rezygnacji, (3) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów”);
  3. skreśla się art. 7b („1. Kandydaturę na urząd Kanclerza może zgłosić osobiście każdy obywatel. 2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę w przypadku: (1) wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie, (2) nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności, (3) nie poparcia kandydatury w terminie zgłaszania kandydatur przez innych aktywnych obywateli, w liczbie co najmniej pięciu. 3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców. 4. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej. 5. Na karcie do głosowania umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion”);
  4. skreśla się art. 9 ust. 4 („W wyborach Kanclerza obywatel oddaje głos wskazując wybranego kandydata, albo oddaje głos pusty”);
  5. skreśla się art. 10b („1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Kanclerza Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości: (1) liczbę osób uprawnionych do głosowania, (2) liczbę wyborców, (3) liczbę wyborców i głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, (4) kandydata wybranego na urząd Kanclerza. 2. Za wybranego uważa się kandydata, który zdobył bezwzględną większość głosów. 3. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów Książęca Komisja Wyborcza zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania w kolejny weekend. 4. W drugiej turze głosowania biorą udział dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów. 5. Jeśli druga tura głosowania nie wyłoni kandydata z bezwzględną większością głosów, za wybranego uważa się kandydata, który zdobył zwykłą większość głosów. 6. Wybrany kandydat obejmuje urząd Kanclerza po złożeniu przysięgi na wierność Konstytucji, według następującej roty: «Ślubuję uroczyście jako Kanclerz Księstwa Sarmacji rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji». Ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły religijnej”);
  6. skreśla się art. 12 ust. 2 („Kadencja Kanclerza trwa od chwili złożenia przez Kanclerza przysięgi do chwili złożenia przysięgi przez kolejnego Kanclerza”), tytuł artykułu zmienia się odpowiednio;
  7. skreśla się art. 17 ust. 4 („Ustęp 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wyborów Kanclerza”).
 2. Art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy Sejmu nr 314 — Regulaminu Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. („wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności”) otrzymuje brzmienie „przedstawienia Księciu wniosku o powołanie Kanclerza”.
 3. Przepisy ustępów poprzedzających mają moc ustawy zwykłej.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Kanclerza sprawującego urząd w dniu wejścia ustawy w życie uważa się za powołanego zgodnie z przepisami ustawy.


Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm [15.

Postprzez Helwetyk 10 cze 2018, o 09:32

Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie projektu Ustawy konstytucyjnej o wyborze Kanclerza przez Sejm, które zakończy się 15 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu albo na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej dwóch posłów.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm [15.

Postprzez KJAF 11 cze 2018, o 14:29

Wysoki Sejmie,

klub poselski GŁOS PUSTY popiera przedłożony projekt ustawy. Zastrzegamy jednak, że w kwestii tej chcemy odwołać się do woli Narodu wyrażonej w drodze referendum, stąd w przypadku głosowania, nie wykluczamy zastosowania manewru w postaci braku udziału w głosowaniu/wstrzymaniu się, jeżeli w wyniku tego rezultat głosowania będzie wymagał zarządzenia referendum.
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm [15.

Postprzez RCA 11 cze 2018, o 15:36

Konrad Friedman napisał(a):Wysoki Sejmie,

klub poselski GŁOS PUSTY popiera przedłożony projekt ustawy. Zastrzegamy jednak, że w kwestii tej chcemy odwołać się do woli Narodu wyrażonej w drodze referendum, stąd w przypadku głosowania, nie wykluczamy zastosowania manewru w postaci braku udziału w głosowaniu/wstrzymaniu się, jeżeli w wyniku tego rezultat głosowania będzie wymagał zarządzenia referendum.

Przy tej liczbie posłów, nie będzie. Ten "myk" działa jedynie przy projektach obywatelskich. Można, jak mi się jednak wydaje, zamieścić w ustawie vacatio legis wymagające zatwierdzenia w drodze referendum, czy też stanowiłoby to uszczerbek dobrym praktykom?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm [15.

Postprzez RCA 12 cze 2018, o 07:13

Ok, wychodzi na to, że różne są interpretacje. Generalnie owszem, mogę zarządzić referendum, i jeśli taka wola Sejmu będzie, zrobię to.
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm [15.

Postprzez Helwetyk 12 cze 2018, o 07:33

Wasza Książęca Mość,
Wielmożny Panie Kanclerzu,
Wysoka Izbo!

Jakkolwiek ubiegałem się o wybór z programem powrotu do wyboru Kanclerza przez Sejm — wobec czego ufam, że posiadam mandat do realizacji tego programu — deklaruję gotowość poparcia jednoczesnego przyjęcia przez Sejm apelu do Jego Książęcej Mości o skorzystanie z konstytucyjnego prawa do zarządzenia referendum w sprawie zatwierdzenia ustawy, nawet choćby została przyjęta większością czterech piątych głosów.

Myślę, że takie rozwiązanie lepiej wyraziłoby ewentualną wolę Sejmu aniżeli działania o charakterze proceduralnym.
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm [15.

Postprzez Helwetyk 15 cze 2018, o 13:59

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z upływem terminu wyznaczonego na pierwsze czytanie zarządzam, trwające trzy dni, głosowanie nad ustawą. Stosownie do deklaracji Jego Książęcej Mości odnośnie do przeprowadzenia referendum informuję, że w przypadku chęci przeprowadzenia referendum nad projektem, należy oddać głos za jego przyjęciem — w miarę możliwości, ze stosownym komentarzem.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm [15.

Postprzez Helwetyk 18 cze 2018, o 08:48

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Wobec oddania głosu przez wszystkich posłów, na podstawie art. 6 ust. 4 Regulaminu Sejmu skracam głosowanie oraz stwierdzam, że Sejm przyjął Ustawę konstytucyjną o wyborze Kanclerza przez Sejm. Jednocześnie informuję, że Sejm przyjął apel do Jego Książęcej Mości o zarządzenie referendum zatwierdzającego na podstawie art. 46 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, przekazuję ustawę JKM.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm [15.

Postprzez RCA 18 cze 2018, o 09:06

Wasza Książęca Wysokość Panie Marszałku,
Szanowne Prezydium,
Wysoka Izbo.


w odpowiedzi na otrzymaną w dniu dzisiejszym, o godzinie 9:49, uchwaloną przez Sejm Ustawę konstytucyjną o wyborze Kanclerza przez Sejm, działając na podstawie art. 46. ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji informuję, iż ustawę tę zdecydowałem się poddać referendum, co też niniejszym zaświadczam własnoręcznym podpisem i pieczęcią.

Obrazek


Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm [15.

Postprzez RCA 27 cze 2018, o 10:52

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,

uprzejmie informuję, iż odmawiam podpisania Ustawy Konstytucyjnej o wyborcze Kanclerza przez Sejm, z uwagi na fakt, iż społeczeństwo sarmackie, w drodze referendum, nie wyraziło zgody na wejście rzeczonej ustawy w życie.
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości