Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa konstytucyjna (kadencyjność tronu) [18.05]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa konstytucyjna (kadencyjność tronu) [18.05]

Postprzez Cudzoziemiec 1 11 maja 2018, o 09:22

Wasza Książęca Wysokość Panie Marszałku,
Wysoka Izbo.

mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie projekt, który wprost odpowiada na oczekiwania i zmiany zachodzące w świadomości sarmackiego społeczeństwa. Już na samym wstępie pragnę podkreślić, iż jest to projekt mojego autorstwa, który z całą pewnością wymaga dopracowania, a który, na co liczę, doszlifujemy właśnie przy współpracy z Wysoką Izbą.

Nie ulega najmniejszym wątpliwością, ani dla mnie, ani dla wielu obserwatorów i czynnych uczestników naszej społeczności, iż wykształciła się, na przestrzeni ostatnich kilku lat, narastająca potrzeba wprowadzenia kadencyjności urzędu książęcego. Nurt demokratyczny, który w kraju naszym przybiera na sile, był i jest zwolennikiem przekształcania ustroju naszego kraju w ustrój republikański, z obieralną, ograniczoną określoną z góry kadencją, głową państwa. Wychodząc na przeciw tym potrzebom, tym dążeniom i głosom, podkreślając, iż w czasie ostatniej elekcji byłem zwolennikiem wprowadzenia kadencyjności Tronu i taką kadencyjność, choć nieformalną, zapowiadałem, przedkładam niniejszy projekt.

Projekt ten zakłada ograniczenie kadencji Księcia do piętnastu miesięcy. To rozsądny kompromis między zbyt krótkim okresem, w którym nie wiele da się osiągnąć, a jednocześnie na tyle długi, że pozwala na zachowanie pewnej ciągłości należnej urzędowi, którego dotyczy. Projekt przewiduje także ograniczenie możliwości sprawowania władzy książęcej do maksymalnie dwóch, następujących po sobie, kadencji, czyli maksymalnie umożliwia sprawowanie władzy przez okres 30 miesięcy - tj. 2,5 roku. Projekt zakłada utrzymanie dotychczasowej nazwy urzędu, co jest ukłonem w stronę osób, które monarchię wciąż miłują i nie wyobrażają sobie, że nasz kraj taką monarchią nie jest. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, iż właściwszym byłoby nazwanie urzędu po prostu Prezydentem, a co za tym idzie zmienić nazwę z Księstwa na Rzeczpospolitą (na przykład).

W dalszej części projekt dokonuje modyfikacji ustawy ordynacji wyborczej w taki sposób by doprecyzować kiedy wybory Księcia zarządza Regent (gdy Tron jest opróżniony: skończyła się kadencja, doszło do abdykacji, itd.) oraz kto zarządza wybory Księcia w momencie gdy Książę jest, lecz do końca zbliża się kadencja (tu okres 3 tygodni przed końcem kadencji wydaje się być wystarczający) - zmiana ta wynika z potrzeby uregulowania kwestii, gdy nie ma Regenta i nie zaistniała potrzeba jego powołania. Przepisy odwołujące się do ordynacji ustawa niniejsza określa przepisami ustawy zwykłej i taką im nadaje moc.

Ostatni element to zaznaczenie, iż ustawa obejmuje obecnie panującego, i od razu zaznaczam — tak, godzę się na to, nie mam z tym problemu, kiedyś, ktoś, musi ten pierwszy krok zrobić. Jeśli uznam, iż mogę ponownie ubiegać się o tron, uczynię to w stosownym czasie to deklarując. Na ten moment rozumiem, iż moja kadencja formalnie, w przypadku przyjęcia tej ustawy, upłynęłaby w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Podkreślam dwie rzeczy — projekt ten odpowiada na potrzeby społeczeństwa, i na pewno wymaga on wygładzenia, poprawienia, dopracowania. Proszę Was o zatem o pomoc, zarówno w tym by takie poprawki przygotować i do projektu wnieść, a także o to byście pomogli mi dostarczyć naszym rodakom tego, czego potrzebują. Od razu też składam na ręce Pana Marszałka wniosek o maksymalne wykorzystanie czasu jaki stosowne przepisy przewidują na procedurę legislacyjną w pierwszym czytaniu projektu.

Ustawa konstytucyjna
o kadencyjności urzędu książęcego


Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz. P. poz. 8360) wprowadza się następujące zmiany:
1. w art. 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Książę jest wybierany na okres piętnastu miesięcy, może sprawować urząd przez nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.”;
2. w art. 7 ust. 1 pkt 3 („opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub”) skreśla się słowo „lub”;
3. w art. 7 ust. 1 pkt 4 („uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”) dodaje się na końcu słowo „lub”;
4. w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „zakończenia kadencji”;
5. art. 7 ust. 2 („Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”) otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”.

Art. 2.
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. P. poz. 5255) wprowadza się następujące zmiany:
1. art. 4 ust. 2 („Wybory Księcia zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie po opróżnieniu tronu, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”) otrzymuje brzmienie „Wybory Księcia, w przypadku opróżnienia tronu, zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie po opróżnieniu tronu, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”
2. w art. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Wybory Księcia zarządza Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) trzy tygodnie przed upływem kadencji Księcia, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”

Art. 3.
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do obecnie panującego Księcia.
2. Przepis art. 2 ma moc ustawy zwykłej.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej [kadencyjność tronu]

Postprzez Helwetyk 11 maja 2018, o 09:25

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie projektu Ustawy konstytucyjnej o kadencyjności urzędu książęcego, które zakończy się 18 maja 2018 roku o godzinie 12.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów.

Obrazek
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej [kadencyjność tronu]

Postprzez Helwetyk 11 maja 2018, o 11:02

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Różnimy się z Jego Książęcą Mością co do roli, jaką powinna sprawować Korona w życiu publicznym. Jego Książęca Mość opowiada się za silną monarchią, czemu, uzasadniając długą kadencję Księcia, daje wyraz słowami o „[krótszym] okresie, w którym niewiele da się osiągnąć”. Moje ugrupowanie i ja — za monarchią parlamentarną i Księciem jako symbolem jedności Narodu, z ciężarem odpowiedzialności za Księstwo Sarmacji spoczywającym jednoznacznie na większości sejmowej i rządzie. Niezależnie od tego, który z tych dwóch modeli jest bliższy Sarmatkom i Sarmatom, w praktyce ograniczony jedynie wolą głowy państwa okres panowania nie ma z nimi związku.

Czy monarcha będzie aktywnie kształtował rzeczywistość polityczną, czy też będzie czynnikiem spajającym mocno nadszarpniętą jedność naszego narodu (nie sposób realizować obu tych założeń jednocześnie), powinien czynić to, posiadając ku temu legitymację. Odpowiedzią na — być może — zbyt krótki czas na to, by „coś osiągnąć”, jest, oczywiście, ponowny wybór, nie sprawowanie urzędu pomimo odmiennej woli większości, przy jej mniej lub bardziej zrezygnowanym sprzeciwie. (W odniesieniu do tego pozostaję sceptyczny wobec założenia ograniczenia liczby kadencji, które w naszych warunkach wydaje się sprawdzać nienajlepiej, ale jest to zagadnienie marginalne).

Nie stanowi tajemnicy fakt, że osobiście opowiadam się za wyborem głowy państwa na z góry określony czas. W tym kontekście, oczywiście, uważam projekt za niewielki krok w dobrym kierunku. Niewielki jednak, bo kadencyjność powinna mieć charakter faktyczny. Połowa książąt panowała tyle, ile przewiduje projekt, lub krócej*. Nie bez powodu uważa się, że miesiąc w mikronacjach odpowiada rokowi w realu. Piętnaście miesięcy to w naszych warunkach cała epoka. Epoka, podczas której Sarmatki i Sarmaci powinni posiadać naturalne w demokracji prawo do regularnego odnawiania mandatu wobec swoich władz, ale także prawo do zakończenia ich misji wtedy, gdy uznają to za słuszne.

Obrazek

____________________________________________
* JKM Daniel Łukasz — piętnaście miesięcy, JKM Michał Feliks — osiem miesięcy, JKM Mikołaj Jan — trzy miesiące.
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej [kadencyjność tronu]

Postprzez Cudzoziemiec 1 11 maja 2018, o 11:44

Wasza Książęca Wysokość!
Wysoka Izbo!

dziękuję za ten głos. Cieszę się, że co do zasady WKW nie ma uwag. Jeśli zaś faktycznie jest tak, że jedyne zastrzeżenie jakie WKW posiada to długość kadencji przedstawiona w projekcie, to podkreślam, że w czasie składania projektu wyraziłem potrzebę dostosowań projektu. Nie upieram się przy wskazanych 15 miesiącach. Może być 12. Myślę, że to też rozsądny kompromis, między tymi, którzy akceptują 24, i tymi, którzy wolą 6. Chętnie też poznam zdanie pozostałych posłów.

WKW. Rozmawiajmy.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej [kadencyjność tronu]

Postprzez Remigiusz L. 11 maja 2018, o 21:44

Wasza Książęca Mość,
Wasza Książęca Wysokość,
Wysoka Izbo,


Zgodnie z regulaminem Sejmu chciałbym się wypowiedzieć na temat powyższego projektu, ponieważ jednak nie jestem posłem postaram się streszczać.

Nie wiem czy istotnie nurt demokratyczny jest w Księstwie tak silny, jak sugeruje JKM. Jak dotąd widać było tylko ustawy i zapowiedzi ustaw ograniczające rolę księcia, nie zmierzające jednak do wprowadzenia republiki. Teraz mamy jednak doczynienia z mechanizmem demokratycznym odnoszącym się do monarchy i degradujących go do roli kolejnego kadencyjnego urzędu. Fakt, że projekt ten zgłasza sam monarcha rzeczywiście chyba wskazuje na to, że ten ustrój w Sarmacji dochodzi do swego kresu.

Słusznie wskazuje WKM, że nazwę "urzędu" (tak, tron staje się urzędem, a monarcha urzędnikiem) powinna ulec zmianie. Jako zwolennik monarchii nie odbieram zachowania nazwy jako "ukłonu", monarcha kadencyjny, który staje się tylko czasowym urzędnikiem nie różni się dla mnie niczym od prezydenta. W związku z tym proponuję nie bawić się w gotowanie żaby, ale od razu przekształcić Księstwo w republikę, że wszystkimi tego konsekwencjami, jak likwidacja systemu lenn i tytułów szlacheckich oraz arystokratycznych.

Na koniec pozwolę sobie wyrazić zdziwienie dla poparcia, jakie dla tego projektu wyraża Ruch Odnowy w Powadze w osobie JKW Marszałka. Skoro chcecie ograniczenia roli Księcia w polityce, nie rozumiem, jak możecie być za kadencyjnością. Przecież taki mechanizm będzie skłaniał partie polityczne do, właśnie politycznej, walki o ten urząd, który będzie później politycznie wykorzystywany. Myślę, że taki trend będzie tym silniejszy, im kadencja będzie krótsza.

Wiem, że zapewne jestem w mniejszości, ale chciałem dać znać, że jest jeszcze co najmniej jeden Sarmata, któremu kadencyjność monarchy (a tym bardziej republika!) nie jest w niczym do szczęścia potrzebna, wręcz przeciwnie. Finito.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej [kadencyjność tronu]

Postprzez A0014 12 maja 2018, o 00:18

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Szanowni Obywatele i Mieszkańcy,

Wypowiadam się, jako osoba, która chyba była pierwszym entuzjastą tego rozwiązania. W realnym świecie, są przypadki, kadencyjnych monarchów. Wprowadzenie kadencji, to w dużej mierze psychologia. Jeśli chodzi o czas kadencji. Wydaje mi się, że ten 12 miesięczny, byłby optymalny. Sprężenie. Moim zdaniem w takim przypadku, ten urząd nie powinien być osłabiany, a wręcz lekko wzmocniony. Status Quo ujdzie.
Chciałbym natomiast zaproponować jedno rozwiązanie. W przypadku nieubiegania się przez Księcia o reelekcje(lub skończenia 2 kadencji z rzędu), podwyższenie głosu ustępującego Księcia razy 2. Jakkolwiek uważam, że głosy powinny być proste (nawet 1:1). To skoro już mamy mieć spójny system, wydaje mi się, że to mogłoby go uatrakcyjnić...
(—) Misza Korab-Kaku
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej [kadencyjność tronu]

Postprzez Helwetyk 12 maja 2018, o 10:43

Prześwietny Hrabio,
Wysoka Izbo!

Remigiusz L. napisał(a):Na koniec pozwolę sobie wyrazić zdziwienie dla poparcia, jakie dla tego projektu wyraża Ruch Odnowy w Powadze w osobie JKW Marszałka.

Starałem się oddzielić stanowisko mojego ugrupowania od mojego, pisząc o tym, za czym opowiadam się „osobiście”, ale najwyraźniej niewystarczająco skutecznie, więc doprecyzowuję. Mojego poparcia dla zasady kadencyjności* nie należy utożsamiać ze stanowiskiem Ruchu Odnowy w Powadze. Stanowiskiem ruchu, wyrażonym w manifeście wyborczym, jest możliwość odwołania głowy państwa w drodze referendum. O wybór do Sejmu ubiegałem się pod tym manifestem, i to o jego realizację zamierzam zabiegać w trwającej kadencji.

Remigiusz L. napisał(a):Skoro chcecie ograniczenia roli Księcia w polityce, nie rozumiem, jak możecie być za kadencyjnością. Przecież taki mechanizm będzie skłaniał partie polityczne do, właśnie politycznej, walki o ten urząd, który będzie później politycznie wykorzystywany. Myślę, że taki trend będzie tym silniejszy, im kadencja będzie krótsza.

Wyjątkowo nie lubię używania sformułowania „polityczny” w znaczeniu „politykierski” — z tym zastrzeżeniem…

Ruch Odnowy w Powadze opowiada się za monarchią parlamentarną, która nie będzie „wykorzystywana politycznie”, ponieważ ośrodkiem władzy będzie rząd posiadający mandat społeczny, mający warunki do realizacji swojego programu. Zgodnie z Konstytucją, rolą Księcia jest bycie symbolem jedności Narodu, i naszym celem jest pełniejsze urzeczywistnienie tej, między innymi, zasady.

___________________________________________________
* W której kontekście sądzę, że sześć miesięcy jest granicą, po przekroczeniu której mandat społeczny powinien ulegać odnowieniu. Nie popieram kadencji trwającej piętnaście miesięcy w niemal takim samym stopniu, w jakim nie popierałbym kadencji trwającej sto piętnaście miesięcy.
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej [kadencyjność tronu]

Postprzez Vladimir 12 maja 2018, o 12:06

Mam nadzieję, że nawet jeśli ustawa wejdzie, to Wasza Książęca Mość dotrzyma słowa danego na elekcyjnym polu i po roku od wyboru przeprowadzi referendum (badanie opinii) w sprawie, czy nadal ma okupować tron, czy go zwolnić. Meine Ehre heisst Treue. My pamiętamy.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej [kadencyjność tronu]

Postprzez Remigiusz L. 14 maja 2018, o 10:00

Starałem się oddzielić stanowisko mojego ugrupowania od mojego, pisząc o tym, za czym opowiadam się „osobiście”, ale najwyraźniej niewystarczająco skutecznie, więc doprecyzowuję. Mojego poparcia dla zasady kadencyjności* nie należy utożsamiać ze stanowiskiem Ruchu Odnowy w Powadze. Stanowiskiem ruchu, wyrażonym w manifeście wyborczym, jest możliwość odwołania głowy państwa w drodze referendum. O wybór do Sejmu ubiegałem się pod tym manifestem, i to o jego realizację zamierzam zabiegać w trwającej kadencji

Czyli, skoro popiera WKW kadencyjność jedynie prywatnie, to jako jedyny parlamentarny przedstawiciel ROP będzie WKW głosował przeciw temu projektowi?

Zgodnie z Konstytucją, rolą Księcia jest bycie symbolem jedności Narodu, i naszym celem jest pełniejsze urzeczywistnienie tej, między innymi, zasady.

No i właśnie mi się wydaje, że kadencyjność tej zasady nie urzeczywistni, wręcz przeciwnie. Książę zmieniający się co dwie kadencje Sejmu (jeśli przyjmiemy jako jedną książęcą kadencję sześć miesięcy) będzie postrzegany tak samo jak kanclerz, a więc będzie raczej dzielił niż łączył.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej [kadencyjność tronu]

Postprzez Cudzoziemiec 1 14 maja 2018, o 10:11

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo.

Jako, że dyskusja jest raczej niemrawa, co jak sądzę wynika z poparcia projektu, chcę też wyjść na przeciw uwagom zgłoszonym przez Jego Książęcą Wysokość Marszałka. Dlatego, w drodze autopoprawki, przedkładam niniejszą zmianę:

1. w art. 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Książę jest wybierany na okres piętnastu dwunastu miesięcy, może sprawować urząd przez nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.”;

czyli, ni mniej ni więcej, a zmianę długości proponowanej kadencji z pierwotnych 15 na 12 miesięcy. Proszę Pana Marszałka o uwzględnienie poprawki. Projekt w całości, z naniesioną zmianą, prezentuje się następująco:

Ustawa konstytucyjna
o kadencyjności urzędu książęcego


Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz. P. poz. 8360) wprowadza się następujące zmiany:
1. w art. 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Książę jest wybierany na okres dwunastu miesięcy, może sprawować urząd przez nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.”;
2. w art. 7 ust. 1 pkt 3 („opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub”) skreśla się słowo „lub”;
3. w art. 7 ust. 1 pkt 4 („uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”) dodaje się na końcu słowo „lub”;
4. w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „zakończenia kadencji”;
5. art. 7 ust. 2 („Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”) otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”.

Art. 2.
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. P. poz. 5255) wprowadza się następujące zmiany:
1. art. 4 ust. 2 („Wybory Księcia zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie po opróżnieniu tronu, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”) otrzymuje brzmienie „Wybory Księcia, w przypadku opróżnienia tronu, zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie po opróżnieniu tronu, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”
2. w art. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Wybory Księcia zarządza Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) trzy tygodnie przed upływem kadencji Księcia, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”

Art. 3.
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do obecnie panującego Księcia.
2. Przepis art. 2 ma moc ustawy zwykłej.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron