Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o nowelizacji Regulaminu — debaty pozalegislacyjne

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o nowelizacji Regulaminu — debaty pozalegislacyjne

Postprzez Cudzoziemiec 1 18 gru 2016, o 16:28

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


w toku toczących się właśnie debat sejmowych pojawiło się oczekiwanie, by w Sejmie móc podyskutować także na temat spraw, które są ważkie dla Kraju i Społeczeństwa, takich jak np. Racja Stanu. Faktem jest jednak, że obecny Regulamin Sejmu Księstwa Sarmacji na takie pozalegislacyjne debaty nie pozwala, ograniczając procedury sejmowe do postępowania ustawodawczego i uchwałodawczego. Niniejszy projekt uzupełnia więc te procedury o stosowne przepisy, w wyniku których możliwe stanie się inicjowanie takich debat i formułowanie na ich podstawie wniosków formalnych, które następnie przekazywane będą stosownym organom władzy państwowej. Projekt umożliwia także utajnienie takich debat (system forum zezwala na taką procedurę) i postępowań. To oczywisty mechanizm w dyskusjach np. dotyczących polityki zagranicznej, czy innych ważkich z punktu widzenia postrzegania Sarmacji tematów. Projekt umożliwia udział w debatach i ich inicjowanie praktycznie każdemu.

O potrzebie umożliwienia formalnego prowadzenia debat pozalegislacyjnych nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Im więcej będziemy mogli w Sejmie przedyskutować, tym lepiej dla całego Społeczeństwa. Otwierając sobie możliwość dyskusji nad najważniejszymi sprawami ucywilizujemy toczące się dyskusje, a wprowadzając mechanikę wniosków formalnych dodamy Sejmowi rolę inicjatora zmian, na które może nie mieć bezpośredniego wpływu. To ważne, bo nasze Społeczeństwo, nasze Narody, potrzebują większego wpływu na kształt naszego Kraju.

Ufam, że przedstawiony projekt nie budzi większych kontrowersji, choć nie wykluczam, że możliwe są w nim poprawki usprawniające. Proszę o nie wszystkich Państwa. Proszę Wysoki Sejm o przyjęcie proponowanych zmian.

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Regulaminu Sejmu

Art. 1.
W ustawie Sejmu nr 306 Regulamin Sejmu z dnia 22 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 1 ust. 1 ["Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze w Sejmie."] otrzymuje brzmienie: Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze, oraz tryb przeprowadzenia debat nielegislacyjnych w Sejmie.
 2. art. 4 otrzymuje tytuł [Złożenie wniosku].
 3. art. 4 ust. 1 ["Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, składa się na ręce Marszałka Sejmu."] otrzymuje brzmienie: Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, lub wniosek o przeprowadzenie debaty nielegislacyjnej, zwanej dalej debatą, składa się na ręce Marszałka Sejmu.
 4. art. 4 ust. 2 ["Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie."] otrzymuje brzmienie: Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie. Do wniosku o debatę dołącza się uzasadnienie, przedstawiające opis poruszanego zagadnienia.
 5. w art. 4 dodaje się ustęp 4, a kolejność następnych zmienia się odpowiednio, w brzmieniu: Wniosek o przeprowadzenie debaty może złożyć Książę, co najmniej trzech posłów, członkowie Rady Ministrów, asesorzy Trybunału Koronnego, Prefekt Generalny, radcy Naczelnej Izby Architektury oraz przedstawiciele prowincji.
 6. w art. 4 dodaje się ustęp 5, a kolejność następnych zmienia się odpowiednio, w brzmieniu: Projekt, lub wniosek o debatę, może zawierać wniosek o utajnienie dyskusji w Sejmie. Decyzję o utajnieniu podejmuje Marszałek Sejmu.
 7. dodaje się art. 6a o tytule [Debata nielegislacyjna] i brzmieniu:
  1. Debata obejmuje:
   1. przedstawienie przedmiotu debaty przez wnioskodawcę,
   2. zajęcie przez Księcia, Radę Ministrów, Trybunał Koronny, Prefekturę Generalną, Naczelną Izbę Architektury, przedstawicieli samorządów stanowiska w sprawie przedmiotu debaty,
   3. dyskusję nad przedmiotem debaty,
   4. zgłaszanie wniosków formalnych z debaty,
   5. głosowanie Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty,
   6. przekazanie uchwalonych przez Sejm wniosków formalnych z debaty do właściwego organu władz Księstwa Sarmacji.
  2. Zarządzając debatę Marszałek Sejmu określa czas jej trwania. Marszałek Sejmu przedłuża debatę z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech posłów. Łączny czas trwania debaty nie może przekroczyć 21 dni, przy czym okres ten nie obejmuje głosowania Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


Z wyrazami szacunku,
Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o nowelizacji Regulaminu — debaty pozalegislacyjn

Postprzez Cudzoziemiec 1 19 gru 2016, o 20:41

Zarządzam I czytanie do 22 grudnia 2016 r. godz.21.00.

(—) Robert Janusz wicemarszałek von Thorn
Wicemarszałek Sejmu Wielkiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o nowelizacji Regulaminu — debaty pozalegislacyjn

Postprzez anglov 19 gru 2016, o 21:00

Proste pytanie do wnioskodawcy – jaki ma być tego cel? Sejm jest złożony ze wszystkich chętnych aktywnych obywateli, więc utajnianie debat jest działaniem iście daremnym. Jak będzie coś ważnego to i tak wycieknie.

Po co formalizować debatę nielegislacyjną w Sejmie, zamiast przeprowadzić nieformalne rozmowy społeczne? Jaki cel ma Kanclerz w głowie, że takie coś zaproponował?
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o nowelizacji Regulaminu — debaty pozalegislacyjn

Postprzez Cudzoziemiec 1 19 gru 2016, o 21:17

Panie Pośle, z przyjemnością Panu odpowiem.

Cel tego projektu opisałem wprost w jego uzasadnieniu. Pojawiła się, wyrażona we wcześniejszych debatach, potrzeba przeprowadzania takich pozalegislacyjnych dyskusji. Po prawdzie już projektując obecny Regulamin Sejmu rozważałem umieszczenie w nim takiej możliwości, jednak nie zdecydowałem się wówczas na to. Dziś, gdy pojawiają się głosy, by Sejm np. omówił sprawy zagraniczne, czy sprawy Racji Stanu, to z formalnego punktu widzenia takiej możliwości nie ma.

Oczywiście, można sobie zrobić dyskusję na forum. Dyskusję, która niczego nie wniesie.

Debata w Sejmie ma jednak zupełnie inny poziom oddziaływania, tak w zakresie jakości debaty, jak i wniosków z niej płynących. Nie odbierajmy więc sobie do tego prawa. Cywilizujmy się.

Co do utajnienia — z oczywistych powodów to jest fakultatywne, a w dodatku decyzję ostateczną i tak podejmuje Marszałek. I przyczyna jest prozaiczna... nie wyobrażam sobie by sprawy dotyczące np. Racji Stanu omawiać otwartym tekstem w otwartej debacie. Takie tematy, nie jest ich wiele!, muszą mieć możliwość do przegadania ich w warunkach dyskusji utajnionej. Obawa o wyciek nie powinna być przeszkodą, a sam fakt utajnienia winien spoczywać na sumieniu osoby, która zdecyduje się utajnienie takie złamać. Mamy zresztą przepisy karne dotyczące ujawniania spraw utajnionych. Jeśli trzeba to można dodać do nich przepisy o tajemnicy państwowej.

Panie Pośle... zapewniam Pana, że nie stoją za tym projektem żadne złe intencje. A wręcz przeciwnie. Danie Sejmowi większych możliwości dyskusji o istotnych z punktu widzenia Państwa sprawach to wzbogacanie naszego życia politycznego, które, jeszcze niedawno, było wyjątkowo jałowe. Nie tkwijmy w tej jałowości.

Pańskie pytanie kolejny raz sugeruje złe intencje w moim działaniu. Ja się zastanawiam skąd u Pana posła to się bierze... co takiego sprawia, że w większości projektów pierwsze czego się Pan doszukuje to drugie, tajemne i zapewne strasznie złe, dno? To oczywiście pytanie retoryczne.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o nowelizacji Regulaminu — debaty pozalegislacyjn

Postprzez anglov 19 gru 2016, o 21:47

W. Cz. Panie Kanclerzu. Nie zakładam, a bynajmniej nie zadając pytanie. Są ustawy, które jawnie wskazują że ta zła wola jest, a w innych chciałbym po prostu znać konkretne motywy, dla jakich projekt został złożony. Uzasadnienie jakie zostało przedstawione po moim pytaniu jest dla mnie wystarczające.

O bezsensowności drogi utajnienia, wspomniałem w kontekście tego, że przedstawione było to jako zaleta takowych debat. Bądźmy realistami: to nie zadziała. Co do jakości debat – pozwolę sobie nie skomentować.

Kontynuując jednak pytania o intencje wnioskodawcy – chciałbym się upewnić o rolę formalnych wniosków z debaty – jak rozumiem nie miałyby one w żaden sposób mocy wiążącej, a miałyby być wyłącznie wskazówką dla właściwych organów władzy o woli politycznej obywateli, reprezentowanych przez Sejm?
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o nowelizacji Regulaminu — debaty pozalegislacyjn

Postprzez Cudzoziemiec 1 19 gru 2016, o 21:52

anglov napisał(a):O bezsensowności drogi utajnienia, wspomniałem w kontekście tego, że przedstawione było to jako zaleta takowych debat. Bądźmy realistami: to nie zadziała.

To, że coś wypłynie... to nie znaczy, że będzie pewnym potwierdzeniem tego o czym Najwyższa Władza KS rozmawia. I mówię... utajnienie w moim odczuciu dotyczyć może tylko takich spraw jak np. Racja Stanu. Ja nie wyobrażam sobie, i nigdy w życiu nie wezmę udziału, w jawnej dyskusji o Racji Stanu. Ze zbyt wielu oczywistych powodów.

anglov napisał(a):Kontynuując jednak pytania o intencje wnioskodawcy – chciałbym się upewnić o rolę formalnych wniosków z debaty – jak rozumiem nie miałyby one w żaden sposób mocy wiążącej, a miałyby być wyłącznie wskazówką dla właściwych organów władzy o woli politycznej obywateli, reprezentowanych przez Sejm?

Tak, oczywiście. Mają stanowić tylko, albo aż, drogowskaz intencji Wysokiej Izby, a to wbrew pozorom wcale nie mało.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o nowelizacji Regulaminu — debaty pozalegislacyjn

Postprzez anglov 19 gru 2016, o 22:00

Dziękuję za odpowiedzi – póki co więcej uwag i pytań nie mam, być może spojrzę na ustawę w sposób techniczny. Ogółem idea wydaje mi się jasna, uzasadniona i do przyjęcia.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o nowelizacji Regulaminu — debaty pozalegislacyjn

Postprzez Cudzoziemiec 1 23 gru 2016, o 18:53

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

niniejszym, w związku z upłynięciem terminu I czytania, zarządzam II czytanie, tj. głosowanie.

Głosowanie odbywa się w tym miejscu. Potrwa 3 dni, do 26.12.2016 18:51. Uprawnionych do głosowania jest 22 członków Sejmu Wielkiego.

(—) Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Wicemarszałek Sejmu Wielkiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o nowelizacji Regulaminu — debaty pozalegislacyjn

Postprzez Cudzoziemiec 1 26 gru 2016, o 19:13

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

informuję o zakończeniu głosowania w sprawie niniejszego projektu. Oto jego wyniki:

Głosowanie #10: Uprawnionych do głosowania było 22 Posłów, głosowało 16 posłów, nie głosowało 6 posłów. Oddano 12 głosów ZA, oddano 0 głosów PRZECIW, oddano 4 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ.

Na podstawie art. 6 ust. 2 Regulaminu Sejmu stwierdzam, że Sejm Ustawę przyjął. Ustawę przekazuję do Jego Książęcej Mości.

(—) Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Wicemarszałek Sejmu Wielkiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o nowelizacji Regulaminu — debaty pozalegislacyjn

Postprzez Cudzoziemiec 1 26 gru 2016, o 21:32

Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo podpisał ustawę.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość